Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Vukovaru

NN 118/2021 (3.11.2021.), Odluka o imenovanju suca Općinskog suda u Vukovaru

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

2030

Na temelju članka 56. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine« broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19 – dalje u tekstu ZDSV), Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Antuna Dominka, prof. dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Gordane Jalšovečki, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr.sc. Maria Vinkovića, članova Vijeća, na 59. sjednici održanoj 14. srpnja 2021., donijelo je

ODLUKU

Za suca Općinskog suda u Vukovaru imenuje se ĐURO DRUŠKO, sudski savjetnik u Upravnom sudu u Osijeku.

Broj: IS-44/20-13

Zagreb, 14. srpanj 2021.

Predsjednik
Državnog sudbenog vijeća
Darko Milković, v. r.