Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2061

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE PM RAČUNA U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

U Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018. i 110/2019.) u članku 1. stavku 1. riječi: »ESB/2019/30 od 4. listopada 2019.« zamjenjuju se riječima: »ESB/2021/30 od 20. srpnja 2021.«.

Članak 2.

1. U članku 2. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Sastavni dio ove Odluke čine:

Dodatak I.: Tehničke specifikacije za obradu naloga za plaćanje

Dodatak II.: Program za naknadu štete u sustavu TARGET2

Dodatak III.: Referentni okvir za mišljenja o sposobnosti i o državi

Dodatak IV.: Postupak neprekinutog poslovanja i postupak pri nepredvidivim događajima

Dodatak V.: Raspored rada

Dodatak VI.: Popis naknada i izdavanje računa

Dodatak VII.: Mjerila za pristup i

Dodatak VIII: Zahtjevi za upravljanje informacijskom sigurnošću i neprekinutim poslovanjem.«

2. Stavak 6. mijenja se i glasi:

»6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave i Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.«

Članak 3.

1. U članku 3. točka 7) mijenja se i glasi:

»7) »grupa« znači:

a) skup kreditnih institucija uključenih u konsolidirane financijske izvještaje matičnog društva, pri čemu je matično društvo obvezno podnijeti konsolidirane financijske izvještaje prema Međunarodnom računovodstvenom standardu 27 (MRS 27), donesenom na temelju Uredbe Komisije (EZ) br. 1126/2008[1](Uredba Komisije (EZ) br. 1126/2008 od 3. studenoga 2008. o usvajanju određenih međunarodnih računovodstvenih standarda u skladu s Uredbom (EZ) br. 1606/2002 Europskog parlamenta i Vijeća (SL L 320, 29. 11. 2008., str. 1.)) i koji se sastoji od:

i. matičnog društva i jednog ili više društava kćeri ili

ii. dva ili više društava kćeri matičnog društva, ili

b) skup kreditnih institucija navedenih u točki (a) podtočkama (i) ili (ii) ove definicije, pri čemu matično društvo ne podnosi konsolidirane financijske izvještaje u skladu s MRS-om 27, ali može ispuniti mjerila utvrđena u MRS-u 27 za uključivanje u konsolidirane financijske izvještaje, što provjerava SB imatelja PM računa, ili

c) dvostrana ili višestrana mreža kreditnih institucija koja je:

i. organizirana u okviru propisa koji utvrđuje povezanost kreditnih institucija s tom mrežom ili

ii. za koju su važni samoorganizirani mehanizmi suradnje (promicanje, podrška, zastupanje poslovnih interesa svojih članova) i/ili ekonomska solidarnost, koji nadilaze redovnu suradnju uobičajenu između kreditnih institucija, pri čemu su takva suradnja i solidarnost dopuštene na temelju internih akata kreditnih institucija ili dokumenata o osnivanju kreditnih institucija ili su utvrđene na temelju posebnih sporazuma,

s time da je u svakom od slučajeva iz ove točke (c) potrebno da Upravno vijeće ESB-a prizna mrežu kao grupu u smislu te definicije«.

2. Točka 24) mijenja se i glasi:

»24) »nalog za instant plaćanje« znači, u skladu sa SEPA shemom za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskoga platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakoga kalendarskog dana u godini, s obradom i obaviješću platitelju koja je trenutačna ili gotovo trenutačna i koja uključuje:

(a) naloge za instant plaćanje s TIPS DCA-a na TIPS DCA

(b) naloge za instant plaćanje s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava

(c) naloge za instant plaćanje s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA i

(d) naloge za instant plaćanje s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS tehnički račun sporednog sustava«

3. Točka 67) briše se.

4. Iza točke 71) dodaju se točke od 72) do 76), koje glase:

»72) »SEPA shema za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog Vijeća« ili »SCT Inst shema« znači automatizirani, otvoreni sustav standarda kojim se osigurava da se sudionici SCT Inst pridržavaju skupa međubankovnih pravila, čime se pružateljima platnih usluga u SEPA-i omogućuje da nude automatizirani proizvod za instant kreditni transfer u eurima na razini SEPA-e

73) »TIPS tehnički račun sporednog sustava« znači račun koji drži sporedni sustav ili središnja banka u ime sporednog sustava u komponenti sustava TARGET2 središnje banke za uporabu od strane tog sporednog sustava u svrhu namire instant plaćanja u vlastitim knjigama

74) »nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa sredstava s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava radi povećanja pozicije imatelja TIPS DCA-a (ili pozicije drugog sudionika u sporednom sustavu) u knjigama tog sporednog sustava

75) »nalog za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa sredstava s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA radi smanjenja pozicije imatelja TIPS DCA-a (ili pozicije drugog sudionika u sporednom sustavu) u knjigama tog sporednog sustava

76) »dostupna strana« znači subjekt koji:

(a) ima BIC

(b) određen je kao dostupna strana od strane imatelja TIPS DCA-a ili od strane sporednog sustava

(c) korespondent je, klijent ili podružnica imatelja TIPS DCA-a­ ili je sudionik sporednog sustava ili je korespondent, klijent ili podružnica sudionika u sporednom sustavu i

(d) dostupan je putem TIPS platforme i u mogućnosti je dostavljati naloge za instant plaćanje i primati naloge za instant plaćanje putem imatelja TIPS DCA-a ili sporednog sustava ili, ako je tako ovlašten od strane imatelja TIPS DCA-a ili sporednog sustava, izravno.«

Članak 4.

1. U članku 4. stavku 2. na kraju točke (g) briše se riječ »i«.

2. Iza točke (g) dodaje se nova točka (h), koja glasi:

»(h) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava i nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA i«.

3. Dosadašnja točka (h) postaje točka (i).

4. Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Sustav TARGET2 omogućuje namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa i TIPS namjenskih novčanih računa. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja T2S namjenskih novčanih računa, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju T2S platforme. Što se tiče tehničkog funkcioniranja TIPS namjenskih novčanih računa i TIPS tehničkih računa sporednih sustava, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju TIPS platforme.«

Članak 5.

1. Članak 6. mijenja se i glasi:

»Članak 6.

Izravni sudionici

1. Imatelji PM računa u sustavu TARGET2-HR izravni su sudionici i pridržavaju se zahtjeva utvrđenih u članku 9. stavcima 1. i 2. ove Odluke. Moraju imati najmanje jedan PM račun kod Hrvatske narodne banke. Imatelji PM računa koji su pristupili SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu moraju biti i ostati dostupni na TIPS platformi u svakom trenutku, kao imatelj TIPS DCA-a ili kao dostupna strana preko imatelja TIPS DCA-a.

2. Imatelji PM računa mogu odrediti dostupne imatelje ­BIC-a, neovisno o mjestu gdje su osnovani. Imatelji PM računa mogu odrediti dostupne imatelje BIC-a koji su pristupili SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu samo ako su takvi subjekti dostupni na TIPS platformi, kao imatelj TIPS DCA-a ili kao dostupna strana preko imatelja TIPS DCA-a.

3. Imatelji PM računa mogu odrediti subjekte kao neizravne sudionike u PM-u, pod uvjetom da se ispune uvjeti utvrđeni u članku 7. ove Odluke. Imatelji PM računa mogu odrediti kao neizravne sudionike subjekte koji su pristupili SCT Inst shemi potpisivanjem Sporazuma o pristupanju SEPA instant kreditnom transferu samo ako su takvi subjekti dostupni na TIPS platformi, kao imatelj TIPS DCA-a kod Hrvatske narodne banke ili kao dostupna strana preko imatelja TIPS DCA-a.

4. Pristup za više adresata preko podružnica može se pružiti na sljedeći način:

(a) Kreditna institucija u smislu članka 5. stavka 1. točke (a) ili (b) ove Odluke, koja je prihvaćena kao imatelj PM računa, može odobriti pristup svojem PM računu jednoj ili više svojih podružnica osnovanih u Europskoj uniji ili EGP-u radi izravnog dostavljanja naloga za plaćanje i/ili primanja plaćanja, pod uvjetom da je Hrvatska narodna banka o tome obaviještena.

(b) Kada je podružnica kreditne institucije prihvaćena kao imatelj PM računa, druge podružnice istog osnivača i/ili njezin osnivač, u oba slučaja ako su osnovane u Europskoj uniji ili EGP-u, mogu pristupiti PM računu podružnice, pod uvjetom da je Hrvatska narodna banka o tome obaviještena.«

Članak 6.

Članak 28. mijenja se i glasi:

»Članak 28.

Sigurnosni zahtjevi i postupak provjere

1. Sudionici su dužni provoditi odgovarajuće sigurnosne provjere radi zaštite svojih sustava od neovlaštenog pristupa i upotrebe. Sudionici su isključivo odgovorni za primjerenu zaštitu povjerljivosti, cjelovitosti i dostupnosti svojih sustava.

2. Sudionici su dužni obavijestiti Hrvatsku narodnu banku o svakom sigurnosnom incidentu u svojoj tehničkoj infrastrukturi i, kada je primjereno, sigurnosnim incidentima koji se događaju u tehničkoj infrastrukturi drugih pružatelja. Hrvatska narodna banka može zahtijevati daljnje informacije o incidentu i, ako je potrebno, tražiti da sudionik poduzme odgovarajuće mjere kako bi spriječio ponavljanje takvog događaja.

3. Hrvatska narodna banka može odrediti dodatne sigurnosne zahtjeve svim sudionicima i/ili sudionicima koje Hrvatska narodna banka smatra kritičnima, a osobito one povezane s kibernetičkom sigurnošću ili suzbijanjem prijevara.

4. Sudionici su dužni Hrvatskoj narodnoj banci dati:

(a) trajni pristup svojoj potvrdi o postupanju u skladu sa zahtjevima svojih odabranih pružatelja mrežnih usluga sustava TARGET2 vezanima uz sigurnost krajnje točke i

(b) na godišnjoj osnovi, izjavu o TARGET2 samocertifikaciji kako je objavljena na mrežnim stranicama Hrvatske narodne banke i ESB-a na engleskom jeziku.

5. Hrvatska narodna banka ocjenjuje sudionikovu izjavu (izjave) o samocertifkaciji prema razini usklađenosti sudionika sa svakim od zahtjeva za TARGET2 samocertifikaciju iz Dodatka VIII. ove Odluke.

6. Razina usklađenosti sudionika sa zahtjevima za TARGET2 samocertifikaciju razvrstava se kako slijedi: »potpuna usklađenost«, »manja neusklađenost« ili »velika neusklađenost«. Primjenjuju se sljedeći kriteriji: potpuna usklađenost postiže se ako sudionici zadovoljavaju 100% zahtjeva; manja neusklađenost odnosi se na situaciju u kojoj sudionik zadovoljava manje od 100%, ali najmanje 66% zahtjeva, a velika neusklađenost ako sudionik zadovoljava manje od 66% zahtjeva. Ako sudionik dokaže da se određeni zahtjev ne primjenjuje na njega, za potrebe razvrstavanja uzima se da je usklađen s tim zahtjevom. Sudionik koji ne uspije postići »potpunu usklađenost« podnosi akcijski plan u kojemu iskazuje kako namjerava postići potpunu usklađenost. Hrvatska narodna banka obavješćuje nadležna nadzorna tijela o statusu usklađenosti tog sudionika.

7. Ako sudionik odbije odobriti trajni pristup svojoj potvrdi o postupanju u skladu sa zahtjevima svojih odabranih pružatelja mrežnih usluga za sigurnost krajnje točke ili ne dostavi TARGET2 samocertifikaciju, razina usklađenosti sudionika razvrstava se kao »velika neusklađenost«.

8. Hrvatska narodna banka svake godine ponovno ocjenjuje usklađenost sudionika.

9. Hrvatska narodna banka može sudionicima čija je razina usklađenosti ocijenjena kao manja ili velika neusklađenost nametnuti sljedeće mjere, i to sljedećim redom prema težini:

(a) pojačano praćenje: sudionik je dužan dostavljati Hrvatskoj narodnoj banci mjesečno izvješće, koje potpisuje viši rukovoditelj, o napretku u rješavanju neusklađenosti. Dodatno, sudionik je dužan plaćati mjesečnu novčanu kaznu za svaki račun u iznosu mjesečne naknade za taj račun iz točke 1. podtočke 1. Dodatka VI. ove Odluke isključujući naknade za transakcije. Ova mjera može se nametnuti ako sudionik primi drugu uzastopnu procjenu manje neusklađenosti ili procjenu velike neusklađenosti;

(b) privremeno isključenje: sudionik u sustavu TARGET2-HR može biti privremeno isključen prema članku 34. stavku 2. točkama (b) i (c) ove Odluke. Odstupajući od članka 34. ove Odluke, sudionika se privremeno isključuje po proteku roka od tri mjeseca od obavijesti o privremenom isključenju. Sudionik je dužan plaćati mjesečnu novčanu kaznu za svaki privremeno isključeni račun u iznosu dvostruke mjesečne naknade za taj račun iz točke 1. podtočke 1. Dodatka VI. ove Odluke isključujući naknade za transakcije. Ova mjera može se nametnuti ako sudionik primi drugu uzastopnu procjenu velike neusklađenosti;

(c) trajno isključenje: sudionik u sustavu TARGET2-HR može biti trajno isključen prema članku 34. stavku 2. točkama (b) i (c) ove Odluke. Odstupajući od članka 34. ove Odluke, sudionika se trajno isključuje po proteku roka od tri mjeseca od obavijesti o trajnom isključenju. Sudionik je dužan platiti dodatnu novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 EUR za svaki trajno isključeni račun. Ova mjera može se nametnuti ako sudionik ni nakon tri mjeseca privremenog isključenja nije otklonio veliku neusklađenost na način koji je prihvatljiv Hrvatskoj narodnoj banci.

10. Sudionici koji dopuštaju trećim stranama pristup svojem PM računu kako je navedeno u članku 6. stavcima 2., 3. i 4. ove Odluke, dužni su upravljati rizikom koji proizlazi iz dopuštanja takvog pristupa u skladu sa sigurnosnim zahtjevima iz stavaka od 1. do 9. ovog članka. Samocertifikacija iz stavka 4. ovog članka treba sadržavati izjavu da je sudionik obvezao treće osobe koje imaju pristup PM računu tog sudionika da poštuju zahtjeve TARGET2 pružatelja mrežnih usluga za sigurnost krajnje točke.«

Članak 7.

Članak 39. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Uzima se da su sudionici upoznati sa svim obvezama koje imaju prema propisima o zaštiti podataka, da ih ispunjavaju i da su u mogućnosti dokazati to ispunjavanje obveza nadležnim tijelima. Uzima se da su sudionici upoznati sa svim svojim obvezama u vezi s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranju terorizma, širenju nuklearnog oružja i razvoju sustava dostave nuklearnog oružja, posebno u odnosu na provedbu odgovarajućih mjera o svakom plaćanju u korist ili na teret svojih PM računa i da ih ispunjavaju. Sudionici osiguravaju da su upoznati s politikom TARGET2 pružatelja mrežnih usluga u smislu povrata izgubljenih podataka prije zasnivanja ugovornog odnosa s TARGET2 pružateljem mrežnih usluga.«

Članak 8.

Iza članka 45. dodaje se članak 45.a, koji glasi:

»Članak 45.a

Prijelazna odredba

Kada sustav TARGET postane operativan, a sustav TARGET2 prestane s radom, salda na PM računima bit će prenesena na odgovarajuće račune sljednike imatelja računa u sustavu TARGET.«

Članak 9.

Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 21. studenoga 2021., osim članka 2. stavka 1. ove Odluke, koji stupa na snagu na dan objave ove Odluke i dijela članka 5. ove Odluke koji se odnosi na zahtjeve iz članka 6. stavka od 1. do 3. Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR da imatelji PM računa, neizravni sudionici i dostupni imatelji BIC-a koji su pristupili SCT Inst shemi budu dostupni na TIPS platformi, koji stupa na snagu 25. veljače 2022.

O.br: 436-2555-090/11-21/BV
Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.