Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

NN 118/2021 (3.11.2021.), Pravilnik o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2026

Na temelju članka 77. stavka 8. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU IMENOVANJA I METODOLOGIJI RADA LIJEČNIČKIH VIJEĆA U POSTUPKU OSTVARIVANJA PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Predmet Pravilnika

Članak 1.

(1) Ovim se Pravilnikom propisuje način imenovanja i metodologija rada liječničkih vijeća koja u postupku ostvarivanja statusa i prava prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Zakon) daju nalaz i mišljenje o:

a) uzroku i postotku oštećenja organizma radi ostvarivanja statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata

b) oštećenju organizma radi priznavanja prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe

c) oštećenju organizma radi priznavanja prava na ortopedski dodatak

d) oštećenju organizma radi priznavanja prava na dodatak za pripomoć u kući

e) oštećenju organizma radi ostvarivanja prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila i

f) nesposobnosti za privređivanje.

(2) Ako iz nalaza i mišljenja iz stavka 1. točke a) ovoga članka nije vidljiv postotak oštećenja donjih ekstremiteta ili gubitak vida kod civilnog invalida iz Domovinskog rata, za potrebe ostvarivanja prava po toj osnovi po posebnim propisima, liječničko vijeće će o tome dati poseban nalaz i mišljenje.

Prvostupanjsko, revizijsko i žalbeno liječničko vijeće

Članak 2.

(1) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika, a prije donošenja prvostupanjskog rješenja, po pisanom zahtjevu prvostupanjskog tijela daje prvostupanjsko liječničko vijeće i revizijsko liječničko vijeće u postupku revizije nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog vijeća kojim su utvrđene činjenice za stjecanje prava prema Zakonu.

(2) Nalaz i mišljenje o činjenicama iz članka 1. stavka 1. ovoga Pravilnika u drugostupanjskom upravnom postupku daje žalbeno liječničko vijeće po pisanom zahtjevu drugostupanjskog tijela koje rješava o žalbi.

(3) Nalaz i mišljenje u slučaju iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika daje žalbeno liječničko vijeće na zahtjev prvostupanjskog tijela kod kojeg se nalazi upravni predmet u svezi utvrđivanja statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata.

(4) Nadležno tijelo koje odlučuje u upravnom postupku o ostvarivanju prava može zatražiti ispravak ili dopunu nalaza i mišljenja.

Dostava predmeta na vještačenje u prvostupanjskom postupku

Članak 3.

(1) Nadležno prvostupanjsko tijelo koje rješava po zahtjevu podnositelja dostavlja nadležnom prvostupanjskom liječničkom vijeću cjelokupan spis upravnog predmeta s medicinskom i drugom dokumentacijom radi davanja nalaza i mišljenja.

(2) Nakon danog nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka, kojim su utvrđene činjenice za stjecanje prava prema Zakonu cjelokupan spis upravnog predmeta dostavlja se revizijskom liječničkom vijeću.

(3) Nakon danog nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog vijeća kojim nisu utvrđene činjenice za stjecanje prava prema Zakonu, kao i nakon nalaza i mišljenja revizijskog liječničkog vijeća iz stavka 2. ovoga članka, cjelokupni spis predmeta se dostavlja nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka koje je i zatražilo vještačenje.

Dostava predmeta na vještačenje u drugostupanjskom postupku

Članak 4.

(1) Nadležno drugostupanjsko tijelo koje rješava povodom žalbe izjavljene na prvostupanjsko rješenje koje se odnosi na nalaz i mišljenje u prvostupanjskom postupku, dostavlja žalbenom liječničkom vijeću cjelokupan spis upravnog predmeta s medicinskom i drugom dokumentacijom radi davanja nalaza i mišljenja.

(2) Nakon danog nalaza i mišljenja iz stavka 1. ovoga članka cjelokupni spis predmeta se dostavlja nadležnom tijelu iz stavka 1. ovoga članka koje je i zatražilo vještačenje.

Čuvanje profesionalne tajne

Članak 5.

Članovi liječničkih vijeća, kao i druge službene osobe koje sudjeluju u postupku vještačenja i donošenja rješenja na temelju činjenica o kojima se vještači, dužni su čuvati kao profesionalnu tajnu osobne i druge podatke o osobama o kojima se vještači ili se ranije vještačilo.

Pisanje rodnih pojmova

Članak 6.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
IMENOVANJE I SASTAV LIJEČNIČKIH VIJEĆA

Način imenovanja

Članak 7.

(1) Predsjednike i članove liječničkih vijeća imenuje odlukom ministar nadležan za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: ministar) na temelju javnog poziva.

(2) Prvostupanjsko liječničko vijeće sastavljeno je od triju liječnika specijalista.

(3) Revizijsko i žalbeno liječničko vijeće sastavljeno je od pet liječnika specijalista.

(4) Odlukom o imenovanju iz stavka 1. ovoga članka ministar određuje sjedište i područje rada vijeća te broj liječničkih vijeća.

(5) Svakim liječničkim vijećem predsjedava predsjednik vijeća.

Uvjeti za imenovanje

Članak 8.

Javnim pozivom prikupljaju se prijave kandidata koji moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

− imaju državljanstvo Republike Hrvatske

− imaju završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij odnosno integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij medicine, specijalizaciju

− nisu osuđivani i protiv njih se ne vodi kazneni postupak za kaznena djela za koja se postupak pokreće po službenoj dužnosti i

− drugi uvjeti određeni javnim pozivom.

Tajnik liječničkog vijeća

Članak 9.

(1) Odlukom iz članka 7. ovoga Pravilnika, ministar će imenovati tajnike liječničkih vijeća.

(2) Tajnik liječničkog vijeća obavlja za liječničko vijeće sve administrativno-stručne poslove, a naročito: poziva osobu na pregled, vodi zapisnik o sjednicama vijeća i zapisnik o vještačenju, u pismenom obliku potražuje nadopunu medicinske dokumentacije od odgovarajuće službe ili medicinske ustanove, a na temelju mišljenja vijeća, vodi brigu da se vijeće u nalazu i mišljenju izjasni o svim zahtjevima nadležnog tijela te će vratiti na ispravak svaki nalaz i mišljenje koji nije sukladan ovom Pravilniku, popunjava obrazac »nalaz i mišljenje« i obavlja i druge poslove po nalogu liječničkog vijeća.

Sjedište

Članak 10.

Liječnička povjerenstva rade u pravilu u mjestu svoga sjedišta, a po potrebi mogu raditi i izvan sjedišta rada.

Naknada

Članak 11.

Predsjedniku, članovima i tajniku liječničkih vijeća pripada naknada za rad u visini određenoj odlukom koju donosi ministar.

Određivanje sastava liječničkog vijeća u svakom pojedinom predmetu

Članak 12.

(1) Sastav liječničkih vijeća ovisi o vrsti stradavanja, ranjavanju, ozljedi ili bolesti.

(2) U sastavu žalbenog liječničkog vijeća ne smiju biti osobe koje su bile u sastavu prvostupanjskog liječničkog vijeća i revizijskog liječničkog vijeća koje je dalo nalaz i mišljenje u postupku donošenja prvostupanjskog rješenja.

Vještačenje u punom sastavu

Članak 13.

Liječnička vijeća daju nalaz i mišljenje samo kada vještače u punom sastavu.

DIO TREĆI
METODOLOGIJA RADA

GLAVA I.
NAČIN DAVANJA NALAZA I MIŠLJENJA

Članak 14.

U prvostupanjskim i drugostupanjskim postupcima liječnička vijeća daju nalaz i mišljenje na osnovi medicinske i druge dokumentacije koja se nalazi u dostavljenom spisu upravnog predmeta.

Članak 15.

(1) U prvostupanjskom postupku prvostupanjsko liječničko vijeće donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda stranke.

(2) U prvostupanjskom postupku revizijsko liječničko vijeće prilikom obavljanja revizije nalaza i mišljenja prvostupanjskog liječničkog vijeća donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda stranke odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem sudjeluje stranka u sljedećim slučajevima:

a) kada je prvostupanjsko liječničko vijeće oštećenje organizma ocijenilo sa 100% do 80%

b) u postupku ostvarivanja prava na dodatak za njegu i pomoć druge osobe ili

c) kada revizijsko vijeće ocijeni da je neposredan pregled potreban.

(3) U drugostupanjskom postupku, povodom izjavljene žalbe na prvostupanjsko rješenje, žalbeno liječničko vijeće donosi nalaz i mišljenje isključivo nakon neposrednog pregleda stranke, odnosno nakon neposrednog vještačenja u kojem sudjeluje stranka.

Članak 16.

(1) Na zahtjev tijela koje vodi postupak ili na temelju prijedloga liječničkog vijeća, osoba koja zbog zdravstvenog stanja duže vrijeme nije sposobna putovati može se pregledati u stanu u kojem živi.

(2) U slučaju iz stavka 1. ovoga članka, pregled obavlja jedan član liječničkog vijeća i na osnovi njegovog nalaza i izvješća liječničko vijeće daje nalaz i mišljenje.

Članak 17.

Ako liječničko vijeće utvrdi da je za davanje nalaza i mišljenja, osobu potrebno pregledati u specijalističkoj zdravstvenoj ustanovi, uputit će istu u odgovarajuću zdravstvenu ustanovu.

GLAVA II.
OBRAZAC NALAZA I MIŠLJENJA I ZAPISNIKA O VJEŠTAČENJU

Članak 18.

Liječnička vijeća daju nalaz i mišljenje na obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika:

− Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka civilnih invalida iz Domovinskog rata

− Nalaz i mišljenje revizijskog vijeća o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka civilnih invalida iz Domovinskog rata

− Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka civilnih invalida iz Domovinskog rata

− Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća o potrebi dodatka za pripomoći u kući

− Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća o potrebi dodatka za pripomoći u kući

− Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća o potrebi dodatka za pripomoći u kući

− Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća o sposobnosti za privređivanje

− Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća o sposobnosti za privređivanje

− Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća o sposobnosti za privređivanje

− Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća o oštećenju organizma civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine nastalom kao posljedica civilnog stradavanja u Domovinskom ratu za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila

− Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća o oštećenju organizma civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine nastalom kao posljedica civilnog stradavanja u Domovinskom ratu za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila

− Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

− Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

− Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

− Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća o oštećenju funkcije ekstremiteta ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta odnosno o oštećenju vida civilnog invalida iz Domovinskog rata

Članak 19.

(1) Nalazi i mišljenja trebaju biti potpuni, jasni i dovoljno obrazloženi te sadržavati sve činjenice koje su s medicinskog stajališta važne za donošenje pravilnog rješenja.

(2) Obrazloženje nalaza i mišljenja o postotku oštećenja organizma smatrat će se potpunim ako je u njemu navedeno da se radi o lakšem, srednjem, težem ili najtežem obliku oštećenja organizma.

(3) Liječnička vijeća moraju posebno obrazložiti mišljenje o postotku oštećenja organizma kada je za pojedino oštećenje u Listi postotaka oštećenja organizma (u daljnjem tekstu: Lista I), koja je sastavni dio ovog Pravilnika, postotak predviđen u rasponu, a revizijsko, odnosno žalbeno liječničko vijeće i ukoliko se ne slaže s nalazom i mišljenjem prvostupanjskog, odnosno revizijskog liječničkog vijeća.

(4) Medicinske izraze u nalazu i mišljenju liječničko vijeće upisuje na latinskom ili hrvatskom jeziku, a obrazloženje nalaza i mišljenja obvezno je na hrvatskom jeziku uz navođenje odgovarajuće odredbe ovog Pravilnika, odnosno točke Liste I.

(5) Postotak oštećenja organizma upisuje se brojkom i slovima, s tim što se u slučaju oštećenja organizma 100% obavezno naznačuje i skupina oštećenja. Uz postotak oštećenja organizma obavezno se naznačuje da je utvrđen trajno ili privremeno.

(6) Kada se utvrdi da oštećenje organizma iznosi manje od 20%, u mišljenju se naznačuje da oštećenje organizma iznosi manje od 20%.

(7) Kod utvrđivanja dodatka za njegu i pomoć druge osobe, odnosno ortopedskoga dodatka u mišljenju se naznačuje stupanj dodatka i nalaz se mora obrazložiti.

Članak 20.

Član liječničkog vijeća koji se ne slaže s mišljenjem većine može priložiti svoje posebno mišljenje s obrazloženjem.

Članak 21.

Jedan primjerak nalaza i mišljenja dostavlja se stranci uz rješenje koje je donijeto na temelju toga nalaza i mišljenja.

Članak 22.

Liječnička vijeća vode zapisnik o vještačenju na odgovarajućim obrascima koji su sastavni dio ovog Pravilnika.

GLAVA III.
VJEŠTAČENJE I UTVRĐIVANJE POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA U POSTUPKU OSTVARIVANJA STATUSA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 23.

Postotak oštećenja organizma vještači se i utvrđuje na temelju članaka 24. do 39. ovog Pravilnika i Liste I. koja je sastavni dio ovog Pravilnika.

Članak 24.

(1) Postotak oštećenja organizma utvrđuje se trajno ili privremeno.

(2) Privremeni postotak oštećenja organizma utvrđuje se samo ako je to navedeno uz pojedinu točku Liste I ili ako postoje izgledi da će se oštećenje organizma invalida u znatnoj mjeri poboljšati primjenom bilo kojega medicinskog postupka (operativni zahvati, medicinska i fizikalna rehabilitacija, terapija lijekovima i drugo). Privremenost ocjene vezana uz pojedinu točku iz Liste I računa se od prve ocjene oštećenja organizma liječničkog vijeća koja je temelj za donošenje konačnoga rješenja o priznavanju statusa na temelju Zakona.

Članak 25.

(1) Kada se utvrđuje postotak oštećenja organizma za utvrđivanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata zbog pogoršanja ranije nastale bolesti odnosno zbog ispoljenja bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije, uzima se odgovarajući postotak manji od postotka predviđenog u Listi I od cjelokupnog oštećenja organizma, imajući u vidu prirodu bolesti i njen razvitak, trajanje i težinu okolnosti odnosno napora koji su utjecali na njeno pogoršanje, odnosno ispoljenje.

(2) Kada se u slučajevima iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje novi postotak oštećenja organizma sukladno odredbi članka 39. ovoga Pravilnika, liječničko vijeće prvo utvrđuje jesu li ispunjeni za to propisani uvjeti, ako utvrdi da jesu, utvrđuje novi postotak oštećenja organizma uz obvezno obrazloženje da se radi o oštećenjima iz članka 39. ovoga Pravilnika. Ako liječničko vijeće utvrdi da nisu ispunjeni propisani uvjeti za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma, jer se ne radi o oštećenjima navedenim u članku 39. ovoga Pravilnika, o tome će dati svoje mišljenje i obrazloženje.

Članak 26.

(1) Za jedan dio tijela (u daljnjem tekstu: organ) koji je oštećen u velikoj mjeri utvrđuje se, u pravilu, postotak manji od predviđenog u Listi I za potpuni gubitak (odstranjenje) toga organa.

(2) Ako organ postoji, ali je oštećen u tolikoj mjeri da je afunkcionalan, može se utvrditi postotak koji je u Listi I predviđen za potpuni gubitak (odstranjenje) toga organa.

Članak 27.

(1) Ako je oštećenje organizma nastalo kao posljedica više rana, ozljeda ili bolesti, postotci predviđeni u Listi I za pojedina oštećenja ne zbrajaju se, već se kao osnova uzima oštećenje koje povlači najveći postotak i taj se postotak povećava prema utjecaju drugih oštećenja na cijeli organizam, s tim da tako utvrđeni postotak može iznositi najviše do 100% II. skupine. Za povećanje postotka uzimaju se u obzir samo ona oštećenja za koje je u Listi I predviđeno najmanje 20%.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ako zbog svih oštećenja iz stavka 1. ovoga članka postoji oštećenje organizma zbog kojega takva osoba nije pokretna i nije u stanju obavljati osnovne fiziološke potrebe bez pomoći druge osobe određuje se 100% – I. skupina.

Članak 28.

Za osobe kod kojih postoje anatomska i funkcionalna oštećenja pojedinih dijelova tijela (odstranjenje, kontraktura, paraliza, skraćenje noge više od 3 cm, gubitak oka, pseudoartroza, teški varikoziteti s elefantijazom, posttraumatska epilepsija, gluhoća, parkinsonizam, teški osteomijelitis s fistulom), postotci predviđeni u Listi I mogu se povećati za 10% ako su manji od 60%, a ako su 60% ili veći od 60% povećavaju se za 20%. To povećanje može iznositi do 100% – II. skupina.

Članak 29.

(1) Ako je kod osoba, koje su bile bez jednog parnoga organa, došlo do gubitka ili oštećenja najmanje 60% drugog parnoga organa pod okolnostima utvrđenim propisima o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, postotak oštećenja organizma utvrđuje se kao da je oštećenje oba parna organa nastalo pod tim okolnostima, pri čemu se postotak može odrediti do 100% – I. skupina.

(2) Ako je jedan parni organ izgubljen ili teško oštećen pod okolnostima utvrđenim propisima o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, a drugi parni organ, nakon toga i neovisno o posljedicama oštećenja organizma pod tim okolnostima, izgubljen ili oštećen najmanje 60% postotak oštećenja organizma utvrđuje se za gubitak, odnosno oštećenje oba parna organa i umanjuje za 20%. Ako se za ovako nastalo oštećenje organizma u Listi II predviđa 100% – I. skupina, može se odrediti najviše 100% – II. skupina.

(3) Oštećenjem drugoga oka u smislu stavaka 1. i 2. ovoga članka smatra se smanjenje funkcije oka za najmanje jednu polovicu (smanjivanje vida najmanje 5/10).

Članak 30.

Postotak oštećenja organizma predviđen u Listi I za odstranjenu ruku ili nogu može se povećati za 10% do 30%, ako batrljak nije prikladan za nošenje proteze.

Članak 31.

Ako se kliničkim promatranjem i dokumentiranom anamnezom mogu dokazati neurinomi s bolovima i eventualnim smetnjama u fantomskom udu, te u slučaju kauzalgije, postotak oštećenja organizma predviđen u Listi I može se povećati za 10% do 30%.

Članak 32.

(1) U upravnim postupcima za ostvarenje prava na temelju propisa o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, osobi koja je u vrijeme rata kao maloljetnik ili zatočenik u neprijateljskom logoru ili sličnim uvjetima zatočeništva, bio izložen teškim životnim uvjetima i zbog toga je nastupilo oštećenje organizma psihosomatskoga karaktera, postotak oštećenja organizma predviđen u Listi I može se povećati za 10% do 30%.

(2) Civilnom invalidu iz Domovinskog rata koji je u vrijeme nastanka oštećenja organizma bio maloljetan, a kod kojega je zbog toga oštećenja nastupilo i psihosomatsko oštećenje najkasnije u roku od jedne godine od nastanka oštećenja organizma, postotak predviđen u Listi I može se povećati za 10% do 30%.

(3) Postotak oštećenja organizma povećan na temelju stavaka 1. i 2. ovoga članka može iznositi najviše 100% – II. skupina.

Članak 33.

(1) Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir bolesti nepoznate, odnosno nedovoljno poznate etiologije, a koje uzrokuje endogena i druga urođena i stečena sklonost osobe.

(2) Ako su prve pojave bolesti iz stavka 1. ovoga članka pod okolnostima utvrđenim propisima o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, ili se pod tim okolnostima bolest znatno pogoršala, s obzirom na uobičajeni tijek bolesti i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem ili su te okolnosti onemogućile pravilno liječenje i nastupile su komplikacije bolesti, odnosno potreba za operativnim liječenjem, može se uzeti u obzir i tako nastalo oštećenje organizma, s tim što se u takvim slučajevima, kao i u slučajevima pogoršanja bolesti poznate etiologije, postotak utvrđuje u skladu s člankom 25. ovoga Pravilnika.

(3) Bolesti iz stavka 1. ovoga članka su: shizofrenija, bipolarni afektivni poremećaj, epileptička bolest (kao izrazito konstitucionalno uzrokovana), neuroze, psihopatije (kao bolesna reakcija nedovoljno harmonično strukturalne osobe na životne uvjete), ambiotrofične živčane bolesti, multipla skleroza, dijabetes, sve endokrine bolesti (osim Addisonove bolesti tuberkulozne etiologije), ulkusna bolest, ulcerozni kolitis, Morbus Crohn, netraumatski pankreatitis, alergične bolesti, spondiloze, spondilartroza, reumatoidni artritis, esencijalne hipertenzije, urođene srčane mane, litijaze, policistične bolesti, maligni neoplastični procesi, trofične promjene ekstremiteta ako nisu posljedica smrzavanja i pjegavca i sve druge bolesti endogene i nepoznate etiologije.

(4) Postotak oštećenja organizma za maligne neoplastične procese koji su nastali kao posljedica rane ili ozljede, te za šećernu bolest koja je nastala kao posljedica rane ili ozljede, utvrđuje se bez primjene stavaka 1. i 2. ovoga članka.

Članak 34.

Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ožiljci se uzimaju u obzir samo ako ometaju funkciju nekoga organa ili dijela tijela, odnosno ako predstavljaju nagrđenost.

Članak 35.

Postotak oštećenja organizma zbog upale zglobova, odnosno posljedica takve bolesti, utvrđuje se kao za traume zglobova ili kao za posljedicu koju je upala zglobova uzrokovala na srcu.

Članak 36.

Oštećenje organizma I. skupine može se utvrditi samo za oštećenja za koja je u Listi I predviđen postotak 100% – I. skupina i u slučajevima iz članka 27. stavka 2. i članka 29. stavka 1. ovoga Pravilnika.

Članak 37.

(1) Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma ne uzimaju se u obzir oštećenja koja su posljedica starenja.

(2) Na utvrđivanje postotka oštećenja organizma ne mogu utjecati stručna sprema, zanimanje, starosna dob, materijalno stanje, nadarenost i druge činjenice.

Članak 38.

Ako oštećenje organizma nije predviđeno ovim Pravilnikom, odnosno Listom I, postotak oštećenja organizma utvrđuje se prema načelima medicinske znanosti i analognom primjenom odredaba ovog Pravilnika, odnosno Liste I, koje se odnose na slična oštećenja s tim da se može utvrditi i manji postotak od postotka predviđenoga u Listi I za analogno oštećenje organizma.

Članak 39.

Civilni invalid iz Domovinskog rata kod kojeg u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma, nastanu oštećenja organizma: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, trajna dekompenzacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza, te gubitak ili teško oštećenje parnoga organa može, na osnovi tih oštećenja, podnijeti zahtjev za utvrđivanje novoga postotka oštećenja organizma prije isteka roka od dvije godine, što se dokazuje otpusnim pismom bolnice, ili drugom odgovarajućom medicinskom dokumentacijom.

GLAVA IV.
VJEŠTAČENJE I UTVRĐIVANJE OŠTEĆENJA ORGANIZMA NA TEMELJU KOJIH SE OSTVARUJE PRAVO NA ORTOPEDSKI DODATAK I RAZVRSTAVANJE TIH OŠTEĆENJA U STUPNJEVE

Članak 40.

Pravo na ortopedski dodatak ima civilni invalid iz Domovinskog rata, kojemu je oštećenje organizma utvrđeno na temelju vještačenja iz ovog Pravilnika zbog sljedećih oštećenja organizma koja se razvrstavaju u četiri stupnja:

1. I. stupanj:

a) odstranjenje dvaju ili više ekstremiteta na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma I. skupine

b) oštećenje funkcije dvaju ili više ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma 100%

c) potpuni gubitak vida na oba oka

d) odstranjenje jedne noge u koljenu ili natkoljenici ili jedne ruke u laktu ili nadlaktici.

2. II. stupanj:

a) odstranjenje jedne noge u potkoljenici

b) odstranjenje jedne podlaktice ili jedne šake

c) oštećenje funkcije jednoga ili više ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede te obostrana odstranjenje stopala po Chopartu, ako se za oštećenje, odnosno odstranjenje utvrđuje oštećenje organizma 80% ili 90%.

3. III. stupanj:

a) obostrano odstranjenje stopala po Lisfrancku ili obostrano odstranjenje stopala po Chopartu, ili kombinacija tih odstranjenja na osnovi kojih se utvrđuje oštećenje organizma manje od 80%

b) odstranjenje ili eksartikulacija u skočnom zglobu

c) oštećenje funkcije jednoga ekstremiteta što je posljedica dobivene rane ili ozljede, ako se za oštećenje toga ekstremiteta utvrđuje oštećenje organizma 60% ili 70%.

4. IV. stupanj:

– oštećenje funkcije jednoga ili više ekstremiteta što je posljedica bolesti, na osnovi koje se utvrđuje oštećenje organizma najmanje 80%.

GLAVA V.
VJEŠTAČENJE I RAZVRSTAVANJE CIVILNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA OD I. DO IV. SKUPINE PREMA STUPNJU POTREBE ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE

Članak 41.

(1) U prvi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se civilni invalidi iz Domovinskog rata I. skupine, kojima je status utvrđen na osnovi oštećenja organizma propisanog ovim Pravilnikom u Listi I u sljedećim točkama:

– 54. Odstranjenje obiju ruku u laktu

– 58. Odstranjenje obiju ruku u nadlaktici

– 65. Eksartikulacija obiju ruku u ramenu

– 77. Potpuna uzetost obiju ruku

– 120b. Eksartikulacija u kuku – obiju nogu

– 123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa

– 153d. Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralježničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova – potpuna uzetost dva uda

– 157d. Parkinsonizam najtežeg stupnja

– 168. Sljepilo, odnosno gubitak vida na oba oka

– 201. Najteži slučajevi bulbarne paralize

– 210. Konsolidirane frakture kralježnice s flakcidnom paraplegijom ili spastičnom paraplegijom u fleksiji, trajna nepokretnost i vezanost za krevet 100% – I. skupina

– 211d. Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima najteži oblici – invalid nepokretan i ne može se služiti rukama

– 212d. Ataktički sindrom nakon traume – najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije

– 213d. Klinički utvrđen polineuritički sindrom – najteži oblici – teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan.

(2) Civilni invalidi iz Domovinskog rata I. skupine kod kojeg postoji bilo koje oštećenje organizma iz Liste I koje nije obuhvaćeno stavkom 1. ovoga članka, a potrebna mu je njega i pomoć druge osobe pa se zbog toga razvrstava u drugi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe, i druga oštećenja koja ga (zajedno) čine potpuno nesposobnim za obavljanje svih životnih potreba, te mu je zbog toga potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe, također se razvrstava u prvi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe.

Članak 42.

U prvi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i civilni invalid iz Domovinskog rata II., III. i IV. skupine kojemu je organizam oštećen i neovisno o civilnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju predviđenom u članku 41. stavku 1. ovog Pravilnika, a potpuno je nesposoban za obavljanje svih životnih potreba te mu je potrebna neprekidna njega i pomoć druge osobe.

Članak 43.

U drugi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstavaju se civilni invalidi iz Domovinskog rata I. skupine, kod kojih postoji bilo koje oštećenje organizma iz Liste I što nije obuhvaćeno u članku 41. stavku 1. ovog Pravilnika, a potrebna mu je njega i pomoć druge osobe.

Članak 44.

U drugi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe razvrstava se i civilni invalid iz Domovinskog rata II., III. i IV. skupine, kojemu je organizam oštećen i neovisno o civilnom invaliditetu, ako mu je ukupno oštećenje organizma jednako oštećenju civilnog invalida iz Domovinskog rata I. skupine, razvrstanoga u drugi stupanj dodatka za njegu i pomoć druge osobe.

GLAVA VI.
NESPOSOBNOST ZA PRIVREĐIVANJE

Članak 45.

(1) Liječnička vijeća u postupcima za ostvarivanje prava na temelju propisa o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata, daju nalaz i mišljenje o sposobnosti za privređivanje prema utvrđenim kriterijima medicinske znanosti vodeći računa o zanimanju i godinama života pregledane osobe i drugim okolnostima važnim za donošenje pravilnog nalaza i mišljenja.

(2) U slučajevima vještačenja o sposobnosti za privređivanje djeteta mlađeg od 15 godina života mišljenje koje se daje uz nalaz mora sadržavati i mišljenje o vremenu nastanka nesposobnosti za privređivanje.

GLAVA VII.
DODATAK ZA PRIPOMOĆ U KUĆI

Članak 46.

Liječnička vijeća daju nalaz i mišljenje o potrebi za dodatkom za pripomoć u kući prema težini trajnih promjena u zdravstvenom stanju civilnog invalida iz Domovinskog rata ili korisnika obiteljske invalidnine koji je korisnik novčane naknade za civilne stradalnike iz Domovinskog rata ostvarene prema propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata ili zajamčene minimalne naknade, a na temelju utvrđenih kriterija medicinske znanosti.

GLAVA VIII.
PRILAGODBA OSOBNOG AUTOMOBILA

Članak 47.

Liječnička vijeća daju nalaz i mišljenje o potrebi civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine za prilagodbu osobnog automobila, odnosno je li oštećenje organizma civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine za koje se traži prilagodba osobnog automobila nastalo pod okolnostima iz propisa kojim se utvrđuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata te je li za konkretno oštećenje organizma civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine potrebna prilagodba osobnog automobila, sukladno utvrđenim kriterijima medicinske znanosti.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 48.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/2

Urbroj: 522-02/2-21-2

Zagreb, 14. listopada 2021.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

LISTA POSTOTKA OŠTEĆENJA ORGANIZMA – LISTA I

GLAVA I – RUKA
A. Šaka
1. Ograničena pokretljivost (kontraktura) svih prstiju šake kao posljedica ranjavanja ili ozljeđivanja:
a) u manjem stupnju20%
b) ako su takve promjene na objema rukama30%
2. Ograničena pokretljivost (kontraktura) svih prstiju šake:
a) u većem stupnju30 do 50%
b) ako su takve promjene na objema rukama50 do 80%
3. Ograničena pokretljivost (kontraktura) palca
a) jedne šake u oba zglobamanje od 20%
b) ako su takve promjene na objema rukama20%
4. Ograničena pokretljivost (kontraktura) bilo kojeg drugog prsta pojedinačnomanje od 20%
5. Ograničena pokretljivost (kontraktura) većine prstiju:
a) jedne šake, osim palca, prema stupnju20 do 40%
b) ako su takve promjene na obje ruke, prema stupnju30 do 60%
6. Postotak pri vrlo izraženim kontrakturama u lošem položaju, koje praktično isključuju svaku funkciju, utvrđuje se kao kod odstranjenja
7. Pri primjeni točaka 2. i 5. ove Liste vodi se računa o funkcionalnom značenju pojedinih prstiju za funkciju šake kao cjeline
8. Ankiloza (ukočenost) palca u interfalangealnom zglobu:
a) jedne šakemanje od 20%
b) na obje šake20%
9. Ankiloza (ukočenost) palca u interfalangealnom zglobu, u nepovoljnom položaju:
a) jedne šake20%
b) na objema šakama30%
10. Ankiloza (ukočenost) palca u metakarpofalangealnom zglobu:
a) jedne šake20%
b) na objema šakama30%
11. Ankiloza (ukočenost) palca u metakarpofalangealnom zglobu u nepovoljnom položaju:
a) jedne šake20 do 30%
b) na objema šakama30 do 40%
12. Ankiloza (ukočenost) većine prstiju, osim palca šake, prema položaju povoljnom ili nepovoljnom za funkciju:
a) jedne šake30 do 40%
b) na objema šakama40 do 60%
13. Ankiloza (ukočenost) svih prstiju šake, prema povoljnom ili nepovoljnom položaju:
a) jedne šake40 do 60%
b) ako su takve promjene obostrane u povoljnom položaju70 do 80%
c) ako su takve promjene obostrane u nepovoljnom položajudo 100% II. skupina
14. Odstranjenje palca, obje falange30%
15. Odstranjenje obiju falangi palca s metakarpalnom kosti40%
16. Odstranjenje bilo kojega prsta, osim palca ili kažiprsta kao nagrđenost20%
17. Odstranjenje kažiprsta:
a) jedne šake20%
b) obje šake30%
18. Odstranjenje dva prsta bez metakarpalne kosti20%
19. Odstranjenje kažiprsta i srednjeg prsta
a) jedne šake30%
b) ako su promjene obostrane (s obzirom na značenje odstranjenjih prstiju)30 do 50%
20. Odstranjenje dva prsta s metakarpalnim kostima:
a) palca i kažiprsta40 do 50%
b) kažiprsta i srednjega prsta30 do 40%
c) srednjega prsta i prstenjaka30 do 40%
d) prstenjaka i maloga prsta30%
21. Odstranjenje tri prsta i više prstiju sa sačuvanim metakarpalnim kostima:
a) palca bilo s koja dva prsta (osim kažiprsta)50%
Ako je odstranjen i kažiprst određuje se+ 10%
b) kažiprsta, srednjega i maloga prsta40%
c) četiri posljednja prsta jedne šake50%
d) četiri posljednja prsta obje šake80%
e) palca s bilo koja tri prsta iste šake60%
22. Odstranjenje svih prstiju:
a) jedne šake60 do 70%
b) obje šake100% – I. skupina
23. Odstranjenje oba palca i jednoga kažiprsta60%
24. Odstranjenje oba palca50%
25. Odstranjenje oba palca, jednoga kažiprsta i jednoga srednjeg prsta70%
26. Odstranjenje oba palca i oba kažiprsta80%
27. Odstranjenje oba palca i druga tri prsta,ali ne svih prstiju na istoj80%
28. Odstranjenje tri prsta s metakarpalnim kostima:
a) palca, kažiprsta i srednjega prsta60%
b) kažiprsta, srednjega i maloga prsta50%
c) srednjega, prstenjaka i maloga prsta40%
29. Djelomično odstranjenje jednoga članka palca i dva članka kažiprsta20%
30. Djelomična odstranjenje jednoga članka palca i dva članka kažiprsta, sa slabo pokretnim patrljcima30 do 40%
31. Pri djelomičnom odstranjenju više prstiju postotak se određuje prema danoj shemi, zbrajajući za gubitak članka svakoga prsta odgovarajuće postotke, pa ako je zbroj veći od 15% – određuje se 20%, ako je veći od 25% – određuje se 30% itd.:
– za jedan članak palca8%
– za jedan članak kažiprsta6%
– za jedan članak ostalih prstiju4%
32. Prijelomi metakarpalnih kostiju bez poremećaja funkcijemanje od 20%
33. Prijelomi metakarpalnih kostiju s jačom deformacijom ili iščašenjem karpometakarpusa s oštećenom funkcijom, prema stupnju oštećenja, imajući na umu oštećenje šake pojedinih prstiju:
a) jedne šake20 do 40%
b) ako su takve promjene obostrane30 do 60%
34. Ograničena pokretljivost (kontraktura) šake većeg stupnja:
a) jedne šake20 do 30%
b) obje šake30 do 40%
35. Ukočenost (anklioza) zgloba šake u povoljnom položaju:
a) jedne šake30%
b) obje šake50%
Za ukočenost (ankilozu) u nepovoljnom položaju postotak se povećava za 10 ili 20, prema oštećenju funkcije
36. Odstranjenje jedne šake70%
37. Odstranjenje obiju šaka100% – I. skupina
B. Podlaktica
38. Krivo srasli prijelomi s bitno ograničenim pokretima pronacije i supinacije20 do 30%
39. Krivo srasli prijelomi s potpunom ukočenošću pronacije i supinacije, a položaj šake povoljan u pronaciji ili u srednjem položaju30 do 40%
40. Krivo srasli prijelomi s potpunom ukočenošću pronacije i supinacije, a položaj šake u supinaciji
Ovisno o kliničkom statusu i procjeni liječnika40 do 50%
41. Lažni zglob jedne kosti do operacijskog zahvata:
a) na jednoj ruci20 do 30%
b) na obje ruke30 do 40%
42. Lažni zglob obje kosti do operacijskog zahvata:
a) na jednoj ruci40 do 50%
b) na obje ruke60 do 70%
43. Odstranjenje u podlaktici70%
44. Odstranjenje u podlaktici – obostrano100% – I. skupina
C. Lakat
Ograničena pokretljivost (kontraktura)
45. Ograničeni pokreti (kontrakture) u odnosu na zdravi lakat:
a) smanjenje opsega pokreta za jednu trećinu20 do 30%
b) smanjenje do jedne polovine pokreta20 do 30%
c) smanjenje do dvije trećine pokreta40 do 50%
46. Ukočenost pod pravim kutom ili nešto manje (90 º do 105 º)40%
47. Ukočenost pod oštrim kutom (više od 105 º)50%
48. Ukočenost lakta u punoj fleksiji70%
49. Ukočenost u nepovoljno ispruženom položaju (od 75º do 0º)50 do 70%
50. Ako su promjene u točkama 48. do 51. ove Liste obostrane, postotak se povećava za 20 do 30
51. Labav zglob, prema stupnju20 do 40%
52. Postotak za prijelome i iščašenja utvrđuje se prema štetnim posljedicama za funkciju lakatnog zgloba
Jednako se ocjenjuju i zastarjela iščašenja i posljedice iščašenja
53. Odstranjenje ruke u laktu (eksartikulacija)80%
54. Odstranjenje obiju ruku u laktu100% – I. skupina
D. Nadlaktica
55. Nepravilno srastao prijelom nadlaktične kosti sa skraćenjem, ali bez štetnih posljedica u susjednim zglobovimamanje od 20%
56. Pseudoartroza nadlaktične kosti:
a) operativno uklonjena20%
b) inoperabilna (potreban ortopedski aparat)50 do 60%
c) ako su takve promjene obostrane70 do 80%
57. Odstranjenje jedne ruke u nadlaktici80%
58. Odstranjenje obiju ruku u nadlaktici100% – I. skupina
E. Rame
59. Ograničena pokretljivost (kontraktura) ramena, u težem stupnju (ruka se ne može podići iznad horizontale), prema stupnju oštećenja funkcije:
a) jedne ruke20 do 30%
b) obje ruke, ovisno o kliničkom statusu30 do 60%
60. Potpuna ukočenost (ankiloza) ramena, prema položaju:
a) jedne ruke20 do 30%
b) obje ruke40 do 60%
61. Habituelno iščašenje zgloba jednoga ramena, privremeno20 do 30%
Ako izlječenje nije moguće operacijom, odredit će se trajan postotak
62. Habituelno iščašenje obaju ramena30 do 50%
63. Zastarjela i namještena iščašenja ocjenjuju se kao kontrakture i ankiloze
64. Eksartikulacija jedne ruke u ramenu100% – II. skupina
65. Eksartikulacija obiju ruku u ramenu100% – I. skupina
66. Prijelom lopatice (skapule) s pomakom i posljedicama20 do 30%
67. Neoperirano iščašenje akromioklavikularnoga zgloba sa smetnjama funkcije, privremeno20 do 30%
Prijelomi ključne kosti uzimaju se u obzir za utvrđivanje postotka oštećenja organizma samo ako postoji ograničena pokretljivost ramenoga zgloba, ili komplikacije u svezi sa susjednim živcima ili krvnim žilama
F. Živci
68. Potpuna uzetost (paraliza) cijeloga pleksusa brachialisa90%
69. Uzetost (paraliza) gornjega dijela pleksus brachialisa:
a) djelomična20 do 40%
b) potpuna60%
70. Uzetost (paraliza) donjega dijela pleksus brachialisa:
a) lakšega stupnja20%
b) težega stupnja50%
c) potpuna paraliza70%
71. Paraliza n. aksilaris30%
72. Pareza n. aksilarisa20%
73. Paraliza n. medianusa ili n radialisa ili ulnarisa50%
74. Pareza n. medianusa ili n radialisa ili ulnarisa20 do 40%
75. Paraliza n. musculocutaneusa30%
76. Pareza n. musculocutaneusa20%
77. Potpuna uzetost obje ruke100% – I. skupina
78. Kod paralize bilo kojega od spomenutih živaca na obje ruke u točkama 68. do 76. postotak se povećava za 20 do 30. Za bolesti iz točaka 69., 70. i 74. ove Liste postotak se određuje ovisno o motornoj slabosti i promjeni elektromiografskoga nalaza i nalaza specijaliste neurologa
GLAVA II – NOGA
A. Stopalo
79. Lakše ograničena pokretljivost prstijumanje od 20%
80. Postotak kod ankiloze svih prstiju u lošem položaju koji ometa hod utvrđuje se kao kod odstranjenja prstiju.
81. Odstranjenje palca bez metatarzalne kostimanje od 20%
82. Odstranjenje palca s metatarzalnom kosti20%
83. Odstranjenje dva ili tri prsta, s metatarzalnim kostima30%
84. Odstranjenje svih prstiju na jednoj nozi bez metatarzalne kosti prema stanju ožiljka20 do 30%
85. Ako je riječ odstranjenju iz točaka 82., 83. i 84. ove Liste na objema nogama, postotak se povećava za 10 do 20
86. Prijelom jedne ili više metatarzalnih kostiju, samo ako ima posljedicu deformaciju stopala i prstiju i otežava hod20 do 30%
87. Odstranjenje stopala po Lisfrancku (exarticulatiotarsometatarsea) prema stanju ožiljka:
a) jedne noge30 do 40%
b) obje noge50 do 70%
88. Prijelomi jedne ili više tarzalnih kostiju s deformacijom stopala20 do 40%
89. Odstranjenje po Chopartu (exarticulatiotarsitransversa), prema stanju ožiljka:
a) na jednoj nozi40 do 50%
b) na obje noge60 do 80%
90. Kontraktura stopala u equinusu, prema stupnju, ako su promjene obostrane postotak se povećava za 2020 do 30%
91. Kontraktura stopala u calcaneusu:
a) na jednoj nozi30%
b) na obje noge50%
92. Ankiloza skočnog zgloba:
a) pod pravim kutom20 do 30%
b) u nepovoljnom položaju bilo pod kojim drugim kutom do eventualnoga operacijskog zahvata30 do 60%
c) obostrano do eventualnoga operacijskog zahvata50 do 80%
93. Odstranjenje u skočnom zglobu po Pirogovu:
a) na jednoj nozi60%
b) na obje noge prema oštećenju hoda80 do 100% – II. skupina
94. Eksartikulacija u skočnom zglobu:
a) na jednoj nozi60%
b) na obje noge prema oštećenju hoda80 do 100% – II. skupina
B. Potkoljenica
95. Dobro srasli prijelomi potkoljenice bez atrofije mišića sa sačuvanom pokretljivošću susjednih zglobova
a) bez skraćenjamanje od 20%
b) sa skraćenjem do 3 cm20%
c) sa skraćenjem većim od 3 cm30%
96. Loše srasli prijelomi potkoljenice:
a) sa skraćenjem do 3 cm30%
b) sa skraćenjem više od 3 cm prema stupnju skraćenja30 do 40%
97. Loše srasli prijelomi potkoljenice s deformacijom, s devijacijom stopala velikim dubokim ožiljcima, atrofijom mišića, stalnim otokom, prema stupnju gubitka funkcije hoda ili oštećenja funkcije susjednih zglobova40 do 50%
98. Ako su promjene iz točaka 95. do 97. obostrane, postotak se povećava za 20 do 30
99. Lažni zglob potkoljenice (tibije) prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata:
a) na jednoj nozi ovisno o vrsti pseudoartroze (s defektom ili bez defekta koštane mase vitalnosti krajeva ulomka)40 do 50%
b) na obje noge50 do 80%
Ukoliko se radi o obostranoj kontrakturi postotak se povećava za 20 do 30
100. Odstranjenje u potkoljenici:
a) jedne noge70%
b) obje noge100% – II. skupina
101. Odstranjenje obiju potkoljenica, s kratkim ili zgrčenim patrljcima neprikladnim za proteze ili s ograničenim pokretima u koljenu100% – I. skupina
C. Koljeno
102. Lažni zglob čašice ili patelektomija prema stupnju oštećenja funkcije zgloba:
a) jedne noge20 do 30%
b) obiju nogu30 do 50%
103. Ograničena pokretljivost (kontraktura) koljena:
a) ograničena fleksija do 30 ºmanje od 20%
b) ograničena fleksija za 30 º do 40 º20 do 30%
c) više od 40 º40%
d) nepotpuna ekstenzija do 10 ºmanje od 20%
e) nepotpuna ekstenzija od 10 º do 20 º20%
f) nepotpuna ekstenzija više od 20 º30%
Za obostranu ograničenu pokretljivost (kontrakturu) koljena postotak se povećava za 20 do 30.
104. Artroplastika i umjetni zglob koljena40%
Za obostranu artroplastiku i umjetni zglob postotak se povećava za 20 do 30
105. Ukočenost (ankiloza) koljena u povoljnom položaju, opruženom ili gotovo opruženom:
a) jedne noge30%
b) obiju nogu60%
106. Ukočenje (anklioza) koljena ovisno o kutu:
a) jedne noge između 20° do 40°40 do 50%
b) jedne noge preko 40°60%
c) obje noge70 do 100% – II. skupina
107. Labav zglob koljena prema stupnju oštećenja funkcije20 do 30%
D. Natkoljenica
108. Prijelom natkoljenice:
a) u fazi liječenja20 do 40%
b) stanje nakon uredno saniranoga prijeloma sa skraćenjem noge do 3 cm, bez atrofije mišića i kontrakture zglobova20%
109. Prijelom natkoljenice sa skraćenjem noge više od 3 do 6 cm30%
Ako osim skraćenja postoji deformacija ili kontraktura u susjednim zglobovima, postotak se povećava za 10 do 20
110. Prijelom natkoljenice sa skraćenjem većim od 6 cm40 do 50%
Ako osim skraćenja postoji deformacija ili kontraktura u susjednim zglobovima, postotak se povećava za 10 do 20
111. Loše srastao prijelom vrata natkoljenice prema stupnju oštećenja funkcije ovisno o kliničkom nalazu30 do 60%
Ako su oštećena oba susjedna zgloba,postotak se povećava za 20
112. Lažni zglob natkoljenice do operacijskog zahvata (ako je on moguć)40 do 50%
Ako su promjene obostrane postotak se povećava za 20
113. Lažni zglob vrata natkoljenice do operacijskog zahvata50 do 60%
Ako su promjene obostrane, postotak se povećava za 20
114. Eksartikulacija u koljenu:
a) jedne noge80%
b) obiju nogu100% – I. skupina
115. Odstranjenje u natkoljenici
a) jedne noge90%
b) obiju nogu100% – I. skupina
E. Kuk
116. Ograničena pokretljivost u zglobu kuka20 do 40%
Ako su promjene obostrane, postotak se povećava za 20 do 30
117. Ograničena pokretljivost kuka, noga u fleksiji, prema stupnju fleksije ili noga u abdukciji, unutarnjoj ili vanjskoj rotaciji ili drugome nepovoljnom položaju40 do 60%
Ako su promjene obostrane, postotak se povećava za 20 do 30
118. Umjetni zglob kuka40 do 60%
119. Ukočenost (ankiloza) kuka:
a) u povoljnom položaju30 do 40%
b) u nepovoljnom položaju50 do 70%
c) oba kuka u bilo kojem položaju100% – I. skupina
120. Eksartikulacija u kuku:
a) jedne noge100% – II. skupina
b) obje noge100% – I. skupina
121. Odstranjenje jedne ruke i jedne noge ili potpuna neupotrebljivost jedne ruke i jedne noge100% – I. skupina
F. Živci
122. Jednostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa90%
123. Obostrana paraliza lumbosakralnoga pleksusa100% – I. skupina
124. Paraliza ishijadičnoga živca60%
125. Pareza ishijadičnoga živca20 do 50%
126. Paraliza n. peroneusa40%
127. Pareza n. peroneusa20 do 30%
128. Paraliza n. tibialisa50%
129. Pareza n. tibialisa30%
130. Paraliza n. femoralisa50%
131. Pareza n. femoralisa30%
132. Ako su paralize odnosno pareze iz točaka 124. do 131. ove Liste obostrane, postotak se povećava za 20 do 30. Za oštećenje perifernih živaca donjih ekstremiteta (točke 124. do 131.) postotak oštećenja organizma ocjenjuje se na temelju kliničkog i laboratorijskog nalaza uz najmanje dva EMNG nalaza izrađenog unutar dvije godine, te kontrolnim nalazom ne starijim od tri mjeseca koji će omogućiti ocjenu stupnja funkcionalnoga oštećenja ili ispada. Ocjena prema točki 123. može se dati samo uz neurokirurški nalaz, ne stariji od tri mjeseca kojim se potvrđuje nemogućnost kirurške korekcije
G. Krvne žile
Aneurizme arterija kao posljedice ranjavanja ili ozljeđivanja:
133. Aneurizme manjih arterija šake ili stopala, jedne arterije podlaktice ili potkoljenice i dr. ako ne izazivaju veće funkcionalne smetnje20%
134. Aneurizme obiju arterija šake ili stopala30%
135. Aneurizme obiju arterija podlaktice ili potkoljenice do operacijskog zahvata s obzirom na funkcionalne ispade30 do 50%
136. Aneurizme art. femoralis ili art popliteae40 do 60%
137. Aneurizme art. axilaris ili art brachialis50 do 70%
138. Aneurizme art. carotis:
a) eksterne, do eventualnoga operacijskog zahvata30 do 40%
b) interne, obzirom na funkcijske smetnje do eventualnog operacijskog zahvata40 do 60%
139. Aneurizme važnih i teže pristupačnih arterija za kiruršku intervenciju, kao art. iliaca, femoralis iznad račvanja, axilaris, subclavia, ocjenjuju se prema težini slučaja do eventualnoga operacijskog zahvata40 do 60%
140. Arterio – venske fistule na ekstremitetima nakon ranjavanja ili ozljeđivanja obzirom na funkcionalne smetnje20 do 40%
141. Ozljede arterija zbrinute operacijskim zahvatom obzirom na funkcionalne ispade:
a) arterije gornjih i donjih ekstremiteta20 do 40%
b) arterije karotis eksterne20 do 30%
c) arterije karotis interne30 do 40%
142. Zbrinute ozljede velikih vena ekstremiteta obzirom na posljedice20 do 30%
143. Zbrinuta ozljeda vene kave20 do 40%
144. Proširenje vena na nozi, većega stupnja (varices)20%
145. Proširenje vena na nozi s ranicama i edemom30 do 40%
146. Elefantijaza kao posljedica limfnoga zastoja noge30 do 40%
147. Tromboflebitis s elefantijazom kao posljedicom ranjavanja ili kao komplikacija u postoperativnom tijeku:
a) na jednoj nozi30 do 40%
b) na obje noge40 do 60%
148. Ako su promjene iz točaka 141. do 143. obostrane, postotak oštećenja organizma ovisno o stupnju oštećenja, povećava se za 10 do 20
GLAVA III – GLAVA
A. Lubanja i mozak
149. Gubitak dijela vlasišta:
a) do jedne trećinemanje od 20%
b) do dvije trećine20%
c) više od dvije trećine30%.
150. Nedostatak dijela kosti lubanje dokazan RTG kraniogramima i CZ/MR snimanjem
a) 3 – 8 cmmanje od 20%
b) više od 8 cm20%
c) stanje nakon operacijske korekcije (plastike) nedostatka kostimanje od 20%
151. Stanje nakon loma lubanjske osnovice bez neuroloških poremećajamanje od 20%
152. Stanje nakon ozljede mozga i/ili moždanih živaca bez neuroloških poremećajamanje od 20%
153. Stanje nakon ozljede mozga i/ili kralješničke moždine s oštećenjem motoričke funkcije udova
a) lakšeg stupnja20%
b) srednjeg stupnja30 do 40%
c) teškog stupnja50 do 60%
d) potpuna uzetost dva uda100% – I. skupina
154. Stanje nakon ozljede mozga s motoričkim i/ili senzoričkim poremećajem govora (disfazije)
a) lakšeg stupnja20%
b) srednjeg stupnja30%
c) teškog stupnja40%
155. Stanje nakon ozljede mozga s oštećenjem kognitivnih funkcija
a) lakšeg stupnja20%
b) srednjeg stupnja30%
c) teškog stupnja40%
156. Stanje nakon ozljede mozga s posttraumatskom demencijom
a) lakog stupnja50%
b) srednjeg stupnja60%
c) teškog stupnja70 do 100% – I. skupina
157. Parkinsonizam, ako je posljedica ratne ozljede mozga:
a) lakog stupnja20 do 30%
b) srednjeg stupnja40 do 60%
c) teškog stupnja70%
d) najtežeg stupnja100% – I. skupina
158. Ataktički sindrom, ako je posljedica ratne traume mozga (za prve dvije godine privremeno, a kasnije trajno):
a) lakog stupnja20 do 30%
b) srednjeg stupnja40 do 60%
c) teškog stupnja70 do 90%
d) potpuna nemogućnost kretanja100% – I. skupina
159. Epilepsijski napadaji Jackosonovog tipa bez generalizacije, nakon ozljede mozga, uz redovitu medikaciju20%
160. Kompleksni parcijalni epilepsijski napadaji nakon ozljede mozga, uz redovitu medikaciju
a) medikemantno kupirani20%
b) medikamentno rezistentni30%
c) sa sekundarnom generalizacijom (grand-mal)40%
Stanje iz točaka 151., 152., 153., 154., 155., 156 moraju biti dokazana odgovarajućim neurološkim dijagnostičkim postupcima tijekom bolničkog liječenja na neurološkom odjelu. Sve ozljede mozga moraju biti dokazane odgovarajućom neuroradiologijskom (CT/MR) obradom uz EEG nalaze, nalaze psihologijskog testiranja i vidnog polja
B. Lice
161. Ožiljno deformirajuća oštećenja lica praćena funkcionalnim smetnjama
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 30%
c) teškog stupnja30 do 40%
C. Čeljusti
162. Prijelom gornje čeljusti praćen funkcionalnim smetnjama i/ili posttraumatskim deformitetom
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 30%
c) teškog stupnja30 do 40%
163. Prijelom donje čeljusti praćen funkcionalnim smetnjama i/ ili posttraumatskim deformitetom
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 30%
c) teškog stupnja30 do 40%
164. Ograničeno otvaranje usta
a) do 30 mm20%
b) do 15 mm30%
c) manje od 15 mm40%
165. Peudoartroza donje vilice, privremeno30 do 50%
166. Pseudoartroza donje vilice s većim defektom koštanoga masiva zajedno sa zubima, tako da otežava ili potpuno onemogućuje protezu ili žvakanje, prema težini60 do 80%
D. Oči
167. Gubitak jednoga oka, potpun gubitak vida jednoga oka ili vrlo veliko smanjenje vida (oštrina vida manja od 0,05)50%
Ako je vid na jednom oku izgubljen, a na drugom oku smanjen, postotak od 50% povećava se za 10 za svakih 0,20 smanjenja vida
Za smanjenje vida na drugom oku za 0,40 od 50 na 70% itd. Na isti se način ocjenjuje i smanjenje vida na oba oka (na primjer VOD jednako 0,80, VOS jednako 0,60)
Ukupan postotak iznosi 30% za smanjenje vida za 0,20 na desnom oku i smanjenje vida za 0,40 na lijevom oku. Smanjenje vida se ocjenjuje korekcijom
168. Sljepilo odnosno gubitak vida na oba oka100% – I. skupina
Pod potpunim gubitkom vida jednog oka razumijeva se oštrina vida manja od 0,05
169. Bitemporalna hemianopsija kvadrantne binazalne i gornje horizontalne hemianopsije30%
170. Veći trajni defekti u vidnom polju na oba oka pod kojima treba razumijevati apsolutno paracentralneskotome čiji je najmanji promjer veći od 30 °30%
171. Ptoza jednostrana ocjenjuje se prema oštrini vida i vidnom polju20 do 30%
172. Lagoftalamus na oba oka ocjenjuje se prema stupnju oštećenja vida30 do 60%
173. Stalno suzenje kao posljedica povrede suznoga kanala:
a) na jednom oku20%
b) na oba oka30 do 40%
E. Nos
174. Odstranjenje nosa (potpuno)40%
175. Djelomično odstranjenje nosa, prema stupnju oštećenja funkcije i nagrđenosti20 do 30%
F. Usta i zubi
176. Ozljeda nepca i/ili jezika koja otežava gutanje i govor
a) lakšeg stupnja20%
b) srednjeg stupnja30%
c) teškog stupnja50%
177. Potpun gubitak ili paraliza jezika70%
178. Gubitak trajnih zuba:
a) 8 do 16 trajnih zuba20%
b) 17 do 24 trajna zuba30%
c) 25 ili više trajna zuba40%
179. Stalna pljuvačna fistula – neoperabilna20%
180. Kserostomija (atrofija obiju pljuvačkih žlijezda)20%
G. Uši i sluh
181. Potpun gubitak sluha na oba uha70%
182. Obostrana teška nagluhost
a) obostrano teško oštećenje sluha više od 90% po Fowleru60%
b) ukupan gubitak sluha 70 do 90% po Fowleru40%
c) ukupan gubitak sluha 60 do 70% po Fowleru30%
Oštećenje organizma ocjenjuje se na temelju otološkoga i audiometrijskoga nalaza
183. Gubitak ušne školjke:
a) jedne30%
b) obje40%
H. Nagrđenost (unakaženje)
184. Nagrđenost se ocjenjuje prema težini nagrđenosti glave i vrata, osim u slučaju iz točke
185. Liste, uzimajući u obzir spol i godine života invalida:
a) nagrđenost20 do 30%
b) unakaženje kao teži oblik nagrđenosti40 do 60%
Za invalide – žene ocjenjuje se nagrđenost (unakaženje) i drugih izloženih dijelova tijela (ruke i noge), ako nije dana ocjena po članku 30. ovoga Pravilnika
I. Moždani živci
186. Oštećenje (anozmija) n. olfactoriusa, obostrano20%
187. Paraliza abducensa ili trohlearisa30%
188. Paraliza oculomotoriusa40%
189. Pareza oculomotoriusa20%
190. Paraliza svih triju živaca pokretača oka:
a) na jednom oku50%
b) na oba oka80%
191. Pareza svih triju živaca pokretača30 do 40%
192. Potpuna paraliza s obostranom kompletnom ptozom kapaka100% – II. skupina
193. Potpuna atrofija vidnoga živca:
a) jednoga oka50%
b) oba oka100% – I. skupina
Nepotpune atrofije vidnoga živca ocjenjuju se, prema stupnju oštećenja vida.
194. Djelomična kljenut mišića lica uslijed ozljede ličnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede parotidne regije:
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 30%
c) teškog stupnja s kontrakturom i tikom mimičke muskulature30 do 40%
195. Potpuna kljenut mišića lica zbog ozljede ličnog živca poslije prijeloma sljepoočne kosti ili ozljede parotidne regije50%
196. Pareza živca lica kada se oko zatvara:
a) jednoga okamanje od 20%
b) oba oka20%
197. Izolirano nekompenzirano oštećenje vestibularnoga aparata:
a) jednoga uha20%
b) oba uha30%
Postotak oštećenja organizma određuje se privremeno za jednu godinu, a nakon toga ponovno ocjenjuje uz obavezan klinički pregled i objektivna verifikacija postojećeg stanja.
198. Oštećenje n. trigeminusa:
a) n. oftalmicusa – senzitivne grane, ako postoje komplikacije u vidu neuroparalitičkogakeratitisa i sekundarnoga oštećenja vida, prema stupnju oštećenja vida30 do 40%
b) pri potpunom gubitku vida50%
c) oštećenje motornoga dijela trigeminusa s atrofijom muskulature za žvakanje30 do 40%
199. Klinički utvrđena neuralgija n. trigemini:
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja sa svakodnevnim napadima20 do 30%
c) teškog stupnja nakon neuspjelog kirurškog liječenja30do 40%
200. Oduzetost bulbarnih živaca30 do 80%
201. Najteži slučajevi bulbarne paralize100% – I. skupina
202. Hemipareza
a) lakog stupnja30 do 50%
b) teškog stupnja60 do 70%
203. Hemiplegije, diplegije, paraplegije ili kvadriplegije80 do 100% – I. skupina
Dodatak za njegu i pomoć druge osobe određuje se samo za svježe hemiplegije – privremeno za jednu godinu, a trajno ako je riječ o kontrakturi noge u fleksiji te hod unatoč pomagalu nije moguć
GLAVA IV – KRALJEŽNICA I LEĐNA MOŽDINA
204. Gubitak funkcije jednog dinamičkog vertebralnog segmenta nakon prijeloma tijela kralješka20%
205. Gubitak funkcije dvaju dinamičkih vertebralnih segmenata nakon prijeloma tijela kralješka30%
206. Gubitak funkcije tri ili više dinamičkih vertebralnih segmenata nakon prijeloma tijela kralješka40%
Gubitak funkcije jednog dinamičkog segmenta dokazuje se kliničkim pregledom i funkcionalnim radiografima. Funkcijskim snimcima (u maksimalnoj inklinaciji i reinklinaciji) dokazuje se potpuna nepokretljivost u jednom segmentu u smislu završne faze. Disfunkcija vertebralnog segmenta kralježnice mora biti dokazana s dva nalaza funkcijskog snimanja kralježnice unazad dvije godine. Nalazi moraju biti kompletirani na način da pružaju podatke o liječenju i provedenoj fizikalnoj terapiji
207. Hernia interverterbralnoga diska, ako se ispoljila nakon verificirane traume i provedenoga stacionarnoga liječenja i ako postoje trajna oštećenja korijena lumbosakralnoga ili cervikobrahijalnoga pleksusa:
a) lakšeg oblika, s lakšim oštećenjima motiliteta i senzibiliteta20 do 30%
b) teškog oblika40 do 50%
c) teškog oblika s izraženim oštećenjem motiliteta, atrofijama i trofičnim pojavama iz određene radikularne zone ili segmenta leđne moždine60 do 100% – II. skupina
208. Degenerativne upalne promjene ili diskus hernija ako se utvrdi da je najmanje dvije godine bio izložen nepovoljnim mikroklimatskim uvjetima na bojišnici
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20%
c) teškog stupnja30%
209. Konsolidirane frakture kralježnice bez živčanih poremećaja nakon dvije godine trajno
a) s manjim deformacijama20 do 30%
b) s većim deformacijama40 do 50%
210. Konsolidirane frakture kralježnice s flakcidnom paraplegijom ili s pastičnom paraplegijom u fleksiji – trajna nepokretnosti vezanost za krevet100% – I. skupina
211. Konsolidirane frakture cervikalnoga dijela kralježnice s lezijom cervikalne medule i paretičnim pojavama na gornjim i donjim ekstremitetima:
a) lakši oblici40 do 50%
b) izraženi oblici60 do 70%
c) teži oblici80 do 100% – II. skupina
d) najteži oblici – invalid nepokretni ne može se služiti rukama100% – I. skupina
212. Ataktički sindrom nakon traume (za prve dvije godine privremeno, a poslije trajno):
a) lakši oblici20 do 30%
b) umjereno izraženi oblici40 do 60%
c) teži oblici70 do 90%
d) najteži oblici – nemogućnost kretanja zbog ataksije100% – I. skupina
213. Klinički utvrđen polineuritički sindrom do stabilizacije ocjenjuje se privremeno, a nakon toga trajno:
a) lakši oblici s oštećenjem motiliteta20 do 40%
b) srednje teški oblici, umjerena oštećenja motiliteta50 do 60%
c) teški oblici s izraženim oštećenjem motilitetima, senzibiliteta i trofike, hod moguć pomoću pomagala70 do 100% – II. skupina
d) najteži oblici, teška oštećenja motiliteta s atrofijama, teškim trofičnim smetnjama i potpunom uzetošću ekstremiteta – invalid nepokretan100% – I. skupina
Postotak oštećenja organizma za stanje iz točaka 209. – 213. ocjenjuje se na temelju kliničkog i laboratorijskog nalaza, a prema potrebi i bolničke obrade
GLAVA V – GRLO (LARYNX)
214. Suženje grla s otežanim disanjem nakon povrede, prema stupnju20 do 40%
215. Suženje grla zbog ozljede grkljana ili dušnika, s otežanim disanjem u velikoj mjeri (dispneja u miru), prema težini:50 do 80%
216. Potrebno stalno nošenje kanile70%
217. Uzetost grla:
a) jednostrana20%
b) obostrana50%
218. Tuberkuloza grla ocjenjuje se kao otvorna tuberkuloza pluća50 do 100% – II. skupina
GLAVA VI – ŽDRIJELO (PHARYNX)
219. Oštećenje funkcije ždrijela,
a) lakog stupnja20%
b) srednjeg stupnja30%
c) teškog stupnja50%
220. Suženje jednjaka:
a) bez potrebe bužiranja20 do 40%
b) uz potrebu stalnog bužiranja (kalibar suženja, učestalost bužiranja, poremećaj hranjenja, opće stanje)50 do 70%
221. Jednjak sasvim zatvoren, hranjenje kroz gastričnu fistulu (gastrostomija), prema težini, općem stanju, uhranjenosti i inkontinenciji fistule80 do 100% – II. skupina
GLAVA VII – PRSNI KOŠ (THORAX)
222. Prijelom prsne kostimanje od 20%
223. Prijelom rebara konsolidiran bez znatnije deformacije prsnoga košamanje od 20%
224. Prijelom rebara loše konsolidiran, s većim deformacijama prsnoga koša:
a) bez reperkusija izraženih na srcu i plućima20 do 40%
b) ako istodobno postoji respiratorna ili srčana insuficijencija, prema težini insuficijencije50 do 100% – II. skupina
225. Pleuropulmonalna fistula kao posljedica pyothoraxa30 do 50%
226. Pleuropulmonalna skleroza kao posljedica ranjavanja, deformacije prsnoga koša, iskrivljenosti kralješnice s umjerenom respiratornom insuficijencijom, ali bez srčane insuficijencije20 do 40%
227. Opsežna pleuropulmonalna skleroza, tjelesna pletizmografija, plućna bronhiektaziji druge kronične plućne supuracije, znatnije deformacije prsnoga koša (fibrothorax), teža iskrivljenost stupa kralježnice, s razvijenom respiratornom insuficijencijom (dispneja, cijanoza), srčanom insuficijencijom (corpulmonalechronicum) ili amiloidozom, prema težini50 do 100% – II. Skupina
Za ocjenu postotka oštećenja organizma po ovoj točki nužno je učiniti ergospiromemetriju i analizu plinova u krvi
228. Unakaženost dojki većega stupnja20 do 30%
229. Gubitak jedne dojke30%
230. Gubitak obiju dojki50%
GLAVA VIII – ZDJELICA (PELVIS)
231. Uredno konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju, bez oštećenja funkcijemanje od 20%
232. Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju s dislokacijom simfize, s lakšim i srednje teškim tegobama pri hodu, bez komplikacija na ostalim organima zdjelične šupljine20 do 40%
233. Konsolidirani prijelom zdjeličnih kostiju s istodobnom povredom susjednih organa – postotak se određuje za najviše oštećeni organ i povećava se od 10 do 30 prema težini svih povreda
GLAVA IX – NEUROZE I PSIHOZE
234. Klinički utvrđeni bipolarni poremećaji raspoloženja ili češće depresivne epizode, ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao, te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima uz članka 9. Zakona:
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) teškog stupnja20% do 30%
privremeno do 1 godinu, a nakon toga trajno
235. Klinički utvrđeni neurotski poremećaji (anksiozni, fobični, disocijativni, somatoformni i drugi neurotski poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao, te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz članka 9. Zakona:
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) teškog stupnja20 do 30%
privremeno do 1 godinu, a nakon toga trajno
236. Klinički utvrđene psihoze (shizofrenija, perzistirajući sumanuti poremećaj, akutni i prolazni psihotični poremećaj, shizoafektivni poremećaj i drugi psihotični poremećaji) ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao, te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima uz članka 9. Zakona:
a) lakog stupnjaManje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 40%
c) teškog stupnja40 do 60%
privremeno do 1 godinu, a nakon toga trajno
237. Neuroze i psihoze koje su se prvi put pojavile pod okolnostima utvrđenim Zakonom, za koje je utvrđeno da se ne mogu više otkloniti ili ublažiti psihoterapijskim ili drugim postupcima, uzimaju se u obzir kao osnova za utvrđivanje postotka oštećenja organizma kao bolest na čije su nastajanje znatno utjecali napori pod tim okolnostima. Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma osim težine bolesti uzimaju se u obzir trajanje i vrsta tegoba kojima je invalid bio izložen

238. Psihički poremećaji vezani uz ratnu traumu (posttraumatski stresni poremećaj i trajne promjene osobnosti nakon ratnog PTSP) ako se utvrdi da prije rata nije bolovao od psihičkih poremećaja te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz članka 9. Zakona

Kod odgođenog PTSP, koji se pojavio nakon 6 mjeseci ili kasnije od prestanka zatočenja iz članka 9. Zakona, visina postotka ocjene oštećenja organizma ovisi o kontinuitetu i primjerenosti liječenja uz protokol sukladan medicinskoj znanosti:

a) lakog stupnjamanje od 20%
b) srednjeg stupnja20 do 30%
c) teškog stupnja30 do 40%
d) teškog stupnja s komorbiditetom (psihički i psihosomatski)30 do 40%
privremeno do 1 godinu, a nakon toga trajno
239. Bolesti ovisnosti, ako se utvrdi da prije rata nije od toga bolovao te ukoliko se tijekom ocjene oštećenja organizma isključe druga traumatska iskustva osim onih zadobivenih pod okolnostima iz članka 9. Zakona:
a) lakog stupnjamanje od 20%
b) teškog stupnja20%
privremeno do 1 godinu, a nakon toga trajno
GLAVA X – TUBERKULOZA
A. Tuberkuloza pluća
240. Potpuno izliječena ili kalcificirana žarišta u hilusu ili plućima, manjega opsega, manje priraslice pleuremanje od 20%
241. Inaktivna (ožiljna) plućna tuberkuloza srednjega i većeg opsega:
a) bez respiratorne i kardiovaskularne insuficijencije30%
b) s obliteriranimpleuralnim sinusima prema stupnju oštećenja respiratorne funkcije50%
242. Aktivna jednostrana plućna tuberkuloza, ili tuberkuloza plućne maramice s izljevom, pulmonalne ili pleuralne fistule s empijemom60 do 80%
243. Obostrana ili ekstenzivna jednostrana aktivna (otvorena ili zatvorena) tuberkuloza pluća, progresivna, ali još uvijek pristupačna liječenju i razne pulmonalne i pleuralne fistule s empijemom i općom tjelesnom slabošću većega stupnja50 do 100% – II. skupina
244. Progresivna raširena aktivna obostrana plućna tuberkuloza s razvijenom kaheksijomi drugim teškim komplikacijama (respiratorna kardiovaskularna i slična insuficijencija, amiloidoza itd.) i tuberkuloza izazvana multirezistentnim sojevima80 do 100% – I. skupina
B. Tuberkuloza kostiju i zglobova
245. Pri aktivnoj tuberkulozi kostiju i zglobova u razvitku i to pri lokaciji na kralježnici, sakroilijakalnom zglobu, kuku i koljenu:
a) ako invalid nije potpuno nepokretan60 do 100% – II. skupina
b) ako je nepokretan100% – I. skupina
246. Nakon izliječenoga procesa tuberkuloze kostiju i zglobova, posljedice te bolesti ocjenjuju se kao kod traume odgovarajućih organa, s tim što se postotak oštećenja organizma povećava za 10 do 30, ovisno o prirodi bolesti, kvaliteti izlječenja i potrebi preventivne imobilizacije
C. Tuberkuloza drugih organa
247. Pri tuberkulozi drugih organa postotak oštećenja organizma utvrđuje se kao kod drugih bolesti dotičnoga organa, uzimajući u obzir tuberkuloznu prirodu procesa i opće zdravstveno stanje
D. Zajedničke odredbe o tuberkulozi
Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma uslijed tuberkuloze i kada je u pitanju pogoršanje ne primjenjuju se odredbe članka 33. ovoga pravilnika, već se smatra da je bolest nastala pod okolnostima iz članka 9. Zakona. Postotak za tuberkulozu utvrđuje se privremeno do tri godine, a nakon toga trajno
GLAVA XI – SRČANE BOLESTI
A. Kompenzirane srčane bolesti bez razvijenih znakova zastoja u plućima ili u velikom krvotoku
248. Preležana reumatska groznica sa znacima i bez znakova karditisa ocjenjuje se privremeno na godinu dana60%
Nakon toga ako nema znakova oštećenja na srcu20%
249. Organske bolesti srčanih zalistaka ovisno o težini anatomskoga oštećenja zalistaka i srčanoga mišića i prema stupnju povećanja srca:
a) bez znatnijeg povećanja srca i bez pojave srčane dekompenzacije20%
b) prema stupnju povećanja srca i težine anatomskog oštećenja srčanih zalistaka bez znakova dekompenzacije srca30 do 50%
250. Oštećenja srčanoga mišića i perikarda (koronarna i ostala) ili teški poremećaji ritma:
a) lakog stupnja20 do 30%
b) srednjeg stupnja40 do 60%
c) teškog stupnja70%
Opsežnost oštećenja srčanih zalistaka, srčanoga mišića i perikarda i stupanj povećanja srca dokazuju se i utvrđuju,osim kliničkim pregledom, obavezno rendgenološki i elektrokardiografski, a prema potrebi i polimehanokardiografski, ehokardiografski, ergometrijski, radioizotopima, kateterizacijom srca i drugo
B. Dekompenzirane srčane bolesti sa znacima zastoja u plućima ili u velikom krvotoku
251. Početna srčana insuficijencija s umjereno razvijenim plućnim zastojem ili umjerenim povećanjem jetre, ali takva koja se dobro popravlja liječenjem60 do 80%
252. Potpuno razvijena srčana insuficijencija:
a) koja se nedovoljno popravlja liječenjem i koja isključuje svaki fizički napor80 do 100% – II. skupina
b) u najtežim slučajevima100% – I. skupina
253. Ako je riječ o posttraumatskoj penetrirajućoj (ubod, metak i sl.) ili nepenetrirajućoj povredi (udarac u predjelu srca, zračni udar, gnječenje i sl.) srca, s ozljedom i oštećenjem srčanih zalistaka perikarda ili srčanoga mišića, te nakon izvršene operacije na srcu, postotci u točkama 247. i 248. mogu se povećati za 10 do 30, a najvišedo 100% – II. skupina
C. Kirurški zahvati na srcu
254. Operativna zamjena valvula:
a) zamjena jedne valvule ili dviju valvula u sinusnom ritmu bez dekompenzacija srca30 do 60%
b) zamjena jedne valvule ili dviju valvula s apsolutnom aritmijom komore uz povremenu dekompenzaciju80%
c) zamjena svih triju valvula100% – II. skupina
d) sa stalnom srčanom dekompenzacijom100% – I. skupina
D. Opće odredbe za srčane bolesti
Involutivne i staračke promjene kardiovaskularnog aparata ne uzimaju se u obzir pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma. Pri utvrđivanju postotka oštećenja organizma za organske bolesti srčanih zalistaka i miokarda koje su nastale pod okolnostima utvrđenim Zakonom, uzima se u obzir cjelokupno oštećenje srca
GLAVA XII – TRBUH (ABDOMEN)
255. Fistule na želucu zbog ozljede, prema veličini fistule i reperkusija na opće stanje, privremeno50 do 100% – II. skupina
256. Smetnje u crijevnoj pasaži kao posljedica ozljede ili ulkusne bolesti, bez stenotičnih pojava20 do 40%
257. Smetnje popraćene stenotičnim promjenama na pilorusu ili bilo kojem dijelu digestivnoga trakta, prema težini30 do 60%
258. Za akutne ulkusne bolesti, verificirane rendgenološki i gastroskopski određuje se privremeno na jednu godinu60%
259. Postoperativne smetnje i stanje nakon resekcije želuca (bilo kojom metodom)30 do 60%
260. Teške pothranjenosti i postoperativni malapsorpcijski sindrom60 do 80%
261. Stalni anus praeter naturalis, prema kontinenciji80 do 100% – II. skupina
262. Sterkoralne fistule, uske, defekacija normalna, opće zdravstveno stanje dobro, privremeno20 do 40%
263. Fistule, široke, visoko na tankom crijevu, s teškim pojavama denutricije, privremeno70 do 100% – II. skupina
264. Sterkoralne fistule, široke, niske, bez znatnijeg utjecaja na opće zdravstveno stanje, privremeno40 do 70%
265. Fistule analne, prema težini20 do 40%
266. Inkontinencija ili suženje analnoga sfinktera te ozljeda anusa s inkontinencijom
a) djelomično60%
b) potpuno80%
267. Kila nastala na mjestu povrede, privremeno20 do 40%
Netraumatske kile ne uzimaju se u obzir pri ocjeni oštećenja organizma.
268. Eventracije nakon ozljede ošita, prema težini, privremeno, ako se mogu operacijom otkloniti30 do 60%
269. Ozljeda jetre – prema posljedicama30 do 80%
270. Kronični hepatitis – prema znacima oštećenja funkcije jetre30 do 60%
271. Za akutni hepatitis određuje se privremeno za dvije godine60%
Nakon toga, ako nema oštećenja jetremanje od 20%
272. Ciroza jetre kao posljedica preboljenog infektivnog hepatitisa, u kompenziranom stanju60%
273. Ciroza jetre sa znacima dekompenzacije70 do 100% – II. skupina
274. Žučne fistule nastale nakon ozljede žučnih kanala (privremeno, ako su operabilne), prema težini20 do 80%
275. Nedostatak slezene nakon traume (privremeno za dvije godine)30%
Nakon dvije godine, ako nema znakova oštećenja hematopoezemanje od 20%
GLAVA XIII – UROPOETIČNI ORGANI

276. Stanje nakon preboljenog akutnoga difuznoga glomerulonefritisa

Ocjenjuje se privremeno za jednu godinu:

a) s hipertenzijom60%
b) bez hipertenzije40%
277. Jednostrani kronični pijelonefritis s morfološkim promjenama na bubregu i s nalazom u sedimentu urina – leukociturija, eritrociturija, prema težini20 do 40%
278. Obostrani kronični pijelonefritis s obostranim morfološkim promjenama i znakovima renalne insuficijencije40 do 70%
Kod znatnih oštećenja funkcije bubrega ocjenjuje se kao kod nefritisa
279. Lakši oblici kroničnog nefritisa (umjerena albuminurija s manjim promjenama u sedimentu bez drugih renalnih ili općih poremećaja)20 do 30%
280. Srednje teški oblici nefritisa ili nefroza:
a) s obilnom albuminurijom, s teškim promjenama u sedimentu, umjerenim edemima, umjerenom hipertenzijom, hipostenurijom bez dušične retencije, manjim promjenama na očnoj pozadini40 do 60%
b) s lako povećanom dušičnom retencijom,hipertenzijom i izraženim promjenama na očnoj pozadini60 do 80%
281. Teški oblici nefritisa (izostenurije, dušična retencija, masivni i rezistentni edemi, teška hipertenzija s povećanjem srca, edem papile optičkog živca)80 do 100% – II. skupina
282. Najteži oblici zatajivanja funkcije bubrega koji zahtijevaju trajnu hemodijalizu ili nakon izvršene transplantacije bubrega100% – I. skupina
283. Nefrektomija:
a) ako je drugi bubreg zdrav50%
b) ako postoji lakše oštećenje preostalog bubrega60%
c) ako postoji srednje teško oštećenje preostalog bubrega70 do 80%
d) ako postoji teško oštećenje preostaloga bubrega90 do 100% – II. skupina
e) ako bolest zahtijeva trajnu hemodijalizu100% – I. skupina
284. Aktivna tuberkuloza bubrega:
a) jednoga bubrega, privremeno60 do 90%
b) obaju bubrega, privremeno80 do 100% – II. skupina
c) s teškim oštećenjem globalne funkcije bubrega100% – I. skupina
285. Cistitis, kronični, traumatski:
a) prema težini slučaja20 do 50%
b) u najtežim slučajevima, sa stalnom inkontinencijom, skvrčenim mjehurom i polipozom60 do 80%
286. Mokraćne fistule bubrega, uretera, mokraćnog mjehura ili uretere:
a) privremeno60 do 80%
b) trajno inoperabilne80%
287. Suženje mokraćnog kanala, prolazno za katetere koje se dade širiti20 do 40%
288. Teško prolazna suženja (filiformna) s čestim retencijama, prema težini slučaja50 do 80%
289. Smetnje mokrenja nakon rekonstruktivnih operacija mokraćnog mjehura50%
Ako postoji komplikacija mjehura ili bubrega, postotak se utvrđuje prema postotku iz točke u kojoj se predviđa odgovarajuća komplikacija
GLAVA XIV – SPOLNI ORGANI
A. Muški
290. Gubitak penisa:
a) djelomični50%
b) potpuni80%
291. Potpuni gubitak penisa sa suženjem orificijuma uretre100% – II. skupina
292. Kronični obostrani epididimitis sa zoospermijom40%
293. Gubitak jednog testisa uz uredan jedan testis30%
294. Gubitak oba testisa ili jednog testisa s oštećenjem funkcije drugog70%
295. Gubitak penisa i oba testisa (potpuna demaskulizacija)100% – II. skupina
296. Hematokela, privremeno20%
297. Posttraumatska atrofija testisa:
a) jednog testisa20%
b) oba testisa50%
298. Kronični bakterijski prostatitis s učestalima egzacerbacijama40%
299. Upalni oblik sindroma kronične boli u zdjelici s leukocitima u eksprimatu (bez dokazane infekcije)40%
B. Ženski
300. Gubitak jednoga jajnika20%
301. Gubitak obaju jajnika50 do 70%
302. Gubitak maternice ili jednoga jajnika i maternice30 do 50%
303. Gubitak obaju jajnika s maternicom40 do 70%
304. Oštećenje vulve i vagine20 do 50%
GLAVA XV – RAZNE DRUGE OZLJEDE I BOLESTI
305. Šećerna bolest (diabetes mellitus) ocjenjuje se, u pravilu, prema stupnju intolerancije na ugljikohidrate:
a) lakši oblici (bez pothranjenosti, bez glukozurije, pri odgovarajućoj dijeti)20 do 30%
b) srednje teški oblici (koji zahtijevaju davanje inzulina kako bi se osigurala ravnoteža prehrane)40 do 60%
c) teški oblici što se teško reguliraju unatoč primanju visokih doza inzulina (s pothranjenošću i čestim pojavama acidoze i komplikacijama na drugim organima)70 do 100% – I. skupina
Pri ocjeni oštećenja organizma vodit će se računa i o postojećim komplikacijama (tuberkuloze pluća, kardiovaskularne, živčane i očne)
306. Oštećenja funkcije gušterače kao posljedica povrede i ozljede cijeni se prema stupnju oštećenja njezine funkcije:
a) lakši oblici30%
b) srednji oblici50%
c) teški oblici50 do 80%
307. Intoksikacije (trovanja) i ozljede od bojnih otrova, radijacijskih oštećenja ocjenjivat će se analogno ozljedama i posljedicama na pojedinim organima:
a) lakog stupnja30 do 40%
b) srednjeg stupnja50 do 60%
c) teškog stupnja70 do 100% – I. skupina
308. Kronični osteomijelitis sa stalnim fistulama, sa čestim egzacerbacijama20 do 40%
309. Amiliodozno oštećenje unutrašnjih organa ili kaheksije:
a) lakog stupnja od50 do 60%
b) srednjeg stupnja70 do 80%
c) teškog stupnja90 do 100% – II. skupina
310. Kronični osteomijelitis što ne stvara funkcionalne smetnje. Bez otoka i fistula.manje od 20%
Ako pri loše sraslom prijelomu, pseudoartrozi, kontrakturi ili ankilozi postoji i kronični osteomijelitis, postotak se može povećati za 10
311. Hipertireoza (privremena, dok traje bolest)30 do 60%
312. Hipotireoza:
a) lakog stupnja20 do 30%
b) srednjeg stupnja40 do 50%
c) teškog stupnja50 do 70%
313. Hipoadenokorticizam (m. Addisoni) prema stupnju:
a) lakog stupnja40 do 50%
b) srednjeg stupnja60 do 70%
c) teškog stupnja80%
314. Iskrivljenost vrata kao posljedica povrede bilo koje vrste, prema stupnju20 do 40%
315. Veće ozljede mišića sa smetnjama njihove funkcije20 do 40%

316. Fizičke i psihičke posljedice nasilnog spolnog općenja (silovanje)

Privremeno do 3 godine, a nakon toga trajno

50 do 100% – II. skupina
317. Psorijaza:
a) lakog stupnja20%
b) srednjeg stupnja50%
c) teškog stupnja80%OBRASCI

Obrazac 1

Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća
o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka civilnih invalida iz Domovinskog rata

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, prvostupanjsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Prvostupanjsko liječničko vijeće je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _____% i slovima ______________

STALNO – PRIVREMENO do ___________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ______ stupnja u skladu s odredbama Pravilnika.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ______ stupanj oštećenja za ostvarivanje ortopedskog dodatka prema članku 40. točki ______ Pravilnika.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. ______________

2. ______________

Predsjednik liječničkog vijeća:

______________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac 2

Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća
o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka civilnih invalida iz Domovinskog rata

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, revizijsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Revizijsko liječničko vijeće je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _____% i slovima ______________

STALNO – PRIVREMENO do ___________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ______ stupnja u skladu s odredbama ovog Pravilnika.

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ______ stupanj oštećenja za ostvarivanje ortopedskog dodatka prema članku 40. točki ________Pravilnika.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac 3

Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća
o postojanju rane, ozljede, bolesti, postotka oštećenja, potrebi njege i pomoći druge osobe, o razvrstavanju u stupanj oštećenja i stupanj ortopedskog dodatka vojnih i civilnih invalida rata

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, žalbeno liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Žalbeno liječničko vijeće je utvrdilo:

1) da postoje RANE, OZLJEDE koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

2) da postoje BOLESTI koje se UZIMAJU kao osnova za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

3) da postoje RANE, OZLJEDE, BOLESTI koje se NE UZIMAJU u obzir za priznavanje postotka oštećenja organizma

__________________________________________________

__________________________________________________

4) da oštećenje organizma iznosi _____% i slovima ______________

STALNO – PRIVREMENO do ____________________________

5) da je imenovanom-oj potrebna njega i pomoć druge osobe ______ stupnja u skladu s odredbama ovog Pravilnika

6) da se navedeno oštećenje organizma može razvrstati u ______ stupanj oštećenja za ostvarivanje ortopedskog dodatka prema članku 40. točki ________Pravilnika.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 4

Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća
o potrebi dodatka za pripomoć u kući

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, prvostupanjsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledanoj osobi je – nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 5

Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća
o potrebi dodatka za pripomoć u kući

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, revizijsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledanoj osobi je – nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Obrazac 6

Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća
o potrebi dodatka za pripomoć u kući

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, žalbeno liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Osobi je – nije potreban dodatak za pripomoć u kući.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 7

Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća
o sposobnosti za privređivanje

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, prvostupanjsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledana osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana _____________________________________.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 8

Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća
o sposobnosti za privređivanje

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, revizijsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Pregledana osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana _____________________________________.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 9

Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća
o sposobnosti za privređivanje

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, žalbeno liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Osoba nije sposobna – sposobna je za privređivanje. Nesposobnost je trajna – privremena do _____________________, a potječe od dana_______________________________________.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 10

Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća
o oštećenju organizma civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine nastalom kao posljedica civilnog stradavanja u Domovinskom ratu za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, prvostupanjsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Prvostupanjsko liječničko vijeće je utvrdilo:

1) da postoji oštećenje organizma zbog kojeg kod civilnog invalida iz Domovinskog rata postoji potreba za prilagodbu osobnog automobila

2) da oštećenje organizma iz točke 1) JE – NIJE nastalo kao posljedica civilnog stradavanja u Domovinskom ratu sukladno članku 9. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 11

Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća
o oštećenju organizma civilnog invalida iz Domovinskog rata I. – IV. skupine nastalom kao posljedica civilnog stradavanja u Domovinskom ratu za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, revizijsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

Revizijsko liječničko vijeće je utvrdilo:

1) da postoji oštećenje organizma zbog kojeg kod civilnog invalida iz Domovinskog rata postoji potreba za prilagodbu osobnog automobila

2) da oštećenje organizma iz točke 1) JE – NIJE nastalo kao posljedica civilnog stradavanja u Domovinskom ratu sukladno članku 9. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 12

Nalaz i mišljenje prvostupanjskog liječničkog vijeća
o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

Na temelju članka 39. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, prvostupanjsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod civilnog invalida iz Domovinskog rata u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 39. ovoga Pravilnika: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompenzacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ________________

______________________

(datum i potpis prisutne osobe)

Obrazac 13

Nalaz i mišljenje revizijskog liječničkog vijeća
o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

Na temelju članka 39. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, revizijsko liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod civilnog invalida iz Domovinskog rata u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 39. ovoga Pravilnika: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompenzacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 14

Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća
o oštećenju organizma na osnovi kojeg se može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma

Na temelju članka 39. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, žalbeno liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

MIŠLJENJE:

Oštećenje organizma NASTALO JE – NIJE NASTALO kod civilnog invalida iz Domovinskog rata u vezi s utvrđenim oštećenjem organizma propisanim člankom 39. ovoga Pravilnika: kirurško odstranjivanje organa, kirurški zahvati na vitalnim organima, dekompenzacija srca, jetre, pluća, bubrega, gušterače i paralize živaca, aktivna tuberkuloza te gubitak ili teško oštećenje parnog organa na osnovi kojeg može podnijeti zahtjev za utvrđivanje novog postotka oštećenja organizma.

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

Obrazac 15

Nalaz i mišljenje žalbenog liječničkog vijeća
o oštećenju funkcije ekstremiteta ili oštećenju kralježnice ili drugih organa čije oštećenje utječe na funkciju ekstremiteta odnosno o oštećenju vida civilnog invalida iz Domovinskog rata

Na temelju članka 1. Pravilnika o načinu imenovanja i metodologiji rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Pravilnik), a sukladno odredbama Pravilnika, žalbeno liječničko vijeće daje

NALAZ I MIŠLJENJE

NALAZ:

Podnositelj zahtjeva ima priznat status civilnog invalida iz Domovinskog rata _________%

MIŠLJENJE:

Podnositelj zahtjeva ima/nema oštećenje donjih ekstremiteta u iznosu od _______%

Obrazloženje

Članovi liječničkog vijeća:

1. __________________

2. __________________

3. __________________

4. __________________

Predsjednik liječničkog vijeća:

__________________


Nalaz i mišljenje priopćeni su mi dana ____________________

_______________________

(datum i potpis pregledane osobe)

ZAPISNICI

Obrazac 16

Prvostupanjsko liječničko vijeće
za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Klasa: ____________ Urbroj: _____________

U _______________ Datum: ________________

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ___________________________ u prostorijama _________________ s početkom u __________________ sati.

Nazočni:

Stranka _____________, ime roditelja ___________, rođen ___________ godine u _______________, iz _____________, adresa_____________, osobna iskaznica broj ______________ izdana od _______________ nadnevka ______,

Opunomoćenik __________________, rođen _______________ godine u ________________, iz _______________, adresa _____________, osobna iskaznica broj _________________ izdana od _________________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), __________ prvostupanjsko liječničko vijeće u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja.

Stranka izjavljuje da je suglasna – nije suglasna sa sastavom prvostupanjskog liječničkog vijeća.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom prvostupanjskog liječničkog vijeća iz razloga

__________________________________________________

__________________________________________________

Kako stranka nije suglasna sa sastavom prvostupanjskog liječničkog vijeća, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Kako je stranka suglasna sa sastavom prvostupanjskog liječničkog vijeća, predsjednik liječničkog vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje glasi:

__________________________________________________

__________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća pitanja:

__________________________________________________

__________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik liječničkog vijeća ______________, odnosno član liječničkog vijeća _______

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik liječničkog vijeća priopćava da vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje:

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik liječničkog vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi:

__________________________________________________

__________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika liječničkog vijeća

__________________________________________________

__________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

__________________________________________________

__________________________________________________

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:Predsjednik
liječničkog vijeća:
Članovi liječničkog vijeća:
________________________

__________________

__________________


Obrazac 17

Revizijsko liječničko vijeće
za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Klasa: ___________ Urbroj: ________________

U ______________ Datum: ________________

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ___________________________ u prostorijama _________________ s početkom u ____________ sati.

Nazočni:

Stranka ________, ime roditelja _________, rođen ______ godine u _________, iz _______________, adresa _____________, osobna iskaznica broj ________________ izdana od ___________ nadnevka __________________________________________,

Opunomoćenik _____________, rođen _____________ godine u ____________, iz _______________, adresa _____________, osobna iskaznica broj _______________ izdana od __________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), __________

revizijsko liječničko vijeće u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član

_________________________, član

_________________________, član, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja.

Stranka izjavljuje da je suglasna – nije suglasna sa sastavom revizijskog liječničkog vijeća.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom revizijskog liječničkog vijeća iz razloga ______________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Kako stranka nije suglasna sa sastavom revizijskog liječničkog vijeća, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Kako je stranka suglasna sa sastavom revizijskog liječničkog vijeća, predsjednik vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje glasi:

__________________________________________________

__________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća pitanja: _______________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik vijeća ________________, odnosno član liječničkog vijeća _________

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik liječničkog vijeća priopćava da vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje:

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik liječničkog vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi: ____________________

__________________________________________________

__________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika liječničkog vijeća

__________________________________________________

__________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

__________________________________________________

__________________________________________________

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:Predsjednik
liječničkog vijeća:
Članovi liječničkog vijeća:
___________________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________


Obrazac 18

Žalbeno liječničko vijeće
za pregled osoba obuhvaćenih Zakonom o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata

Klasa: ____________ Urbroj: ________________

U _______________ Datum: ________________

ZAPISNIK O VJEŠTAČENJU

sastavljen dana ________________ u prostorijama ____________ s početkom u ____________sati.

Nazočni:

Stranka ___________, ime roditelja _________, rođen ______________ godine u ______________, iz _____________, adresa_____________, osobna iskaznica broj _______________ izdana od _________________ nadnevka_________________,

Opunomoćenik __________________, rođen _______________ godine u ________________, iz _______________, adresa_____________, osobna iskaznica broj__________________ izdana od _________________ nadnevka __________ (punomoć u spisu predmeta), _______

Žalbeno liječničko vijeće u sastavu:

_________________________, predsjednik

_________________________, član

_________________________, član

_________________________, član

_________________________, član, te su upozoreni da su predmet vještačenja dužni brižljivo razmotriti i u svom nalazu dužni su navesti sve što zapažaju i utvrde, a dužni su obrazloženo mišljenje iznijeti nepristrano i u skladu s pravilima medicinske znanosti i sukladno propisima, s tim da nalaz mogu dati i pojedinačno u slučaju međusobnog neslaganja

Stranka izjavljuje da je suglasna – nije suglasna sa sastavom žalbenog liječničkog vijeća.

Stranka ističe da nije suglasna sa sastavom žalbenog liječničkog vijeća iz razloga _____________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Kako stranka nije suglasna sa sastavom žalbenog liječničkog vijeća, vještačenje se odlaže, a stranci će naknadno biti dostavljen poziv za novo vještačenje.

Kako je stranka suglasna sa sastavom žalbenog liječničkog vijeća, predsjednik liječničkog vijeća priopćava i obrazlaže nalaz i mišljenje koje glasi:

__________________________________________________

__________________________________________________

Stranka izjavljuje da je suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da nema pitanja.

Stranka izjavljuje da nije suglasna s iznesenim nalazom i mišljenjem i da ima sljedeća pitanja: _______________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

Na postavljena pitanja sljedeće je odgovorio predsjednik liječničkog vijeća ________________, odnosno član vijeća _____________

__________________________________________________

Predsjednik liječničkog vijeća priopćava da vijeće i dalje ostaje pri navodima iz nalaza i mišljenja uz sljedeće obrazloženje:

__________________________________________________

__________________________________________________

Predsjednik liječničkog vijeća priopćava da je potrebno izmijeniti nalaz i mišljenje u dijelu koji se odnosi na ___________________, te da izmijenjeni nalaz i mišljenje glasi: ____________________

__________________________________________________

__________________________________________________

uz sljedeće obrazloženje predsjednika liječničkog vijeća

____________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________

Prije zaključenja zapisnik je pročitan i na isti zapisnik nazočni nisu stavili primjedbe/ ______________ stavio je sljedeće primjedbe:

__________________________________________________

__________________________________________________

Vještačenje je završeno u ______sati.

Stranka:Predsjednik
liječničkog vijeća:
Članovi liječničkog vijeća:
___________________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________