Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije

NN 114/2021 (22.10.2021.), Odluka o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

1973

Na temelju članka 5. i članka 6. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), a u vezi s člankom 40.d stavkom 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, br. 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni tekst, 137/15. – ispravak, 123/17., 98/19. i 144/20.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijela

ODLUKU

O RASPISIVANJU PRIJEVREMENIH IZBORA ZA ŽUPANA I ZAMJENIKA ŽUPANA
MEĐIMURSKE ŽUPANIJE

I.

Raspisuju se prijevremeni izbori za župana i zamjenika župana Međimurske županije.

II.

Za dan provedbe izbora određuje se nedjelja, 28. studenoga 2021.

III.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 28. listopada 2021.

Klasa: 022-03/21-04/355

Urbroj: 50301-21/32-21-2

Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.