Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

NN 116/2021 (27.10.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača

Hrvatska narodna banka

2001

Na temelju članka 4., članka 30. i članka 43. stavka 2. točke 9. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) guverner Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O PRIKUPLJANJU PODATAKA O UVJETIMA KREDITIRANJA POTROŠAČA

Članak 1.

U Odluci o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača (»Narodne novine«, br. 36/2020.) članku 5. stavku 1. točke 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»1) izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 1. u roku od 60 kalendarskih dana od izvještajnog datuma i

2) izvješća iz članka 4. stavka 1. točke 2. u roku od 90 kalendarskih dana od izvještajnog datuma.«

Članak 2.

U Uputi za provedbu Odluke o prikupljanja podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, točka 21. mijenja se i glasi:

»21. Upisuje se jedanaesteroznamenkasti OIB protustranke za jedinstvenu skupnu oznaku »FZ«. U modalitetu »GK«, ako OIB nije poznat, upisuje se oznaka »00000000000«. U modalitetu »MK« dopušta se iznimka za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701«, za koje je moguće poslati oznaku »00000000000«, kao identifikator protustranke, ako kreditna institucija ne raspolaže njegovim OIB-om, odnosno nije ga u mogućnosti pribaviti.«

Članak 3.

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31. Ovo obilježje odnosi se na datum povlačenja iznosa kredita, odnosno plasmana. Kod jednokratne isplate riječ je o datumu isplate kredita, a ako je ugovorena isplata u više tranša, izvještajna je institucija dužna evidentirati datum novčanog toka svake tranše. Ako se u pojedinom izvještajnom razdoblju isplaćuje više od jedne tranše, o njima se izvještava skupno, a kao datum plasmana u modalitetu »MK« navodi se datum isplate posljednje tranše unutar izvještajnog razdoblja, dok se u modalitetu »GK« kao datum plasmana uvijek navodi datum isplate prve tranše. Kod ponovnih sporazuma kod kojih se ne radi o refinanciraju, ako nije došlo do novoga novčanog toka odnosno do povećanja iznosa kredita, prijavljuje se inicijalni datum plasmana. Ako je pri takvom ponovnom sporazumu došlo i do povećanja iznosa kredita, za dio koji je novi iznos kredita kao datum plasmana prijavljuje se datum isplate novog iznosa, a za dio koji je ponovni sporazum prijavljuje se inicijalni datum plasmana. Kod ponovnih sporazuma koji se odnose na refinanciranje datum plasmana jednak je datumu isplate refinanciranoga kredita.«

Članak 4.

Točka 43. mijenja se i glasi:

»43. Vrijednost ovog obilježja upisuje se za sve instrumente, a iskazuje se jednim od modaliteta opisanih u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Iznimno, za instrument »A0701«, obilježje »Vrsta indeksacije« potrebno je iskazati modalitetom »N«, a polje »Valuta indeksacije« modalitetom »000«.«

Članak 5.

Točka 45. mijenja se i glasi:

»45. Početno razdoblje fiksiranja kamatne stope definirano je kao unaprijed određeno razdoblje izraženo u mjesecima (i određeno ugovorom) tijekom kojeg se vrijednost kamatne stope ne može mijenjati. Kod ponovnih sporazuma kod kojih se prikazuje inicijalni datum plasmana prikazuje se i inicijalno početno razdoblje fiksiranja kamatne stope. Kod ponovnih sporazuma kod kojih se pod datumom plasmana prikazuje datum isplate novog iznosa prikazuje se početno razdoblje fiksiranja kamatne stope koje se odnosi na novi iznos kredita. Kod ponovnih sporazuma koji se odnose na refinanciranje prikazuje se početno razdoblje fiksiranja kamatne stope određeno ugovorom o refinanciranju.«

Članak 6.

Točke 54. i 55. mijenjaju se i glase:

»54. Ovo obilježje omogućuje razvrstavanje novih poslova na financijske ugovore kojima se prvi put utvrđuje kamatna stopa na kredite (stvarni novi poslovi), na ponovne sporazume o uvjetima postojećih ugovora o kreditima te na kredite koji se povlače u tranšama, pri čemu se kod takvih kredita prikazuje samo isplaćeni iznos. Ponovni sporazumi i stvarni novi poslovi definirani su u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Ponovni sporazumi koji se odnose na refinanciranje (zatvaranje jednog ili više kredita uz sklapanje novog ugovora) te moratorije s povlaštenim tretmanom prikazuju se zasebnim modalitetima. Moratoriji s povlaštenim tretmanom oni su na koje kreditna institucija primjenjuje povlašteni tretman s aspekta procjene kreditnog rizika, a između ostalog obuhvaćaju moratorije u skladu sa Smjernicama Europskoga nadzornog tijela za bankarstvo, ali i druge vrste moratorija s povlaštenim tretmanom u skladu s okružnicama HNB-a. Izmjene postojećih ugovora, poput prolongata, moratorija te ostalih izmjena kod kojih ne dolazi do nastanka nove kreditne partije te koje nisu obuhvaćene modalitetom »06« – moratorij s povlaštenim tretmanom, prikazuju se modalitetom »01« – ponovni sporazum.

55. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – ponovni sporazum

2. modalitet »02« – stvarni novi posao

3. modalitet »03« – nije primjenjivo

4. modalitet »04« – kredit u tranšama

5. modalitet »05« – refinanciranje

6. modalitet »06« – moratorij s povlaštenim tretmanom.«

Članak 7.

Točka 58.mijenja se i glasi:

»58. U modalitetima »MK« i »GK« vrijednost svih instrumenata u stranoj valuti i ugovorenih s valutnom klauzulom izračunava se konvertiranjem originalnog iznosa u valuti u kunsku protuvrijednost primjenom mjesečnoga prosječnog srednjeg tečaja HNB-a u izvještajnom razdoblju.«

Članak 8.

U točki 59. podtočke 1., 2., 5., 6., 12., 15. i 16. mijenjaju se i glase:

»1. modalitet »01« – ukupan iznos koji plaća potrošač

Modalitet »01« odnosi se na iznos definiran prema Zakonu o potrošačkom kreditiranju (članak 2. stavak 1. točka 8.) kao zbroj ukupnog iznosa kredita i ukupnih troškova kredita. Ukupni troškovi kredita uključuju kamate, naknade, poreze i sve druge naknade koje potrošač mora platiti u vezi s ugovorom o kreditu, a koji su poznati izvještajnoj instituciji (vjerovniku), osim troškova javnog bilježnika. Naknade na odobrene kredite moraju biti vezane uz stvarni trošak odobravanja kredita. Nakon sklapanja ugovora o kreditu nije dopušteno uvođenje novih naknada. Troškovi dodatnih usluga koje se odnose na ugovor o kreditu, posebice premije osiguranja, također su uključeni ako je sklapanje ugovora o pružanju drugih usluga obvezno radi dobivanja kredita ili dobivanja kredita prema uvjetima koji vrijede na tržištu (članak 2. stavak 1. točke 7. i 8. Zakona o potrošačkom kreditiranju, »Narodne novine«, br. 75/2009., 112/2012., 143/2013., 147/2013., 9/2015., 78/2015., 102/2015. i 52/2016., u nastavku teksta: ZPK). Kod kredita u tranšama upisuje se ukupan iznos glavnice i kamata koje će biti otplaćene u razdoblju trajanja kredita, bez obzira na dinamiku isplate tranši, uz dodatne troškove i naknade koje potrošač mora platiti. U slučaju ponovnih sporazuma ukupan iznos koji plaća potrošač potrebno je ponovno izračunati na način da osim inicijalnog iznosa uključuje i eventualne dodatne obveze, odnosno umanjenja obveza, s osnove glavnice, kamata i ostalih naknada i troškova nastalih zbog ponovnog sporazuma. Upisuje se iznos u kunama na dan isplate kredita. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

2. modalitet »02« – ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita

Modalitet »02« odnosi se na ukupan iznos glavnice i kamata iz otplatnog plana kredita u cijelom razdoblju trajanja kredita. Za kredite isplaćene u tranšama upisuje se ukupan iznos glavnice i kamata koje će biti otplaćene u razdoblju trajanja kredita, bez obzira na dinamiku isplate tranša. U slučaju ponovnih sporazuma potrebno je ponovno izračunati ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita na način da osim inicijalnog iznosa uključuje i eventualne dodatne obveze, odnosno umanjenja obveza, s osnove glavnice i kamata nastalih zbog ponovnog sporazuma. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

5. modalitet »05« – stanje ispravaka vrijednosti glavnice

Modalitet »05« odnosi se na iznos koji je istovjetan onom koji se prikazuje u modalitetu »05« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje na izvještajni datum.

6. modalitet »06« – stanje ispravaka vrijednosti kamata

Modalitet »06« odnosi se na iznos koji je istovjetan onom koji se prikazuje u modalitetu »06« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje na izvještajni datum.

7. modalitet »07« – godišnji trošak servisiranja ukupnog duga

Modalitet »07« odnosi se na trošak otplate glavnice i kamata po kreditima koje su potrošaču i njegovom sudužniku (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) odobrile kreditne ili druge financijske institucije, a koje ulaze u ukupan dug korisnika kredita, sveden na godišnju razinu. Pojam financijska institucija definiran je kao u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji, Prilog A, točke 2.55 i 2.56. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava. Kod kredita u tranšama u ukupni dug potrošača ubraja se samo iznos nepodmirenih obveza po već isplaćenim tranšama kredita.

12. modalitet »12« – ukupni dug potrošača

Modalitet »12« odnosi se na sve nepodmirene obveze potrošača i njegova sudužnika (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) prema kreditnim ili drugim financijskim institucijama, a navodi se isključivo iznos u trenutku odobravanja kredita, uključujući i obveze po kreditu o kojem se izvještava (modalitet »02«). Dio ukupnog duga potrošača koji se odnosi na kredite u tranšama uključuje nepodmirene obveze potrošača i njegova sudužnika samo po dotad isplaćenim tranšama. U slučaju ponovnog sporazuma, u ukupni dug potrošača ubraja se samo nepodmireni dio ukupnog preostalog iznosa glavnice i kamata u preostalom razdoblju trajanja kredita. Pojam financijska institucija definiran je kao u Uredbi (EU) br. 549/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o Europskom sustavu nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj uniji, Prilog A, točke 2.55 i 2.56. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« ovaj se modalitet ne popunjava.

15. modalitet »18« – bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice

Modalitet »18« odnosi se na iznos (preostalog) duga po glavnici na datum plasmana u modalitetu »MK« odnosno na izvještajni datum u modalitetu »GK«. Ovaj iznos istovjetan je onome koji se prikazuje u modalitetu »18« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje, uz iznimku da ne uključuje jednokratnu naknadu. Kod kredita u tranšama potrebno je prikazati stanje neotplaćenog dijela glavnice dotad isplaćenih tranša (uključujući i tekući izvještajni mjesec) za modalitete »MK« i »GK«. Ako u pojedinom izvještajnom razdoblju dolazi do isplate više od jedne tranše, one se izvještavaju skupno. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« u modalitetu »MK« upisuje se stanje korištenog i neotplaćenog iznosa na kraju izvještajnog mjeseca.

16. modalitet »19« – bruto ukupna potraživanja s osnove kamata

Modalitet »19« odnosi se na iznos (preostalog) duga po kamatama na datum plasmana u modalitetu »MK« odnosno na izvještajni datum u modalitetu »GK«. Ovaj iznos istovjetan je onom koji se prikazuje u modalitetu »19« obilježja 43. »Vrsta iznosa« u Uputi za statističko i nadzorno izvješćivanje. Kod kredita u tranšama potrebno je prikazati stanje ukupnih potraživanja s osnove kamata dotad isplaćenih tranša (uključujući i tekući izvještajni mjesec) za modalitete »MK« i »GK«. Ako u pojedinom izvještajnom razdoblju dolazi do isplate više od jedne tranše, one se izvještavaju skupno. Za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« u modalitetu »MK« upisuje se stanje duga po kamatama na temelju korištenog i neotplaćenog iznosa na kraju izvještajnog mjeseca.«

Članak 9.

Točka 63. mijenja se i glasi:

»63. Modaliteti »03«, »05«, »06«, »08«, »09«, »13«, »14«, »18« i »19« obilježja 21. »Vrsta iznosa« prikupljaju se u izvješću »GK«.«

Članak 10.

Naziv obilježja 28. »Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije« mijenja se i glasi:

»Obilježje 28. »Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje«.«

Članak 11.

Točka 87. mijenja se i glasi:

»87. Vrijednost ovog obilježja iskazuje se jednim od sljedećih modaliteta:

1. modalitet »01« – kredit koji se amortizira u cijelosti

Modalitet »01« odnosi se na kredit kod kojeg potrošač periodično (redovito) otplaćuje glavnicu prema otplatnom planu tijekom trajanja kredita na način da se glavnica otplati do datuma dospijeća kredita. Prisutnost počeka, moratorija i/ili periodičnih isplata (tranši) ne mijenja obilježje Način otplate glavnice te se o njima izvješćuje uz modalitet »01«.

2. modalitet »02« – neamortizirajući kredit

Modalitet »02« odnosi se na kredit kod kojeg potrošač tijekom trajanja kredita u otplatnim razdobljima najviše što plaća jesu samo kamate, odnosno ne postoji redovita otplata glavnice te se ona ili ne otplaćuje ili otplaćuje jednokratno po dospijeću. Za kredite s jednokratnim dospijećem ispravno je popuniti modalitet »02 – neamortizirajući kredit«.

3. modalitet »03« – djelomično amortizirajući kredit.

Modalitet »03« odnosi se na kombinaciju kredita koji se amortizira u cijelosti i neamortizirajućega kredita, odnosno unutar iste kreditne partije dio glavnice redovito se otplaćuje, a dio glavnice vraća isključivo po isteku roka dospijeća (izuzevši onaj dio glavnice koji se redovito otplaćuje zadnjom ratom), a što je unaprijed poznato prema otplatnom planu.«

Članak 12.

Naziv obilježja 32. »Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje« mijenja se i glasi:

»32. »Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje«.«

Članak 13.

Naziv obilježja 33. »Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje« mijenja se i glasi:

»33. »Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje«.«

Članak 14.

Točka 94. mijenja se i glasi:

»94. Ako se nekretnina koja je predmet kupnje nalazi u inozemstvu, upisuje se »000000«.«

Članak 15.

Točka 99. mijenja se i glasi:

»99. Ako se nekretnina koja je instrument osiguranja nalazi u inozemstvu, upisuje se »000000«.«

Članak 16.

U Prilogu 1., točki 1.2. Ulazni slog izvješća »MK«, naziv polja 31. mijenja se i glasi:

1.2. Ulazni slog izvješća »MK«

BrojNaziv poljaTip poljaDuljina poljaPozicija poljaSadržaj poljaPopunjava se
31.Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnjeN2139 – 14001, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 99UVJ

Članak 17.

Prilog 2. mijenja se i glasi:

Redni brojIzvješćeInstrumentVrsta iznosaPrimjena od
izvještajnog datuma
Primjena do izvještajnog datumaOpis vrste iznosa
1MKA0208130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
2MKA0208230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
3MKA0208330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
4MKA0208430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
5MKA0208530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
6MKA0208630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
7MKA0208730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
8MKA0208830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
9MKA0208930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
10MKA02081130. 9. 2020.Dohodak potrošača
11MKA02081230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
12MKA02081330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
13MKA02081430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
14MKA02081830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
15MKA02081930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
16MKA0212130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
17MKA0212230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
18MKA0212330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
19MKA0212430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
20MKA0212530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
21MKA0212630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
22MKA0212730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
23MKA02121130. 9. 2020.Dohodak potrošača
24MKA02121230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
25MKA02121330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
26MKA02121430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
27MKA02121830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
28MKA02121930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
29MKA0213130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
30MKA0213230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
31MKA0213330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
32MKA0213430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
33MKA0213530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
34MKA0213630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
35MKA0213730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
36MKA0213830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
37MKA0213930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
38MKA02131130. 9. 2020.Dohodak potrošača
39MKA02131230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
40MKA02131330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
41MKA02131430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
42MKA02131830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
43MKA02131930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
44MKA0214130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
45MKA0214230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
46MKA0214330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
47MKA0214430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
48MKA0214530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
49MKA0214630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
50MKA0214730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
51MKA0214830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
52MKA0214930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
53MKA02141130. 9. 2020.Dohodak potrošača
54MKA02141230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
55MKA02141330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
56MKA02141430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
57MKA02141830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
58MKA02141930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
59MKA0215130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
60MKA0215230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
61MKA0215330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
62MKA0215430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
63MKA0215530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
64MKA0215630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
65MKA0215730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
66MKA0215830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
67MKA0215930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
68MKA02151030. 9. 2020.Bruto godišnji prihod od najma
69MKA02151130. 9. 2020.Dohodak potrošača
70MKA02151230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
71MKA02151330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
72MKA02151430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
73MKA02151830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
74MKA02151930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
75MKA0216130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
76MKA0216230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
77MKA0216330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
78MKA0216430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
79MKA0216530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
80MKA0216630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
81MKA0216730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
82MKA0216830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
83MKA0216930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
84MKA02161030. 9. 2020.Bruto godišnji prihod od najma
85MKA02161130. 9. 2020.Dohodak potrošača
86MKA02161230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
87MKA02161330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
88MKA02161430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
89MKA02161830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
90MKA02161930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
91MKA0217130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
92MKA0217230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
93MKA0217330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
94MKA0217430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
95MKA0217530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
96MKA0217630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
97MKA0217730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
98MKA0217830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
99MKA0217930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
100MKA02171130. 9. 2020.Dohodak potrošača
101MKA02171230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
102MKA02171330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
103MKA02171430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
104MKA02171830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
105MKA02171930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
106MKA0218330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
107MKA0218430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
108MKA0218530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
109MKA0218630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
110MKA0218830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
111MKA0218930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
112MKA02181130. 9. 2020.Dohodak potrošača
113MKA02181830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
114MKA02181930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
115MKA0219330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
116MKA0219430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
117MKA0219530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
118MKA0219630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
119MKA0219830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
120MKA0219930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
121MKA02191130. 9. 2020.Dohodak potrošača
122MKA02191830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
123MKA02191930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
124MKA0220330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
125MKA0220430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
126MKA0220530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
127MKA0220630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
128MKA02201130. 9. 2020.Dohodak potrošača
129MKA02201830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
130MKA02201930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
131MKA0221330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
132MKA0221430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
133MKA0221530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
134MKA0221630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
135MKA0221830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
136MKA0221930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
137MKA02211130. 9. 2020.Dohodak potrošača
138MKA02211830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
139MKA02211930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
140MKA0222130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
141MKA0222230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
142MKA0222330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
143MKA0222430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
144MKA0222530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
145MKA0222630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
146MKA0222730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
147MKA0222830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
148MKA0222930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
149MKA02221130. 9. 2020.Dohodak potrošača
150MKA02221230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
151MKA02221330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
152MKA02221430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
153MKA02221830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
154MKA02221930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
155MKA0223130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
156MKA0223230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
157MKA0223330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
158MKA0223430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
159MKA0223530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
160MKA0223630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
161MKA0223730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
162MKA0223830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
163MKA0223930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
164MKA02231130. 9. 2020.Dohodak potrošača
165MKA02231230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
166MKA02231330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
167MKA02231430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
168MKA02231830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
169MKA02231930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
170MKA0224130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
171MKA0224230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
172MKA0224330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
173MKA0224430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
174MKA0224530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
175MKA0224630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
176MKA0224730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
177MKA0224830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
178MKA0224930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
179MKA02241130. 9. 2020.Dohodak potrošača
180MKA02241230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
181MKA02241330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
182MKA02241430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
183MKA02241830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
184MKA02241930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
185MKA0225130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
186MKA0225230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
187MKA0225330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
188MKA0225430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
189MKA0225530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
190MKA0225630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
191MKA0225730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
192MKA0225830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
193MKA0225930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
194MKA02251130. 9. 2020.Dohodak potrošača
195MKA02251230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
196MKA02251330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
197MKA02251430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
198MKA02251830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
199MKA02251930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
200MKA0226130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
201MKA0226230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
202MKA0226330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
203MKA0226430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
204MKA0226530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
205MKA0226630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
206MKA0226730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
207MKA0226830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
208MKA0226930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
209MKA02261130. 9. 2020.Dohodak potrošača
210MKA02261230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
211MKA02261330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
212MKA02261430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
213MKA02261830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
214MKA02261930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
215MKA0227130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
216MKA0227230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
217MKA0227330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
218MKA0227430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
219MKA0227530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
220MKA0227630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
221MKA0227730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
222MKA0227830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
223MKA0227930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
224MKA02271030. 9. 2020.Bruto godišnji prihod od najma
225MKA02271130. 9. 2020.Dohodak potrošača
226MKA02271230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
227MKA02271330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
228MKA02271430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
229MKA02271830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
230MKA02271930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
231MKA0228130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
232MKA0228230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
233MKA0228330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
234MKA0228430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
235MKA0228530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
236MKA0228630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
237MKA0228730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
238MKA0228830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
239MKA0228930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
240MKA02281030. 9. 2020.Bruto godišnji prihod od najma
241MKA02281130. 9. 2020.Dohodak potrošača
242MKA02281230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
243MKA02281330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
244MKA02281430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
245MKA02281830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
246MKA02281930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
247MKA0229130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
248MKA0229230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
249MKA0229330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
250MKA0229430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
251MKA0229530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
252MKA0229630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
253MKA0229730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
254MKA0229830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
255MKA0229930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
256MKA02291130. 9. 2020.Dohodak potrošača
257MKA02291230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
258MKA02291330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
259MKA02291430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
260MKA02291830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
261MKA02291930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
262MKA0230130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
263MKA0230230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
264MKA0230330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
265MKA0230430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
266MKA0230530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
267MKA0230630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
268MKA0230730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
269MKA02301130. 9. 2020.Dohodak potrošača
270MKA02301230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
271MKA02301330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
272MKA02301430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
273MKA02301830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
274MKA02301930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
275MKA0232130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
276MKA0232230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
277MKA0232330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
278MKA0232430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
279MKA0232530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
280MKA0232630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
281MKA0232730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
282MKA02321130. 9. 2020.Dohodak potrošača
283MKA02321230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
284MKA02321330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
285MKA02321430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
286MKA02321830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
287MKA02321930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
288MKA0233130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
289MKA0233230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
290MKA0233330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
291MKA0233430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
292MKA0233530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
293MKA0233630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
294MKA0233730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
295MKA0233830. 9. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
296MKA0233930. 9. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
297MKA02331130. 9. 2020.Dohodak potrošača
298MKA02331230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
299MKA02331330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
300MKA02331430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
301MKA02331830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
302MKA02331930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
303MKA0305130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
304MKA0305230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
305MKA0305330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
306MKA0305430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
307MKA0305530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
308MKA0305630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
309MKA0305730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
310MKA03051130. 9. 2020.Dohodak potrošača
311MKA03051230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
312MKA03051330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
313MKA03051430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
314MKA03051830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
315MKA03051930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
316MKA0306130. 9. 2020.Ukupan iznos koji plaća potrošač
317MKA0306230. 9. 2020.Ukupan iznos glavnice i kamata u cijelom razdoblju trajanja kredita
318MKA0306330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
319MKA0306430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
320MKA0306530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
321MKA0306630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
322MKA0306730. 9. 2020.Godišnji trošak servisiranja ukupnog duga
323MKA03061130. 9. 2020.Dohodak potrošača
324MKA03061230. 9. 2020.Ukupni dug potrošača
325MKA03061330. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
326MKA03061430. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
327MKA03061830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
328MKA03061930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
329MKA0701330. 9. 2020.Nominalna kamatna stopa
330MKA0701430. 9. 2020.Efektivna kamatna stopa na nove poslove
331MKA0701530. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
332MKA0701630. 9. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
333MKA07011130. 9. 2020.Dohodak potrošača
334MKA07011830. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
335MKA07011930. 9. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
336GKA0208331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
337GKA0208531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
338GKA0208631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
339GKA0208831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
340GKA0208931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
341GKA02081331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
342GKA02081431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
343GKA02081831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
344GKA02081931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
345GKA0212331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
346GKA0212531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
347GKA0212631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
348GKA02121331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
349GKA02121431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
350GKA02121831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
351GKA02121931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
352GKA0213331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
353GKA0213531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
354GKA0213631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
355GKA0213831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
356GKA0213931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
357GKA02131331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
358GKA02131431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
359GKA02131831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
360GKA02131931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
361GKA0214331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
362GKA0214531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
363GKA0214631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
364GKA0214831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
365GKA0214931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
366GKA02141331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
367GKA02141431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
368GKA02141831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
369GKA02141931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
370GKA0215331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
371GKA0215531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
372GKA0215631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
373GKA0215831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
374GKA0215931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
375GKA02151331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
376GKA02151431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
377GKA02151831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
378GKA02151931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
379GKA0216331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
380GKA0216531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
381GKA0216631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
382GKA0216831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
383GKA0216931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
384GKA02161331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
385GKA02161431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
386GKA02161831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
387GKA02161931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
388GKA0217331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
389GKA0217531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
390GKA0217631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
391GKA0217831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
392GKA0217931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
393GKA02171331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
394GKA02171431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
395GKA02171831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
396GKA02171931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
397GKA0222331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
398GKA0222531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
399GKA0222631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
400GKA0222831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
401GKA0222931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
402GKA02221331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
403GKA02221431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
404GKA02221831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
405GKA02221931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
406GKA0223331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
407GKA0223531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
408GKA0223631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
409GKA0223831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
410GKA0223931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
411GKA02231331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
412GKA02231431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
413GKA02231831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
414GKA02231931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
415GKA0224331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
416GKA0224531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
417GKA0224631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
418GKA0224831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
419GKA0224931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
420GKA02241331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
421GKA02241431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
422GKA02241831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
423GKA02241931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
424GKA0225331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
425GKA0225531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
426GKA0225631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
427GKA0225831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
428GKA0225931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
429GKA02251331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
430GKA02251431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
431GKA02251831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
432GKA02251931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
433GKA0226331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
434GKA0226531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
435GKA0226631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
436GKA0226831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
437GKA0226931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
438GKA02261331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
439GKA02261431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
440GKA02261831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
441GKA02261931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
442GKA0227331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
443GKA0227531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
444GKA0227631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
445GKA0227831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
446GKA0227931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
447GKA02271331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
448GKA02271431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
449GKA02271831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
450GKA02271931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
451GKA0228331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
452GKA0228531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
453GKA0228631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
454GKA0228831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
455GKA0228931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
456GKA02281331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
457GKA02281431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
458GKA02281831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
459GKA02281931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
460GKA0229331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
461GKA0229531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
462GKA0229631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
463GKA0229831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
464GKA0229931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
465GKA02291331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
466GKA02291431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
467GKA02291831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
468GKA02291931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
469GKA0230331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
470GKA0230531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
471GKA0230631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
472GKA02301331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
473GKA02301431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
474GKA02301831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
475GKA02301931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
476GKA0232331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
477GKA0232531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
478GKA0232631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
479GKA02321331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
480GKA02321431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
481GKA02321831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
482GKA02321931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
483GKA0233331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
484GKA0233531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
485GKA0233631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
486GKA0233831. 12. 2020.Vrijednost ostalih izloženosti koje terete instrument osiguranja za koji se izvješćuje
487GKA0233931. 12. 2020.Vrijednost instrumenta osiguranja
488GKA02331331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
489GKA02331431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
490GKA02331831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
491GKA02331931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
492GKA0305331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
493GKA0305531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
494GKA0305631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
495GKA03051331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
496GKA03051431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
497GKA03051831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
498GKA03051931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamata
499GKA0306331. 12. 2020.Nominalna kamatna stopa
500GKA0306531. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti glavnice
501GKA0306631. 12. 2020.Stanje ispravaka vrijednosti kamata
502GKA03061331. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije glavnice
503GKA03061431. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove subvencije kamata
504GKA03061831. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice
505GKA03061931. 12. 2020.Bruto ukupna potraživanja s osnove kamataČlanak 18.

Prilog 3. Upute mijenja se i glasi:

Redni brojKontrolaŠifra
pogreške
Primjena od izvještajnog datumaPrimjena do izvještajnog datumaPrimjenjuje se u izvješću
1.Ako je Oznaka izvješća = »MK« ili »GK«, tada je Oznaka protustranke = »FZ« ili »ND«10030. 9. 2020. 
MK, GK
2.Ako je Vrsta indeksacije = »J« ili »V«, tada je Valuta <> Valute indeksacije43030. 9. 2020. 
MK, GK
3.Ako je Vrsta iznosa = (»18«, »19«, »1«, »2«, »5«, »6«, »7«, »8«, »9«, »10«, »12«, »13« ili »14«), tada je Iznos > 071430. 11. 2020. 
MK, GK
4.Ako je instrument = »A0216«, »A0223« ili »A0233«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6«, »7«, »8«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14«, »18« ili »19«) mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = »9«705 (W)30. 11. 2020. 
MK, GK
5.Vrsta iznosa = »3« mora biti =< Vrsta iznosa = »4«710 (W)30. 9. 2020. 
MK
6.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1002«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 3 mjeseca61130. 9. 2020. 
MK
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1003«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 12 mjeseca30. 9. 2020. 
MK
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1004«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 36 mjeseca30. 9. 2020. 
MK
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1005«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 60 mjeseca30. 9. 2020. 
MK
Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1006«, tada je razlika između Datum konačne otplate i Datum plasmana > 120 mjeseca30. 9. 2020. 
MK
7.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ADMIN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1000«67130. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1007«30. 9. 2020. 
MK
8.Ako je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope = »F1007«, tada je Vrsta referentne kamatne stope = »FIKSN«61430. 9. 2020. 
MK
9.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »XXXXX«, tada je Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope <> »F1000«671 (W)30. 9. 2020. 
MK
10.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »EUR«674 (W)30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »LIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »USD«, »GBP«, »EUR«, »JPY« ili »CHF«30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS01« ili »NRS02«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »NRS03«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«, »EUR«, »USD« ili »CHF«30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »ZIBOR«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK«30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »TRZMF«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »HRK« ili »EUR«30. 9. 2020. 
MK
Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«, tada je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«30. 9. 2020. 
MK
11.Ako je Vrsta referentne kamatne stope = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF« ili »DEPOZ«, tada je Valuta referentne kamatne stope = Valuta ili Valuta indeksacije674 (W)30. 9. 2020. 
MK
12.Ako je Red založnog prava = »1«, tada se Vrsta iznosa = »8« ne prijavljuje715 (E)30. 9. 2020. 
MK, GK
Ako je Red založnog prava = »99«, tada Vrsta iznosa = »8« mora biti > 0715 (W)30. 9. 2020. 
MK, GK
13.Ako je Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje = »blank«, onda je Prva kupnja = »blank«72330. 9. 2020. 
MK
14.Ako je Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje = »05« ili »06«, tada Vrsta iznosa = »10« mora biti > 0727 (W)30. 9. 2020. 
MK
15.Ako je Oznaka protustranke = »ND«, tada je Identifikator protustranke = »00000000000« 
30. 9. 2020. 
MK, GK
16.Ako je Oznaka protustranke = »FZ«, Oznaka retka= »MK« i Oznaka instrumenta <> »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221«, »A0701«, tada je Identifikator protustranke <> »00000000000«.11230. 9. 2020. 
MK
17.Neispravan identifikator protustranke prema algoritmu za provjeru kontrolnog znaka 
30. 9. 2020. 
MK, GK
18.Ako je Oznaka protustranke = »FZ«, tada je Država protustranke = »HR«31230. 9. 2020. 
MK, GK
19.Ako je Oznaka protustranke = »ND«, tada je Država protustranke <> »HR«31030. 9. 2020. 
MK, GK
20.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »01« – »14«, tada Vrsta procjene mora biti = »01«, »02«, »03« ili »99«73030. 9. 2020. 
MK, GK
21.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »01« – »14«, tada Status nekretnine koja je instrument osiguranja mora biti = »01«, »02« ili »03«73230. 9. 2020. 
MK, GK
22.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »15« – »19« ili »99«, tada je Vrsta procjene = »blank«73030. 9. 2020. 
MK, GK
23.Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »15« – »19« ili »99«, tada je Status nekretnine koja je instrument osiguranja = »blank«73230. 9. 2020. 
MK, GK
24.Za svaki Redni broj instrumenta osiguranja, Vrsta iznosa = »9« mora biti > 0720 (W)30. 9. 2020. 
MK, GK
25.Za svaku Vrstu nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje, mora biti popunjena Država nekretnine koja je predmet kupnje72530. 9. 2020. 
MK
26.Uz prijavljenu Vrstu iznosa = »9«, moraju biti popunjena i obilježja 23., 24., 25.
Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »01« – »14«, uz prijavljenu
Vrstu iznosa = »9«, moraju biti popunjena i obilježja 26., 27. i 34.
Uz prijavljenu Vrstu iznosa = »8«, moraju biti popunjena i obilježja 23., 24., 25.
Ako je Vrsta instrumenta osiguranja = »01« – »14«, uz prijavljenu Vrstu iznosa = »8«, moraju biti popunjena i obilježja 26., 27. i 34.
74030. 11. 2020. 
MK, GK
27.Vrsta iznosa = »2« mora biti =< Vrsta iznosa = »1«
Vrsta iznosa = »5« mora biti =< Vrsta iznosa = »18« + Vrsta iznosa = »19«
Vrsta iznosa = »6« mora biti =< Vrsta iznosa = »19«
Vrsta iznosa = »13« mora biti =< Vrsta iznosa = »18«
708 (W)30. 11. 2020. 
MK, GK
28.Ako je Instrument = »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« ili »A0701«, tada je Datum plasmana = Izvještajno razdoblje75030. 9. 2020. 
MK
29.Ako je Instrument = »A0220« ili »A0221«, tada je Datum dospijeća prve rate = Izvještajno razdoblje75230. 9. 2020. 
MK
30.Nedopuštena kombinacija Izvješće-Instrument-Vrsta iznosa (Prilog 2)70230. 9. 2020. 
MK, GK
31.Ako je Instrument = »A0215« i ako je Subvencionirani kredit = »SRE«, tada (Vrsta iznosa = »13«) mora biti > 0760 (W)30. 9. 2020. 
MK, GK
32.Ako je oznaka izvješća = »MK« izvještajni datum mora biti zadnji dan mjeseca.
Ako je oznaka izvješća = »GK« izvještajni datum mora biti zadnji dan godine.
Izvještajni datum mora biti manji od tekućeg datuma.
1530. 9. 2020. 
MK, GK
33.Redni broj retka mora biti >05430. 9. 2020. 
MK, GK
34.U datoteci ne smije postojati više od jednog retka s istim tipom retka (»R«, »P« ili »S«) i istim rednim brojem retka5530. 9. 2020. 
MK, GK
35.Vrijednost u polju Tip retka mora biti = »R«, »P« ili »S«11530. 9. 2020. 
MK, GK
36.Oznaka države mora postojati na popisu država i teritorija31030. 9. 2020. 
MK, GK
37.Ako je Oznaka protustranke »FZ« tada vrijednost u polju Županija mora biti = »01« - »21«12030. 9. 2020. 
MK, GK
38.Ako je Oznaka protustranke »ND« tada vrijednost u polju Županija mora biti = »00«.30. 9. 2020. 
MK, GK
39.Vrijednost u polju Instrument mora biti = »A0208«, »A0212« – »A0230«, »A0232«, »A0233«, »A0305«, »A0306« ili »A0701«14530. 9. 2020. 
MK, GK
40.Vrijednost u polju Valuta mora postojati na popisu valuta15530. 9. 2020. 
MK, GK
41.Vrijednost u polju Vrsta indeksacija mora biti = »N«, »V« ili »J«17030. 9. 2020. 
MK, GK
42.Vrijednost u polju Valuta indeksacije mora postojati na popisu valuta17530. 9. 2020. 
MK, GK
43.Vrijednost u polju Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope mora biti
= »F1000« – »F1007«
61030. 9. 2020. 
MK
44.Vrijednost u polju Vrsta referentne kamatne stope mora biti = »EURIB«, »LIBOR«, »NRS01«, »NRS02«, »NRS03«, »ZIBOR«, »TRZMF«, »DEPOZ«, »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«66230. 9. 2020. 
MK
45.Ako je Valuta referentne kamatne stope = »XXX«, tada Vrsta referentne kamatne stope mora biti »OSTAL«, »FIKSN«, »ADMIN« ili »XXXXX«30. 9. 2020. 
MK
46.Vrijednost u polju Valuta referentne kamatne stope mora postojati na popisu valuta66430. 9. 2020. 
MK
47.Vrijednost u polju Rizična skupina mora biti = »00«, »A1«, »A2«, »B1«, »B2«, »B3« ili »CC«19530. 9. 2020. 
MK, GK
48.Ako je Oznaka instrumenta <> A0218, A0219, A0220, A0221, A0701, tada je Novi posao = »01«, »02«, »04«, »05«, »06« inače »03«.61631.03.2021. 
MK
49.Vrijednost u polju Vrsta iznosa mora biti = »01« – »14«, »18« ili »19«21530. 9. 2020. 
MK, GK
50.Vrijednost u polju Predznak mora biti »+« ili »-«21030. 9. 2020. 
MK, GK
51.Vrijednost u polju Iznos mora biti duljine 15, zaokružena na 2 decimale, bez točaka i zareza21330. 9. 2020. 
MK, GK
52.Vrijednost u polju Status iznosa mora biti = »A«, »L«, »E« ili »P«73430. 9. 2020. 
MK, GK
53.Vrijednost u polju Red založnog prava mora biti = »01« ili »99«72830. 9. 2020. 
MK, GK
54.Vrijednost u polju Vrsta instrumenta osiguranja mora biti = »01« – »19« ili »99«72930. 9. 2020. 
MK, GK
55.Vrijednost u polju Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje mora biti = »01« – »14« ili »99«73330. 9. 2020. 
MK
56.Ako je polje Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje, adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje popunjeno, tada vrijednost u polju Prva kupnja mora biti = »DA« ili »NE«72330. 9. 2020. 
MK
57.Vrijednost u polju Način otplate glavnice mora biti = »01«, »02« ili »03«72430. 9. 2020. 
MK
58.Vrijednost u polju Subvencionirani kredit mora biti = »XXX«, »SRE«, »LOK« ili »OST«73130. 9. 2020. 
MK, GK
59.Ako je Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje = »HR«, tada mora biti popunjena Oznaka katastarske općine u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje72630. 9. 2020. 
MK
60.Ako je Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja = »HR«, tada mora biti popunjena Oznaka katastarske općine u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja74130. 9. 2020. 
MK, GK
61.Ako je Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje <> »HR«, tada Oznaka katastarske općine u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje mora biti »000000«72630. 9. 2020. 
MK
62.Ako je Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja <> »HR«, tada Oznaka katastarske općine u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja mora biti »000000«74130. 9. 2020. 
MK, GK
63.Određena obilježja unutar iste kreditne partije moraju biti identična700 (W)30. 9. 2020. 
MK, GK
64.Određena obilježja za isti rbr instrumenta osiguranja unutar iste kreditne partije moraju biti identična701 (W)30. 9. 2020. 
MK, GK
65.Neispravan format datumskog polja70330. 9. 2020. 
MK, GK
66.Neispravan redni broj instrumenta osiguranja70430. 9. 2020. 
MK, GK
67.Neispravan format brojčanog polja73530. 9. 2020. 
MK, GK
68.Ako je Oznaka instrumenta <> A0218, A0219, A0220, A0221, A0701, obilježja 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17., 18., 30. i 31. unutar iste kombinacije obilježja Oznaka kreditne partije i Novi posao moraju biti identična.707 (W)30. 11. 2020. 
MK, GK
69.Ako je Vrsta instrumenta = »A0215« i Novi posao = (»02«, »04«), obilježje Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije mora biti popunjeno.761 (W)30. 11. 2020. 
MK
70.Ako je Vrsta iznosa <> (»8«, »9«), tada obilježja 23., 24., 25., 26., 27. moraju biti = »00«, obilježje 34. = »blank«, a obilježje 35. mora biti = »000000«.74930. 11. 2020. 
MK, GK
71.Ako je Oznaka izvješća = »MK« i ako je instrument <> »A0216«, »A0223«, »A0222«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6«, »7«, »8«, »9«, »10«, »12«, »13«, »14«, »18« ili »19«) mora biti prijavljena i Vrsta iznosa = »11«770 (W)30. 11. 2020. 
MK
72.Ako je Novi posao = (»01«, »06«) tada razlika (broj dana) između Izvještajnog razdoblja i Datuma plasmana mora biti veća ili jednaka kalendarskom broju dana Izvještajnog razdoblja.75131. 3. 2021. 
MK
73.

Ako je Oznaka izvješća = »MK« i ako je Novi posao = (»02«, »04«, »05«), uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6«, »7«, »8«, »9«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14«, »18« ili »19«) moraju biti prijavljene i sve nedostajuće sljedeće Vrste iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »7«, »12«, »18«).

Ako je Oznaka izvješća = »MK« i ako je Novi posao = (»01«, »06«), uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6«, »7«, »8«, »9«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14«, »18« ili »19«) moraju biti prijavljene i sve nedostajuće sljedeće Vrste iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »18«).

Ako je Oznaka izvješća = »MK« i ako je Novi posao = »03«, uz prijavljenu neku od Vrsta iznosa (»1«, »2«, »3«, »4«, »5«, »6«, »7«, »8«, »9«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14«, »18« ili »19«) moraju biti prijavljene i sve nedostajuće sljedeće Vrste iznosa (»3«, »4«) te jedna od vrsta iznosa (»18«, »19«).

706 (W)31. 3. 2021. 
MK
74.Ako je Vrsta iznosa=11, a Iznos=0 tada Status iznosa mora biti = L.77130. 9. 2020.MK

*kontrola 700 (popis obilježja unutar iste kreditne partije) - Oznaka protustranke, Identifikator protustranke, Država protustranke, Županija protustranke, Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje i/ili adaptacije, Prva kupnja, Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje, Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje.

*kontrola 701 (popis obilježja unutar iste kombinacije obilježja Oznaka kreditne partije i Redni broj instrumenta osiguranja) - Red založnog prava, Vrsta instrumenta osiguranja, Vrsta procjene, Status nekretnine koja je instrument osiguranja, Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja, Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je instrument osiguranja.

*kontrola 707 (W) (popis obilježja unutar kombinacije obilježja Oznaka kreditne partije i Novi posao) - Datum plasmana, Datum dospijeća prve rate, Datum konačne otplate, Instrument, Valuta, Indeksacija, Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope, Vrsta referentne kamatne stope, Valuta referentne kamatne stope, Rizična skupina, Način otplate glavnice, Subvencionirani kredit.Članak 19.

Dodaje se Prilog 4. Dodatna pojašnjenja uz izvještajne slogove »MK« i »GK«, koji postaje sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača i glasi:

»PRILOG 4.

Dodatna pojašnjenja uz izvještajne slogove »MK« i »GK«

105. Obilježje 20. »Vrsta iznosa«

U slučaju kredita koji je jednim dijelom namijenjen otplati ranijega kredita, dio namijenjen otplati ranijeg kredita prijavljuje se kao ponovni sporazum, a preostali iznos kao novi posao. U tom slučaju sve iznose koji se odnose na cjelokupnu kreditnu partiju, uključujući vrijednost kolaterala, potrebno je ponoviti na način da se modaliteti obilježja 20. »Vrsta iznosa« »01«, »02«, »03«, »04«, »07«, »08«, »09«, »10«, »11«, »12«, »13«, »14« ponavljaju i u redcima u kojima se izvještava o stvarnom novom poslu i u redcima ponovnih sporazuma, dok se vrste iznosa »05«, »06«, »18« i »19« raspodjeljuju u skladu s Uputom za statističko i nadzorno izvješćivanje.

106. Raspodjela vrsta iznosa »05« i »06« – stanja ispravka vrijednosti glavnice i kamata

Kako bi se osigurala konzistentnost u UKPO izvještajnom sustavu, Vrsta iznosa = »5« mora biti =< Vrsta iznosa = »18« + Vrsta iznosa = »19«, a Vrsta iznosa = »6« mora biti =< Vrsta iznosa = »19« (kontrola 708 (W)). Ako se kredit o kojemu se izvještava dijeli na ponovni sporazum i stvarni novi posao, ispravke vrijednosti s osnove glavnice i osnove kamata (Vrste iznosa = »05« i »06«) potrebno je podijeliti prema udjelima vrsta iznosa »18« i »19«, tako da odražavaju ekonomsku suštinu samoga kredita, jer se one dijele na ponovni sporazum i stvarni novi posao.

107. modalitet »07« – godišnji trošak servisiranja ukupnog duga

Svođenje na godišnju razinu troška servisiranja ukupnog duga radi se tako da se svaka nepodmirena obveza po svim kreditima/zajmovima koju su potrošaču i njegovom sudužniku (ako je uključen u izračun kreditne sposobnosti pri odobravanju kredita) odobrile kreditne ili druge financijske institucije i koja ulazi u ukupan dug potrošača, podijeli s brojem mjeseci preostalih do dospijeća svake obveze i pomnoži s 12. Tako dobiveni godišnji troškovi otplate svakog kredita, uključujući novoodobreni kredit o kojem se izvješćuje, zbrajaju se kako bi se dobio iznos godišnjih troškova otplate ukupnoga duga.

Ako kreditna institucija pri sklapanju aneksa ugovora ponovno procjenjuje kreditnu sposobnost dužnika (na temelju novog izvješća iz HROK-a o zaduženostipotrošača), potrebno je prijaviti iznose godišnjeg troška servisiranja ukupnog duga u skladu s novim HROK-ovim izvješćem.

Ako kreditna institucija ne procjenjuje ponovno kreditnu sposobnost, pri sklapanju ponovnog sporazuma i dalje je dužna izvijestiti o trošku servisiranja duga. Pritom kreditna institucija može uz modalitet »E« obilježja »Status iznosa«:

a) izvijestiti o trošku servisiranja na temelju prošle dostupne vrijednosti troška servisiranja unutar kreditne institucije, a u slučaju da nisu dostupne prošle vrijednosti

b) izvijestiti o trošku servisiranja duga samo na temelju kreditnih partija koje potrošač ima otvorene unutar kreditne institucije u trenutku ugovaranja ponovnog sporazuma.

108. modalitet »12« – ukupni dug potrošača

Za izračun ukupnog duga potrošača (vrsta iznosa »12«) dovoljno je izvijestiti o onom iznosu koji je banka saznala upitom u HROK u tijeku procjene kreditne sposobnosti potrošača, na koji se dodaju dug prema svim ostalim financijskim institucijama koje nisu uključene u HROK (a za koji je banka saznala u procesu utvrđivanja kreditne sposobnosti potrošača) te obveze po kreditu o kojem se izvještava kao i ostalim kreditima unutar banke.

U ukupan dug potrošača potrebno je uključiti i kamate koje je potrošač prema otplatnom planu dužan podmiriti u budućnosti. Kreditna institucija može kamate izračunati i kao razliku između cjelokupnoga preostalog iznosa otplata (anuitet * broj razdoblja) i preostalog duga po glavnici. U skladu s time, kreditna institucija može i cjelokupan iznos ukupnog duga potrošača računati na temelju cjelokupnoga preostalog iznosa otplata. Za kredite za koje kreditna institucija ne posjeduje informacije o kamatama ni otplatama (podaci nisu dostupni u izvješćima HROK-a), kreditna institucija nije dužna uključiti kamate u ukupni dug potrošača.

109. modalitet »07« – godišnji trošak servisiranja ukupnog duga i modalitet »12« – ukupni dug potrošača

Stanje nepodmirenih, a korištenih iznosa duga po instrumentima »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701« potrebno je uključiti i u ukupan dug potrošača (vrsta iznosa »12«) i u godišnji trošak servisiranja ukupnog duga (vrsta iznosa »07«).

Stanje korištenog i neotplaćenog iznosa (duga) po kreditnim karticama i prekoračenjima čini stvarno nastali dug potrošača u trenutku odobravanja. Odobreni iznos limita po dopuštenim prekoračenjima i kreditnim karticama koji je na raspolaganju potrošaču u bilo kojem trenutku te na kojem banka temelji kreditnu sposobnostpotrošača, nije predmet izvješćivanja u okviru podataka o uvjetima kreditiranja potrošača.

110. Subvencionirani krediti i vrste iznosa »13« i »14«

a) Ako u slučaju subvencioniranoga kredita nije definirano radi li se o subvenciji s osnove glavnice, odnosno subvenciji s osnove kamata (kao što je primjerice kod subvencije otplata), ukupni iznos subvencije raspodjeljuje se prema udjelu glavnice i kamata u razdoblju trajanja subvencije. Iznos subvencije iskazuje se uz modalitete »13« i »14« obilježja »Vrsta iznosa« te se ne oduzima ni od jednog iznosa iskazanog uz ostale modalitete obilježja »Vrsta iznosa« koji se odnosi na subvencionirani kredit.

b) O ponovnim sporazumima kod subvencioniranih kredita izvještava se na način da se za vrste iznosa »13« i »14« prijavljuju preostali očekivani iznosi subvencije s osnove glavnice (VI 13) i subvencije s osnove kamata (VI 14), u cijelom preostalom očekivanom razdoblju subvencioniranja. Ti iznosi mogu se povećati i razdoblje produljiti ovisno o uvjetima subvencioniranja, primjerice rođenju djeteta korisnika subvencije, a to povećanje provodi se u trenutku u kojemu informacije o produljenju subvencije postanu poznate kreditnoj instituciji (i prijavljuju u slogu »GK«, odnosno u slogu »MK«, ako dođe do ponovnog sporazuma).

c) Za vrijeme trajanja moratorija kao i u produženom razdoblju subvencioniranja prijavljuje se modalitet »SRE« obilježja »Subvencionirani kredit«. Nadalje, za vrijeme trajanja moratorija iznosi uz vrste iznosa »13« i »14« ne mijenjaju se, neovisno o dinamici uplata od strane subvencionara koji se kolekcioniraju na zasebnoj partiji. Nakon isteka moratorija iznosi uz vrste iznosa »13« i »14« opet se počinju umanjivati ovisno o dinamici otplata, odnosno dinamikom uplate sredstava (po anuitetu/rati) na kreditnu partijukorisnika subvencije.

111. Izvještavanje o iznosima na modalitetima »18« (bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice) i »19« (bruto ukupna potraživanja s osnove kamata) koji nisu materijalno značajni

U slogovima »MK« i GK« nije potrebno izvještavati o kreditnim partijama kojima zbrojeni iznosi na vrstama iznosa »18« (bruto ukupna potraživanja s osnove glavnice) i »19« (bruto ukupna potraživanja s osnove kamata) iznose manje od 10 kn.

Primjeri:

Vrsta iznosaUkupnoPredmet izvješćivanja, DA ili NE?
1819
639NE
6-6NE
12-12DA
-77NE
-1414DA
9817DA
16319DA
61521DA
121325DA
101020DA
5510DA

112. Kupnja više nekretnina jednim kreditom

Kada se jednim kreditom kreditira kupnja više od jedne nekretnine, sljedeća se obilježja: Vrsta nekretnine koja je predmet kupnje,adaptacije, izgradnje i/ili dogradnje (obilježje 28.), Prva kupnja (obilježje 29.), Država u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje (obilježje 32.) i Katastarska općina u kojoj se nalazi nekretnina koja je predmet kupnje (obilježje 33.) popunjavaju samo za jednu nekretninu, i to onu čija je vrijednost najveća. Ako se jednim kreditom kupuju dvije ili više nekretnina jednake vrijednosti, banka sama odlučuje za koju će nekretninu izvijestiti o navedenim obilježjima. Sva se ostala obilježja popunjavaju u odnosu na cijelu kreditnu partiju.

113. Obilježje 15. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«

Kod kredita koji imaju samo dospjelu glavnicu, ako je primijenjena zatezna kamatna stopa na ukupan iznos dospjele glavnice, rabi se modalitet »F1000«.

114. Obilježje 16. »Vrsta referentne kamatne stope«

Kod kredita koji imaju samo dospjelu glavnicu, ako je primijenjena zatezna kamatna stopa na ukupan iznos dospjele glavnice, rabi se modalitet »XXXXX« (u kombinaciji s modalitetom »F1000« obilježja 15. »Razdoblje početnog fiksiranja kamatne stope«).

115. Obilježje 23. »Red založnog prava«

Ako je pojedinim instrumentom osigurano više kredita, vrijednost instrumenta osiguranja ne raspodjeljuje se te ju je potrebno ponoviti. Pritom je važno da kreditna institucija interno definira red založnog prava za pojedine kreditne partije pa tako za kredit koji je prvi u redu naplate (modalitet »01« obilježja »Red založnog prava«) izvijesti o odsutnosti vrijednosti ostalih izloženosti. Za ostale kredite potrebno je popuniti modalitet »99« obilježja »Red založnog prava«, a za kredit koji je interno definiran kao drugi u redu naplate izvijestiti o vrijednosti ostalih izloženosti na temelju iznosa prvoga kredita, za treći kredit o vrijednosti na temelju iznosa prva dva kredita i tako dalje za svaki idući kredit.

115. Odabir instrumenta – restrukturirani krediti

Ako je postupkom restrukturiranja obuhvaćena samo jedna vrsta kredita, restrukturirani se kredit iskazuje na istoj vrsti instrumenta kao i prvotno odobreni kredit. Primjerice, ako se restrukturira kredit za investicije (ili tri kredita za investicije), kredit nastao restrukturiranjem također se prijavljuje kao kredit za investicije. No, ako su restrukturiranjem obuhvaćene različite vrste kredita, restrukturirani se kredit iskazuje upotrebom modaliteta koji najbolje odražava ekonomsku suštinu novoga kredita.

116. Obuhvat ponovnih sporazuma

Novi poslovi, u smislu kredita i depozita, definiraju se kao svaki novi ili redefinirani ugovor između potrošača i izvještajne institucije: obuhvaćaju sve financijske ugovore koji prvi put definiraju kamatne stope na depozite ili kredite i sve novodefinirane uvjete postojećih depozita i kredita. Novodefiniranim uvjetima smatra se bilo koja promjena uvjeta iz ugovora, primjerice promjena ugovorene kamatne stope, iznosa kredita/depozita, izvornog dospijeća, otkaznog roka, valute, indeksacije, razdoblja početnog fiksiranja kamatne stope, vrste/valute/ročnosti referentne kamatne stope, uvjeta povlačenja kredita/depozita, naknada, jamstava i kolaterala te ostalih ugovorenih klauzula. Izmjene ugovora poput izmjena dužnika, sudužnika i/ili jamaca, uz ostale nepromijenjene uvjete ugovora, ne prikazuju se kao ponovni sporazum.

Također, za nove poslove nužno je aktivno sudjelovanje potrošača i izvještajne institucije (primjerice potpis ugovora, potvrda putem internetskog servisa i sl.); sve automatske promjene uvjeta postojećih kredita i depozita od strane izvještajne institucije ne smatraju se novim poslovima. Promjene u formalnim elementima ugovora, kao što je adresa kreditne institucije ili adresapotrošača, ne smatraju se ponovnim sporazumima.

117. Tretman instrumenta osiguranja koji su iskorišteni pri postupku naplate

Ako kreditna institucija iskoristi instrument osiguranja u postupku naplate kredita, te ako instrument osiguranja tada ima vrijednost 0, postojeći se kredit premješta na odgovarajući instrument osiguranja (instrument kredita bez zaloga).«

Članak 20.

U Uputi za izradu i dostavljanje datoteke za izvješćivanje o uvjetima kreditiranja, koja je sastavni dio Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača, u poglavlju 3.2.1. Formalne i logičke kontrole, točki 11. alineja 5 mijenja se i glasi:

» – Polje 5 (Oznaka protustranke) sadržava oznaku protustranke, koja može biti »FZ« ili »ND«. Ovisno o vrsti protustranke, kontrolira se polje 6 (Identifikator protustranke): ako polje 5 sadržava »FZ« (domaće fizičke osobe), u modalitetu »MK« polje 6 mora sadržavati važeći OIB izvještajne institucije, koji dodjeljuje Ministarstvo financija na temelju Zakona o osobnom identifikacijskom broju; u modalitetu »GK« polje 6 može sadržavati i oznaku »00000000000«, a iznimno i u modalitetu »MK« za instrumente »A0218«, »A0219«, »A0220«, »A0221« i »A0701«. Ako polje 5 sadržava »ND« (nerezidenti fizičke osobe), polje 6 mora sadržavati jedanaest nula (»00000000000«).«

U poglavlju 3.2.1. Formalne i logičke kontrole, u točki 11. alineja 9 mijenja se i glasi:

» – Polje 10 (Datum plasmana) sadržava datum (dan isplate cjelokupnog iznosa kredita, odnosno svake tranše ako je ugovorena isplata u više tranša, tj. ako u pojedinom izvještajnom razdoblju dolazi do isplate više od jedne tranše, o njima se izvještava skupno, a kao datum plasmana navodi se datum isplate posljednje tranše unutar izvještajnog razdoblja) u formatu »ggggmmdd«, prema Uputi za provedbu Odluke o prikupljanju podataka o uvjetima kreditiranja potrošača.«

U poglavlju 3.2.1. Formalne i logičke kontrole, točka 13. mijenja se i glasi:

»13. Pogreške 700(W), 701(W), 705(W), 708(W), 715(W), 720(W), 727(W) i 760(W) upućuju na nepotpunost podataka te ih je izvještajna institucija dužna ispraviti do roka za dostavu izvješća.«

Članak 21.

U poglavlju 4.1. ERR točka 18. mijenja se i glasi:

»Datoteka ERR sadržava popis pogrešaka po slogovima (»ključ prepoznavanja« jesu: Izvješće, Datum izvješća i redni broj retka u datumu) s nizom šifara i tipova pogrešaka odvojenih separatorima (npr. #430E#671W#) u polju 4 – Napomena, po jedan redak za svaki pogrešan slog; datoteka na početku sadržava vrijednost obilježja ID datoteke iz ulazne datoteke te informaciju o vremenu zaprimanja, početku i kraju obrade poslanih podataka.

U ovoj datoteci javljaju se jednoslovne oznake pogrešaka (»E« – Error i »W« – Warning).«

Članak 22.

U poglavlju 4.2. ER2 točka 19. mijenja se i glasi:

»19. Datoteka ER2, pregled detalja pogrešaka, formata je izvještajnog sloga napomene (dakle »ključ prepoznavanja« jesu: Izvješće, Datum izvješća i redni broj retka u datumu) s oznakom R/S/P i detaljima svake pogreške odvojenima separatorima u Polju 4 – Napomena, uz detaljan opis pogreške, po jedan redak za svaku pogrešku; datoteka na početku sadržava vrijednost obilježja ID datoteke iz ulazne datoteke te informaciju o vremenu zaprimanja, početku i kraju obrade poslanih podataka.

U ovoj datoteci javljaju se dvoslovne oznake pogrešaka (»HE« – Horizontal Error i »HW« – Horizontal Warning).«

Članak 23.

U poglavlju 4.3. STRtočka 20. mijenja se i glasi:

»4.3. ER3

20. Pregled pogrešaka nastalih na osnovi vertikalnih kontrola za određeni datum/oznaku izvješća. Kreira se nakon svake obrade. Datoteka ER3 odnosi se na vertikalne kontrole (tip »VW« – Vertical Warning).«

Iza točke 20. dodaje se novo poglavlje 4.4. STR, a točka 21. mijenja se i glasi:

»4.4. STR

21. Datoteka STR, slogovi za storniranje, kreira se iz slogova koji imaju samo pogreške tipa warning (W) pa su prihvaćeni kao ispravni, sadržajem je ista kao ulazni slog sa separatorima (#) polja, s iznimkom podatka o identifikatoru protustranke koji je maskiran, a na kraju je sloga šifra pogreške; datoteka sadržava informaciju o vremenu zaprimanja i obrade poslanih podataka.«

Iza točke 21. dodaje se nova točka 22. i glasi:

»22. Napomena: to je predložak u kojem treba promijeniti sadržaj polja 3 u »S« i predznak u suprotni od originala te uz to kreirati novi, ispravni slog s oznakom »P«.

Primjer:

Obrada podataka banke 12345678 zaprimljenih 21.01.2020. 10:28:42 počela je 21.01.2020. 10:39:38.

Popis redaka za storniranje:

MK#20191231#R#00056798#FZ#***********#HR#21#10008 #20190325#20190501#20291001#A0232#HRK#N000#F1000#NRS03#EUR#A1#01#18#+#000000023000000#A#01#01#01#01#02#02#NE#03#XXX#HR#335576#HR#335568#674W#

Obrada podataka završila 21.01.2020. 10:46:30«

Članak 24.

Iza poglavlja 4.4. STR dodaje se novo poglavlje, koje glasi:

»4.5. Tipovi pogrešaka

23. »HE« (Horizontal Error). Oznaka »HE« označava horizontalnu pogrešku (Horizontal Error), odnosno pogrešku koja pripada određenom ulaznom slogu.

24. »HW« (Horizontal Warning). Oznaka »HW« označava upozorenje na razini pojedinačnog sloga.

25. »VW« (Vertical Warning). Oznaka »VW« označava vertikalna upozorenja koja su vezana uz više slogova unutar izvješća i datuma, tj. pojavila su se na razini kreditne partije ili instrumenta osiguranja.«

Članak 25.

U poglavlju 5. Način dostave datoteka Upute za izradu i dostavljanje datoteke, dosadašnje točke od 22. do 26. postaju točke od 26. do 30.

Članak 26.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 30. studenoga 2021.

O.br: 262-091/10-21/BV

Zagreb, 15. listopada 2021.

Guverner
Boris Vujčić, v. r.