Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

NN 118/2021 (3.11.2021.), Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa i prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2027

Na temelju članka 72. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

DIO PRVI
UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata te prava civilnih invalida iz Domovinskog rata na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe, ortopedski dodatak, posebni dodatak i pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila kao i način ostvarivanja statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu te prava članova obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu na obiteljsku invalidninu, povećanu i uvećanu obiteljsku invalidninu, novčanu naknadu u iznosu obiteljske invalidnine, novčanu naknadu u iznosu povećane i uvećane obiteljske invalidnine sukladno Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

DIO DRUGI
NAČIN OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

POGLAVLJE I.
OSTVARIVANJE STATUSA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

ODJELJAK A
POKRETANJE POSTUPKA

Članak 3.

(1) Postupak za priznavanje statusa civilnog invalida iz Domovinskog pokreće se na zahtjev osobe iz članka 9. Zakona ili njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 1).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta.

ODJELJAK B
NAČIN UTVRĐIVANJA ZAPREKE IZ ČLANKA 5. ZAKONA

Članak 4.

U svrhu utvrđivanja zapreke iz članka 5. Zakona službena osoba će:

a) Posredstvom tijela državne uprave nadležnog za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) zatražiti dokaz je li podnositelj zahtjeva, sukladno članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona, pripadnik, pomagač ili suradnik neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku ili je na bilo koji drugi način pomagao neprijatelju

b) Zatražiti uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona od nadležnog općinskog suda prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci) i

c) Zatražiti potvrdu iz kaznene evidencije tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe da podnositelj zahtjeva nije pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona.

Članak 5.

(1) U svrhu iz članka 4. točke a) ovoga Pravilnika ministar hrvatskih branitelja će imenovati Povjerenstvo.

(2) Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka će od nadležnih tijela pribaviti podatke o podnositelju zahtjeva radi utvrđivanja zapreke iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona.

Članak 6.

(1) Po pribavljanju dokaza iz članaka 9. i 10. ovoga Pravilnika, prvostupanjsko tijelo će cjelokupan spis predmeta dostaviti Ministarstvu radi utvrđivanja zapreke iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona.

(2) Nakon utvrđivanja postoji li zapreka iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona, Ministarstvo će predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na daljnji postupak.

(3) Ukoliko je utvrđeno da se ne postoji zapreka iz članka 5. Zakona, prvostupanjsko tijelo dostavlja predmet na vještačenje uzroka i postotka oštećenja organizma.

ODJELJAK C
NAČIN UTVRĐIVANJA JE LI RANA ILI OZLJEDA DOBIVENA POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 9. STAVKA 1. ZAKONA

Članak 7.

(1) Radi utvrđivanja činjenice da je rana ili ozljeda dobivena pod okolnostima iz članka 9. stavka 1. Zakona pribavit će se sljedeća dokumentacija izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske:

a) potvrda o uzroku i okolnostima pod kojima se slučaj dogodio, izdana od nadležne policijske uprave i drugih nadležnih tijela

b) potvrda o zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu koju izdaje Ministarstvo na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju (ako je rana ili ozljeda dobivena pod okolnostima iz članka 9. stavka 1. točka a) Zakona)

c) u slučaju ranjavanja ili ozljeđivanja pod okolnostima iz članka 9. stavka 1. točke c) Zakona medicinska dokumentacija o liječenju koja potječe iz razdoblja neposredno nakon ranjavanja ili ozljeđivanja

d) u slučaju ranjavanja ili ozljeđivanja pod okolnostima iz članka 9. stavka 1. točaka a), b) i d) Zakona medicinska dokumentacija koja potječe iz razdoblja neposredno nakon ranjavanja ili ozljeđivanja, a najkasnije od 30. rujna 1996.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, u slučaju kada nije moguće pribaviti potvrdu o uzroku i okolnostima pod kojima se slučaj dogodio, izdanu od nadležne policijske uprave ili drugih nadležnih tijela, radi utvrđivanja činjenice da je rana ili ozljeda dobivena pod okolnostima iz članka 9. stavka 1. Zakona može se pribaviti medicinska dokumentacija iz koje su vidljive okolnosti stradavanja, naknadna saznanja o okolnostima stradavanja od nadležne policijske uprave, saznanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o okolnostima stradavanja i drugi dokazi od nadležnih tijela Republike Hrvatske o okolnostima stradavanja.

(3) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, ukoliko se osoba ne vodi kao zatočenik u evidenciji Ministarstva, mogu se zatražiti podaci od tijela državne uprave nadležnog za obranu, tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe i upravu ili drugog nadležnog tijela Republike Hrvatske.

ODJELJAK D
NAČIN UTVRĐIVANJA JE LI BOLEST NASTALA POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 9. STAVKA 2. ZAKONA

Članak 8.

(1) Radi utvrđivanja činjenice da je bolest nastala, pogoršala se, odnosno pojavila pod okolnostima iz članka 9. stavka 2. Zakona pribavit će se sljedeća dokumentacija izdana od nadležnih tijela Republike Hrvatske:

a) medicinska dokumentacija koja potječe iz vremena zlostavljanja odnosno otpusta iz zatočeništva ili iz vremena od 30 dana nakon zlostavljanja, odnosno otpusta iz zatočeništva i

b) potvrda o zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu koju izdaje Ministarstvo na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka činjenica da je bolest psihe nastala, pogoršala se odnosno pojavila pod okolnostima iz članka 9. stavka 2. Zakona može se utvrditi na osnovi medicinske dokumentacije izdane od nadležnih tijela Republike Hrvatske koja nije starija od dvije godine nakon zlostavljanja, odnosno otpusta iz zatočeništva.

(3) Iznimno od stavka 1. točke b) ovoga članka, ukoliko se osoba ne vodi kao zatočenik u evidenciji Ministarstva, mogu se zatražiti podaci od tijela državne uprave nadležnog za obranu, tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe i upravu ili drugog nadležnog tijela Republike Hrvatske.

ODJELJAK E
DOKAZI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Članak 9.

(1) Podnositelj zahtjeva je dužan uz popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) presliku osobne iskaznice

b) medicinsku dokumentaciju iz članka 7. i 8. ovoga Pravilnika

c) presliku kartice tekućeg računa korisnika

d) ostale dokaze na kojima temelji svoj zahtjev.

(2) Na zahtjev službene osobe, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti i druge dokaze i podatke o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem.

ODJELJAK F
DOKAZI KOJI SE PRIKUPLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 10.

(1) Službena osoba će u postupku ostvarivanja statusa civilnog invalida iz Domovinskog rata po službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba su:

a) izvadak iz matice rođenih

b) dokaz da ne ostvaruje naknadu za tjelesno oštećenje po propisima o mirovinskom osiguranju

c) potvrda o prebivalištu ili boravištu u trenutku stradavanja (ako je podnositelj osoba iz članka 2. stavka 2. Zakona) i

d) dokazi iz članka 4., članka 7. stavka 1. točaka a) i b), članka 7. stavka 2. i 3., članka 8. stavka 1. točke b), članka 8. stavka 3. ovoga Pravilnika.

(3) Službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.

POGLAVLJE II.
OSTVARIVANJE PRAVA PO OSNOVI STATUSA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 11.

Civilni invalidi iz Domovinskog rata imaju po osnovi oštećenja organizma, uz uvjete propisane Zakonom, pravo na:

a) osobnu invalidninu

b) dodatak za njegu i pomoć druge osobe

c) ortopedski dodatak

d) posebni dodatak

e) naknadu troška prilagodbe osobnog automobila i

f) profesionalnu rehabilitaciju.

ODJELJAK A
PRAVA NA OSOBNU INVALIDNINU, DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE I ORTOPEDSKI DODATAK

Članak 12.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na osobnu invalidninu, dodatak za njegu i pomoć druge osobe i ortopedski dodatak podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 1).

(2) Oštećenje organizma radi ostvarivanja prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju nalaza i mišljenja nadležnog liječničkog vijeća sukladno Zakonu i provedbenom propisu kojim se uređuje imenovanje i metodologija rada liječničkih vijeća u postupku ostvarivanja prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata.

ODJELJAK B
PRAVO NA POSEBNI DODATAK

Članak 13.

(1) Zahtjev za ostvarivanje posebnog dodatka podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 2).

(2) Po službenoj dužnosti će se pribaviti:

a) izvadak iz matice rođenih

b) dokaz da je podnositelju zahtjeva utvrđen status civilnog invalida iz Domovinskog rata i da je korisnik osobne invalidnine

c) dokaz je li podnositelj zahtjeva zaposlen

d) dokaz prima li podnositelj zahtjeva mirovinu i naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije.

(3) U slučaju ako je podnositelj zahtjeva u trenutku nastanka oštećenja organizma bio maloljetan nije potrebno pribavljati dokaze iz stavka 2. točaka c) i d) ovoga članka.

ODJELJAK C
PRAVO NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I. DO IV. SKUPINE

Članak 14.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila podnosi se Ministarstvu na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, putem tijela u županiji odnosno upravnog tijela Grada Zagreba nadležnog prema mjestu prebivališta na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 3).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je podnijeti prije obavljene prilagodbe.

(3) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnositelj zahtjeva je dužan priložiti:

a) obostranu presliku važeće vozačke dozvole

b) dokaz o vlasništvu automobila (prometna dozvola)

c) obostranu presliku važeće osobne iskaznice.

(4) Po službenoj dužnosti pribavljaju se sljedeći dokazi:

a) pravomoćno rješenje o priznatom statusu civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine

b) pravomoćno rješenje o priznatom pravu na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila (ako je korisnik prethodno već ostvario ovo pravo).

(5) Upravno tijelo u županiji odnosno nadležno upravno tijelo Grada Zagreba će dostaviti Ministarstvu dokaze iz stavaka 3. i 4. ovoga članka zajedno sa zahtjevom.

Članak 15.

(1) Najviši iznos do kojeg se može ostvariti naknada troška prilagodbe osobnog automobila u vlasništvu civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine iznosi 20.000,00 kn.

(2) U posebne prilagodbe ne ulazi automatski mjenjač.

(3) Ukoliko je cijena potrebnih prilagodbi veća od iznosa iz stavka 1. ovoga članka, civilni invalid iz Domovinskog rata I. do IV. skupine je dužan nadoplatiti razliku u cijeni.

Članak 16.

(1) Prije donošenja rješenja službena osoba u Ministarstvu će zatražiti nalaz i mišljenje nadležnog liječničkog vijeća radi li se o oštećenju organizma nastalom pod okolnostima iz članka 9. Zakona za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila.

(2) Kada nadležno liječničko vijeće utvrdi da se radi o oštećenju organizma nastalom pod okolnostima iz članka 9. Zakona za koje je potrebna prilagodba osobnog automobila, od korisnika će se zatražiti da za te prilagodbe dostavi ponudu osobe ovlaštene za obavljanje prilagodbi osobnih automobila po svom izboru.

(3) U slučaju iz stavka 2. ovoga članka, a sukladno dostavljenoj ponudi donosi se rješenje kojim se korisniku priznaje pravo na naknadu troška u iznosu određenom u ponudi, a najviše do iznosa iz članka 15. ovoga Pravilnika.

(4) Po izvršnosti rješenja iz stavka 3. ovoga članka korisnik može kod izabranog ponuđača, čiju je ponudu dostavio, obaviti ugradnju prilagodbi.

Članak 17.

(1) Ministarstvo će iznos sredstava određen rješenjem iz članka 16. ovoga Pravilnika, nakon obavljene prilagodbe i dostavljene potvrde o ispitivanju vozila od ovlaštene pravne osobe, direktno namjenski utrošiti za obavljenu prilagodbu, isplatom izdavatelju računa koji je obavio prilagodbu.

(2) Ministarstvo ne snosi nikakve dodatne troškove izvan iznosa određenog rješenjem iz članka 16. ovoga Pravilnika.

ODJELJAK D
PRAVO NA PROFESIONALNU REHABILITACIJU

Članak 18.

Ostvarivanje prava na profesionalnu rehabilitaciju uređeno je propisom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom i propisom o pravima iz mirovinskog osiguranja.

DIO TREĆI
NAČIN OSTVARIVANJA STATUSA I PRAVA ČLANA OBITELJI CIVILNE OSOBE POGINULE, UMRLE ILI NESTALE U DOMOVINSKOM RATU

POGLAVLJE I.
OSTVARIVANJE STATUSA ČLANA OBITELJI CIVILNE OSOBE POGINULE, UMRLE ILI NESTALE U DOMOVINSKOM RATU

ODJELJAK A
POKRETANJE POSTUPKA

Članak 19.

(1) Postupak za priznavanje statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu pokreće se na zahtjev člana obitelji poginule, umrle ili nestale civilne osobe iz članka 10. Zakona ili njegovog zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 4).

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta.

ODJELJAK B
NAČIN UTVRĐIVANJA ZAPREKE IZ ČLANKA 5. ZAKONA

Članak 20.

U svrhu utvrđivanja zapreke iz članka 5. Zakona službena osoba će:

a) Posredstvom Ministarstva zatražiti dokaz jesu li podnositelj zahtjeva i poginula, umrla ili nestala civilna osoba temeljem koje podnositelj zahtjeva izvodi pravo, sukladno članku 5. stavku 1. točki 1. Zakona bili pripadnik, pomagač ili suradnik neprijateljskih vojnih i paravojnih postrojbi koji su sudjelovali u oružanoj agresiji na Republiku Hrvatsku ili su na bilo koji drugi način pomagali neprijatelju

b) Zatražiti uvjerenje da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi kazneni postupak za kaznena djela iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona od nadležnog općinskog suda prema mjestu prebivališta (ne starije od šest mjeseci)

c) Zatražiti potvrdu iz kaznene evidencije tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe jesu li podnositelj zahtjeva i civilna osobe poginula, umrla ili nestala u Domovinskom ratu temeljem koje se izvodi status pravomoćnom sudskom presudom osuđeni za kaznena djela iz članka 5. stavka 1. točaka 2. i 3. Zakona.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 5. stavka 1. ovoga Pravilnika će od nadležnih tijela pribaviti podatke o podnositelju zahtjeva i civilnoj osobi poginuloj, umrloj ili nestaloj u Domovinskom ratu temeljem koje podnositelj zahtjeva izvodi svoj status, u svrhu utvrđivanja zapreke iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona.

Članak 22.

(1) Po pribavljanju dokaza iz članka 24. i 25. ovoga Pravilnika, prvostupanjsko tijelo će cjelokupan spis predmeta dostaviti Ministarstvu radi utvrđivanja zapreke iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona.

(2) Nakon utvrđivanja postoji li zapreka iz članka 5. stavka 1. točke 1. Zakona, Ministarstvo će predmet vratiti prvostupanjskom tijelu na daljnji postupak.

ODJELJAK C
NAČIN UTVRĐIVANJA JE LI CIVILNA OSOBA POGINULA, UMRLA ILI NESTALA POD OKOLNOSTIMA IZ ČLANKA 9. ZAKONA

Članak 23.

(1) Radi utvrđivanja činjenice da je osoba od koje članovi obitelji izvode prava po odredbama Zakona poginula, umrla ili nestala pod okolnostima iz članka 9. Zakona, prvostupanjsko tijelo pribavit će sljedeću dokumentaciju izdanu od nadležnih tijela Republike Hrvatske:

a) potvrdu o uzroku i okolnostima pod kojima se slučaj dogodio izdanu od nadležne policijske uprave i drugih nadležnih tijela

b) rješenje općinskog suda o proglašenju nestale osobe umrlom (ako je proveden postupak proglašenja nestale osobe umrlom)

c) potvrdu o nestanku koju izdaje Ministarstvo (samo za nestale)

d) potvrdu o zatočenju u neprijateljskom logoru, zatvoru ili u drugom neprijateljskom objektu koju izdaje Ministarstvo na temelju činjenica o kojima vodi službenu evidenciju (ako je osoba poginula ili nestala uslijed okolnosti iz članka 9. stavka 1. točke a) Zakona)

e) medicinsku dokumentaciju o liječenju, odnosno uzroku smrti osobe od koje se izvodi pravo, ako su iz te dokumentacije vidljive okolnosti stradavanja.

(2) Iznimno od stavka 1. točke a) ovoga članka, u slučaju kada nije moguće pribaviti potvrdu o uzroku i okolnostima pod kojima se slučaj dogodio izdanu od nadležne policijske uprave ili drugih nadležnih tijela, radi utvrđivanja činjenice da je osoba poginula, umrla ili nestala pod okolnostima iz članka 9. Zakona, mogu se pribaviti naknadna saznanja o okolnostima stradavanja od nadležne policijske uprave, saznanja Državnog odvjetništva Republike Hrvatske o okolnostima stradavanja i drugi dokazi od nadležnih tijela Republike Hrvatske o okolnostima stradavanja odnosno nestanka.

(3) Iznimno od stavka 1. točke d) ovoga članka, ukoliko se osoba ne vodi kao zatočenik u evidenciji Ministarstva, mogu se zatražiti podaci od tijela državne uprave nadležnog za obranu, tijela državne uprave nadležnog za pravosuđe i upravu ili drugog nadležnog tijela Republike Hrvatske.

(4) Uz dokaze iz stavka 1. ovoga članka u svrhu utvrđivanja da je civilna osoba poginula, umrla ili nestala pod okolnostima iz članka 9. mogu se pribaviti i drugi dokazi, a osobito:

a) podaci iz Evidencije osoba nestalih u Domovinskom ratu i Evidencije smrtno stradalih osoba u Domovinskom ratu za koje nije poznato mjesto ukopa te ostala popratna služena dokumentacija uz navedene Evidencije

b) podaci iz Evidencije o ekshumiranim, identificiranim i neidentificiranim posmrtnim ostacima iz pojedinačnih, masovnih i asanacijskih grobnica te ostala popratna služena dokumentacija uz navedenu Evidenciju.

ODJELJAK D
DOKAZI KOJE JE DUŽAN DOSTAVITI PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Članak 24.

(1) Podnositelj zahtjeva je dužan uz popunjeni i potpisani obrazac zahtjeva priložiti sljedeću dokumentaciju:

a) presliku osobne iskaznice

b) medicinsku dokumentaciju iz članka 23. ovoga Pravilnika

c) rješenje o utvrđenoj izvanbračnoj zajednici (ako je podnositelj zahtjeva izvanbračni drug)

d) rješenje o proglašenju nestale osobe umrlom (ako se zahtjev podnosi iza nestale osobe iz Domovinskog rata koja je proglašena umrlom)

e) presliku kartice tekućeg računa korisnika

f) ostale dokaze na kojima temelji svoj zahtjev.

(2) Na zahtjev službene osobe, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti i druge dokaze i podatke o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem.

ODJELJAK E
DOKAZI KOJI SE PRIKUPLJAJU PO SLUŽBENOJ DUŽNOSTI

Članak 25.

(1) Službena osoba će u postupku ostvarivanja statusa člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu po službenoj dužnosti pribaviti podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija kod javnopravnih tijela ili suda.

(2) Dokazi koje je dužna pribaviti službena osoba su:

a) izvadak iz matice rođenih

b) izvadak iz matice umrlih

c) izvadak iz matice vjenčanih

d) potvrda o prebivalištu ili boravištu u trenutku stradavanja za osobu iza koje se podnosi zahtjev (ako je podnositelj zahtjeva osoba iz članka 2. stavka 2. Zakona)

e) dokazi iz članka 20., članka 23. stavka 1. točaka a), c) i d) i članka 23. stavaka 2. do 4. ovoga Pravilnika.

(3) Službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.

POGLAVLJE II.
OSTVARIVANJE PRAVA ČLANOVA OBITELJI CIVILNE OSOBE POGINULE, UMRLE ILI NESTALE U DOMOVINSKOM RATU

Članak 26.

Zahtjev za ostvarivanje obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine, odnosno novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, povećane obiteljske invalidnine i uvećane obiteljske invalidnine podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 4).

Članak 27.

(1) Zahtjev za ostvarivanje prava na obiteljsku invalidninu iza smrti civilnog invalida iz Domovinskog rata I. do IV. skupine koji je do smrti bio korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe sukladno Zakonu, podnosi se nadležnom upravnom tijelu u županiji odnosno nadležnom upravnom tijelu Grada Zagreba prema mjestu prebivališta na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovoga Pravilnika (Obrazac broj 5).

(2) Uz zahtjev iz stavka 1. ovoga članka potrebno je priložiti:

a) preslike osobnih iskaznica za podnositelja zahtjeva i za djecu koja imaju uvjete za priznavanje prava na obiteljsku invalidninu

b) za djecu od 15. do 26. godine života koja su na redovitom školovanju: potvrde škole o redovitom školovanju

c) za djecu nesposobnu za samostalan život i rad: medicinsku dokumentaciju o nesposobnosti za samostalan život i rad, nastaloj prije 15. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja prije navršenih 26 godina života.

(3) Po službenoj dužnosti pribavit će se:

a) izvadak iz matice vjenčanih

b) izvadak iz matice rođenih

c) izvadak iz matice umrlih za pokojnog civilnog invalida iz Domovinskog rata

d) rješenje o priznatom pravu na dodatak za njegu i pomoć druge osobe za pokojnog civilnog invalida iz Domovinskog rata.

(4) Na zahtjev službene osobe, podnositelj zahtjeva je dužan dostaviti i druge dokaze i podatke o kojima službena osoba ne može imati saznanja, niti se mogu pribaviti službenim putem.

(5) Službena osoba može zatražiti i druge dokaze, ukoliko dokazi propisani ovim Pravilnikom nisu dovoljni za rješavanje upravne stvari.

DIO ČETVRTI
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/4
Urbroj: 522-02/2-21-2
Zagreb, 14. listopada 2021.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

OBRAZAC 1

ZAHTJEV
ZA PRIZNAVANJE STATUSA
CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I PRAVA PO OSNOVI OŠTEĆENJA ORGANIZMA
prema Zakonu o civilnim stradalnicima
iz Domovinskog rata

OSOBNI PODACI:

Ime i prezime, ime roditelja: ______________________________

Adresa prebivališta: ___________________________________

__________________________________________________

(navesti adresu sa osobne iskaznice, ukoliko se razlikuje od adrese na kojoj korisnik boravi navesti obje adrese)

Mjesto i država rođenja: ________________________________

Datum rođenja: ______________________________________

OIB: ______________________________________________

Broj telefona: ___________ Broj mobitela: __________________

Podaci opunomoćenika – zakonskog zastupnika – skrbnika ______

__________________________________________________

__________________________________________________

(ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona)

PODNOSIM ZAHTJEV ZA PRIZNAVANJE STATUSA CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA TE PRAVA NA:

1. OSOBNU INVALIDNINU

2. DODATAK ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE

3. ORTOPEDSKI DODATAK

PO OSNOVI SLJEDEĆEG OŠTEĆENJA ORGANIZMA:

A)RANA ILI OZLJEDA DIJELA TIJELA _________________, a uzrok je:
1.

zatočenje u logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, odnosno drugo lišenje slobode u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata od: _____________ do ______________________________, u __________

___________________________________________

2.ratni događaji i operacije: bombardiranje, eksplozija mine, zalutali metak i sl.
3.eksplozija minsko-eksplozivnih sredstava zaostalih nakon ratnih operacija u Domovinskom ratu
4.eksplozija minsko-eksplozivnih sredstava ili uporaba vatrenog oružja izvan ratnih operacija, ali u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata

B) BOLEST _____________________________________, koja je neposredna posljedica zatočenja u logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu, odnosno drugog lišenja slobode u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata od: _________________ do: _______________, u ________________________________

OKOLNOSTI STRADAVANJA (opis) ______________________

__________________________________________________

__________________________________________________

– datum stradavanja __________________________________

– mjesto stradavanja __________________________________

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ________________, __________ godine

______________________

(potpis podnositelja)


POTREBNI DOKAZI[1](Dokaze pod točkama 1. i 2. dužan je pribaviti podnositelj zahtjevaDokaze pod točkama 3. do 5. pribavit će se po službenoj dužnosti, a može ih priložiti i korisnik ukoliko raspolaže navedenim dokazima)

1.Preslika osobne iskaznice
2.Medicinska dokumentacija koja se odnosi isključivo na predmetno oštećenje organizma:
−     za ranjavanje ili ozljeđivanje: neophodan dokaz je medicinska dokumentacija nastala neposredno nakon stradavanja. Za stradavanje u Domovinskom ratu prva medicinska dokumentacija mora biti najkasnije s datumom 30. 9. 1996. godine
−     za bolest neophodan dokaz je medicinska dokumentacija koja potječe iz vremena zlostavljanja odnosno otpusta iz zatočeništva ili iz vremena od 30 dana nakon toga, a iznimno za bolest psihe prva medicinska dokumentacija ne smije biti starija od dvije godine nakon zlostavljanja odnosno otpusta iz zatočeništva
3.Potvrda o uzroku i okolnostima stradavanja, izdana od nadležne policijske uprave i drugih nadležnih tijela
4.Potvrda o zatočenju – za podnositelje zahtjeva koji su bili u zatočeništvu, kojima je osnova oštećenja organizma rana, ozljeda ili bolest kao posljedica zatočeništva
5.Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o neprimanju naknade za predmetno tjelesno oštećenje
6.Drugi dokazi


OBRAZAC 2

ZAHTJEV
ZA PRIZNAVANJE POSEBNOG DODATAKA
prema Zakonu o civilnim stradalnicima
iz Domovinskog rata

IME I PREZIME, IME RODITELJA: _______________________

__________________________________________________

ADRESA PREBIVALIŠTA: ______________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(navesti adresu sa osobne iskaznice, ukoliko se razlikuje od adrese na kojoj korisnik boravi navesti obje adrese)

MJESTO I DRŽAVA ROĐENJA:

__________________________________________________

DATUM ROĐENJA: ___________________________________

OIB: ______________________________________________

BROJ TELEFONA: ___________ BROJ MOBITELA: ___________

PODACI OPUNOMOĆENIKA – ZAKONSKOG ZASTUPNIKA – SKRBNIKA _________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

(ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona)

JESAM/ NISAM u vrijeme nastanka oštećenja organizma bio/bila maloljetan/na

JESAM/ NISAM u radnom odnosu

PRIMAM/ NE PRIMAM mirovinu/naknadu plaće od dana stjecanja prava na profesionalnu rehabilitaciju kao i tijekom profesionalne rehabilitacije

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ________________, __________ godine

______________________

(potpis podnositelja)


OBRAZAC 3

ZAHTJEV
ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA NAKNADU TROŠKA PRILAGODBE OSOBNOG AUTOMOBILA CIVILNIH INVALIDA IZ DOMOVINSKG RATA I. DO IV. SKUPINE
prema Zakonu o civilnim stradalnicima
iz Domovinskog rata

OSOBNI PODACI:

1. Ime i prezime: _____________________________________

2. OIB:_____________________________________________

3. Datum i mjesto rođenja: _______________________________

4. Mjesto i adresa stanovanja: _____________________________

5. Broj telefona i mobitela _______________________________

POTREBNE PRILAGODBE:

__________________________________________________

__________________________________________________

__________________________________________________

1. Ukoliko je u vozačkoj dozvoli pod rubrikom »napomene« navedena »adaptacija vozila«, molimo obrazložiti o kojoj se vrsti adaptacije vozila radi: _________________________________________

_________________________________________________

2.Jeste li do sada ostvarili pravo na naknadu troška prilagodbe osobnog automobila prema posebnom propisu kojim se uređuju prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata:
a)Da _______________________________
(navesti kada)
b)Ne
3.Koji je razlog ponovne prilagodbe (popunjava se samo ako je pod točkom 2. odgovor da):
a)kupnja novog automobila
b)povećanje postotka oštećenja organizma nastalog pod okolnostima iz članka 9. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata
c)

drugi razlog __________________________________

___________________________________________


Potpis korisnika ili opunomoćenika

___________________________

U ______________, ____________ god.

UZ ZAHTJEV OBVEZNO PRILOŽITI:

a) obostranu presliku važeće vozačke dozvole

b) dokaz o vlasništvu automobila (prometna dozvola)

c) obostranu presliku važeće osobne iskaznice

OBRAZAC 4

ZAHTJEV
ZA PRIZNAVANJE STATUSA ČLANA OBITELJI CIVILNE OSOBE POGINULE, UMRLE ILI NESTALE U DOMOVINSKOM RATU I PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU, POVEĆANU I UVEĆANU OBITELJSKU INVALIDNINU, ODNOSNO NOVČANU NAKNADU OBITELJSKE INVALIDNINE
prema Zakonu o civilnim stradalnicima
iz Domovinskog rata

PODACI ZA OSOBU PO KOJOJ SE IZVODI PRAVO

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

A)poginuo/la je B) nestao/la je _ pod o k o l n o s t i m a:
1.zatočenja u logoru, zatvoru ili drugom neprijateljskom objektu ili prilikom drugog događaja lišenja slobode u vezi s okolnostima iz Domovinskog rata, od _________ do ________, u ________
2.ratnih događaja i operacija: bombardiranje, eksplozija mine, zalutali metak i slično, dana ____, u ____
3.eksplozije minsko – eksplozivnih sredstava zaostalih nakon završetka ratnih operacija u Domovinskom ratu, dana , u
4.eksplozije minsko – eksplozivnih sredstava ili uporabe vatrenog oružja izvan ratnih operacija a u vezi s Domovinskim ratom, dana ____________, u ______________
C)umro/la dana __ tj. do 30. 6. 1997. od:
a)rane, b) ozljede dobivene pod gore navedenom okolnosti pod točkom ____

PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Ovisno o srodstvu s osobom od koje se izvodi pravo popuniti dio A, B ili C

A) BRAČNI DRUG – IZVANBRAČNI DRUG (zaokružiti)

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

Telefon: ____________________________________________

a) U braku – izvanbračnoj zajednici imamo __ dijete – djece i to:

__________, rođ. _________, na redovnom školovanju DA – NE

__________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

__________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

__________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

b) nemam djece

c) imam jedno ili više djece koja su sva nesposobna za privređivanje ili

d) imao sam dijete/djecu koja su sva poginula ili umrla do podnošenja ovog zahtjeva

B) RODITELJI

M A J KA

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

Telefon: ____________________________________________

O T A C

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

Telefon: ____________________________________________

a) U braku imam(o) još djece osim pok. _________________ i to:

1. ________________ rođ. ________________

2. ________________ rođ. ________________

3. ________________ rođ. ________________

a) nemam/o druge djece

b) imali smo druge djece koja su sva poginula ili umrla do podnošenja ovog zahtjeva

C) DIJETE

Ime i prezime: _______________________________________

Datum i mjesto rođenja: ________________________________

OIB: ______________________________________________

Prebivalište: _________________________________________

Telefon: ____________________________________________

Drugi roditelj je je umro ili lišen roditeljske skrbi DA/NE

U________________ dana _____

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ____________________, ____ godine

______________________

(potpis podnositelja)


POTREBNI DOKAZI:[3](Dokaze pod točkama 1., 2.b, 5., 8., 9. i 10. dužan je pribaviti podnositelj zahtjeva.Dokaze pod točkama 2.a, 3., 4., 6. i 7. pribavit će se po službenoj dužnosti, a može ih priložiti i korisnik ukoliko raspolaže navedenim dokazima.)

1.Preslike osobnih iskaznica
2.Dokaz o bračnoj ili izvanbračnoj zajednici
a.Vjenčani list, ne stariji od 6 mjeseci ili
b.pravomoćno rješenje o izvanbračnoj zajednici utvrđenoj u izvanparničnom sudskom postupku
3.Smrtni list pokojnog bračnog/izvanbračnog druga
4.Potvrda o uzroku i okolnostima stradavanja, izdana od nadležne policijske uprave i drugih nadležnih tijela
5.Pravomoćno rješenje općinskog suda o proglašenju nestale osobe umrlom (ako je nestala osoba proglašena umrlom)
6.Potvrda o zatočenju (ako se zahtjev podnosi iza osobe koja je bila u zatočenju)
7.Potvrda da se osoba vodi nestalom (ako se zahtjeva podnosi za nestalu osobu)
8.Medicinska dokumentacija o liječenju odnosno uzroku smrti, ako su iz te dokumentacije vidljive okolnosti stradavanja
9.Za djecu od 15. do 26. godine života koja su na redovitom školovanju: potvrde škole o redovitom školovanju
10.Za djecu nesposobnu za samostalan život i rad: medicinska dokumentacija o nesposobnosti za samostalan život i rad, nastaloj prije 15. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja prije navršenih 26 godina života
11.Drugi dokazi


DODATNI DOKAZI UZ ZAHTJEV ZA POVEĆANU I UVEĆANU OBITELJSKU INVALIDNINU:

1.Roditelj civilne osobe poginule ili nestale u Domovinskom ratu:
a.Izjava na zapisnik dvaju svjedoka da podnositelj/ica zahtjeva: a) nema druge djece i (ni)je imao/la druge djece ili b) je imao/la druge djece koja su sva poginula ili umrla do podnošenja ovog zahtjeva
b.ako je bilo druge djece koja su sva poginula ili umrla: smrtni list
2.Bračni ili izvanbračni drug civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu:
a.Izjava na zapisnik dvaju svjedoka da podnositelj/ica zahtjeva: a) nema djece, b) ima jedno ili više djece koja su sva nesposobna za privređivanje ili c) je imao djece koja su sva poginula ili umrla do podnošenja ovog zahtjeva
b.ako ima djecu nesposobnu za privređivanje: medicinska dokumentacija o nesposobnosti za privređivanje, nastaloj prije 15. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja prije navršenih 26 godina života
c.ako je bilo djece koja su sva poginula ili umrla: smrtni list
3.Dijete bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja
a.dokaz o smrti drugog roditelja ili da je drugi roditelj lišen roditeljske skrbi

OBRAZAC 5

ZAHTJEV
ZA PRIZNAVANJE PRAVA NA OBITELJSKU INVALIDNINU IZA SMRTI CIVILNOG INVALIDA IZ DOMOVINSKOG RATA I. – IV. SKUPINE KOJI JE DO SMRTI BIO KORISNIK DODATKA ZA NJEGU I POMOĆ DRUGE OSOBE

A) BRAČNI/IZVANBRAČNI DRUG POKOJNOG I DJECA

Moj bračni/ izvanbračni drug ________________, rođ. ________ civilni invalid iz Domovinskog rata ____ skupine, s __ % oštećenja organizma, umro je dana __________, a bio je korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata: DA – NE.

Ja sam: bračni drug – izvanbračni drug (zaokružiti)

U braku – izvanbračnoj zajednici imamo __ dijete – djece i to:

_________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

_________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

_________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

_________, rođ. __________, na redovnom školovanju DA – NE

____________

(potpis)


B) RODITELJI POKOJNOG

Moje/naše dijete ________________________, rođ. ________,

civilni invalid iz Domovinskog rata ___________ skupine, s __ % oštećenja organizma, umro je dana _______________________.

Pok. sin/kći bio je korisnik dodatka za njegu i pomoć druge osobe prema Zakonu o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata: DA – NE.

Pok. sin/kći IMA – NEMA UŽU OBITELJ: bračni drug i djeca (zaokružiti)

Užu obitelj pok. sina/kćeri čine: __________________________.

Pok. sin/kći JE – NIJE moje/naše JEDINO DIJETE (zaokružiti)

Imam(o) još djece osim pok. _____________________ i to:

1. ___________________ rođ. ___________________

2. ___________________ rođ. ___________________

3. ___________________ rođ. ___________________

M A J KA – ime i prezime: _____________________________

Datum rođenja, OIB: __________________________________

Prebivalište i telefon: __________________________________

O T A C – ime i prezime: _______________________________

Datum rođenja, OIB: __________________________________

Prebivalište i telefon: __________________________________

IZJAVA O SUGLASNOSTI

Dobrovoljno dajem svoje osobne podatke te privolu u smislu prikupljanja i obrade istih u navedenu svrhu.

U ________________, ____ godine

______________________

potpis podnositelja zahtjeva


POTREBNI DOKAZI[4](Dokaze pod točkama 1., 2.b, 5., 6., 7., i 8. dužan je uz zahtjev priložiti podnositelj zahtjeva, a dokazi pod točkama 2.a, 3. i 4. pribavit će se po službenoj dužnosti, a može ih priložiti i korisnik ukoliko raspolaže navedenim dokazima.):

1.Preslike osobnih iskaznica za podnositelja zahtjeva i za djecu
2.Dokaz o bračnoj/izvanbračnoj zajednici:
a.vjenčani list/izvod iz matice vjenčanih, ne stariji od 6 mjeseci ili
b.pravomoćno rješenje o izvanbračnoj zajednici utvrđenoj u izvanparničnom sudskom postupku
3.Smrtni list pok. civilnog invalida iz Domovinskog rata/izvod iz matice umrlih
4.Rješenje o priznatom pravu na dodatak za njegu i pomoć druge osobe za pok. civilnog invalida iz Domovinskog rata
5.Za djecu od 15. do 26. godine života koja su na redovitom školovanju: potvrde škole o redovitom školovanju
6.Za djecu nesposobnu za samostalan život i rad: medicinska dokumentacija o nesposobnosti za samostalan život i rad, nastaloj prije 15. godine života ili za vrijeme redovitog školovanja prije navršenih 26 godina života
7.Izjava na zapisnik, potvrđena od dva svjedoka, da civilni invalid iz Domovinskog rata nije imao bračnog ili izvanbračnog druga i da nije imao djece, odnosno da nije imao uže obitelji čiji članovi mogu koristiti pravo na obiteljsku invalidninu iza njegove smrti (ako su podnositelji zahtjeva roditelji)
8.Izjava na zapisnik, potvrđena od dva svjedoka, da je umrli civilni invalid iz Domovinskog rata bio jedino dijete podnositelja zahtjeva (ako su podnositelji zahtjeva roditelji)
9.Drugi dokazi