Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

NN 120/2021 (10.11.2021.), Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite

Ministarstvo unutarnjih poslova

2070

Na temelju članka 12. stavka 9. Zakona o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 16/20) ministar unutarnjih poslova donosi

PRAVILNIK

O PROSTORNIM I TEHNIČKIM UVJETIMA KOJE MORA ISPUNJAVATI POSLOVNI PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se prostorni i tehnički uvjeti koje mora ispunjavati poslovni prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite.

(2) Ovaj Pravilnik je notificiran u skladu s postupkom utvrđenim Direktivom (EU) 2015/1535 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. rujna 2015. o utvrđivanju postupka pružanja informacija u području tehničkih propisa i pravila o uslugama informacijskog društva (SL L 241, 17. 9. 2015.) pod brojem 2021/288/HR.

Članak 2.

(1) Poslovni prostor pravnih osoba i obrta te unutarnjih službi zaštite koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti privatne zaštite, njihovih podružnica, ureda, ispostava i izdvojenih pogona u kojima se obavlja djelatnost privatne zaštite (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) mora biti namijenjen obavljanju djelatnosti privatne zaštite (tjelesne zaštite, tehničke zaštite te izrade prosudbe ugroženosti).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, prostor u kojem se obavljaju isključivo poslovi izrade prosudbe ugroženosti, projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite te organizacije poslova neposredne tjelesne zaštite osoba može biti u stambenoj prostoriji u privatnom vlasništvu, pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

(3) Pravna osoba, obrtnik i unutarnja služba zaštite moraju imati poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka u vlasništvu ili posjedu na temelju valjane pravne osnove.

(4) Vlasništvo odnosno posjed dokazuje se vlasničkim listom i/ili odgovarajućim ugovorom.

(5) Poslovni prostor može koristiti samo jedna pravna osoba, obrtnik ili unutarnja služba zaštite dok više pravnih subjekata može koristiti samo zajednički sanitarni čvor.

(6) Iznimno od odredbe stavka 5. ovog članka, poslovni prostor može koristiti više pravnih osoba ili obrta s odobrenjem za djelatnost privatne zaštite ako imaju istog osnivača ili vlasnika i ako mogu organizirati nesmetanu djelatnost.

II. PROSTOR U KOJEM SE OBAVLJA DJELATNOST PRIVATNE ZAŠTITE

Članak 3.

(1) Pravne osobe i obrti registrirani za obavljanje djelatnosti tjelesne zaštite moraju imati poslovni prostor koji se sastoji od:

1. uredskog dijela u kojem se provode administrativni poslovi

2. prijamnog dijela za stranke, kao zasebno odvojenog prostora

3. prostorije za smještaj opreme, odjeće i drugih pomagala

4. osiguranih uvjeta za sigurnu pohranu vatrenog oružja propisanih ovim pravilnikom i posebnim propisima koji uređuju područje proizvodnje i prometa oružja, ako se poslovi tjelesne zaštite obavljaju s oružjem

5. posebnog prostora za dojavni centar, ako pravna osoba ili obrt ima uspostavljen centralni dojavni sustav (CDS)

6. odgovarajućeg prostora za smještaj pasa, ako se tjelesna zaštita obavlja s psima

7. sanitarnog čvora.

(2) Prostorije poslovnog prostora iz stavka 1. točke 1., 2., 4. i 7. ovog članka moraju biti u sklopu jedinstvene građevinske cjeline.

Članak 4.

(1) Pravne osobe i obrti registrirani za obavljanje djelatnosti tehničke zaštite moraju imati poslovni prostor koji se sastoji od:

1. uredskog dijela u kojem se provode administrativni poslovi

2. prijamnog dijela za stranke, kao zasebno odvojenog prostora

3. prostorije za smještaj opreme, odjeće i drugih pomagala

4. posebnog prostora za dojavni centar, ako pravna osoba ili obrt ima uspostavljen CDS ili centralni tehnički nadzor (CTN)

5. sanitarnog čvora.

(2) Prostorije poslovnog prostora iz stavka 1. točke 1., 2. i 5. ovog članka moraju biti u sklopu jedinstvene građevinske cjeline.

Članak 5.

(1) Pravne osobe i obrti koji imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti tjelesne i tehničke zaštite moraju imati kumulativno zadovoljene prostorno tehničke uvjete propisane člankom 3. i 4. ovog Pravilnika.

(2) Iznimno od članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika, poslovni prostor u kojem se samo obavlja djelatnost izrade prosudbe ugroženosti i poslovni prostor u kojem se obavljaju samo poslovi projektiranja i nadzora provedbe tehničke zaštite moraju sadržavati prostorno tehničke uvjete propisane člankom 4. stavkom 1. točkama 1. i 5. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Pravna osoba ili obrtnik koji ima odobrenje za obavljanje izobrazbe čuvara, zaštitara i zaštitara specijalista, može u sklopu poslovnog prostora u kojem se obavlja redovno poslovanje djelatnosti privatne zaštite organizirati i izobrazbu za poslove tjelesne zaštite, ako ispuni sve uvjete za nesmetanu provedbu privatne zaštite.

III. OPREMLJENOST POSLOVNOG PROSTORA

Članak 7.

(1) Poslovni prostor mora biti opremljen uredskim namještajem i opremom za pohranu dokumentacije, te odgovarajućom informatičkom i komunikacijskom opremom.

(2) Radi pohrane predmeta i dokumentacije te njihove zaštite od požara, neovlaštenog pristupa i krađe, u poslovnom prostoru mora biti minimalno jedan vatrootporni protuprovalni ormar koji ima certifikat protuprovalnosti prema HRN EN 14450 u stupnju sigurnosti 2 i certifikat vatrootpornosti prema HRN EN 15656 na minimalno 30 minuta.

(3) Informatička oprema mora sadržavati minimalno jedno računalo s pisačem, internetskom vezom i faksom.

(4) Komunikacijska oprema mora sadržavati telefonsku liniju (fiksnu i/ili mobilnu).

(5) Pravne osobe, obrtnici i unutarnje službe zaštite moraju za neprekidno nesmetano funkcioniranje informatičke i komunikacijske opreme, te sustava tehničke zaštite i ostalih sustava koji se napajaju električnom energijom osigurati rezervno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način u trajanju od najmanje 60 minuta.

(6) U poslovnom prostoru mora biti osiguran ormarić s pripadajućom opremom za pružanje prve pomoći.

(7) Provjera ispravnosti oružja i njegova primopredaja obavlja se u priručnom skladištu oružja, a ako isto nije uspostavljeno provjera se obavlja u sigurnoj prostoriji u kojoj, prilikom provjere oružja nema drugih osoba, pri čemu se mora osigurati smještaj posude s pijeskom.

IV. ZAŠTITA POSLOVNOG PROSTORA

Članak 8.

Siguran smještaj i pohrana oružja i streljiva

(1) Pravne osobe i obrtnici koji obavljaju poslove tjelesne zaštite s vatrenim oružjem, moraju u sklopu poslovnog prostora osigurati prostorno tehničke uvjete za siguran smještaj i pohranu vatrenog oružja i streljiva.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovog članka, pravna osoba, unutarnja služba zaštite i obrtnik koji pri obavljanju poslova tjelesne zaštite koriste vatreno oružje izvan područja registriranog sjedišta i poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite vatreno oružje može pohranjivati i u poslovnim prostorima drugih pravnih osoba u kojima ili za račun kojih pravna osoba ili obrtnik s odobrenjem za obavljanje djelatnosti tjelesne zaštite obavlja ugovorne poslove s oružjem, na način i pod uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

Članak 9.

(1) Vatreno oružje i streljivo propisano Zakonom o privatnoj zaštiti (»Narodne novine«, br. 16/20.) (u daljnjem tekstu: Zakon) na siguran način smješta se u priručnom skladištu koje:

– mora biti zaseban požarni sektor, a građevinski elementi na granici požarnog sektora moraju biti otporni na požar najmanje 60 minuta

– ako ima prozore, moraju biti zaštićeni metalnom mrežom debljine alki najmanje 5 mm i maksimalnom veličinom otvora 70 x 70 mm ili fiksnim rešetkama debljine šipki 10 mm, pri čemu najveći razmak između šipki može biti 100 mm, a između vodoravnog metalnog ukrućenja do 300 mm

– ne smije imati direktan izlaz na javni prostor (ulicu i dr.) ili privatni prostor

– ulazna vrata moraju imati vatrootpornost najmanje 60 minuta, sukladno propisima koji uređuju područje otpornosti na požar i druge zahtjeve koje građevine moraju zadovoljiti u slučaju požara

– uspostavljen sustav kontrole pristupa/ulaza.

(2) Grijanje priručnog skladišta smije se obavljati samo uređajima na toplu vodu, vodenu paru ili topli zrak koji se ubacuje izvana, tako da temperatura vanjske površine uređaja ne prelazi 120°C.

(3) U priručnom skladištu nije dozvoljena upotreba otvorenog plamena, a uključivanje rasvjete mora se izvesti izvan priručnog skladišta.

Članak 10.

(1) Iznimno od odredbe članka 9. stavka 1. ovog Pravilnika, vatreno oružje i streljivo može se pohranjivati i u vatrootpornom i protuprovalnom sefu, otpornosti na požar najmanje 60 minuta i protuprovalne otpornosti klase V prema EN 1143-1, sa zaključavanjem putem brave s vremenskom odgodom otvaranja koja mora imati minimalnu protuprovalnu otpornost klase A prema normi HRN EN 1300.

(2) Sef iz stavka 1. ovog članka mora biti učvršćen za stabilnu podlogu ili površinu (»usidren«) sukladno pravilima struke tehničke zaštite, te imati ugrađen detektor neovlaštenog otvaranja vrata i detektor šuma ili vibracija povezan s glasnom, svjetlosnom ili tihom dojavom.

(3) Smještaj sefa u poslovnom prostoru mora biti u zasebnoj prostoriji izvan pogleda neovlaštenih osoba i stranaka i mora biti obuhvaćen sustavom video nadzora koji omogućava identifikaciju osoba, dok ulaz mora biti zaštićen najmanje sustavom mehaničke zaštite.

(4) Ovlast za otvaranje sefa, ulaz u priručno skladište i manipulaciju oružjem i streljivom donosi odgovorna osoba pravne osobe i vlasnik obrta općim aktom o razvrstavanju radnih mjesta poslova privatne zaštite s opisom navedenih poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto, s popisom ovlaštenih osoba, njihovim podacima i načinom manipulacije oružjem i streljivom o čemu se vodi evidencija.

(5) Za pohranu vatrenog oružja u slučaju propisanom odredbom članka 8. stavak 2. ovog Pravilnika, mogu se koristiti kase koje moraju biti u zasebnoj prostoriji, zaključane u ormaru, učvršćene za čvrstu podlogu te imati numerički način otvaranja.

(6) Pravna osoba i obrtnik koji provodi tjelesnu zaštitu s oružjem na način propisan odredbom članka 8. stavkom 2. ovog Pravilnika, dužan je sastaviti procedure kojima će se ograničiti pristup oružju na način da je ono dostupno samo ovlaštenim osobama.

Članak 11.

Zaštita od protupravnih radnji

(1) Poslovni prostor pravnih osoba i obrta mora biti na odgovarajući način zaštićen od protupravnih radnji kao što su provale, otuđenja i oštećenja stvari, uvida i krađe klasificiranih podataka, neovlaštenog pristupa i zloporabe oružja te drugih oblika kaznenih i prekršajnih djela.

(2) Poslovni prostor iz stavka 1. ovog članka može biti štićen tjelesnom ili/i tehničkom zaštitom pri čemu tehnička zaštita podrazumijeva provedbu cjelovitog postupka izrade projektne dokumentacije, utvrđivanje visine rizika, kategorizacije objekta i prostora, izradu projekta s mjerama zaštite i uspostavu mjera, kako je propisano odredbama podzakonskih akata koji uređuju poslove izrade prosudbe ugroženosti i tehničke zaštite.

Članak 12.

Zaštita od požara

Zaštita od požara poslovnog prostora u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite mora se izvesti na način propisan posebnim propisima koji uređuju sustav zaštite od požara.

V. UTVRĐIVANJE UVJETA PROPISANIH ZA POSLOVNI PROSTOR

Članak 13.

(1) Postojanje prostornih i tehničkih uvjeta propisanih ovim Pravilnikom utvrđuje Ministarstvo unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), a pregled obavlja službenik koji obavlja poslove inspekcijskog nadzora djelatnosti privatne zaštite i službenik koji obavlja poslove inspekcijskog nadzora zaštite od požara.

(2) Pregled poslovnog prostora koji obavlja inspektor nadležan za nadzor privatne zaštite sastoji se od:

– pregleda poslovne dokumentacije (ugovora o vlasništvu ili zakupu poslovnog prostora)

– pregleda svih prostorija poslovnog prostora

– pregleda projektne dokumentacije privatne zaštite objekta

– pregleda osiguranih uvjeta za smještaj i sigurnu pohranu vatrenog oružja

– provjeru ispravnosti i funkcionalnosti sustava tehničke zaštite

– pregleda certifikata i potvrda o ispitivanju opreme i usklađenosti s normama.

(3) Pregled poslovnog prostora koji obavlja inspektor nadležan za poslove inspekcijskog nadzora zaštite od požara sastoji se od:

– pregleda prostorije priručnog skladišta oružja da ispunjava uvjete propisane člankom 9. ovog Pravilnika

– utvrđivanja je li ormar za čuvanje dokumentacije otporan na požar najmanje 30 minuta a sef za pohranu oružja otporan na požar najmanje 60 minuta

– utvrđivanja je li postavljen dovoljan broj ispravnih vatrogasnih aparata

– utvrđivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenih instalacija (npr. električna (otpor izolacije), gromobranska, plinska dr.)

– utvrđivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađene protupanične rasvjete, tipkala za isključenje el. energije i dr.

– utvrđivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenih stabilnih sustava za dojavu i gašenje požara (npr. vatrodojava, sprinkler, hidrantska mreža i dr.)

– utvrđivanja ispravnosti i funkcionalnosti ugrađenih sustava za sprječavanje širenja požara (npr. pp zaklopke i dr.)

– utvrđivanja načina zagrijavanja prostora i ispravnosti trošila za zagrijavanje (npr. plinski bojler.).

(4) O pregledu poslovnog prostora sastavlja se zapisnik kojeg potpisuju inspektori i ovlaštena osoba pravne osobe i obrtnika.

(5) Zapisnik iz stavka 4. ovog članka mora sadržavati mišljenje o tome udovoljava li poslovni prostor prostornim i tehničkim uvjetima propisanim ovim Pravilnikom.

VI. DOJAVNI CENTAR

Članak 14.

(1) Dojavni centar je prostor koji se sastoji od jedne ili više prostorija u kojima se zaprimaju i obrađuju dojave sa javljača štićenih objekata i prostora te na drugi način za potrebe pružanja tjelesne ili tehničke intervencije.

(2) Dojavni centar mora biti fizički odvojen od prostorija poslovnog prostora u kojem se obavlja druga vrsta djelatnosti.

(3) Građevinski elementi vanjskog prostora dojavnog centra moraju na odgovarajući način imati elemente čvrstoće i otpornosti koji sprječavaju fizički prodor u prostor (čvrsti zidovi i stropovi) i o tome imati dokumentirani dokaz o ispitivanju.

Članak 15.

(1) U prostorije dojavnog centra mora biti ograničen ulaz osoba i to isključivo osobama ovlaštenim općim aktom o razvrstavanju radnih mjesta poslova privatne zaštite s opisom navedenih poslova te ovlastima zaposlenika za svako radno mjesto.

(2) Broj ulaza u prostor dojavnog centra mora biti ograničen, a u svaki od njih treba biti uspostavljen sustav kontrole pristupa/ulaza, koji omogućava evidentiranje i identifikaciju osoba.

(3) Ulazna vrata moraju biti protuprovalna, minimalne razine protuprovalnosti klase RC 5 prema normi HRN EN 1627, s mogućnošću otvaranja putem sustava kontrole ulaza i moraju imati mogućnost blokiranja od strane operatera ili drugog ovlaštenog osoblja koje je u funkciji CDS-a ili CTN-a.

(4) Ako prostorije dojavnog centra imaju prozore, isti moraju biti zaštićeni protuprovalnim nerasprskavajućim folijama i protuprovalnim sustavom ili metalnim rešetkama izvana ili imati otpornost na fizički napad po HRN EN 356 u razredu P6B i otpornost na propucavanje vatrenim oružjem prema normi HRN EN 1063 u razini BR 3 – S.

(5) Ostali sustavi tehničke zaštite (sustav video nadzora, protuprovalni i protuprepadni sustavi i dr.) kojima se utvrđuje broj i raspored uređaja i sustava projektiraju se i izvode temeljem projektne dokumentacije iz članka 11. ovog Pravilnika sukladno normi HRN EN 50518.

(6) U dojavnom centru mora se uspostaviti odgovarajuća zaštita od požara, sukladno odredbi članka 12. ovog Pravilnika.

Članak 16.

(1) Dojavni centar mora biti opremljen uredskom, informatičko i komunikacijskom opremom koja mora biti ispravna i u funkciji 24 sata, a uočeni kvarovi i nefunkcionalnost moraju se zabilježiti i dojaviti odmah nadležnim službama.

(2) Sustavi za prijenos alarmnih signala u dojavni centar mogu biti analogni (kontinuirana telefonska veza ili putem mobilnih uređaja (GSM) i digitalni (prijenos putem internetskih veza ili IT ili mobilnim internetom (GPRS).

(3) Prijamni i komunikacijski signali moraju biti automatski zabilježeni i pohranjeni na zaštićenom mediju najmanje tri mjeseca, a moraju sadržavati:

– podatke o štićenom objektu s kojega je zaprimljena dojava

– vrstu i lokaciju javljača s kojega je stigla dojava

– datum i vrijeme zaprimanja signala

– postupanje operatera koji usmeno komunicira s potrebnim ovlaštenim osobama i tijelima.

(4) Komunikacijska veza uspostavljena u dojavnom centru mora biti javna i interna, a linije zaštićene i dostupne 24 sata.

(5) Za neprekidno nesmetano funkcioniranje sustava tehničke zaštite dojavni centar mora imati zasebno rezervno napajanje električnom energijom putem UPS uređaja ili rezervnih baterija ili na drugi način u trajanju od najmanje 30 minuta.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o prostornim i tehničkim uvjetima koje mora ispunjavati prostor u kojem se obavlja djelatnost privatne zaštite (»Narodne novine«, broj 29/05. i 86/08.).

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/20-01/261

Urbroj: 511-01-152-21-9

Zagreb, 11. listopada 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.