Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora

NN 114/2021 (22.10.2021.), Obvezatne upute broj LN IV o imenovanju članova biračkih odbora

DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE

1980

Na osnovi članka 48. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20, 144/20 i 37/21, dalje: Zakon), Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske (dalje: Državno izborno povjerenstvo) na sjednici održanoj 21. listopada 2021. donijelo je

OBVEZATNE UPUTE BROJ LN IV

O IMENOVANJU ČLANOVA BIRAČKIH ODBORA

1. Članovi biračkih odbora imenuju se najkasnije 10 dana prije dana održavanja izbora, dakle najkasnije do 17. studenoga 2021. do 24:00 sata.

Općinska i gradska izborna povjerenstva imenuju članove biračkih odbora na svom području (dalje: nadležna izborna povjerenstva).

Članovi biračkih odbora ne smiju biti kandidati na izborima koje provode.

Članove biračkih odbora određuju političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini Međimurske županije na dan stupanja na snagu Odluke Vlade Republike Hrvatske o raspisivanju izbora za župana i zamjenika župana Međimurske županije klasa: 022-03/21-04/355, urbroj: 50301-21/32-21-2 od 21. listopada 2021., dakle 28. listopada 2021., na način da četiri člana biračkog odbora određuje većinska politička stranka, odnosno političke stranke, a četiri člana oporbena politička stranka, odnosno političke stranke.

Podatke o većinskim i oporbenim političkim strankama zastupljenim u Županijskoj skupštini Međimurske županije nadležno tijelo Međimurske županije dostavlja nadležnim izbornim povjerenstvima na području Međimurske županije.

Ako u dostavljenim podacima o stranačkom sastavu Županijske skupštine Međimurske županije nije naznačeno koje su političke stranke većinske, a koje oporbene, nadležna izborna povjerenstva će zatražiti od političkih stranaka koje participiraju u Županijskoj skupštini Međimurske županije da se same o tome bez odgode očituju. Nadležna izborna povjerenstva će na osnovi dostavljenih očitovanja političkih stranaka utvrditi koje su političke stranke većinske, odnosno oporbene, te će u skladu s utvrđenim imenovati članove biračkih odbora.

Ako se političke stranke ne izjasne pripadaju li većinskim ili oporbenim političkim strankama, tada te političke stranke neće ulaziti u kvotu za određivanje članova biračkih odbora.

Ako se pojedine grupacije političkih stranaka ne mogu dogovoriti o rasporedu svojih predstavnika u biračke odbore, njihov raspored odredit će nadležno izborno povjerenstvo ždrijebom na način da će predstavnike političkih stranaka tako rasporediti da pojedina stranka bude zastupljena u najvećem mogućem broju biračkih odbora s obzirom na ukupni broj svojih predstavnika u Županijskoj skupštini Međimurske županije.

Ako političke stranke, ovlaštene za predlaganje članova biračkih odbora, ne odrede članove pojedinih biračkih odbora odnosno ako prijedlozi za imenovanje članova biračkih odbora ne prispiju nadležnom izbornim povjerenstvu najkasnije 12 dana prije održavanja izbora, dakle do 15. studenoga 2021. do 24:00 sata, nadležno izborno povjerenstvo samostalno će odrediti članove biračkih odbora.

2. Ove Obvezatne upute objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupaju na snagu 28. listopada 2021.

3. Ove Obvezatne upute objavljuju se i na mrežnoj stranici Državnog izbornog povjerenstva www.izbori.hr.

Napomena: Izrazi u ovim Obvezatnim uputama koji imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod bez obzira u kojem su rodu navedeni.

Klasa: 013-06/21-01/136

Urbroj: 507-02/09-21-4

Zagreb, 21. listopada 2021.

Predsjednik
mr. sc. Radovan Dobronić, v. r.