Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća

NN 114/2021 (22.10.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

1976

Na temelju članka 18. stavka 7. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18., 73/20. i 70/21.), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O USTROJSTVU, DJELOKRUGU I NAČINU RADA OTOČNOG VIJEĆA

Članak 1.

U Pravilniku o ustrojstvu, djelokrugu i načinu rada Otočnog vijeća (»Narodne novine«, broj 71/19.) u članku 2. riječi: »nadležan za otoke« zamjenjuje se riječima: »nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije«.

Članak 2.

U članku 6. stavku 1. podstavku 1. riječ: »dva« zamjenjuje se riječju: »tri«.

U podstavku 2. riječi: »nadležnom za otoke« zamjenjuju se riječima: »nadležnom za regionalni razvoj i fondove Europske unije«.

Podstavak 4. mijenja se i glasi:

» – po jedan predstavnik: ministarstva nadležnog za more, promet i infrastrukturu, ministarstva nadležnog za financije, ministarstva nadležnog za gospodarstvo i održivi razvoj, ministarstva nadležnog za rad, mirovinski sustav, obitelj i socijalnu politiku, ministarstva nadležnog za znanost i obrazovanje, ministarstva nadležnog za turizam i sport, ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za kulturu i medije, ministarstva nadležnog za zdravstvo, ministarstva nadležnog za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu, ministarstva nadležnog za pravosuđe i upravu i ministarstva nadležnog za unutarnje poslove, iz redova državnih dužnosnika ili ravnatelja uprava, po prijedlogu čelnika navedenih tijela«.

U podstavku 6. ispred riječi: »ravnatelj« dodaje se riječ: »glavni«.

Podstavak 16. mijenja se i glasi:

» – po jedan predstavnik regionalnih koordinatora iz obal­no-otoč­nih jedinica područne (regionalne) samouprave, na prijedlog ravnatelja regionalnoga koordinatora.«.

Članak 3.

U članku 8. stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i 4.

Članak 4.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»U ostvarivanju svoje zadaće Vijeće obavlja sljedeće poslove:

– prati stanje i trendove otočnog razvoja Republike Hrvatske

– daje prijedloge, mišljenja i preporuke pri izradi propisa koji se donose na temelju Zakona

– daje prijedloge i sugestije pri izradi i provođenju strateških dokumenata, programa, planova, projekata financiranih iz nacionalnih sredstava, kao i iz ostalih izvora financiranja, mjera i aktivnosti održivog razvoja otoka koji se donose na temelju Zakona te razmatra njihove učinke

– prati i osigurava provedbu Nacionalnog plana razvoja otoka iz članka 25. Zakona iz nadležnosti tijela čiji su predstavnici članovi Vijeća

– daje prijedloge, mišljenja i preporuke na nacrt prijedloga izvješća o učincima provedbe Zakona iz članka 46. Zakona

– daje informacije ministru o izradi i provođenju programa, planova, projekata, mjera i aktivnosti te razmatra učinke programa i mjera iz nadležnosti drugih državnih tijela, a čije djelovanje je od važnosti za razvoj otoka, u okviru ovlaštenja članova Vijeća koji daju informacije

– obavlja druge poslove koje mu povjeri ministar, a koji su u okviru savjetodavne funkcije Vijeća vezane za unapređenje politike razvoja otoka.«.

Članak 5.

U članku 13. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Sjednica Vijeća može se održati ako je na sjednici nazočno više od polovice članova Vijeća.«.

Dosadašnji stavci 3., 4. i 5. postaju stavci 4., 5. i 6.

Članak 6.

U članku 15. stavku 1. iza riječi: »poslovnik« dodaju se riječi: »o radu«.

Članak 7.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Predsjednik, zamjenik predsjednika i članovi Vijeća nemaju pravo na naknadu troškova niti pravo na naknadu za rad u Vijeću.

(2) Članovi radnih skupina iz članka 10. ovoga Pravilnika nemaju pravo na naknadu troškova niti pravo na naknadu za rad u radnim skupinama.«.

Članak 8.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-02/17
Urbroj: 538-08-1-1/270-21-6
Zagreb, 18. listopada 2021.

Ministrica
Nataša Tramišak, mag. iur., v. r.