Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

NN 119/2021 (5.11.2021.), Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR

HRVATSKA NARODNA BANKA

2063

Na temelju članka 155. stavka 1. Zakona o platnom prometu (»Narodne novine«, br. 66/2018.) i članka 42. stavka 3. točke 12. Zakona o Hrvatskoj narodnoj banci (»Narodne novine«, br. 75/2008., 54/2013. i 47/2020.) Savjet Hrvatske narodne banke donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O UVJETIMA ZA OTVARANJE I FUNKCIONIRANJE TIPS NAMJENSKOGA NOVČANOG RAČUNA
(TIPS DCA) U SUSTAVU TARGET2-HR

Članak 1.

U Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR (»Narodne novine«, br. 102/2018. i 110/2019.) u članku 1. stavku 1. riječi »ESB/2019/30 od 4. listopada 2019.« zamjenjuju se riječima »ESB/2021/30 od 20. srpnja 2021.«.

Članak 2.

1. U članku 2. stavku 1. iza riječi »Dodatak IV.: Popis naknada«, dodaje se veznik »i«, a riječi »Dodatak V.: Tehnički zahtjevi povezivosti TIPS-a i« brišu se.

2. Stavak 6. mijenja se i glasi:

»6. Ova Odluka i njezini dodaci zajedno s Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o dodatnim i izmijenjenim uvjetima za otvaranje i funkcioniranje PM računa u sustavu TARGET2-HR upotrebom internetskog pristupa i njezinim dodacima, Odlukom o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje T2S namjenskoga novčanog računa (T2S DCA) u sustavu TARGET2-HR i njezinim dodacima, Odlukom o postupcima namire za sporedne sustave i Odlukom o TIPS usluzi za sporedne sustave koji namiruju instant plaćanja čine Pravila rada sustava TARGET2-HR.«

Članak 3.

1. U članku 3. točka 3) mijenja se i glasi:

»3) »dostupna strana« znači subjekt koji:

a) ima BIC

b) određen je kao dostupna strana od strane imatelja TIPS DCA-a ili od strane sporednog sustava

c) korespondent je, klijent ili podružnica imatelja TIPS DCA-a ili sudionik u sporednom sustavu ili korespondent, klijent ili podružnica sudionika u sporednom sustavu i

d) dostupan je preko TIPS platforme i može dostavljati naloge za instant plaćanje i primati naloge za instant plaćanje preko imatelja TIPS DCA-a ili sporednog sustava ili, ako je tako ovlašten od imatelja TIPS DCA-a ili sporednog sustava, izravno«.

2. Točka 16) mijenja se i glasi:

»16) »nalog za instant plaćanje« znači, u skladu sa SEPA shemom za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskoga platnog vijeća, instrukcija za plaćanje koja se može izvršiti 24 sata na dan, svakoga kalendarskog dana u godini, s obradom i obaviješću platitelju koja je trenutačna ili gotovo trenutačna i koja uključuje:

(a) naloge za instant plaćanje s TIPS DCA-a na TIPS DCA

(b) naloge za instant plaćanje s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava

(c) naloge za instant plaćanje s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA i

(d) naloge za instant plaćanje s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS tehnički račun sporednog sustava«.

3. Točka 17) mijenja se i glasi:

»17) »nalog za plaćanje«, osim kada je izraz upotrijebljen u člancima od 16. do 18. ove Odluke, znači nalog za instant plaćanje, pozitivan odgovor na opoziv, nalog za prijenos likvidnosti s PM-a na TIPS DCA, nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM, nalog za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA ili nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava«.

4. Točka 48) briše se.

5. Iza točke 51) dodaju se točke od 52) do 58), koje glase:

»52) »TIPS tehnički račun sporednog sustava« znači račun koji drži sporedni sustav ili središnja banka u ime sporednog sustava u komponenti sustava TARGET2 središnje banke za uporabu od strane tog sporednog sustava u svrhu namire instant plaćanja u vlastitim knjigama

53) »nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa sredstava s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava radi povećanja pozicije imatelja TIPS DCA-a (ili pozicije drugog sudionika u sporednom sustavu) u knjigama tog sporednog sustava

54) »nalog za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA« znači instrukcija za prijenos određenog iznosa sredstava s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA radi smanjenja pozicije imatelja TIPS DCA-a (ili pozicije drugog sudionika u sporednom sustavu) u knjigama tog sporednog sustava

55) »pružatelj mrežnih usluga ili »NSP« znači društvo kojemu je dodijeljena koncesija Eurosustava za pružanje usluga povezivanja putem jedinstvenog portala za pristup tržišnoj infrastrukturi Eurosustava (engl. Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway)

56) »IBAN« znači međunarodni broj bankovnog računa kojim se na jedinstven način identificira pojedinačni račun u određenoj financijskoj instituciji u određenoj zemlji

57) »SEPA shema za instant kreditni transfer (SCT Inst) Europskog platnog Vijeća« ili »SCT Inst shema« znači automatizirani, otvoreni sustav standarda kojim se osigurava da se sudionici SCT Inst moraju pridržavati skupa međubankovnih pravila, čime se pružateljima platnih usluga u SEPA-i omogućuje da nude automatizirani proizvod za instant kreditni transfer u eurima na razini SEPA-e

58) »usluga pretraživanja s mobilnih posrednih identifikatora računa« ili »MPL« znači usluga koja omogućuje imateljima TIPS DCA, sporednim sustavima koji upotrebljavaju TIPS tehničke račune sporednog sustava i dostupnim stranama, koji od svojih klijenata prime zahtjev za izvršenje naloga za instant plaćanje u korist korisnika identificiranog putem posrednog identifikatora računa (npr. broja mobilnog uređaja), da iz središnjeg repozitorija MPL-a dobiju odgovarajući IBAN korisnika i BIC radi upotrebe za odobravanje odgovarajućeg računa u TIPS-u.«

Članak 4.

1. U članku 4. stavku 2. na kraju točke (g) briše se riječ: »i«.

2. Iza točke (g) dodaje se nova točka (h), koja glasi:

»(h) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava i nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA i«.

3. Dosadašnja točka (h) postaje točka (i).

4. Stavak 3. mijenja se i glasi:

»3. Sustav TARGET2 omogućuje namiru plaćanja u eurima u realnom vremenu na bruto načelu, s namirom u novcu središnje banke preko PM računa, T2S namjenskih novčanih računa i TIPS namjenskih novčanih računa. Sustav TARGET2 uspostavljen je i djeluje na temelju SSP-a, preko kojeg se nalozi za plaćanje dostavljaju i obrađuju te preko kojeg se naposljetku primaju plaćanja na isti tehnički način. Što se tiče tehničkog funkcioniranja TIPS namjenskih novčanih računa i TIPS tehničkih računa sporednih sustava, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju TIPS platforme. Što se tiče tehničkog funkcioniranja T2S namjenskih novčanih računa, sustav TARGET2 tehnički je uspostavljen i djeluje na temelju T2S platforme.«

Članak 5.

U članku 6. stavak 1. točka a) podtočka i) mijenja se i glasi:

»i) postaviti, voditi, upravljati i pratiti te osigurati sigurnost potrebne informatičke infrastrukture radi povezivanja s TIPS platformom i dostavljanja naloga za plaćanje TIPS platformi; pritom podnositelji prijave za imatelja TIPS DCA-a mogu uključiti treće strane, ali zadržavaju isključivu odgovornost; konkretno, osim ako se rabi inicijator, podnositelji prijave za imatelja TIPS DCA moraju sklopiti ugovor s jednim pružateljem mrežnih usluga ili s više njih radi dobivanja potrebne veze i pristupa, u skladu s tehničkim specifikacijama i zahtjevima iz Dodatka I. ove Odluke i«.

Članak 6.

Članak 9. mijenja se i glasi:

»Članak 9.

Ugovorni odnos s pružateljem mrežnih usluga

1. Sudionici moraju:

(a) sklopiti ugovor s pružateljem mrežnih usluga u okviru ugovora o koncesiji s tim pružateljem mrežnih usluga kako bi se uspostavila tehnička veza sa sustavom TARGET2-HR; ili

(b) povezati se preko drugog subjekta koji je sklopio ugovor s pružateljem mrežnih usluga u okviru ugovora o koncesiji s tim pružateljem mrežnih usluga.

2. Pravni odnos između sudionika i pružatelja mrežnih usluga isključivo je uređen uvjetima njihova zasebnog ugovora kako je navedeno u stavku 1. točki (a) ovog članka.

3. Usluge koje pruža pružatelj mrežnih usluga ne čine dio usluga koje pruža Hrvatska narodna banka u vezi sa sustavom TARGET2.

4. Hrvatska narodna banka nije odgovorna za radnje, pogreške ili propuste pružatelja mrežnih usluga (uključujući njegove direktore, osoblje i podizvođače) ili za radnje, pogreške ili propuste trećih strana koje izaberu sudionici radi dobivanja pristupa mreži pružatelja mrežnih usluga.«

Članak 7.

Članak 10. briše se.

Članak 8.

Iza članka 11. dodaje se članak 11.a, koji glasi:

»Članak 11.a

Repozitorij MPL-a

1. Središnji repozitorij MPL-a sadržava korelacijsku tablicu posredni identifikator računa – IBAN za potrebe usluge MPL-a.

2. Svaki posredni identifikator računa može biti povezan sa samo jednim IBAN-om. IBAN može biti povezan s jednim ili više posrednih identifikatora računa.

3. Članak 29. ove Odluke primjenjuje se na podatke sadržane u repozitoriju MPL-a.«

Članak 9.

U članku 12. stavak 9. briše se.

Članak 10.

Članak 16. mijenja se i glasi:

»Članak 16.

Vrsta naloga za plaćanje na TIPS DCA-u

Za potrebe TIPS usluge kao nalog za plaćanje utvrđuje se sljedeće:

(a) nalozi za instant plaćanja

(b) pozitivni odgovori na opoziv

(c) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM

(d) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava i

(e) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA.«

Članak 11.

U članku 18. stavak 6. mijenja se i glasi:

»6. Nakon što je nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM, nalog za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava ili nalog za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA prihvaćen u smislu članka 17. ove Odluke, sustav TARGET2-HR provjerava ima li dovoljno sredstava na platiteljevu TIPS DCA-u. Ako na platiteljevu TIPS DCA-u nema dovoljno sredstava, nalog za prijenos likvidnosti bit će odbijen. Ako na platiteljevu TIPS DCA-u ima dovoljno sredstava, nalog za prijenos likvidnosti bit će odmah namiren.«

Članak 12.

U članku 20. stavku 1. točka (b) mijenja se i glasi:

»(b) nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na PM, pozitivni odgovori na opoziv i nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS DCA-a na TIPS tehnički račun sporednog sustava prihvaćeni su u sustav TARGET2-HR i neopozivi u trenutku kad je odgovarajući TIPS DCA terećen. Nalozi za prijenos likvidnosti s TIPS tehničkog računa sporednog sustava na TIPS DCA prihvaćeni su u sustav TARGET2-HR i neopozivi u trenutku terećenja odgovarajućeg TIPS tehničkog računa sporednog sustava«.

Članak 13.

Članak 30. stavak 1. mijenja se i glasi:

»1. Uzima se da su imatelji TIPS DCA-a upoznati sa svim svojim obvezama prema propisima o zaštiti podataka, da ih ispunjavaju i da su u mogućnosti dokazati to svoje ispunjavanje obveza odgovarajućim nadležnim tijelima. Uzima se da su upoznati sa svim svojim obvezama u vezi s propisima o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, širenju nuklearnog oružja i razvoju sustava dostave nuklearnog oružja, posebice u odnosu na provedbu odgovarajućih mjera u odnosu na naloge za plaćanje u korist ili na teret njihovih TIPS namjenskih novčanih računa, te da ih se pridržavaju. Prije zasnivanja ugovornog odnosa s pružateljem mrežnih usluga imatelji TIPS DCA-a dužni su upoznati se s politikom povrata izgubljenih podataka izabranog pružatelja mrežnih usluga.«

Članak 14.

Iza članka 35. dodaje se članak 35.a, koji glasi:

»Članak 35.a

Prijelazna odredba

Kada sustav TARGET postane operativan, a sustav TARGET2 prestane s radom, imatelji TIPS DCA-a postaju imatelji TIPS DCA-a u sustavu TARGET.«

Članak 15.

Iza članka 35.a dodaje se članak 35.b, koji glasi:

»Članak 35.b

Upućivanje na: »TIPS pružatelj mrežnih usluga«, u određenom padežu, u članku 17. stavku 1. točki (a), članku 24. stavcima 1. i 2., članku 26. stavku 2. točki (d) i članku 29. stavku 6. ove Odluke zamjenjuje se upućivanjem na »pružatelj mrežnih usluga« u odgovarajućem padežu.«

Članak 16.

1. Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Dodatak V. Odluci o uvjetima za otvaranje i funkcioniranje TIPS namjenskoga novčanog računa (TIPS DCA) u sustavu TARGET2-HR, »Tehnički zahtjevi povezivosti TIPS-a – Usluge TIPS pružatelja mrežnih usluga«, O. br.: 369-020/11-18/BV od 23. studenoga 2018.

2. Ova Odluka objavljuje se u »Narodnim novinama« i stupa na snagu 21. studenoga 2021.

O.br. 436-2557-090/11-21/BV

Zagreb, 3. studenoga 2021.

Predsjednik Savjeta
Hrvatske narodne banke
Guverner
Boris Vujčić, v. r.