Pravilnik o stručnom nadzoru

NN 118/2021 (3.11.2021.), Pravilnik o stručnom nadzoru

Hrvatska komora dentalne medicine

2038

Na temelju članka 203. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« br. 100/18 i 125/19), članka 57. stavka 2. Zakona o dentalnoj medicini (»Narodne novine« br. 121/03, 117/08, 120/09 i 46/21) te članka 33. točka 1. Statuta Hrvatske komore dentalne medicine (»Narodne novine« br. 18/18 i 65/19), Upravno vijeće Hrvatske komore dentalne medicine (u daljnjem tekstu: Komora), na svojoj 106. sjednici, održanoj 20. rujna 2021. godine, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za zdravstvo donosi

PRAVILNIK

O STRUČNOM NADZORU

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Odredbama ovog Pravilnika, uređuje se način organiziranja i provođenja stručnog nadzora nad radom zdravstvenih ustanova, trgovačkih društava koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatnih zdravstvenih radnika u ordinacijama dentalne medicine i dentalnim laboratorijima, u pružanju neposredne zdravstvene zaštite građanima s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga.

Stručni nadzor iz stavka 1. ovog članka odnosi se na djelatnost dentalne medicine, dentalne tehnike, djelatnost dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara.

Članak 2.

Komora obavlja stručni nadzor kao javnu ovlast.

U obavljanju stručnog nadzora Komora surađuje s nadležnom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Članak 3.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje, odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 4.

Stručni nadzor obuhvaća:

– provjeravanje podataka iz upitnika;

– uvid u organizaciju rada i način poslovanja u ordinaciji dentalne medicine i dentalnom laboratoriju, dentalnom laboratoriju u okviru ordinacije dentalne medicine, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu;

– provjeru stručnih kvalifikacija doktora dentalne medicine, dentalnog tehničara, dentalnog asistenta i dentalnog higijeničara (u daljnjem tekstu: člana Komore);

– uvid u opis poslova, prava i obveza te odgovornosti člana Komore;

– uvid u način obavljanja stručnog rada člana Komore i postupanja u skladu s kompetencijskim okvirom, sukladno zakonima i općim aktima Komore;

– uvid u postupanje po odredbama odgovarajućeg Kodeksa;

– uvid u dokumentaciju o trajnom usavršavanju člana Komore;

– uvid u način vođenja i čuvanja medicinske i druge dokumentacije (radni nalozi itd.);

– kontrolu zdravstvene zaštite građana s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga;

– davanje uputa i preporuka/savjeta za unapređenje kvalitete rada;

– davanje naloga za poduzimanje odgovarajućih mjera sukladno rezultatima stručnog nadzora;

– pribavljanje dokaza i izvješća o provedbi naloženih mjera i postupanja po uputama.

Članak 5.

Stručni nadzor obavlja se s namjerom da se:

– unaprijedi kvaliteta stručnog rada člana Komore;

– koriste stručno priznate metode i dostignuća znanosti;

– nadzire primjena etičkih i deontoloških načela;

– utvrdi da li se provode stručni naputci i preporuke;

– nadziru druga pitanja značajna za utvrđivanje i ocjenjivanje kvalitete rada i načina ostvarivanja zdravstvene zaštite;

– provodi savjetovanje sa članom Komore;

– zaštite građani s obzirom na kvalitetu i vrstu zdravstvenih usluga.

II. POVJERENSTVO ZA OBAVLJANJE STRUČNOG NADZORA

Članak 6.

Za obavljanje stručnog nadzora, pri Komori se osniva Povjerenstvo za obavljanje stručnog nadzora (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), koje je sastavljeno, u pravilu, od pet članova, od kojih je jedan glavni tajnik Komore. U sastavu Povjerenstva mora biti najmanje po jedan doktor dentalne medicine, dentalni tehničar, dentalni asistent i dentalni higijeničar.

Članove Povjerenstva iz stavka 1. ovoga članka imenuje Izvršni odbor Komore, na prijedlog područnih sjedišta, Upravnog odbora Strukovnog razreda dentalnih tehničara te Strukovnog razreda dentalnih asistenata i dentalnih higijeničara, a uz prethodnu suglasnost predsjednika Komore.

Predsjednika Povjerenstva bira i razrješava Upravno vijeće na prijedlog predsjednika Komore.

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove:

– predlaže Izvršnom odboru Komore Listu doktora dentalne medicine i dentalnih tehničara koji provode stručni nadzor (u daljnjem tekstu: Lista provoditelja);

– predlaže brisanje provoditelja s Liste;

– izrađuje prijedlog stručnih kriterija po kojima će se provoditi stručni nadzor;

– izrađuje prijedlog godišnjeg plana stručnog nadzora kojeg donosi Izvršni odbor Komore;

– organizira edukaciju za provoditelje stručnog nadzora;

– izrađuje obrazac upitnika te ostale obrasce za provođenje stručnog nadzora;

– vodi evidenciju o obavljenom stručnom nadzoru i predloženim, odnosno poduzetim mjerama;

– izrađuje godišnje izvješće o obavljenom stručnom nadzoru koje podnosi Izvršnom odboru Komore;

– koordinira provođenje stručnog nadzora sa zdravstvenom inspekcijom ministarstva nadležnog za zdravstvo;

– obavlja i druge poslove u skladu sa Statutom te drugim općim aktima Komore.

Prilikom predlaganja Liste provoditelja, Povjerenstvo vodi računa da se predlože provoditelji iz svih područnih sjedišta Komore, kako bi se omogućila dostupnost u provođenju stručnog nadzora.

Način rada Povjerenstva određen je poslovnikom o njegovom radu.

Članak 7.

Izvršni odbor Komore na prijedlog Povjerenstva donosi Listu provoditelja.

Za provođenje svakog pojedinog stručnog nadzora, predsjednik Komore na prijedlog Povjerenstva, na temelju Liste imenuje po jednog provoditelja. U slučaju potrebe, a osobito kod provođenja izvanrednoga stručnog nadzora, predsjednik Komore može imenovati više provoditelja.

Predsjednik Komore može za provođenje stručnog nadzora uz provoditelja imenovati i zaposlenika Komore, kao i druge stručne osobe iz različitih područja znanosti.

Provoditelj koji obavlja stručni nadzor mora:

– biti član Komore i imati važeće odobrenje za samostalan rad (licencu);

– imati isti stupanj zvanja, kao i doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar čiji se rad stručno nadzire;

– imati najmanje 5 godina radnog iskustva u struci;

Provoditelj stručnog nadzora ne smije biti zaposlen u trgovačkom društvu, zdravstvenoj ustanovi, privatnoj praksi ili dentalnom laboratoriju u kojem se provodi stručni nadzor.

Stručni nadzor nad radom dentalnog asistenta i dentalnog higijeničara obavljat će doktor dentalne medicine.

III. VRSTE STRUČNOG NADZORA

Članak 8.

Stručni nadzor može biti redoviti, izvanredni i kontrolni.

Redoviti stručni nadzor

Članak 9.

Redoviti stručni nadzor obavlja se na temelju godišnjeg plana, kojeg na prijedlog Povjerenstva donosi Izvršni odbor Komore, najkasnije do 30. travnja tekuće godine.

Godišnji plan iz stavka 1. ovoga članka objavljuje se u glasilima i na mrežnoj stranici Komore.

Komora najmanje jednom godišnje podnosi ministarstvu nadležnom za zdravstvo izvješće o provedenom stručnom nadzoru.

Izvanredni stručni nadzor

Članak 10.

Izvanredni stručni nadzor obavlja se izvan utvrđenoga godišnjeg plana.

Izvanredni stručni nadzor obavlja se u slučaju pisane prijave pacijenta, člana Komore ili druge osobe, zahtjeva ministra nadležnog za zdravstvo ili drugih državnih tijela, odluke tijela Komore ili na temelju saznanja iz javnih medija u cilju provjere iznesenih navoda i zaštite ugleda struke.

Kontrolni stručni nadzor

članak 11.

Kontrolni stručni nadzor provodi se radi praćenja ili kontrole provedbe prethodno određenih mjera za otklanjanje nedostataka utvrđenih u provođenju stručnog nadzora.

IV. POSTUPAK STRUČNOG NADZORA

Nalog o provođenju stručnog nadzora

Članak 12.

Stručni nadzor pokreće se pisanim nalogom za provođenje stručnog nadzora.

Nalog za provođenje svakog pojedinog stručnog nadzora, na prijedlog Povjerenstva daje predsjednik Komore.

Ukoliko se nalog odnosi na stručni nadzor u zdravstvenoj ustanovi, trgovačkom društvu ili grupnoj praksi u kojima se obavlja djelatnost dentalne medicine i dentalne tehnike, ili ordinaciji dentalne medicine s dentalnim laboratorijem, nalogom će biti obuhvaćen cjelovit stručni nadzor nad radom doktora dentalne medicine i dentalnog tehničara.

Nalog iz stavka 1. ovoga članka treba sadržavati podatke o članu Komore kod kojeg će se obavljati stručni nadzor, podatke o provoditelju stručnog nadzora, mjestu i vremenu obavljanja stručnog nadzora te druge podatke bitne za provođenje stručnog nadzora.

Članak 13.

Nalog o provođenju stručnog nadzora mora se dostaviti pisanim putem ili putem elektroničke pošte članu Komore nad čijim će se radom obaviti stručni nadzor i provoditelju stručnog nadzora, najkasnije tri dana prije provođenja stručnog nadzora.

Izvanredni i kontrolni stručni nadzor mogu se najaviti u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a mogu se provesti i bez najave ako to zahtjeva hitnost.

Upitnik

Članak 14.

Uz nalog se članu Komore dostavlja i upitnik.

Ukoliko je član Komore, nad čijim se radom obavlja stručni nadzor, zaposlenik u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu, upitnik iz stavka 1. ovog članka, popunjavaju član Komore i odgovorna, odnosno druga ovlaštena osoba zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 15.

Upitnik naročito sadrži:

– osnovne podatke o ordinaciji dentalne medicine, dentalnom laboratoriju, dentalnom laboratoriju u okviru ordinacije dentalne medicine, grupnoj praksi, zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu (naziv, sjedište, vrsta djelatnosti, radno vrijeme);

– podatke o broju pacijenata kojima se pružaju dentalne usluge (za doktore dentalne medicine);

– podatke o vrsti i opsegu djelatnosti;

– osnovne podatke o broju i stručnoj spremi zaposlenih;

– podatke o načinu vođenja medicinske i druge odgovarajuće dokumentacije;

– druge podatke.

Nazočnost

Članak 16.

Tijekom obavljanja stručnog nadzora, obvezna je nazočnost člana Komore nad čijim se radom provodi nadzor.

Ukoliko se stručni nadzor obavlja u zdravstvenoj ustanovi ili trgovačkom društvu, o obavljanju stručnog nadzora treba pisanim putem obavijestiti odgovornu osobu te zdravstvene ustanove ili trgovačkog društva.

Stručnom nadzoru mogu nazočiti i druge osobe čija se nazočnost ukaže potrebnom za provođenje stručnog nadzora.

Ako se stručni nadzor provodi povodom obavijesti tijela i drugih zainteresiranih pravnih ili fizičkih osoba, potrebno je izvijestiti podnositelja prigovora ili obavijesti o utvrđenom činjeničnom stanju te o poduzetim mjerama, osim u slučaju anonimne predstavke.

Tijek stručnog nadzora

Članak 17.

Član Komore nad čijim se radom obavlja stručni nadzor obvezan je omogućiti obavljanje stručnog nadzora i pružati sve potrebne podatke i obavijesti.

Ukoliko član Komore odbije ili onemogući obavljanje stručnog nadzora, provoditelj stručnog nadzora obvezan je podnijeti prijavu Časnom sudu prvog stupnja pri Komori i zdravstvenoj inspekciji ministarstva nadležnog za zdravstvo najkasnije u roku od 8 dana od dana obavljenoga stručnog nadzora.

Članak 18.

Provoditelj stručnog nadzora obvezan je isti obaviti u najkraćem mogućem roku, pazeći pri tome da svojim postupcima ne ometa redovan rad člana Komore nad čijim se radom provodi nadzor.

Ukoliko doktor dentalne medicine, odnosno dentalni tehničar nije u mogućnosti obaviti stručni nadzor tijekom jednoga radnog dana, pojedine radnje može obaviti i kasnije, ali najkasnije u roku od 8 dana od dana započetog stručnog nadzora.

Članak 19.

Osobni podaci za koje sazna provoditelj stručnog nadzora smatraju se poslovnom tajnom i tajnim podacima koji podliježu obvezi čuvanja povjerljivosti od strane svih osoba koje mogu s njima doći u kontakt, sukladno Općoj EU Uredbi o zaštiti podataka 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka.

Članak 20.

Stručni nadzor obavlja se prema sljedećem tijeku:

– s članom Komore razgovora se o općim pitanjima vezanim uz obavljanje djelatnosti;

– provjeravaju se podaci iz upitnika i obavlja se neposredan uvid u stručni rad člana Komore;

– na osnovi uvida u medicinsku i drugu odgovarajuću dokumentaciju, provjerava se stručnost rada člana Komore;

– razgovara se o uočenim pogreškama te o odnosu doktora dentalne medicine prema pacijentima;

– savjetuje se s članom Komore.

Zapisnik

Članak 21.

Provoditelj stručnog nadzora vodi zapisnik, koji sadrži sljedeće podatke:

– naziv Komore;

– mjesto, datum, sat početka i završetka stručnog nadzora;

– vrstu stručnog nadzora;

– podatke o provoditeljima stručnog nadzora;

– podatke o privatnoj ili grupnoj praksi, ustanovi ili trgovačkom društvu te članu Komore nad kojim se obavlja stručni nadzor;

– podatke o drugim osobama koje su nazočne stručnom nadzoru;

– opis tijeka i sadržaja provedenih radnji u provođenju stručnog nadzora;

– opis danih izjava i isprava koje su korištene;

– utvrđeni nedostaci i prijedlog mjera te rok za otklanjanje utvrđenih nedostataka;

– očitovanje/primjedbe člana Komore nad čijim se radom provodi stručni nadzor odnosno odgovorne osobe, ukoliko su dane na zapisnik;

– ukoliko se stručni nadzor obavlja na temelju pisane prijave pacijenta, izjavu člana Komore o navodima iz prijave;

– druge podatke.

Po sastavljanju, zapisnik se čita nazočnim osobama koje su sudjelovale u stručnom nadzoru.

Na kraju zapisnika navest će se da je zapisnik pročitan i da nisu stavljene primjedbe ili će se ako su primjedbe stavljene, ukratko navesti njihov sadržaj.

Primjedbe na zapisnik mogu staviti provoditelj stručnog nadzora, odgovorna osoba, član Komore nad kojim se provodi stručni nadzor i osobe koje su dale izjavu na zapisnik.

Svaku stranicu zapisnika potpisuje provoditelj stručnog nadzora, član Komore nad čijim radom se provodi stručni nadzor i odgovorna osoba ako je nazočila stručnom nadzoru. Osobe koje su dale izjave potpisuju zapisnik neposredno iza svoje izjave te na kraju svake stranice na kojima se njihova izjava nalazi.

U potpisanom i zaključenom zapisniku ne smije se ništa dodavati niti mijenjati. Dopuna u već zaključeni zapisnik unosi se kao dodatak zapisniku koji potpisuje službena osoba i osoba na prijedlog koje je dopuna unesena.

Ako neka od nazočnih osoba odbije potpisati zapisnik ili napusti mjesto provođenja stručnog nadzora prije zaključenja zapisnika, to će se navesti u zapisniku, kao i razlozi zbog kojih je potpis uskraćen.

Jedan primjerak zapisnika zadržava član Komore nad kojim se provodi stručni nadzor, a jedan primjerak zapisnika zadržava provoditelj stručnog nadzora.

Stručno mišljenje

Članak 22.

Provoditelj stručnog nadzora obvezan je najkasnije u roku od 3 dana po obavljenom stručnom nadzoru dostaviti zapisnik Povjerenstvu.

Na temelju zapisnika o obavljenom stručnom nadzoru, Povjerenstvo daje stručno mišljenje koje se dostavlja članu Komore nad čijim stručnim radom je proveden stručni nadzor, odnosno i odgovornoj osobi u ustanovi ili trgovačkom društvu.

U slučaju utvrđenih nedostataka u radu, Povjerenstvo će u stručnom mišljenju odrediti mjere za uklanjanje utvrđenih stručnih nedostataka s rokom njihovog izvršenja.

Rok za izvršenje mjera iz stavka 3. ovoga članka ne može biti dulji od 3 mjeseca.

Članak 23.

Osoba iz članka 22. stavka 2. ovoga Pravilnika može se očitovati na stručno mišljenje te svoje očitovanje dostaviti Povjerenstvu u roku od 8 dana od dana zaprimanja stručnog mišljenja.

O osnovanosti očitovanja odlučuje Upravno vijeće Komore u roku od 30 dana od dana zaprimanja očitovanja.

Članak 24.

Ako član Komore nad kojim je proveden stručni nadzor, u ostavljenom roku ne dostavi izvješće da su utvrđeni stručni nedostaci otklonjeni ili Povjerenstvo ocijeni potrebnim, potrebno je provesti kontrolni stručni nadzor.

Ako se kontrolnim stručnim nadzorom utvrdi da nisu otklonjeni utvrđeni nedostaci, provoditelj stručnog nadzora obvezan je najkasnije od 8 dana nakon obavljenog kontrolnog stručnog nadzora obavijestiti Povjerenstvo i podnijeti prijavu Časnom sudu prvog stupnja pri Komori.

Članak 25.

Ako se prilikom provođenja redovnog, izvanrednog ili kontrolnog stručnog nadzora utvrde nedostaci koji su u nadležnosti tijela Komore, Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od 8 dana po primitku zapisnika podnijeti nadležnom tijelu Komore prijavu radi pokretanja postupka.

Ako se prilikom provođenja redovnog, izvanrednog ili kontrolnog stručnog nadzora utvrde nedostaci koji su u nadležnosti zdravstvene inspekcije ministarstva nadležnog za zdravstvo, Povjerenstvo je obvezno najkasnije u roku od 8 dana po primitku zapisnika obavijestiti nadležnu inspekciju ministarstva nadležnog za zdravstvo.

Prava, obveze i odgovornost provoditelja stručnog nadzora

Članak 26.

Ako prilikom stručnog nadzora provoditelj utvrdi postojanje nedostataka, provoditelj stručnog nadzora ima pravo i obvezu:

– narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka u određenom roku;

– dostaviti zapisnik Povjerenstvu radi donošenja stručnog mišljenja;

– poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Pravilnikom.

Članak 27.

Provoditelj stručnog nadzora odgovoran je:

– ako propusti utvrditi uočene nedostatke i narediti mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka;

– ako propusti dostaviti zapisnik Povjerenstvu radi donošenja stručnog mišljenja;

– ako propusti poduzeti i druge mjere odnosno izvršiti druge radnje za koje je ovlašten ovim Pravilnikom;

– ako prekorači svoje ovlasti;

– ako na drugi način postupi protivno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 28.

Povjerenstvo će predložiti Izvršnom odboru Komore da se provoditelj briše s Liste provoditelja:

– ako to osobno zahtijeva;

– ako se tri puta u četiri godine ogluši na poziv za provođenje stručnog nadzora;

– ako se protiv njega vodi disciplinski postupak pred tijelom Komore;

– u slučaju odgovornosti provoditelja stručnog nadzora iz članka 27. ovog Pravilnika.

V. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE STRUČNOG NADZORA

Članak 29.

Sredstva za provođenje stručnog nadzora osiguravaju se iz sredstava Komore te drugih sredstava sukladno ostalim zakonskim i podzakonskim propisima.

Naknadu za obavljanje stručnog utvrđuje Izvršni odbor Komore.

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Postupci koji su na dan stupanja na snagu ovog Pravilnika u tijeku, nastavit će se prema odredbama akata prema kojima su započeti.

Članak 31.

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o stručnom nadzoru (»Narodne novine« br. 106/12 i 156/14).

Članak 32.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu nakon pribavljene prethodne suglasnosti ministra nadležnog za zdravstvo, osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/01

Urbroj: 497-03/8-20-02

Zagreb, 20. rujna 2021.

Predsjednik
Upravnog vijeća
dr. sc. Miroslav Sikora, dr. med. dent., v. r.