Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

NN 116/2021 (27.10.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus)

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

1992

Na temelju članka 12. stavka 1. podstavaka 1., 7. i 9. te članka 40. stavka 9. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 62/17, 130/17 i 14/19), ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA I RASPODJELI DRŽAVNE KVOTE U 2021. GODINI ZA RIBOLOV PLAVOPERAJNE TUNE (Thunnus thynnus)

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima i raspodjeli Državne kvote u 2021. godini za ribolov plavoperajne tune (Thunnus thynnus) (»Narodne novine« br. 7/21) u članku 2. iza stavka 2. dodaju se stavci 3. i 4. koji glase:

»(3) Ukoliko se ukupna izlovna godišnja kvota iz gospodarskog ribolova za plivarice tunolovke ne iskoristi do kraja ribolovne sezone za navedeni ribolovni alat, ostatak izlovne kvote ili njegov dio može se preraspodijeliti na udičarske alate u gospodarskom i/ili na sportski ribolov i/ili na rekreacijski ribolov trofejnih primjeraka i/ili na prilov i/ili na ribolov u znanstvene svrhe u tekućoj kalendarskoj godini.

(4) Raspodjela Državne kvote uzimajući u obzir stavak 3. ovoga članka prikazana je u tablici u Prilogu 2. ovog Pravilnika.«.

Članak 2.

U Prilogu 1. u stupcu pod nazivom: Ukupno (t), broj: »10,57« zamjenjuje se brojem: »8,34«, a broj: »952,53« zamjenjuje se brojem: »950,3«.

Članak 3.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/10

Urbroj: 525-13/0737-21-4

Zagreb, 11. listopada 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.

PRILOG 2.

RASPODJELA DRŽAVNE KVOTE NA GOSPODARSKI RIBOLOV I NEGOSPODARSKI RIBOLOV KAO I NA POTKATEGORIJE GOSPODARSKOG I NEGOSPODARSKOG RIBOLOVA NAKON ZAVRŠETKA PLIVARIČARSKE RIBOLOVNE SEZONE TUNOLOVA U 2021. GODINI

Kategorija
ribolova
PotkategorijaUkupno (t)
GOSPODARSKI
RIBOLOV
PLIVARICE TUNOLOVKE816,67
UDIČARSKI ALATI106,79*
PRILOV8,34
NEGOSPODARSKI RIBOLOVŠPORTSKI RIBOLOV5
REKREACIJSKI RIBOLOV ZA TROFEJNE PRIMJERKE12,5
RIBOLOV U ZNANSTVENE SVRHE1
UKUPNO950,3

*od čega se 16,79 t odnosi na neiskorištenu kvotu prethodno dodijeljenu plivaricama tunolovkama