Odluka o II. izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

NN 114/2021 (22.10.2021.), Odluka o II. izmjenama Odluke o gradskim porezima Grada Belog Manastira

Grad Beli Manastir

1981

Na temelju članka 35. stavka 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 20. stavak 1. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj: 115/16 i 101/17), članka 42. stavak 1. točke 5. i 14. i članka 100. stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira (»Službeni glasnik Grada Belog Manastira«, broj: 1/20 i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 3. sjednici, održanoj 13. listopada 2021. godine, donosi

ODLUKU

O II. IZMJENAMA ODLUKE O GRADSKIM POREZIMA GRADA BELOG MANASTIRA

Članak 1.

U Odluci o gradskim porezima Grada Belog Manastira (»Službeni glasnik Grada Belog Manastira«, broj: 6/17 i 2/18 i »Narodne novine«, broj: 65/17 i 34/18) u članku 1. stavak 1. točka 2. briše se.

Dosadašnja točka 3. postaje točka 2.

Članak 2.

Poglavlje III. »Porez na potrošnju« i članci od 6. do 10. brišu se.

Dosadašnja poglavlja 4., 5. i 6. postaju poglavlja 3., 4. i 5.

Članak 3.

U članku 21. u stavku 2. riječi »i poreza na potrošnju« brišu se.

U članku 21. u stavku 3. riječi »a za utvrđivanje i naplatu poreza na potrošnju Poreznoj upravi pripada naknada u iznosu 5 % od ukupno naplaćenih poreznih prihoda« brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka bit će objavljena u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Belog Manastira«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 410-01/21-01/01

Urbroj: 2100/01-01-01-21-1

Beli Manastir, 13. listopada 2021.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Igor Pavelić, v. r.