Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

NN 121/2021 (12.11.2021.), Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2085

Na temelju članka 46. stavka 3. Zakona o lokalnim izborima (»Narodne novine«, br. 144/12., 121/16., 98/19., 42/20., 144/20. i 37/21.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 11. studenoga 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O VISINI NAKNADE PREDSJEDNICIMA, POTPREDSJEDNICIMA I ČLANOVIMA IZBORNIH POVJERENSTAVA I BIRAČKIH ODBORA ZA PROVEDBU PRIJEVREMENIH I DOPUNSKIH IZBORA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

I.

U Odluci o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima izbornih povjerenstava i biračkih odbora za provedbu prijevremenih i dopunskih izbora u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 83/21.) u točki II. stavku 1. iza riječi: »županijskih izbornih povjerenstava« stavlja se zarez i dodaju se riječi: »Izbornog povjerenstva Grada Zagreba«.

Stavak 2. mijenja se i glasi:

»Iznimno od stavka 1. ove točke, kad se provode prijevremeni i dopunski izbori samo u jedinici lokalne samouprave, predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava županijskih izbornih povjerenstava za provedbu tih izbora određuje se naknada u iznosima utvrđenim točkama III., IV., V. i VI.a ove Odluke.«.

II.

Iza točke VI. dodaje se točka VI.a koja glasi:

»VI.a

U jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u kojima ne bude zaprimljena niti jedna pravovaljana kandidacijska lista odnosno kandidatura predsjedniku, potpredsjedniku i članovima stalnog sastava izbornih povjerenstava tih jedinica određuje se naknada u visini od 600,00 kuna neto po osobi, a članovima proširenog sastava izbornih povjerenstava naknada u visini od 240,00 kuna neto po osobi.«.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/387
Urbroj: 50301-21/32-21-2
Zagreb, 11. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.