Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Splita

NN 120/2021 (10.11.2021.), Odluka o izmjenama Odluke o porezima Grada Splita

Grad Split

2075

Na temelju članka 20. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17) i članka 36. Statuta (»Službeni glasnik Grada Splita« broj 17/09, 11/10, 18/13, 39/13, 46/13, 11/18, 6/20 i 41/21) Gradsko vijeće Grada Splita na 6. sjednici održanoj 21. listopada 2021. godine, donosi

ODLUKU

O IZMJENAMA ODLUKE O POREZIMA GRADA SPLITA

Članak 1.

U Odluci o porezima Grada Splita (»Narodne novine« broj 126/17 i »Službeni glasnik Grada Splita« broj 52/17) u članku 2. briše se »točka 2. porez na potrošnju.«

Članak 2.

U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:

»Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 9 % na osnovicu iz stavka 1. ovoga članka.«

Članak 3.

Naslov »2. POREZ NA POTROŠNJU« i članci 7., 8. i 9. brišu se.

Članak 4.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Grada Splita«.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Klasa: 023-01/21-01/38

Urbroj: 2181/01-09-01/7-21-25

Split, 21. listopada 2021.

Predsjednik
Gradskoga vijeća
Jakov Prkić, v. r.