Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

NN 120/2021 (10.11.2021.), Odluka o općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica

Općina Zlatar Bistrica

2076

Na temelju odredbi članka 20., 41. Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine« broj 115/16 i 101/17), članka 34. Statuta Općine Zlatar Bistrica (»Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije« broj 8/18, 18/20 i 9/21), Općinsko vijeće na svojoj 2. sjednici, održanoj 16. rujna 2021. godine, na prijedlog načelnice općine donosi

ODLUKU

O OPĆINSKIM POREZIMA OPĆINE
ZLATAR BISTRICA

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta poreza, porezni obveznik, porezna osnovica, stopa i visina poreza te način obračuna i plaćanja poreza koji su prihod Proračuna Općine Zlatar Bistrica.

II. VRSTE POREZA

Članak 2.

Općinski porezi su:

I. Prirez porezu na dohodak

2. Porez na potrošnju

3. Porez na kuće za odmor

4. Porez na korištenje javnih površina.

1. Prirez porezu na dohodak

Članak 3.

Prirez porezu na dohodak plaća se po stopi od 5% na osnovicu koju čini porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

Članak 4.

Osnovica prireza porezu na dohodak je porez na dohodak utvrđen sukladno Zakonu o porezu na dohodak i Pravilniku o porezu na dohodak.

2. Porez na potrošnju

Članak 5.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih vina, specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića u ugostiteljskim objektima na području Općine Zlatar Bistrica.

Obveznici poreza na potrošnju su fizičke i pravne osobe koje pružaju ugostiteljske usluge na području Općine Zlatar Bistrica.

Članak 6.

Osnovicu poreza na potrošnju čini prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima, a u koju nije uključen porez na dodanu vrijednost.

Obračunsko razdoblje poreza na potrošnju je od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Utvrđenu obvezu poreza na potrošnju za obračunsko razdoblje iz stavka 2. ovog članka, porezni obveznik iskazuje na Obrascu PP-Ml-PO i prodaje ga do 20. dana u mjesecu za prethodni mjesec. Utvrđenu obvezu porezni obveznik je dužan platiti do posljednjeg dana u mjesecu za prethodni mjesec.

Obrazac iz stavka 3. ovog članka podnosi se nadležnoj ispostavi Porezne uprave na način propisan Zakonom o lokalnim porezima.

Članak 7.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% i prihodi je proračuna Općine Zlatar Bistrica.

3. Porez na kuće za odmor

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Zlatar Bistrica.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada ili dio zgrade ili stana koji se koriste povremeno ili sezonski.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje staža kao skladište poljoprivrednih proizvoda, strojeva i oruđa.

Članak 9.

Porez na kuće za odmor plaća se u godišnjem iznosu od 10,00 kuna po m² korisne površine kuće za odmor, a njenu naplatu provodit će nadležna ispostava Porezne uprave.

Članak 10.

Obveznik poreza na kuće za odmor dužan je nadležnoj ispostavi Porezne uprave dostaviti podatke o kući za odmor koji se odnose na mjesto gdje se objekt nalazi te korisnu površinu, kao i podatke o poreznom obveznom obvezniku.

Podatke iz stavka 1. ovog članka, obveznik je dužan dostaviti najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju tog poreza.

4. Porez na korištenje javnih površina

Članak 11.

Porez na korištenje javnih površina plaćaju fizičke i pravne osobe koje koriste javne površine na području Općine Zlatar Bistrica za obavljanje svoje registrirane djelatnosti.

Pod javnim površinama u smislu ove Odluke smatraju se sve površine u vlasništvu Općine Zlatar Bistrica odnosno površine kojima upravlja Općina Zlatar Bistrica i sve površine na kojima je Općina Zlatar Bistrica nadležna za davanje odobrenja za obavljanje djelatnosti.

Članak 12.

Na korištenje javnih površina plaća se porez, i to:

R. br.
1.prigodnu prodaju (svijeća, jelki i sl.)50,00 kn po m1, bez obzira na širinu
2.Prodaju putem pokretnih trgovina50,00 kn mjesečno po vozilu
3.Pokretne stvari sukladno Odluci o komunalnom redu
– oglasne ploče, reklame – 300,00 kuna godišnje, a iznos se odnosi na period postave duži od 1. mjeseca
– tende i nadstrešnice ispred ugostiteljskih, trgovačkih i stambenih objekata, zaštitni stupići, pokretne naprave kao su stolovi, stolice, klupe, suncobrani, pokretne ograde, cvjetne vaze i druge naprave ispred ugosti. objekata – 30,00 kn po m² godišnje
– štandovi i naprave za pripremu i prodaju pića i hrane, napitaka i sladoleda – 50,00 kn po m1, bez obzira na širinu
4.Izlaganje robe izvan izloga30,00 kn po m², mjesečno
5.Postavljanje ukrasnih zastavica, informativno-propagandnih panoa100,00 kuna po odobrenju

Prilikom izračuna dužine svaki prelazak preko m1 uračunava se kao puni metar.

Članak 13.

Pravo na korištenje javne površine, namjenu, rok i uvjete korištenja javne površine utvrđuje se davanjem odobrenja načelnice općine o korištenju javne površine, a rješenje o razrezu poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine.

Odobrenje se izdaje prije početka korištenja dodijeljene javne površine.

Razdoblje oporezivanja je vrijeme korištenja javne površine.

Porez na korištenje javne površine dospijeva na naplatu u roku od 15 dana od dana dostave Rješenja.

U slučaju neovlaštenog korištenja javne površine porez se razrezuje naknadno bez Odobrenja o zakupu javne površine.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Općina Zlatar Bistrica poslove utvrđivanja, evidentiranje naplate i ovrhe radi naplate općinskih poreza – poreza na potrošnju i poreza na kuće za odmor, povjerava Ministarstvu financija, Porez­noj upravi, a nadležno porezno tijelo je stvarno i mjesno nadležna ustrojstvena jedinica Porezne uprave.

Poreznoj upravi za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka pripada naknada u iznosu od 5 % od ukupno naplaćenih prihoda.

Porezna uprava dužna je do 15. u mjesecu, za prethodni mjesec Općini Zlatar Bistrica dostaviti izvješće o utvrđenim i naplaćenim porezima.

Članak 15.

Ovlašćuje se nadležna organizacija platnog prometa zadužena za naplatu javnih prihoda da naknadu Poreznoj upravi obračuna i uplati u Državni proračun, i to do zadnjeg dana u mjesecu za protekli mjesec.

Članak 16.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka općinskim porezima Općine Zlatar Bistrica (»Narodne novine« br. 36/20).

Članak 17.

Ova Odluka će se objaviti u »Narodnim novinama« i »Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2022. godine.

Klasa: 021-05/21-01/02
Urbroj: 2211/08-21-17
Zlatar Bistrica, 16. rujna 2021.

Predsjednica
Općinskog vijeća
Nataša Krajačić, v. r.