Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

NN 117/2021 (29.10.2021.), Pravilnik o provedbi Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine

Ministarstvo poljoprivrede

2013

Na temelju članka 39. stavka 5. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.) ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O PROVEDBI PROGRAMA POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE UZGOJA OVACA I KOZA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovime se Pravilnikom propisuje provedba Programa potpore za unaprjeđenje uzgoja ovaca i koza za razdoblje od 2021. do 2023. godine (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, klasa: 022-03/21-04/350, urbroj: 50301-05/20-21-2 od 14. listopada 2021. godine.

Članak 2.

Potpora iz Programa dodjeljuje se u skladu s Uredbom Komisije (EZ) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 12. 2013.) kako je izmijenjena Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL LI 51, 22. 2. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba).

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeće značenje:

a) uzgojno valjano grlo je uzgojno valjana životinja čiste pasmine upisana u pasminske matične knjige

b) JRDŽ je Jedinstveni registar domaćih životinja koji vodi Ministarstvo poljoprivrede

c) uzgojni program je skup sustavnih djelovanja, uključujući bilježenje, selekciju, uzgoj i razmjenu uzgojno valjanih životinja koje je osmišljeno i provodi se radi očuvanja ili poboljšanja željenih fenotipskih i/ili genotipskih obilježja u ciljnoj uzgojnoj populaciji

d) uzgojno-selekcijski rad je provedba uzgojnih programa

e) uzgojno valjano stado ovaca i koza je stado rasplodnih ovaca i koza čiji vlasnici se pridržavaju svih propisanih mjera i postupaka kojima se želi postići zadani uzgojni cilj sukladno uzgojnim programima.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA

Članak 4.

Korisnici potpore su poljoprivrednici u smislu članka 3. stavka 1. točke a. Zakona o poljoprivredi (»Narodne novine«, br. 118/18., 42/20., 127/20. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske i 52/21.), (u daljnjem tekstu: Zakon) upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koji sudjeluju u provedbi uzgojnih programa određene pasmine ovaca i/ili koza.

UVJETI PRIHVATLJIVOSTI GRLA

Članak 5.

(1) Za potporu su prihvatljiva ženska grla mesnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (creska ovca, dubrovačka ovca – ruda, lička pramenka, dalmatinska pramenka, travnička pramenka, rapska ovca, cigaja, merinolandschaf, suffolk, romanovska ovca, solčavsko-jezerska ovca, ile de france i krčka ovca) i koza (burska koza, istarska koza, hrvatska bijela koza i hrvatska šarena koza) koja:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige

– su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom

– su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

(2) Na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, odnosno godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

(3) Za potporu su prihvatljiva ženska grla mliječnih i/ili kombiniranih pasmina ovaca (paška ovca, istarska ovca, istočnofrizijska ovca, lacaune) i koza (alpina i sanska koza) koja:

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige.

– su starija od 12 mjeseci na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom ili imaju evidentirano janjenje/jarenje do 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom

– su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

(4) Na gospodarstvu, u razdoblju od 1. listopada prethodne godine do 30. rujna tekuće godine, odnosno godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom treba biti evidentirano prosječno najmanje 0,8 janjenja odnosno jarenja po jednom prihvatljivom grlu.

(5) Od ukupnog broja prihvatljivih grla mliječnih i kombiniranih pasmina ovaca i koza, na dan 30. rujna godine u kojoj se podnosi zahtjev za potporom, mora biti najmanje 70% grla koja sudjeluju u kontroli mliječnosti koju provodi Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu (u daljnjem tekstu: HAPIH).

(6) Za potporu su prihvatljiva muška grla, odnosno uzgojno valjani ovnovi i jarčevi koji su:

– testirani i pozitivno ocijenjeni na vlastiti rast i razvoj

– sudjeluju u provedbi uzgojnog programa određene pasmine, a što se dokazuje na način da su grla upisana u pasminske matične knjige

– su nazočna na poljoprivrednom gospodarstvu korisnika na dan 1. listopada u godini podnošenja zahtjeva za potporu.

PODNOŠENJE ZAHTJEVA I ISPLATA POTPORE

Članak 6.

(1) Korisnik iz članka 4. ovoga Pravilnika podnosi Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju (u daljnjem tekstu: Agencija za plaćanja) zahtjev za potporu u razdoblju podnošenja jedinstvenog zahtjeva za potporu koje je određeno Pravilnikom o provedbi potpore poljoprivredi i IAKS mjera ruralnog razvoja za godinu u kojoj se podnosi zahtjev.

(2) Zahtjev za potporu podnosi se putem AGRONET (https://agronet.apprrr.hr/) zaštićene mrežne aplikacije Agencije za plaćanja.

(3) Po izvršenom odabiru potpora na elektroničkom obrascu, podnositelj je dužan ispisati obrazac Zahtjeva iz AGRONET aplikacije, potpisati ga te dostaviti neposredno ili poslati preporučenom pošiljkom u podružnicu Agencije za plaćanja.

(4) Iznimno od stavka 1. ovog članka, rok za podnošenje zahtjeva za potporu u 2021. godini je 26. studenoga 2021. godine.

Članak 7.

(1) Jedinični iznos potpore po grlu utvrđuje se na temelju ukupnog broja prihvatljivih grla za potporu i visine sredstava predviđenih Programom.

(2) Jedinični iznos potpore ne može biti veći od 130,00 kn po prihvatljivom grlu uzgojno valjanih ovaca ili koza.

ADMINISTRATIVNA KONTROLA I POSTUPAK
DODJELE POTPORE

Članak 8.

(1) HAPIH dostavlja popis prihvatljivih korisnika i broj prihvatljivih grla po pojedinom korisniku Agenciji za plaćanja.

(2) Agencija za plaćanja temeljem popisa iz stavka 1. ovoga članka provodi administrativnu kontrolu u skladu sa člankom 140. Zakona.

(3) Nakon provedene administrativne kontrole iz stavka 2. ovoga članka Agencija za plaćanja donosi Odluke u skladu s člankom 15. Zakona:

– Odluku o odobrenju isplata podnositeljima zahtjeva koji su udovoljili uvjetima za dodjelu potpore Programa koja je ujedno i obavijest da im je dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno članku 6. Uredbe

– Odluku o ne udovoljavanju podnositeljima zahtjeva koji ne udovoljavaju uvjetima za dodjelu potpore Programa.

(4) Agencija za plaćanja Odluke iz stavka 3. ovoga članka podnositeljima zahtjeva dostavlja u skladu s člankom 15. stavkom 2. Zakona.

(5) Kontrola na terenu kod korisnika obavlja se po zaprimanju informacija koje upućuju na sumnju o neudovoljavanju uvjetima za dodjelu potpore.

ŽALBA

Članak 9.

(1) Na Odluke iz članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika korisnik može izjaviti žalbu Ministarstvu poljoprivrede u skladu s člankom 15. stavkom 5. Zakona u roku od 15 dana od dana dostave odluke.

(2) Žalba iz stavka 1. ovoga članka podnosi se putem Agencije za plaćanja isključivo pisanim putem neposredno ili preporučeno pošiljkom s povratnicom.

POVRAT POTPORE

Članak 10.

(1) U slučaju neopravdanih plaćanja, korisnik potpore će vratiti iznos koji mu je Agencija za plaćanja odredila Odlukom o povratu sredstava iz članka 144. Zakona.

(2) Povrat sredstava i poravnanje povrata sredstava izvršit će se u skladu s člancima 144., 145. i 146. Zakona.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Članak 11.

Sa svim osobnim podacima prikupljenim na temelju odredbi ovoga Pravilnika postupat će se u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (SL L 119, 4. 5. 2016.).

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-01/47
Urbroj: 525-14/0865-21-5
Zagreb, 26. listopada 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.