Odluka o izmjenama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o postupcima namire za sporedne sustave

HRVATSKA NARODNA BANKA

2058

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POSTUPCIMA NAMIRE ZA SPOREDNE SUSTAVE

Članak 1.

1. U Odluci o postupcima namire za sporedne sustave (»Narodne novine«, br. 102/2018. i 110/2019.) u članku 1. stavku 1. riječi »ESB/2019/30 od 4. listopada 2019.« zamjenjuju se riječima »ESB/2021/30 od 20. srpnja 2021.«.

2. Stavak 4. mijenja se i glasi:

»4. Ova Odluka zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima i Odlukom o usluzi TIPS-a za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja čini Pravila rada sustava TARGET2-HR.«

Članak 2.

U članku 15. stavku 14. točka (d) mijenja se i glasi:

»(d) ne smiju se slati SWIFT nalozi preko poruka MT103.«

Članak 3.

1. U članku 19. stavku 1. točki b) prvi redak tablice mijenja se i glasi:

RasponOd (milijun EUR/radni dan)Do (milijun EUR/radni dan)Godišnja naknada (EUR)Mjesečna naknada (EUR)

2. U točki d) podtočka iv) mijenja se i glasi:

»iv) sporednom sustavu kao imatelju povezanog PM računa naplaćuju se sljedeće naknade za usluge TIPS-a vezane s povezanim TIPS namjenskim novčanim računima:

Tarifne stavkeCijenaObrazloženje
Usluge namire
nalog za instant plaćanje

0,20

eurocenta

naplaćuju se također za nenamirene transakcije
zahtjev za opoziv0,00
negativan odgovor na opoziv0,00
pozitivan odgovor na opoziv

0,20

eurocenta

naplaćuje se imatelju povezanog PM računa povezanog s TIPS DCA-om koji se odobrava (također za nenamirene transakcije)

Članak 4.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 21. studenoga 2021.

O.br. 436-2558-090/11-21/BV
Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.