Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

NN 114/2021 (22.10.2021.), Obvezatne upute broj LN I - redoslijed izbornih radnji i tijek rokova

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1977

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN I

REDOSLIJED IZBORNIH RADNJI I TIJEK ROKOVA

1. Odlukom Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju prijevremenih izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije, klasa: 022-03/21-04/355, urbroj: 50301-21/32-21-2 od 21. listopada 2021. raspisani su prijevremeni izbori za župana i zamjenika župana Međimurske županije.

Odluka Vlade Republike Hrvatske stupa na snagu 28. listopada 2021.

Izbori će se održati u nedjelju, 28. studenoga 2021.

2. Rokovi teku od

29. listopada 2021. u 00:00 sati.

3. Prijedlozi kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Međimurske županije moraju prispjeti Županijskom izbornom povjerenstvu Međimurske županije u roku od 14 dana od dana stupanja na snagu odluke o raspisivanja izbora, dakle do

11. studenoga 2021. do 24:00 sata.

(članak 21. stavak 1. Zakona)

4. Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije sastavit će i objaviti zbirnu listu pravovaljano predloženih kandidatura za izbor župana i zamjenika župana Međimurske županije (dalje: zbirna lista), u lokalnim sredstvima javnog priopćavanja i tisku, na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Međimurske županije u roku od 48 sati od isteka roka za kandidiranje, dakle do

13. studenoga 2021. do 24:00 sata.

(članak 26. stavak 1. Zakona)

5. Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije dostavit će Državnom izbornom povjerenstvu zbirnu listu radi objave cjelovite informacije o svim kandidaturama.

Objava Državnog izbornog povjerenstva ne predstavlja izbornu radnju u smislu zaštite izbornog prava.

(članak 26. stavak 2. Zakona)

6. Izborna promidžba počinje danom objave zbirne liste te traje zaključno do 24 sata prije dana održavanja izbora, dakle do

26. studenoga 2021. do 24:00 sata.

(članak 35. stavak 1. Zakona)

7. Zabrana izborne promidžbe (izborna šutnja), javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa sudionika biračima, nagovaranje birača da glasuju za određenog kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika izborne promidžbe te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela traje

od 27. studenoga 2021. u 00:00 sati

do 28. studenoga 2021. u 19:00 sati.

(članak 35. stavak 3. Zakona)

8. Nadležno izborno povjerenstvo objavit će koja su biračka mjesta određena s naznakom koji birači imaju pravo glasovati na pojedinim biračkim mjestima, najkasnije 15 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

12. studenoga 2021. do 24:00 sata.

(članak 69. stavak 1. Zakona)

9. Političke stranke dužne su odrediti članove pojedinih biračkih odbora i dostaviti njihova imena nadležnom izbornom povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do

15. studenoga 2021. do 24:00 sata.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

Ako političke stranke ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnom izbornom povjerenstvu u zadanom roku, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

(članak 42. stavak 6. Zakona)

10. Nadležno izborno povjerenstvo mora imenovati članove biračkih odbora najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle do

17. studenoga 2021. do 24:00 sata.

(članak 44. stavak 2. Zakona)

11. Glasovanje traje neprekidno

28. studenoga 2021. od 7:00 do 19:00 sati.

Biračka mjesta se zatvaraju u 19:00 sati. Biračima koji su se zatekli na biračkom mjestu omogućit će se glasovanje i nakon 19:00 sati.

(članak 74. Zakona)

12. Birački odbori moraju u što kraćem roku dostaviti zapisnike o svom radu s ostalim izbornim materijalom nadležnom izbornom povjerenstvu, a najkasnije u roku od 12 sati od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

29. studenoga 2021. do 7:00 sati.

(članak 65. Zakona)

13. Nadležno izborno povjerenstvo utvrdit će rezultate glasovanja na biračkim mjestima na svom području najkasnije u roku 24 sata od zatvaranja biračkih mjesta, dakle do

29. studenoga 2021. do 19:00 sati.

14. Županijsko izborno povjerenstvo Međimurske županije objavljuje bez odgode rezultate izbora sukladno članku 86. Zakona.

(članak 86. Zakona)

15. Zaštita izbornog prava ostvaruje se u skladu s odredbama članaka 127. do 133. Zakona.

16. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 28. listopada 2021.

17. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/136

Urbroj: 507-02/09-21-1

Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.