Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

NN 120/2021 (10.11.2021.), Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju

Hrvatski sabor

2067

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA
O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Proglašavam Zakon o izmjeni Zakona o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 29. listopada 2021.

Klasa: 011-01/21-01/79

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENI ZAKONA O DOBROVOLJNOM ZDRAVSTVENOM OSIGURANJU

Članak 1.

U Zakonu o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine«, br. 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20.) u članku 14.b stavku 1. riječi: »1.563,23 kune« zamjenjuju se riječima: »2.000,00 kuna«.

U stavku 2. riječi: »2.000,00 kuna« zamjenjuju se riječima: »2.500,00 kuna«.

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 500-01/21-01/07

Zagreb, 29. listopada 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.