Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja

Hrvatska narodna banka

2054

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O TIPS USLUZI ZA SPOREDNE SUSTAVE KOJI NAMIRUJU INSTANT PLAĆANJA

Članak 1.

Pravna podloga i predmet

1. Hrvatska narodna banka ugovorna je strana u Sporazumu o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2) te je prema tom sporazumu prihvatila Smjernicu Europske središnje banke ESB/2012/27 od 5. prosinca 2012. o Transeuropskom automatiziranom sustavu ekspresnih novčanih transakcija u realnom vremenu na bruto načelu (sustav TARGET2), koja je posljednji put izmijenjena Smjernicom Europske središnje banke ESB/2021/30 od 20. srpnja 2021. (u nastavku teksta: Smjernica ESB-a za sustav TARGET2).

2. U skladu sa Smjernicom iz stavka 1. ovog članka ovom se Odlukom uređuje TIPS usluga za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja.

3. Ova Odluka predstavlja opće uvjete za TIPS uslugu za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja.

4. Ova Odluka zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima i Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave čini Pravila rada sustava TARGET2-HR.

Članak 2.

Definicije

Za potrebe ove Odluke, osim onih iz članka 3. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR, primjenjuju se još i sljedeće definicije:

(1) »središnja banka sporednog sustava »ASCB« znači SB Eurosustava s kojim odgovarajući sporedni sustav koji namiruje instant plaćanja u vlastitim knjigama ima dvostrani sporazum o namiri instant plaćanja sporednog sustava

(2) »temeljni bruto obujam« znači broj instant plaćanja namirenih u knjigama sporednog sustava i omogućenih sredstvima koja se drže na TIPS tehničkom računu sporednog sustava. Ne uključuje instant plaćanja na TIPS namjenske novčane račune ili s njih ili na druge TIPS tehničke račune sporednog sustava ili s njih

(3) »inicijator« znači subjekt koji je kao takav određen od strane sporednog sustava i kojemu je dopušteno slanje naloga za plaćanje TIPS platformi i/ili primanje naloga za plaćanje s TIPS platforme u ime tog sporednog sustava ili dostupne strane toga sporednog sustava.

Članak 3.

Prihvat naloga za plaćanje u sustav i njihova neopozivost

Primjena članka 20. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR u vezi s trenutkom prihvata naloga za instant plaćanje, pozitivnih odgovora na opoziv i naloga za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustavate naloga za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA u odgovarajućoj komponenti sustava TARGET2 nema nikakav učinak na bilo koja pravila sporednog sustava koja određuju trenutak prihvata u sporedni sustav i/ili neopozivosti naloga za prijenos podnesenih takvom sporednom sustavu u bilo kojem trenutku prije trenutka prihvata odgovarajućeg naloga za plaćanje u odgovarajućoj komponenti sustava TARGET2.

Članak 4.

Računi za podršku postupcima namire

1. U svrhu podrške namire instant plaćanja povezanih sa sporednim sustavima u TIPS-u, svakom sporednom sustavu otvara se po jedan TIPS tehnički račun.

2. TIPS tehnički račun sporednog sustava određuje se pomoću jedinstvenog broja računa koji ima do 34 znaka i strukturiran je kako je navedeno u tablici:

 
NazivOblikSadržaj
Dio AVrsta računaTočno 1 znak»A« za tehnički račun za sporedni sustav
Oznaka zemlje središnje bankeTočno 2 znakaISO oznaka zemlje 3166-1
Oznaka valuteTočno 3 znakaEUR
Dio BImatelj računaTočno 11 znakovaBIC
Dio CDaljnja raščlamba računaDo 17 znakovaSlobodan tekst (alfanumerički) koji osigurava imatelj računa

3. TIPS tehnički račun sporednog sustava smije tijekom dana imati isključivo saldo nula ili pozitivan, a preko noći može održavati pozitivan saldo. Prekonoćni saldo na računu remunerira se po kamatnoj stopi na novčani depozit kod Eurosustava.

Članak 5.

Postupak namire

1. Sporedni sustav rabi TIPS tehnički račun sporednog sustava za prikupljanje potrebne likvidnosti koju su izdvojili njegovi sudionici za povećanje svojih pozicija.

2. Sporedni sustav dobivat će obavijesti o odobrenju i terećenju njegova TIPS tehničkog računa na zahtjev.

3. Sporedni sustav može poslati naloge za instant plaćanje, zahtjeve za opoziv i pozitivne odgovore na opoziv bilo kojem imatelju TIPS DCA-a ili TIPS sporednom sustavu. Sporedni sustav prima i obrađuje naloge za instant plaćanje, zahtjeve za opoziv i pozitivne odgovore na opoziv bilo kojeg imatelja TIPS DCA-a ili TIPS sporednog sustava.

Članak 6.

Korisničko sučelje

1. Imatelj TIPS tehničkog računa sporednog sustava pristupa TIPS platformi u načinu A2A, a može se povezati i u načinu U2A, izravno ili preko jednog ili više inicijatora.

2. Pristup TIPS platformi omogućuje imateljima TIPS tehničkog računa sporednog sustava sljedeće:

a) pristup informacijama koje se odnose na njihove račune i upravljanje bilješkama o odobrenom iznosu

b) iniciranje naloga za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA i

c) upravljanje određenim statičkim podacima.

Članak 7.

Popis naknada i izdavanje računa

1. Sporednom sustavu u TIPS-u naplaćuju se kumulativno:

(a) transakcijska naknada izračunata prema popisu naknada utvrđenih za TIPS usluge povezane s TIPS DCA-om iz Dodatka IV. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i

(b) naknada koja se temelji na temeljnom bruto obujmu instant plaćanja namirenih na vlastitoj platformi sporednog sustava, a čija je namira omogućena prethodnim povećanjem pozicije na TIPS tehničkom računu sporednog sustava. Ova naknada iznosi 0,0005 EUR po instant plaćanju.

2. ASCB svaki mjesec izračunava temeljni bruto obujam instant plaćanja sporednog sustava, i to na osnovi temeljnog bruto obujma tijekom prethodnog mjeseca zaokruženog na najbližih deset tisuća koji iskazuje sporedni sustav najkasnije do trećega radnog dana tekućeg mjeseca. Izračunati bruto obujam primjenjuje se za izračun naknade tijekom tekućeg mjeseca.

3. Za naknade iz stavka 1. ovog članka sporedni sustav prima račun od svojeg ASCB-a za prethodni mjesec, i to najkasnije devetoga radnog dana tekućeg mjeseca. Račun se plaća najkasnije 14. radnog dana u mjesecu u kojemu je izdan na račun koji odredi ASCB ili se tereti s računa koji odredi sporedni sustav.

4. Za potrebe popisa naknada i izdavanja računa u skladu s ovim člankom:

a) sporedni sustav koji je određen kao sustav u skladu s Direktivom 98/26/EZ[1](Direktiva 98/26/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 19. svibnja 1998. o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru vrijednosnih papira kako je posljednji put izmijenjena Direktivom (EU) 2019/879 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. svibnja 2019. o izmjeni Direktive 2014/59/EU u pogledu kapaciteta pokrivanja gubitaka i dokapitalizacije kreditnih institucija i investicijskih društava te Direktive 98/26/EZ (Direktiva 98/26/EZ).) odnosno člankom 5. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata tretira se kao zasebni sporedni sustav, neovisno o tome što njime upravlja pravna osoba koja upravlja drugim sporednim sustavom;

b) sporedni sustav koji nije određen kao sustav u skladu s Direktivom 98/26/EZ odnosno člankom 5. Zakona o konačnosti namire u platnim sustavima i sustavima za namiru financijskih instrumenata tretira se kao zasebni sporedni sustav ako ispunjava sljedeće kriterije:

i. osnovan je ugovorom, zakonom ili podzakonskim aktom

ii. ima više od jednog sudionika osim upravitelja tog sustava

iii. osnovan je za potrebe obračuna, netiranja i/ili namire plaćanja i/ili vrijednosnih papira između sudionika i

iv. primjenjuje zajednička pravila i standardizirane postupke za obračun, netiranje i namiru plaćanja i vrijednosnih papira između sudionika.

5. Za potrebe izdavanja računa za razdoblje od 1. prosinca 2021. do 28. veljače 2022. naknade će biti jednake prosjeku ukupnih nak­nada obračunatih za rujan, listopad i studeni 2021.

Članak 8.

Stupanje na snagu

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 21. studenoga 2021.

O.br.: 436-2559-090/11-21/BV

Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.