Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2883/2019 od 16. rujna 2021.

NN 113/2021 (20.10.2021.), Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj: U-IIIA-2883/2019 od 16. rujna 2021.

Ustavni sud Republike Hrvatske

1970

Ustavni sud Republike Hrvatske, u Drugom vijeću za odlučivanje o ustavnim tužbama, u sastavu sutkinja Ingrid Antičević Marinović, predsjednica Vijeća, te suci Mato Arlović, Josip Leko, Davorin Mlakar, Rajko Mlinarić i Miroslav Šumanović, članovi Vijeća, odlučujući o ustavnoj tužbi koju je podnijelo trgovačko društvo WWW PRESS d.o.o iz Zagreba, koje zastupa direktor Ante Samardžić, na sjednici održanoj 16. rujna 2021. jednoglasno je donio

ODLUKU

I. Ustavna tužba se usvaja.

II. Trgovački sud u Zagrebu dužan je donijeti odluku u predmetu koji se pred tim sudom vodi pod brojem P-1910/2019 u najkraćem mogućem roku, ali ne duljem od šest (6) mjeseci, računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove odluke u »Narodnim novinama«.

III. Na temelju članka 63. stavka 3. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst), podnositelju ustavne tužbe trgovačkom društvu WWW PRESS d.o.o. iz Zagreba, Pavla Hatza 3, koje zastupa direktor Ante Samardžić, određuje se primjerena naknada zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku zajamčenog člankom 29. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 56/90., 135/97., 113/00., 28/01., 76/10. i 5/14.), u iznosu od 20.900,00 kuna.

IV. Naknada iz točke III. ove izreke bit će isplaćena iz državnog proračuna u roku od tri (3) mjeseca od dana podnošenja zahtjeva podnositelja Ministarstvu pravosuđa i uprave Republike Hrvatske za njezinu isplatu.

V. Ova odluka objavit će se u »Narodnim novinama«.

Obrazloženje

I. POSTUPAK PRED USTAVNIM SUDOM

1. Trgovačko društvo WWW PRESS d.o.o iz Zagreba (u daljnjem tekstu: podnositelj), koje zastupa direktor Ante Samardžić, podnijelo je 1. srpnja 2019. ustavnu tužbu na temelju članka 63. Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 99/99., 29/02. i 49/02. – pročišćeni tekst; u daljnjem tekstu: Ustavni zakon) smatrajući da mu je trajanjem parničnog postupka koji se vodi pred Trgovačkim sudom u Zagrebu (u daljnjem tekstu: prvostupanjski sud) i Visokim trgovačkim sudom Republike Hrvatske povrijeđeno ustavno pravo na suđenje u razumnom roku zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

II. PREGLED RADNJI U POSTUPKU

2. Podnositelj je 31. prosinca 2009. prvostupanjskom sudu podnio tužbu protiv Gradske plinare Zagreb, radi naknade štete.

Na ročištu održanom 12. srpnja 2010. glavna rasprava je zaključena, a na ročištu održanom 23. kolovoza 2010. prvostupanjski sud objavio je presudu broj: P-5706/2009 kojom je odbio tužbeni zahtjev podnositelja.

Visoki trgovački sud je presudom broj: Pž-8170/10 od 15. svibnja 2013. odbio žalbu podnositelja i potvrdio prvostupanjsku presudu.

Vrhovni sud Republike Hrvatske je rješenjem broj: Revt 366/13 od 24. veljače 2016. prihvatio reviziju podnositelja, ukinuo nižestupanjske presude te predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-14/2016 od 19. srpnja 2016. prihvaćen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je prvostupanjskom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od jedne godine.

Ročište je održano 14. studenoga 2016.

Rješenjem Visokog trgovačkog suda broj: Su-Gžzp I-18/2016 od 2. prosinca 2016. preinačeno je rješenje prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-14/2016 od 19. srpnja 2016. na način da je prvostupanjskom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od šest mjeseci.

Na ročištu održanom 27. travnja 2017. podnositelj je podnio zahtjev za izuzeće suca. Navedeni zahtjev odbijen je rješenjem od 28. travnja 2017.

Na ročištu održanom 5. lipnja 2017. prvostupanjski sud donio je presudu broj: P-1122/2016 kojom je odbio tužbeni zahtjev podnositelja.

Prvostupanjski sud je rješenjem broj: Su-Gzp I-20/2017 od 20. rujna 2017. odbacio zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku kao nedopušten jer je postupak pred tim sudom okončan donošenjem prvostupanjske presude.

Visoki trgovački sud je rješenjem broj: Su-Gzp I-37/17 od 29. ožujka 2018. usvojio zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je tom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od šest mjeseci.

Visoki trgovački sud je rješenjem broj: Pž-5725/2017 od 25. listopada 2018. ukinuo prvostupanjsku presudu te predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-19/2018 od 19. prosinca 2018. usvojen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je tom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od šest mjeseci.

Ročišta su održana 27. prosinca 2018. i 15. siječnja 2019. kada je glavna rasprava zaključena.

Na ročištu održanom 18. veljače 2019. prvostupanjski sud objavio je presudu broj: P-2636/2018 kojom je odbio tužbeni zahtjev podnositelja.

Vrhovni sud je rješenjem broj: Gzp II-3/19 od 23. svibnja 2019. odbio zahtjev podnositelja za isplatu primjerene naknade.

Visoki trgovački sud je rješenjem broj: Pž-1854/2019 od 23. rujna 2019. ponovno ukinuo prvostupanjsku presudu te predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Visoki trgovački sud je rješenjem broj: Pž-1854/2019 od 11. veljače 2020. odbio prijedlog podnositelja za donošenje dopunske drugostupanjske odluke.

U ponovljenom postupku ročište je održano 1. prosinca 2020. te je određeno saslušanje svjedoka i provođenje financijsko-građevinskog vještačenja.

Na ročištima održanima 16. ožujka 2021. i 6. srpnja 2021. saslušani su svjedoci.

Postupak je i dalje u tijeku pred prvostupanjskim sudom.

III. MJERODAVNO PRAVO

3. U rješenju broj: U-IIIVs-3669/2006 i dr. od 2. ožujka 2010. (»Narodne novine« broj 34/10.) Ustavni sud opisao je razvoj pravne zaštite ustavnog prava na suđenje u razumnom roku od trenutka njegovog uvođenja u hrvatski pravni sustav, stupanjem na snagu Promjene Ustava Republike Hrvatske 9. studenoga 2000. (»Narodne novine« broj 113/00.), do stupanja na snagu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 153/09.).

U rješenju broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014. (»Narodne novine« broj 8/15.) Ustavni sud opisao je i daljnji razvoj tog mehanizma pravne zaštite sve do 14. ožujka 2013. kada je stupio na snagu Zakon o sudovima (»Narodne novine« broj 28/13.; u daljnjem tekstu: ZoSud/13). U glavi VI. tog zakona pod nazivom »Zaštita prava na suđenje u razumnom roku« propisan je novi, drugačiji model zaštite prava na suđenje u razumnom roku u odnosu na onaj koji je bio na snazi u ranijem zakonodavnom razdoblju.

ZoSud/13 do danas je izmijenjen nekoliko puta:

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 33/15.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/15.)

– Uredbom o dopuni Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 82/16.)

– Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudovima (»Narodne novine« broj 67/18.).

Odredbe koje se odnose na zaštitu prava na suđenje u razumnom roku (članci 63. – 70.) nisu mijenjane.

4. Pregled pravnih sredstava za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku u razdoblju od 2002. do 2013. godine (stupanja na snagu ZoSud-a/13) Ustavni sud dao je u odluci broj: U-IIIA-1031/2014 od 27. travnja 2016. (»Narodne novine« broj 50/16.).

IV. DOPUŠTENOST USTAVNE TUŽBE

5. Sukladno stajalištu Ustavnog suda iz rješenja broj: U-IIIA-322/2014 od 23. prosinca 2014., jedna od pretpostavki za dopuštenost ustavne tužbe podnesene na temelju članka 63. Ustavnog zakona zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku jest ta da je podnositelj prethodno koristio dopušteno pravno sredstvo protiv nerazumne duljine postupka.

5.1. Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-14/2016 od 19. srpnja 2016. prihvaćen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je prvostupanjskom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od jedne godine.

Rješenjem Visokog trgovačkog suda broj: Su-Gžzp I-18/2016 od 2. prosinca 2016. preinačeno je rješenje prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-14/2016 od 19. srpnja 2016. na način da je prvostupanjskom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od šest mjeseci.

Prvostupanjski sud je rješenjem broj: Su-Gzp I-20/2017 od 20. rujna 2017. odbacio zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku kao nedopušten jer je postupak pred tim sudom okončan donošenjem prvostupanjske presude.

Visoki trgovački sud je rješenjem broj: Su-Gzp I-37/17 od 29. ožujka 2018. usvojio zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je tom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od šest mjeseci.

Visoki trgovački sud je rješenjem broj: Pž-5725/2017 od 25. listopada 2018. ukinuo prvostupanjsku presudu te predmet vratio prvostupanjskom sudu na ponovni postupak.

Rješenjem prvostupanjskog suda broj: Su-Gzp I-19/2018 od 19. prosinca 2018. usvojen je zahtjev podnositelja za zaštitu prava na suđenje u razumnom roku te je tom sudu naloženo dovršenje postupka u roku od šest mjeseci.

Vrhovni sud je rješenjem broj: Gzp II-3/19 od 23. svibnja 2019. odbio zahtjev podnositelja za isplatu primjerene naknade.

6. Budući da je podnositelj koristio pravno sredstvo koje mu je bilo na raspolaganju, Ustavni sud utvrđuje da je ustavna tužba u konkretnom slučaju dopuštena te će razmotriti njezinu osnovanost.

V. OSNOVANOST USTAVNE TUŽBE

7. Ustavni sud ponavlja da se razumnost duljine postupka uvijek mora procjenjivati u svjetlu okolnosti konkretnog slučaja prema sljedećim kriterijima: složenosti predmeta, ponašanju podnositelja i mjerodavnih tijela te važnosti predmeta postupka za podnositelja.

U konkretnom slučaju Ustavni sud razmatra postupanje nadležnog suda i podnositelja od 31. prosinca 2009. do dana donošenja ove odluke (razmatrano razdoblje).

1) Duljina sudskog postupka

8. Parnični postupak podnositelj je pokrenuo 31. prosinca 2009. te je postupak i dalje u tijeku. Ustavni sud utvrđuje da parnični postupak u konkretnom slučaju od podnošenja tužbe prvostupanjskom sudu do donošenja ove odluke traje ukupno jedanaest (11) godina, osam (8) mjeseci i šesnaest (16) dana.

2) Složenost sudskog predmeta

9. Ustavni sud utvrđuje da se u konkretnom slučaju ne radi o složenom predmetu.

3) Postupanje nadležnih sudova

10. Postupak se u razmatranom razdoblju nekoliko puta vodio pred prvostupanjskim sudom i Visokim trgovačkim sudom te jedanput pred Vrhovnim sudom. Postupak je i dalje u tijeku pred prvostupanjskim sudom.

4) Ponašanje podnositelja ustavne tužbe

11. Ocjena je Ustavnog suda da podnositelj u razmatranom razdoblju nije pridonio duljini trajanja postupka.

VI. OCJENA USTAVNOG SUDA

12. Imajući u vidu ukupno trajanje postupka, neučinkovito postupanje prvostupanjskog suda kao i okolnost da postupak još uvijek nije okončan, Ustavni sud ocjenjuje da je podnositelju povrijeđeno pravo da sud u razumnom roku odluči o njihovim pravima i obvezama, koje je zajamčeno člankom 29. stavkom 1. Ustava.

1) Izreka odluke i nalog predsjedniku nadležnog suda

13. Utvrdivši da je ustavna tužba osnovana, u smislu članka 63. stavaka 1. i 2. Ustavnog zakona donesena je odluka kao u točkama I. i II. izreke.

Na temelju članka 31. stavaka 4. i 5. Ustavnog zakona određuje se da je predsjednik Trgovačkog suda u Zagrebu dužan dostaviti Ustavnom sudu pisanu obavijest o datumima donošenja i otpreme odluke u roku od osam (8) dana od dana njezine otpreme, a najkasnije osam (8) dana od isteka roka određenog u točki II. izreke ove odluke.

14. Sukladno članku 63. stavku 3. Ustavnog zakona, donesena je odluka kao u točkama III. i IV. izreke.

Ustavni sud utvrđuje visinu naknade zbog povrede ustavnog prava na suđenje u razumnom roku uzimajući u obzir okolnosti svakog pojedinog predmeta, uz istodobno uvažavanje ukupnih gospodarskih i socijalnih prilika u Republici Hrvatskoj.

15. Odluka o objavi temelji se na članku 29. Ustavnog zakona (točka V. izreke).

Broj: U-IIIA-2883/2019

Zagreb, 16. rujna 2021.

USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednica Vijeća
Ingrid Antičević Marinović, v. r.