Odluka o imenovanju sutkinje Trgovačkog suda u Rijeci

NN 118/2021 (3.11.2021.), Odluka o imenovanju sutkinje Trgovačkog suda u Rijeci

DRŽAVNO SUDBENO VIJEĆE

2034

Na temelju članka 55. stavak 6. Zakona o Državnom sudbenom vijeću (»Narodne novine«, broj 116/10, 57/11, 130/11, 13/13 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske broj U-I-5991/2012, 28/13, 82/15, 67/18 i 126/19- u daljnjem dijelu teksta – ZDSV) Državno sudbeno vijeće (dalje u tekstu Vijeće), sastavljeno od Darka Milkovića, predsjednika Vijeća te Arsena Bauka, Dražena Bošnjakovića, Nevena Cambja, Antuna Dominka, Gordane Jalšovečki, prof.dr. sc. Igora Glihe, Gorana Goluže, Mirte Matić, Lidije Vidjak i prof. dr. sc. Maria Vinkovića članova Vijeća, na 50. sjednici, održanoj 25. veljače 2021., donijelo je

ODLUKU

Za sutkinju Trgovačkog suda u Rijeci imenuje se CHRISTINA SINČIĆ, viša sudska savjetnica u Upravnom sudu u Rijeci.

Broj: IS-11/20-10

Zagreb, 25. veljače 2021.

Predsjednik
Darko Milković, v. r.