Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

NN 114/2021 (22.10.2021.), Uredba o izmjenama i dopuni Uredbe o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja

Vlada Republike Hrvatske

1972

Na temelju članka 60. stavka 1. Zakona o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (»Narodne novine«, br. 141/13., 39/15., 130/17. i 118/18.) i članka 30. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijela

UREDBU

O IZMJENAMA I DOPUNI UREDBE O MJERAMA ZAŠTITE OD IONIZIRAJUĆEG ZRAČENJA TE POSTUPANJIMA U SLUČAJU IZVANREDNOG DOGAĐAJA

Članak 1.

U Uredbi o mjerama zaštite od ionizirajućeg zračenja te postupanjima u slučaju izvanrednog događaja (»Narodne novine«, br. 24/18. i 70/20.) u članku 6. stavku 3. riječi: »i udaljenosti« brišu se.

U stavku 6. riječi: »i udaljenosti« brišu se.

Članak 2.

U članku 10. stavku 2. točka i) mijenja se i glasi:

»i) ministarstvo nadležno za more, promet i infrastrukturu«.

Iza točke i) dodaju se točke j) i k) koje glase:

»j) Državni inspektorat

k) Državni hidrometeorološki zavod.«.

Članak 3.

Naslov iznad članka 30. i članak 30. mijenjaju se i glase:

»Planske zone

Članak 30.

(1) Ministar će odlukom odrediti planske zone na temelju Procjene nuklearne i radiološke opasnosti za Republiku Hrvatsku.

(2) Mjere zaštite planiraju se u planskim zonama.

(3) Mjere zaštite provode se u planskim zonama, a po potrebi i izvan planskih zona.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 4.

Ministar će uskladiti Odluku o određivanju planskih zona i područja za primjenu mjera zaštite s odredbama ove Uredbe u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ove Uredbe.

Članak 5.

Ova Uredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-03/23
Urbroj: 50301-21/06-21-4
Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.