Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

NN 117/2021 (29.10.2021.), Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara

HRVATSKI SABOR

2005

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2021. godine.

Klasa: 011-01/21-01/76
Urbroj: 71-10-01/1-21-2
Zagreb, 29. listopada 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZAŠTITI I OČUVANJU KULTURNIH DOBARA

Članak 1.

U Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.) u članku 62. stavku 2. broj: »4« zamjenjuje se brojem: »5«.

Članak 2.

Članak 64. mijenja se i glasi:

»Iznimno od članka 62. ovoga Zakona, nepokretno kulturno dobro zaštićeno posebnim rješenjem, građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili njihov dio može se ukloniti kada se utvrdi da se radi o dotrajalosti ili većim oštećenjima kojima je izravno ugrožena stabilnost građevine ili njezina dijela, te one neposredno prijete sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom području, a ta se prijetnja ne može na drugi način otkloniti.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, za uklanjanje nepokretnoga kulturnog dobra zaštićenog posebnim rješenjem ili njegova dijela nadležno tijelo može izdati suglasnost samo uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra.

U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka, suglasnost za uklanjanje građevine unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili njezina dijela izdaje nadležno tijelo, uz prethodno pribavljeno mišljenje Hrvatskog vijeća za kulturna dobra kada se radi o visoko valoriziranim građevinama ili njihovu dijelu.

Nadležno tijelo može izdati suglasnost za uklanjanje kada je nepokretno kulturno dobro, građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili njihov dio oštećen ili uništen zbog nastanka izvanrednih okolnosti što predstavlja neposrednu prijetnju sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom području, a ta se prijetnja ne može na drugi način otkloniti.

Iznimno od stavka 4. ovoga članka, bez suglasnosti nadležnog tijela obavlja se uklanjanje nepokretnoga kulturnog dobra, građevine unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili njihova dijela prema propisima kojima je ovlast za uklanjanje dana tijelu državne uprave nadležnom za građevinsku inspekciju.

U slučaju iz stavka 5. ovoga članka, nadležno tijelo, prije uklanjanja, obavlja prema potrebi dokumentiranje nepokretnoga kulturnog dobra, građevine unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili njihova dijela.«.

Članak 3.

U članku 76. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»Ministar nadležan za kulturu može u slučaju iz stavka 1. ovoga članka odlukom utvrditi konzervatorske smjernice za obnovu kulturnih dobara koja su zaštićena posebnim rješenjem te građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline.«.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

U dosadašnjem stavku 4., koji postaje stavak 5., broj: »3.« zamjenjuje se brojem »4.«.

Članak 4.

Iza članka 76.a dodaju se naslov iznad članka i članak 76.b koji glase:

»15. Provedba izvršenja

Članak 76.b

Po isteku roka od deset godina od dana kad je rješenje doneseno u upravnom postupku po ovom Zakonu postalo izvršno, rješenje se ne može izvršiti.«.

Članak 5.

U članku 95. iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:

»U slučaju nastanka ili proglašenja izvanrednih okolnosti Hrvatski restauratorski zavod, prema odluci ministra nadležnog za kulturu, provodi mjere za sprječavanje nastanka štete na kulturnim dobrima, utvrđivanje nastale štete, ublažavanje i njezino uklanjanje u suradnji s drugim ustanovama za zaštitu i očuvanje kulturnih dobara, specijaliziranim pravnim i fizičkim osobama te sustavom civilne zaštite.«.

Dosadašnji stavci 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Članak 6.

U članku 103. podstavak 4. briše se.

Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 4.

Iza dosadašnjeg podstavka 6., koji postaje podstavak 5., točka se zamjenjuje zarezom te se dodaje novi podstavak 6. koji glasi:

» – obavlja i druge poslove i zadaće predviđene ovim Zakonom.«.

Članak 7.

U članku 116. stavku 1. iza točke 5. dodaju se nove točke 6. i 7. koje glase:

»6. ne postupi po rješenju nadležnog tijela o privremenoj obustavi radnje ili zahvata te povratu u prijašnje stanje (članak 73. stavak 1.),

7. ne izvrši obvezu povrata kulturnog dobra u prijašnje stanje (članak 73. stavak 3.),«.

Dosadašnje točke 6. do 10. postaju točke 8. do 12.

Članak 8.

U cijelom tekstu Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.) riječi: »Ministarstvo kulture« u određenom padežu zamjenjuju se riječima: »ministarstvo nadležno za kulturu« u odgovarajućem padežu.

Članak 9.

Hrvatski restauratorski zavod dužan je uskladiti svoj Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 10.

Postupci uklanjanja nepokretnih kulturnih dobara zaštićenih posebnim rješenjima, građevina unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline ili njihova dijela, koji su započeti prema odredbama Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, br. 69/99., 151/03., 157/03. – ispravak, 100/04., 87/09., 88/10., 61/11., 25/12., 136/12., 157/13., 152/14., 98/15., 44/17., 90/18., 32/20. i 62/20.), a nisu dovršeni do dana stupanja na snagu ovoga Zakona, dovršit će se prema odredbama članka 2. ovoga Zakona.

Članak 11.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/106
Zagreb, 29. listopada 2021.

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.