Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

NN 117/2021 (29.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

Hrvatski sabor

2004

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapin­sko-za­gorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/75
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 29. listopada 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O OBNOVI ZGRADA OŠTEĆENIH POTRESOM NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA, KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE,
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I KARLOVAČKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U Zakonu o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) članak 1. mijenja se i glasi:

»(1) Ovim se Zakonom uređuje način i postupak obnove odnosno uklanjanja zgrada oštećenih odnosno uništenih zbog prirodne nepogode ili katastrofe proglašene na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, a koje je pogođeno potresima 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., gradnja zamjenskih obiteljskih kuća i stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tim nepogodama, određuju se nadležna tijela, rokovi za postupanje i druga pitanja s tim u vezi, a radi zaštite života i zdravlja ljudi, zaštite životinja, zaštite imovine, zaštite okoliša, prirode i kulturne baštine te stvaranja uvjeta za uspostavu normalnoga života na pogođenim područjima.

(2) U svrhu postizanja cilja iz stavka 1. ovoga članka ovim se Zakonom propisuje:

– smanjenje i pojednostavnjenje dokumentacije potrebne za obnovu, smanjenje troškova i skraćivanje vremena njihove izrade, uz sufinanciranje Republike Hrvatske i Grada Zagreba odnosno Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

– osnivanje Fonda za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Fond za obnovu)

– organizacija i provedba obnove oštećenih zgrada popravkom konstrukcije, pojačanjem konstrukcije, cjelovitom obnovom konstrukcije, cjelovitom obnovom zgrade i/ili popravkom nekonstrukcijskih elemenata odnosno uklanjanje uništenih zgrada, uz sufinanciranje Republike Hrvatske i Grada Zagreba odnosno Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije

– gradnja zamjenskih obiteljskih kuća sredstvima Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije odnosno novčana pomoć za njihovu gradnju

– novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu, zaštitu od utjecaja atmosferilija te uklanjanja i pridržanja opasnih dijelova zgrada koji su mogli odnosno koji mogu ugroziti život ili zdravlje ljudi, za popravak ili zamjenu dimnjaka i zabatnog zida te popravak stubišta i dizala

– novčana pomoć za izvođenje radova na obnovi oštećenih zgrada za vlasnike i suvlasnike koji sami obnavljaju zgrade

– mogućnost za vlasnike i suvlasnike da o svom trošku izvode pojačanje konstrukcije iznad razine obnove iz Tehničkog propisa za građevinske konstrukcije (»Narodne novine«, br. 17/17. i 75/20.) (u daljnjem tekstu: Tehnički propis), kao i da provedu cjelovitu obnovu zgrade

– privremeno i trajno stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih tom nepogodom davanjem stanova u najam odnosno u vlasništvo.«.

Članak 2.

U članku 1.a ispred riječi: »Pravila« dodaje se oznaka stavka: »(1)«.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»(2) Pravila i mjere iz stavka 1. primjenjuju se u koordinaciji svih nadležnih tijela, uz odgovarajuću primjenu propisa kojima se uređuje gradnja, inspekcijski nadzor građenja te sustav civilne zaštite.«.

Članak 3.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»(1) Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju sljedeće značenje:

1. cjelovita obnova zgrade podrazumijeva cjelovitu obnovu građevinske konstrukcije te izvođenje potrebnih pripremnih, građevinskih, završno-obrtničkih i instalaterskih radova odnosno radova kojima se zgrada dovodi u stanje potpune građevinske uporabljivosti do razine koju zahtijevaju pravila struke, a uz ostale potrebne radove, po potrebi, obuhvaća i popravak nekonstrukcijskih elemenata, popravak konstrukcije, pojačanje konstrukcije zgrade i/ili cjelovitu obnovu konstrukcije. Osim temeljnog zahtjeva za građevine koji se odnosi na mehaničku otpornost i stabilnost te gospodarenje energijom i očuvanje topline, drugi temeljni zahtjevi se u cjelovitoj obnovi zgrade ispunjavaju ako je to moguće bez znatnijih zahvata na zgradi i bez znatnijeg povećanja troškova.

2. odluka o obnovi je akt koji donosi Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a kojim se nalaže Fondu za obnovu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje poduzimanje radnji radi provođenja cjelovite obnove zgrade koja je označena kao pojedinačno kulturno dobro, obnove konstrukcije zgrade, uklanjanja zgrade te gradnje višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade, ili obiteljske kuće

3. obiteljska kuća je stambena zgrada s najviše tri posebna dijela (stana i/ili poslovna prostora) od kojih je najmanje jedan stan

4. cjelovita obnova konstrukcije je izvođenje radova koji uključuju pojačanja i popravke potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade u odnosu na potresno djelovanje u skladu s Tehničkim propisom

5. pojačanje konstrukcije je izvođenje radova pojačanja potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade kojima se postiže povećanje mehaničke otpornosti i stabilnosti zgrade u odnosu na potresno djelovanje u skladu s Tehničkim propisom

6. popravak konstrukcije je izvođenje radova popravka i pojačanja potresom oštećene građevinske konstrukcije zgrade kojima se postiže mehanička otpornost i stabilnost zgrade na potresno djelovanje u skladu s Tehničkim propisom

7. popravak nekonstrukcijskih elemenata je popravak ili zamjena nekonstrukcijskih elemenata zgrade primjerice pokrova, zabata, parapeta, pregradnih zidova, dimnjaka, dizala i dr. određenih Tehničkim propisom

8. poslovna zgrada je zgrada u kojoj se obavlja dozvoljena poslovna djelatnost, a u kojoj nema stanova, a u kojoj se ne obavlja proizvodna, prerađivačka, poljoprivredna i slična djelatnost

9. povijesna urbana cjelina Grada Zagreba i kulturno-povijesne cjeline na području Zagrebačke, Krapinsko-zagorske, Sisačko-moslavačke i Karlovačke županije obuhvaćaju područja u granicama utvrđenim rješenjem upisanim u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske

10. projekt obnove konstrukcije zgrade, projekt obnove zgrade za cjelovitu obnovu zgrade, projekt za uklanjanje zgrade odnosno projekt za građenje zamjenske obiteljske kuće (u daljnjem tekstu: projekt) je skup međusobno usklađenih stručnih dokumenata kojima se daje tehničko rješenje i osigurava izvedba obnove, uklanjanja odnosno građenja građevine, a ovisno o vrsti zgrade i radova sadrži tehnički opis potrebnih radova, prikaz smještaja zgrade u prostoru, prikaz zatečenog stanja zgrade, dokaz mehaničke otpornosti i stabilnosti, troškovnik obnove odnosno građenja zamjenske obiteljske kuće te druge potrebne tekstualne i grafičke prikaze pojedinih struka

11. rješenje o obnovi je upravni akt koji izdaje Ministarstvo nakon zaprimanja završnog izvješća nadzornog inženjera ako se provodila cjelovita obnova zgrade, obnova konstrukcije zgrade, isplata novčane pomoći koja se isplaćuje tijekom obnove ili gradnje zamjenske obiteljske kuće, uklanjanje zgrade, gradnja višestambene zgrade, poslovne zgrade, stambeno-poslovne zgrade, ili obiteljske kuće, a na temelju kojeg se zgrada smatra postojećom u smislu propisa kojima se uređuje prostorno uređenje i građenje

12. rješenje o novčanoj pomoći je upravni akt koji izdaje Ministarstvo nalaganjem isplate novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, obnovu zgrade prije početka ili nakon dovršetka obnove ili umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće

13. stambeno-poslovna zgrada je zgrada koja se sastoji od najmanje jednog stana i najmanje jednog poslovnog prostora bez obzira na namjenu, a nije obiteljska kuća

14. tehnička dokumentacija je projekt, završno izvješće nadzornog inženjera o izvedbi građevine i pisana izjava izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine

15. višestambena zgrada je zgrada namijenjena stanovanju, a sastoji se od najmanje četiri stana

16. zgrada javne namjene je zgrada namijenjena obavljanju djelatnosti u području odgoja, obrazovanja, prosvjete, znanosti, kulture, sporta, zdravstva i socijalne skrbi, radu tijela državne uprave i drugih državnih tijela, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravnih osoba čiji je osnivač Republika Hrvatska i jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te rezidencijalni objekti u vlasništvu Republike Hrvatske i zgrade vjerskih zajednica namijenjene obavljanju vjerskih obreda kojima prisustvuje više ljudi

17. zgrada je zatvorena i/ili natkrivena građevina namijenjena boravku ljudi odnosno smještaju životinja, biljaka i stvari koja je oštećena ili uništena potresom iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, pri čemu se zgradom ne smatra pojedinačna građevina unutar sustava infrastrukturne građevine

18. srodnici su vlasnikovi srodnici po krvi u ravnoj lozi, bračni drug, izvanbračni drug, životni partner odnosno neformalni životni partner, posvojitelj odnosno posvojenik.

(2) Podrobnije značenje pojmova iz stavka 1. ovoga članka te njihov sadržaj i tehničke elemente sadržaja u određenim slučajevima može se odrediti programima mjera.

(3) Pojmovi uporabljeni u ovom Zakonu imaju značenje određeno zakonima kojima se uređuje područje prostornoga uređenja i gradnje te drugim zakonima, ako ovim Zakonom nije drukčije propisano.

(4) Podrobniji sadržaj i tehničke elemente projekata iz stavka 1. točke 10. ovoga članka uređuje pravilnikom ministar nadležan za prostorno uređenje, graditeljstvo i državnu imovinu (u daljnjem tekstu: ministar).«.

Članak 4.

Članak 5. mijenja se i glasi:

»(1) Provedba ovoga Zakona financira se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: državni proračun), sredstvima proračuna Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije, sukladno ovom Zakonu, te sredstvima iz drugih izvora pribavljenim sukladno posebnim propisima i drugim oblicima financiranja.

(2) Sredstva za popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive, uključujući i cjelovitu obnovu pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra osiguravaju za područje Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije:

– Republika Hrvatska u državnom proračunu u visini od 80 %

– Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija u visini od po 20 % u svojim proračunima za nekretnine na svojim područjima.

(3) Iznimno, Republika Hrvatska osigurava sredstva u državnom proračunu u visini od 100 % za popravak konstrukcije obiteljskih kuća, poslovnih, stambeno-poslovnih i višestambenih zgrada, gradnju višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada te gradnju i opremanje zamjenskih obiteljskih kuća koje su neuporabljive odnosno privremeno neuporabljive na područjima jedinica područne (regionalne) samouprave iz stavka 2. ovoga članka za koje Vlada Republike Hrvatske proglasi katastrofu u smislu zakona kojim se uređuje sustav civilne zaštite.

(4) Uklanjanje zgrada koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća, a koje se uklanjaju na temelju ovoga Zakona financira se sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske.

(5) U slučaju obnove poslovnih zgrada u kojima se obavlja gospodarska djelatnost na temelju ovoga Zakona primjenjuje se Zakon o državnim potporama (»Narodne novine«, br. 47/14. i 69/17.).

(6) Radi osiguranja sredstava iz proračuna Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije Vlada Republike Hrvatske (u daljnjem tekstu: Vlada) sklapa sporazum s Gradom Zagrebom i Krapinsko-zagorskom županijom.

(7) Sredstva iz stavka 2. ovoga članka koja osiguravaju Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija mogu se osigurati iz sredstava komunalne naknade i komunalnog doprinosa, na temelju odluke predstavničkog tijela jedinice lokalne samouprave.

(8) Ministarstvo, Fond za obnovu, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i nositelji obnove za zgrade javne namjene redovito će i u cijelosti informirati javnost o aktivnostima i troškovima obnove sukladno propisima iz područja prava na pristup informacijama te će u mrežnu aplikaciju Ministarstva redovito i u cijelosti unositi potrebne podatke iz koje će se kvartalno objavljivati podaci o utrošku sredstava svih nositelja obnove.

(9) Za područja na kojima je proglašena katastrofa, nakon dovršetka popisa i procjene štete Vlada će odlukom utvrditi dodatne kriterije za financiranje obnove zgrada namijenjenih poljoprivrednoj, stočarskoj i gospodarskoj djelatnosti.

(10) Uvjeti, načini i rokovi za gradnju višestambenih i stambeno-poslovnih zgrada propisat će se programom mjera«.

Članak 5.

Iza članka 5.a dodaje se naslov iznad članka i članak 5.b koji glase:

»Stjecanje nekretnina

Članak 5.b

Ministarstvo u ime Republike Hrvatske može, sukladno zakonu kojim se uređuje upravljanje državnom imovinom, stjecati vlasništvo nekretnina kako bi se osigurala provedba ovoga Zakona.«.

Članak 6.

Članci 6. do 9. brišu se.

Članak 7.

U članku 11. stavku 3. riječi: »i uz prethodna mišljenja Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije« brišu se.

Članak 8.

Članak 12. mijenja se i glasi:

»(1) Program mjera sadrži:

1. lokaciju područja na kojima se provode mjere

2. podjelu lokacije područja na kojima se provode mjere na zone, ako je to potrebno

3. analizu zatečenog stanja i nastale štete te procjenu mogućih daljnjih štetnih posljedica

4. operativnu organizacijsku strukturu i nadležna tijela za izvršenje pojedinih mjera

5. rokove provedbe mjera

6. kriterije za odabir početnih sudionika u obnovi: operativni koordinatori, projektanti, revidenti i provoditelj tehničko-financijske kontrole pri izradi projekta

7. kriterije za odabir izvođača radova i stručnog nadzora te razradu sadržaja završnog izvješća nadzornog inženjera

8. konzervatorske smjernice za zgrade koje nisu pojedinačno zaštićeno kulturno dobro i one zgrade koje se ne obnavljaju u cijelosti

9. razradu postupka podnošenja zahtjeva za obnovu i rokova za podnošenje zahtjeva

10. najviše cijene usluga, radova i građevnih proizvoda koje se mogu prihvatiti pri odabiru sudionika u gradnji i drugih sudionika na obnovi zgrada, uklanjanju zgrada i građenju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i zamjenskih obiteljskih kuća

11. druge potrebne elemente.

(2) Programe cjelovite obnove za pojedine kulturno-povijesne cjeline izrađuje ministarstvo nadležno za kulturu u suradnji s jedinicom lokalne i područne (regionalne) samouprave i drugim nadležnim tijelima, na temelju popisa i procjene štete.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, Program cjelovite obnove povijesne urbane cjeline Grada Zagreba izrađuje Zavod za prostorno uređenje Grada Zagreba.

(4) Programi mjera izrađuju se na temelju izvješća i nalaza nadležnih javnopravnih tijela, stručnih mišljenja drugih tijela i pravnih osoba, kao i mišljenja izvršnog tijela jedinice lokalne samouprave za čije se područje donosi program.

(5) Ministarstvo prijedloge programa mjera izrađuje u suradnji sa Stručnim savjetom za obnovu, a po potrebi i s drugim javnopravnim tijelima i osobama.«.

Članak 9.

U članku 13. stavku 2. broj: »20« zamjenjuje se brojem: »21«, a riječ: »članova« zamjenjuje se riječju: »člana«.

U stavku 3. iza riječi: »nadležnog za kulturu,« dodaju se riječi: »Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje,«.

Članak 10.

U članku 15. stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka na temelju ovoga Zakona obnavljaju se zgrade koje se ne smatraju postojećima, i to:

– ako se ne radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i

– ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.

(3) Neće se obnavljati oštećene zgrade koje se ne smatraju postojećima ako se radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17. i 14/19.) i ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika već će se istima osigurati stambeno zbrinjavanje.«.

Dosadašnji stavci 4., 5. i 6. brišu se.

Članak 11.

U članku 16. stavak 4. briše se.

Dosadašnji stavak 5. postaje stavak 4.

Dosadašnji stavak 6. koji postaje stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Vlasnici odnosno suvlasnici oštećenih višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća kada sami obnavljaju oštećenu zgradu mogu u okviru konstrukcijske obnove izvršiti rekonstrukciju postojeće zgrade sukladno zakonu kojim se uređuje prostorno uređenje i gradnja uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opravdane troškove popravka konstrukcije postojeće zgrade.«.

Dosadašnji stavak 7. postaje stavak 6.

U dosadašnjem stavku 8. koji postaje stavak 7. iza riječi: »nekonstrukcijskih elemenata,« dodaju se riječi »uklanjanja zgrade,«.

U dosadašnjem stavku 9. koji postaje stavak 8. broj: »8.« zamjenjuje se brojem: »7.«, a iza riječi: »o obnovi,« dodaje se riječ: »uklanjanju,«.

Dosadašnji stavak 10. postaje stavak 9.

Članak 12.

Članak 17. mijenja se i glasi:

»(1) Obnova konstrukcije zgrade provodi se u skladu s Tehničkim propisom.

(2) Vlasnik odnosno suvlasnici zgrade mogu projektirati i izvoditi pojačanje konstrukcije zgrade koja je iznad razine iz Tehničkog propisa, odnosno cjelovitu obnovu zgrade kada sami provode obnovu uz ostvarivanje prava na novčanu pomoć za opravdane troškove popravka konstrukcije.«.

Članak 13.

U članku 19. iza stavka 2. dodaju se novi stavak 3. i stavci 4. i 5. koji glase:

»(3) Posebni uvjeti iz stavka 2. ovoga članka utvrđuju se elektroničkim putem primjenom elektroničkog programa eDozvola, po zahtjevu projektanta, koji se podnosi Ministarstvu te se uz zahtjev prilaže opis i grafički prikaz građevine koja je predmet obnove.

(4) Javnopravno tijelo dužno je utvrditi posebne uvjete ili postupak njihova utvrđivanja, rješenjem obustaviti te uvjete odnosno rješenje dostaviti Ministarstvu i projektantu u roku od 15 dana od dana primitka traženja od strane Ministarstva.

(5) Smatra se da posebnih uvjeta nema ako javnopravno tijelo u roku iz stavka 4. ovoga članka Ministarstvu i projektantu ne dostavi posebne uvjete ili rješenje kojim se obustavlja postupak utvrđivanja posebnih uvjeta.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 6.

Članak 14.

U članku 22. stavku 3. iza riječi: »ovoga članka« dodaju se riječi: »i doneseno rješenje o obnovi«.

Članak 15.

Članak 23. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju ovoga Zakona uklanjaju se zgrade, uključujući i pomoćne zgrade, koje su izgubile svoju mehaničku otpornost i/ili stabilnost u toj mjeri da su urušene ili da njihova obnova nije moguća (u daljnjem tekstu: uništena zgrada).

(2) Zgrade za koje je podnesen zahtjev za obnovu ili uklanjanje zgrade uklanjaju se uz suglasnost vlasnika odnosno većine suvlasnika zgrade.

(3) Ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji, u postupku uklanjanja zgrade vlasništvo se može dokazivati ispravama prikladnim za zemljišnoknjižni upis, neprekinutim slijedom izvanknjižnih stjecanja, provođenjem zemljišnoknjižnog ispravnog postupka i sl.

(4) Ako je zgrada iz stavka 2. ovoga članka pojedinačno kulturno dobro ili se nalazi unutar povijesne urbane cjeline, za njezino uklanjanje mora se pribaviti suglasnost nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(5) Nadležno tijelo dužno je dostaviti suglasnost u roku od pet dana od zaprimanja zahtjeva, a ako se u propisanom roku ne očituje o zahtjevu, smatrat će se da je suglasnost izdana.«.

Članak 16.

Članak 24. briše se.

Članak 17.

U članku 25. stavku 2. riječi: »kojima se uređuje izrada projekta uklanjanja« brišu se.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 3. i. 4.

Stavak 6. briše se.

Članak 18.

Iza članka 25. dodaje se naslov iznad članka i članak 25.a koji glase:

»Uklanjanje zgrada čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti i zdravlju ljudi

Članak 25.a

(1) Iznimno od članaka 23. i 25. ovoga Zakona, u postupku uklanjanja zgrade uništene ili oštećene potresom čiji ostaci neposredno prijete sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu, građevinski inspektor odmah po službenoj dužnosti donosi rješenje o uklanjanju uništene zgrade i/ili dijela zgrade, bez suglasnosti vlasnika/suvlasnika i bez suglasnosti nadležnog tijela u skladu s propisima kojima se uređuje zaštita i očuvanje kulturnih dobara.

(2) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor provest će odgovarajuće označivanje zgrade kao opasne do uklanjanja prema rješenju iz stavka 1. ovoga članka i prema potrebi zabraniti korištenje zgrade.

(3) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor ovlašten je zatražiti izradu elaborata o ocjeni postojećeg stanja građevinske konstrukcije za uklanjanje uništene zgrade ili dijela zgrade.

(4) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka dostavlja se vlasniku/suvlasniku/upravitelju zgrade odnosno nepoznatom vlasniku stavljanjem rješenja na oglasnu ploču mjesno nadležnog područnog ureda odnosno ispostave Državnog inspektorata, a obavijest o tome objavljuje se na mrežnim stranicama Državnog inspektorata.

(5) Ako se rješenje iz stavka 1. ovoga članka odnosi na pojedinačno zaštićeno kulturno dobro, dostavlja se na znanje elektroničkim putem nadležnom konzervatorskom odjelu odnosno Gradskom zavodu za zaštitu spomenika kulture i prirode u Zagrebu.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka, u slučaju iz stavka 4. ovoga članka, smatra se dostavljenim danom objave na oglasnoj ploči čime rješenje postaje izvršno.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka izvršava se putem treće osobe, bez donošenja posebnog rješenja o izvršenju.

(9) Troškovi izvršenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka, uključujući troškove zbrinjavanja i obrade građevinskog otpada, namiruju se iz državnog proračuna.«.

Članak 19.

Članak 27. mijenja se i glasi:

»(1) Na temelju ovoga Zakona zamjenska obiteljska kuća gradi se kada se na temelju ovoga Zakona uklanja uništena postojeća obiteljska kuća u kojoj je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.

(2) Zamjenska obiteljska kuća može se graditi ako to vlasnik odnosno suvlasnici nekretnine zatraže pisanim putem, uz uvjet da oni na području Grada Zagreba odnosno Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije na kojem se nalazi uništena obiteljska kuća nisu vlasnici druge useljive kuće ili stana na dan 22. ožujka 2020. te 28. i 29. prosinca 2020., a o čemu uz zahtjev za gradnju zamjenske obiteljske kuće predaju pisanu izjavu pod materijalnom i kaznenom odgovornošću na kojoj je potpis ovjeren kod javnog bilježnika.

(3) Na temelju ovoga Zakona, zamjenska obiteljska kuća gradi se i kada se na temelju ovoga Zakona uklanja uništena obiteljska kuća koja se ne smatra postojećom i za čije ozakonjenje nije podnesen zahtjev za ozakonjenje u roku propisanom posebnim zakonom, i to:

– ako se ne radi o zgradama koje su izuzete sukladno članku 6. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (»Narodne novine«, br. 86/12., 143/13., 65/17., 14/19.) i

– ako je na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. i 29. prosinca 2020. u toj nekretnini stanovao vlasnik/suvlasnik odnosno srodnik vlasnika/suvlasnika.

(4) Pravo na gradnju zamjenske obiteljske kuće imaju i vlasnici koji su stekli nekretninu nakon 22. ožujka 2020. odnosno 28. ili 29. prosinca 2020. od srodnika bez naknade (nasljeđivanjem, darovanjem i drugim stjecanjem bez naknade), a koji su na dan 22. ožujka 2020. odnosno 28. ili 29. prosinca 2020. stanovali u stečenoj nekretnini.

(5) Ako se stvarno stanje glede vlasništva kuće odnosno zemljišta ne podudara sa stanjem u zemljišnim knjigama ili zemljišna knjiga ne postoji, u postupku donošenja odluke o gradnji zamjenske obiteljske kuće vlasništvo se može dokazivati ispravama prikladnim za zemljišnoknjižni upis, neprekinutim slijedom izvanknjižnih stjecanja, provođenjem zemljišnoknjižnog ispravnog postupka i sl.

(6) Svi zemljišnoknjižni postupci i postupci koji se pokreću pred uredima za katastar, a odnose se na nekretnine koje su obuhvaćene ovim Zakonom, smatraju se hitnim postupcima.«.

Članak 20.

U članku 28. stavku 1. iza riječi: »uklonjena kuća« zarez i riječi: »a na kojoj lokaciji je prostornim planom planirana gradnja zgrada stambene namjene« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »uz suglasnost vlasnika uklonjene kuće« stavlja se zarez i dodaju riječi: »a na kojoj lokaciji je prostornim planom planirana gradnja zgrada stambene namjene«.

Članak 21.

U članku 29. stavku 2. riječi: »Korisna tlocrtna površina« zamjenjuju se riječima: »Ukupna korisna površina«.

Članak 22.

U članku 30. stavku 4. riječi: »i suglasnost provoditelja tehničko-financijske kontrole projekta« brišu se.

Članak 23.

Naslov iznad članka 35. mijenja se i glasi: »Novčana pomoć za nekonstrukcijsku obnovu«.

U članku 35. stavku 1. uvodna rečenica mijenja se i glasi:

»(1) Pravo na novčanu pomoć za opravdane troškove ostvaruje se za:«.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»(3) Uvjeti, rokovi i način isplate novčane pomoći iz ovoga članka utvrđuju se programom mjera.«.

Članak 24.

Naslov iznad članka 36. mijenja se i glasi: »Novčana pomoć za popravak konstrukcije zgrade«.

Članak 36. mijenja se i glasi:

»(1) Novčana pomoć za popravak konstrukcije višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade odnosno poslovne zgrade koja prema posebnom propisu ima upravitelja isplaćuje se prije početka obnove, tijekom obnove ili nakon dovršene obnove na račun obvezne pričuve višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade odnosno poslovne zgrade, te je upravitelj zgrade odgovoran za namjensko trošenje isplaćenih sredstava.

(2) Novčana pomoć za popravak konstrukcije obiteljske kuće isplaćuje se nakon završene obnove odnosno prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima.

(3) Novčana pomoć za popravak konstrukcije poslovne zgrade koja prema posebnom propisu nema upravitelja isplaćuje se nakon završene obnove odnosno prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima.

(4) Iznos, uvjeti, rokovi i način isplate novčane pomoći iz ovoga članka propisat će se programom mjera.

(5) Korisnici novčane pomoći iz ovoga članka dužni su u roku od 60 dana od završetka obnove dostaviti Ministarstvu završno izvješće nadzornog inženjera.

(6) Ako korisnik novčane pomoći isplaćena sredstva prema ovome Zakonu ne iskoristi namjenski, dužan je isplaćena sredstva vratiti u državni proračun.

(7) Novčana pomoć iz ovoga članka izuzima se od ovrhe.«.

Članak 25.

Članak 37. mijenja se i glasi:

»(1) Umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, u skladu s ovim Zakonom, vlasnik odnosno suvlasnici uništene obiteljske kuće uklonjene na temelju ovoga Zakona mogu odabrati isplatu novčane pomoći za opravdane troškove koja ne može biti veća od procijenjene građevinske vrijednosti kuće na kakvu vlasnik ima pravo prema ovom Zakonu.

(2) Iznos novčane pomoći iz stavka 1. ovoga članka, na zahtjev vlasnika odnosno suvlasnika obiteljske kuće iz stavka 1. ovoga članka, nakon završene gradnje odnosno prema računima ispostavljenim po pojedinačno okončanim radovima određuje Ministarstvo u skladu s programom mjera.

(3) Zamjenska obiteljska kuća umjesto koje je zatražena novčana pomoć ne gradi se na temelju ovoga Zakona.

(4) Uvjeti, rokovi i način isplate novčane pomoći iz ovoga članka propisat će se programom mjera.«.

Članak 26.

Naslov iznad članka 39. mijenja se i glasi: »Odlučivanje o obnovi odnosno uklanjanju i novčanoj pomoći«.

Članak 39. mijenja se i glasi:

»(1) Ministarstvo odlučuje povodom zahtjeva za obnovu odnosno uklanjanje zgrada, gradnju zamjenskih obiteljskih kuća, isplatu novčane pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, novčane pomoći za obnovu i novčane pomoći umjesto gradnje zamjenske obiteljske kuće, prema ovom Zakonu.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, vlasnici odnosno suvlasnici oštećenih višestambenih zgrada, poslovnih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada i obiteljskih kuća koji žele sami obnoviti zgradu bez financiranja sredstvima državnog proračuna Republike Hrvatske, Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije mogu na temelju ovoga Zakona provesti obnovu bez odluke Ministarstva.

(3) Obnovljena zgrada iz stavka 2. ovoga članka može se rabiti nakon primitka završnog izvješća nadzornog inženjera u obnovi te pisane izjave izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja.

(4) Obnovljena zgrada iz stavka 3. ovoga članka za koju je izrađeno završno izvješće nadzornog inženjera smatra se u smislu propisa o gradnji postojećom građevinom za koju je izdana pravomoćna uporabna dozvola.

(5) Ministarstvo odlukom o obnovi nalaže pokretanje obnove povodom zahtjeva za obnovu odnosno uklanjanje oštećene višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade koji se pokreće po zahtjevu upravitelja zgrade. Odluka se radi provedbe dostavlja Fondu za obnovu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te na znanje upravitelju zgrade, koji ju je dužan objaviti na oglasnoj ploči ili na drugom vidljivom mjestu, ovisno o stupnju oštećenja zgrade.

(6) Ministarstvo odlukom o obnovi nalaže pokretanje obnove povodom zahtjeva za obnovu odnosno uklanjanje poslovne zgrade koji se pokreće po zahtjevu vlasnika odnosno suvlasnika zgrade, ili upravitelja zgrade. Odluka se radi provedbe dostavlja Fondu za obnovu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te na znanje podnositelju zahtjeva, koji ju je dužan objaviti na oglasnoj ploči ili na drugom vidljivom mjestu, ovisno o stupnju oštećenja zgrade.

(7) Ministarstvo odlukom o obnovi nalaže pokretanje obnove povodom zahtjeva za obnovu obiteljske kuće odnosno zahtjeva za uklanjanje obiteljske kuće i gradnju zamjenske obiteljske kuće koji se pokreće po zahtjevu vlasnika odnosno suvlasnika. Odluka se radi provedbe dostavlja Fondu za obnovu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te na znanje podnositelju zahtjeva.

(8) Ministarstvo rješenjem odlučuje povodom zahtjeva za novčanu pomoć za nekonstrukcijsku obnovu koji se pokreće po zahtjevu upravitelja višestambene zgrade i stambeno-poslovne zgrade odnosno na zahtjev vlasnika odnosno suvlasnika ili upravitelja poslovne zgrade ili vlasnika odnosno suvlasnika obiteljske kuće.

(9) Ministarstvo rješenjem odlučuje povodom zahtjeva za novčanu pomoć za obnovu zgrade koji se pokreće po zahtjevu upravitelja višestambene zgrade, stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade odnosno na zahtjev vlasnika/suvlasnika poslovne zgrade. Rješenje se radi isplate dostavlja Fondu za obnovu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje te na znanje upravitelju zgrade, koji ga je dužan objaviti na oglasnoj ploči ili na drugom vidljivom mjestu, ovisno o stupnju oštećenja zgrade.

(10) Ministarstvo rješenjem odlučuje povodom zahtjeva za novčanu pomoć za obnovu obiteljske kuće koji se pokreće po zahtjevu vlasnika odnosno suvlasnika. Rješenje se radi isplate dostavlja Fondu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(11) Rješenje o novčanoj pomoći odnosno rješenje o obnovi oštećene višestambene i stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade dostavlja se svim vlasnicima posebnih dijelova nekretnine putem upravitelja zgrade ili predstavnika suvlasnika.

(12) Rješenje o novčanoj pomoći odnosno rješenje o obnovi oštećene višestambene i stambeno-poslovne zgrade i poslovne zgrade objavit će se na oglasnoj ploči zgrade za koju je doneseno rješenje, s tim da je rješenje na oglasnu ploču dužan postaviti upravitelj zgrade ili predstavnik suvlasnika.

(13) Rješenje o novčanoj pomoći za obnovu obiteljske kuće i rješenje o obnovi obiteljske kuće dostavlja se vlasniku odnosno suvlasniku.

(14) Dostava iz stavaka 11., 12. i 13. ovoga članka obavljena je istekom tridesetog dana od dana kad je upravitelj ili predstavnik suvlasnika odnosno vlasnik ili suvlasnik primio rješenje.

(15) Zahtjevi iz stavaka 5. do 10. ovoga članka podnose se na obrascu čiji se sadržaj i oblik propisuje programom mjera.

(16) Protiv rješenja iz stavaka 11., 12. i 13. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.«.

Članak 27.

U članku 40. stavku 1. iza riječi: »na temelju odluke« dodaju se riječi: »odnosno rješenja«.

U stavku 2. iza riječi: »na temelju odluke« dodaju se riječi: »odnosno rješenja«.

Stavak 5. mijenja se i glasi:

»(5) Odluka o obnovi konstrukcije provodi se nakon provedenog postupka tehničko-financijske kontrole projekta.«.

Iza stavka 5. dodaje se stavak 6. koji glasi:

»(6) Na području Grada Zagreba i Krapinsko-zagorske županije Fond za obnovu priprema, organizira i provodi popravak nekonstrukcijskih elemenata na zgradama sukladno Programu mjera, a prema redoslijedu i prioritetima koje utvrde jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.«.

Članak 28.

Članak 40.a mijenja se i glasi:

»(1) Iznimno od članka 40. ovoga Zakona, obnovu odnosno uklanjanje višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada, obiteljskih kuća i gradnju višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i zamjenskih obiteljskih kuća, na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa na temelju odluke Ministarstva provodi Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, putem ovlaštenog arhitekta, ovlaštenog inženjera građevinarstva odnosno izvođača.

(2) Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi obnovu odnosno uklanjanje obiteljskih kuća i gradnju zamjenskih obiteljskih kuća odnosno višestambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih zgrada iz stavka 1. ovoga članka na temelju odredbi ovoga Zakona.

(3) Na području na kojem je proglašena katastrofa Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje priprema, organizira i provodi popravak nekonstrukcijskih elemenata na zgradama sukladno Programu mjera, a prema redoslijedu i prioritetima koje utvrde jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Na području na kojem je proglašena katastrofa Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje provodi isplate novčane pomoći na temelju rješenja Ministarstva o novčanoj pomoći za nekonstrukcijsku obnovu, kao i isplatu novčane pomoći za konstrukcijsku obnovu zgrada i novčane pomoći za izgradnju zamjenske obiteljske kuće na temelju rješenja Ministarstva, te kontrolira i nadzire izvođenje radova.«.

Članak 29.

U članku 41. stavku 3. iza riječi: »ovoga Zakona« dodaju se riječi: »osim točke 5. stavka 3. članka 40. ovoga Zakona«.

Stavak 4. briše se.

Članak 30.

Naslov iznad članka 42. mijenja se i glasi: »Odabir sudionika u gradnji«.

Članak 42. mijenja se i glasi:

»(1) U svrhu provedbe ovoga Zakona na nabavu robe, usluga i radova čija je procijenjena vrijednost manja od vrijednosti europskih pragova koje Europska komisija objavljuje u Službenom listu Europske unije, ovisno o vrsti naručitelja i vrsti ugovora, izraženih u odgovarajućoj vrijednosti u nacionalnoj valuti sukladno važećoj Komunikaciji Europske komisije objavljenoj u Službenom listu Europske unije (europski prag), primjenjuju se odredbe pravilnika iz stavka 2. ovoga članka.

(2) Ministar će donijeti pravilnik kojim će, u skladu s mjerama antikorupcijske zaštite, urediti pravila o postupku nabave robe, usluga i radova iz stavka 1. ovoga članka radi sklapanja ugovora o nabavi robe, usluga ili radova i pravila žalbenog postupka, uzimajući u obzir načela javne nabave te obvezu primjene elektroničkih sredstava komunikacije i javne objave informacija o postupcima nabave.

(3) Za rješavanje o žalbama u postupcima provedenima sukladno pravilniku iz stavka 2. ovoga članka, za nabavu robe i usluga procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 200.000,00 kn bez PDV-a te provedbu projektnih natječaja i nabavu radova procijenjene vrijednosti jednake ili veće od 500.000,00 kn bez PDV-a nadležna je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave (u daljnjem tekstu: Državna komisija).

(4) U postupku iz stavka 3. ovog članka žalba se izjavljuje u roku od osam dana od dana objave odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na poziv na dostavu ponude, postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

(5) Protiv odluke Državne komisije nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

(6) Ako Visoki upravni sud Republike Hrvatske poništi odluku Državne komisije, svojom će presudom odlučiti i o žalbi u postupku nabave.«.

Članak 31.

U članku 43. stavku 1. riječi: »odlukom o obnovi, odlukom o uklanjanju zgrade odnosno odlukom o izgradnji zamjenske obiteljske kuće i« brišu se.

U stavku 2. iza riječi: »na obnovi,« dodaju se riječi: »izgradnji višestambenih zgrada, stambeno-poslovnih zgrada, poslovnih zgrada i zamjenskih obiteljskih kuća,«.

U stavku 3. riječi: »odluke o obnovi« zamjenjuju se riječju: »projekta«, a iza riječi: »otpada« zarez i riječi: »a što se u odluci navodi« brišu se.

Članak 32.

U članku 45. stavku 5. riječi: »u najam na određeno vrijeme stan odgovarajuće veličine do 1. rujna 2023., sukladno posebnom zakonu« zamjenjuju se riječima: »u najam stan odgovarajuće veličine na vrijeme određeno posebnim propisom«.

Članak 33.

Naslov iznad članka 46. mijenja se i glasi: »Područje Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije«.

U članku 46. stavku 1. riječi: »Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija« brišu se.

U stavku 2. riječi: »Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije« i riječi: »Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija« brišu se.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Vlasniku stana odnosno srodniku u pravoj liniji vlasnika stana u kojem je vlasnik odnosno srodnik vlasnika i zaštićeni najmoprimac stanovao i imao prijavljeno prebivalište ili boravište u vrijeme nastanka nepogode ili katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona u višestambenoj zgradi, stambeno-poslovnoj zgradi na području Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, koja se uklanja na temelju ovoga Zakona, Krapinsko-zagorska županija odnosno Zagrebačka županija dat će, na njegov zahtjev, u najam na neodređeno vrijeme stan odgovarajuće veličine. Republika Hrvatska će vlasniku stana koji se nalazi u višestambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi koja se uklanja na temelju ovoga Zakona, a koji je je to bio u vrijeme nastanka nepogode ili katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, na njegov zahtjev, u vlasništvo dati stan odgovarajuće veličine, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske.«.

U stavku 4. riječi: »Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije« i riječi: »Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija« brišu se.

U stavku 5. riječi: »u najam na određeno vrijeme stan odgovarajuće veličine do 1. rujna 2023., sukladno posebnom zakonu« zamjenjuju se riječima: »u najam stan odgovarajuće veličine na vrijeme određeno posebnim zakonom«.

Članak 34.

U članku 46.a stavak 3. mijenja se i glasi:

»(3) Republika Hrvatska će vlasniku stana koji se nalazi u višestambenoj zgradi ili stambeno-poslovnoj zgradi koja se uklanja na temelju ovoga Zakona, a koji je to bio u vrijeme nastanka nepogode ili katastrofe iz članka 1. stavka 1. ovoga Zakona, na njegov zahtjev, u vlasništvo dati stan odgovarajuće veličine, uz obvezu prenošenja vlasništva zemljišta na kojem se nalazila uklonjena zgrada u korist Republike Hrvatske.«.

U stavku 5. riječi: »u najam na određeno vrijeme stan odgovarajuće veličine na području te županije do 1. rujna 2023., sukladno posebnom zakonu« zamjenjuju se riječima: »u najam stan odgovarajuće veličine na području te županije na vrijeme određeno posebnim zakonom«.

Članak 35.

U članku 47. riječ: »odlukom« zamjenjuje se riječju: »rješenjem«.

Članak 36.

U članku 48. iza riječi: »Krapinsko-zagorska županija« stavlja se zarez, a riječi: »odnosno Zagrebačka županija« zamjenjuju se riječima: »Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija odnosno Karlovačka županija«.

Članak 37.

Članak 51.a mijenja se i glasi:

»Članak 51.a

(1) Privremeno stambeno zbrinjavanje osoba pogođenih potresima može se izvršiti i dobavom i montažom privremenih, pokretnih i montažnih objekata.

(2) Privremeno stambeno zbrinjavanje iz stavka 1. ovoga članka obuhvaća najam, kupnju, transport i montažu privremenih, pokretnih i montažnih objekata te druge potrebne radnje za njihovo postavljanje u svrhu privremenog stambenog zbrinjavanja.

(3) Privremeno stambeno zbrinjavanje iz stavka 1. ovoga članka financira i provodi Fond za obnovu, a na područjima pogođenim potresom na kojima je proglašena katastrofa Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. Stambeno zbrinjavanje iz stavaka 1. i 2. ovoga članka provodi se na temelju popisa i drugih podataka i obavijesti koje su dostavile jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

(4) Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne su utvrditi osobe kojima je potrebno privremeno stambeno zbrinjavanje, utvrditi redoslijed i prioritete stambenog zbrinjavanja te to bez odgode dostaviti Fondu za obnovu odnosno Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(5) Fond za obnovu odnosno Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, ako su ispunjeni uvjeti, može za nabave iznad europskog praga provesti postupke nabave objekata za privremeno stambeno zbrinjavanje iz ovoga članka u skladu s člankom 131. stavkom 1. točkom 3. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine«, br. 120/16.), a za što odluku donosi Fond za obnovu odnosno Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje.

(6) Upravljanje u organiziranim naseljima privremenog smještaja, uključujući i njihovo održavanje, u nadležnosti je jedinica lokalne samouprave na čijem se teritoriju ta naselja nalaze.«.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

(1) Postupci pokrenuti na temelju Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) dovršit će se prema odredbama ovoga Zakona, ako je povoljniji za stranku.

(2) Tereti i zabrane raspolaganja predloženi odnosno upisani na temelju odredbi članaka 7., 8. i 9. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) brišu se odnosno povlače po službenoj dužnosti.

(3) Sredstva uplaćena na temelju odredbi članaka 7., 8. i 9. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) vraćaju se uplatiteljima po službenoj dužnosti.

(4) Pokrenuti postupci javne nabave dovršit će se prema odredbama Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.).

(5) Popravci nekonstrukcijskih elemenata na obiteljskim kućama na području na kojem je proglašena katastrofa, koje je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dovršio u okviru djelovanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u dijelu koji se odnosi na otklanjanje posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije smatraju se popravcima u skladu s odredbama ovoga Zakona.

(6) Postupke popravaka nekonstrukcijskih elemenata na obiteljskim kućama na području na kojem je proglašena katastrofa, koje je Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje započeo u okviru djelovanja Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske u otklanjanju posljedica katastrofe uzrokovane potresom na području Sisačko-moslavačke županije, Zagrebačke županije i Karlovačke županije, a koji na dan stupanja na snagu ovoga Zakona nisu dovršeni, dovršit će prema odredbama ovoga Zakona.

(7) Elaborate iz članka 25a. stavka 3. ovoga Zakona koji je dodan člankom 18. ovoga Zakona, koji su naručeni i izrađeni na temelju odredbi Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) nadležno tijelo predat će radi izvršenja Državnom inspektoratu.

(8) Posebni uvjeti iz članka 19. stavka 2. Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 102/20. i 10/21.) utvrđuju se u postupku i na način propisan odredbama zakona kojim se uređuje prostorno uređenje.

Članak 39.

(1) Vlada će uskladiti Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, br. 99/21.) s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Do usklađivanja Programa mjera iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuje Program mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije (»Narodne novine«, broj 99/21.).

Članak 40.

Programe iz članka 12. stavaka 2. i 3., koji je izmijenjen člankom 8. ovoga Zakona, nadležna tijela dužna su donijeti u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 41.

Pravilnik iz članka 30. ovoga Zakona ministar će donijeti u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 42.

(1) Fond za obnovu i Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje dužni su u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona provesti primopredaju poslova, opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, financijskih sredstava te ostalih prava i obveza, sukladno nadležnostima propisanim ovim Zakonom, a o čemu sklapaju sporazum.

(2) Fond za obnovu uskladit će svoje osnivačke akte i akte poslovanja s odredbama ovoga Zakona u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Vlada Republike Hrvatske će u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona uskladiti nazive radnih mjesta i koeficijente složenosti poslova u Ministarstvu, Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Fondu za obnovu.

Članak 43.

(1) Ministarstvo, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Fond za obnovu obvezni su uspostaviti odgovarajuće sustave kontrole postupaka obnove koje provode sukladno svom djelokrugu s ciljem prevencije i sprečavanja zlouporaba u provođenju postupaka obnove.

(2) Radi osiguranja zakonite i transparentne provedbe postupaka obnove Ministarstvo, Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje i Fond za obnovu dužni su svakih šest mjeseci podnositi Vladi sveobuhvatno izvješće o izvršenju svih poslova i poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za obnovu, sukladno odredbama ovoga Zakona.

(3) Grad Zagreb, Krapinsko-zagorska županija, Zagrebačka županija, Sisačko-moslavačka županija i Karlovačka županija dužni su svakih šest mjeseci podnositi Vladi putem Ministarstva sveobuhvatno izvješće o izvršenju svih poslova i poduzetim mjerama i aktivnostima vezanim za obnovu, sukladno odredbama ovoga Zakona.

Članak 44.

Ministarstvo će do 17. rujna 2022. provesti naknadnu procjenu učinaka ovoga Zakona.

Članak 45.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/105
Zagreb, 29. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.