Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije

NN 121/2021 (12.11.2021.), Pravilnik o dokumentu za transfer eksplozivnih tvari unutar Europske unije

Ministarstvo unutarnjih poslova

2086

Na temelju članka 54. stavka 10. Zakona o eksplozivnim tvarima te proizvodnji i prometu oružja (»Narodne novine« br. 70/17 i 141/20) i članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu državne uprave (»Narodne novine« br. 66/19), ministar unutarnjih poslova, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za vanjske i europske poslove, donosi

PRAVILNIK

O DOKUMENTU ZA TRANSFER EKSPLOZIVNIH TVARI UNUTAR EUROPSKE UNIJE

Članak 1.

(1) Ovim Pravilnikom propisuju se izgled, sadržaj i način izdavanja dokumenta o transferu eksplozivnih tvari unutar Europske unije (u daljnjem tekstu: dokument o transferu) te način razmjene informacija sa zemljama članicama Europske unije.

(2) Odredbe ovog Pravilnika ne primjenjuju se na transfer pirotehničkih sredstava.

Članak 2.

Ovim se Pravilnikom u hrvatsko zakonodavstvo preuzima Direktiva 2014/28/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 26. veljače 2014. o usklađivanju zakonodavstava država članica u odnosu na stavljanje na raspolaganje eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzor nad njima (preinaka) (Tekst značajan za EGP) (SL L 96, 29. 3. 2014.).

Članak 3.

(1) Za prijevoz eksploziva unutar Europske unije koristi se oblik dokumenta o transferu iz Priloga 1. ovog Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

(2) Za prijevoz streljiva unutar Europske unije koristi se oblik dokumenta o transferu iz Priloga 2. ovog Pravilnika, koji je tiskan uz ovaj Pravilnik i čini njegov sastavni dio.

Članak 4.

(1) Primatelj eksploziva ili streljiva u Republici Hrvatskoj popunjava rubrike od 1. do 4. dokumenta o transferu iz Priloga 1. ili Priloga 2. ovog Pravilnika i valjano popunjeni obrazac dokumenta dostavlja Ministarstvu unutarnjih poslova (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na odobrenje.

(2) Pošiljatelj eksploziva ili streljiva iz Republike Hrvatske ili organizator prijevoza preko područja Republike Hrvatske kada je Republika Hrvatska država članica preko čijeg se područja obavlja tranzit eksploziva ili streljiva ispunjavaju rubrike od 1. do 5. dokumenta o transferu iz Priloga 1. ili Priloga 2. ovog Pravilnika i valjano popunjeni obrazac dokumenta dostavljaju Ministarstvu na odobrenje.

Članak 5.

(1) Primatelj eksploziva ili streljiva u Republici Hrvatskoj dužan je, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz eksploziva ili streljiva preko državne granice i teritorija Republike Hrvatske, Ministarstvu dostaviti i popunjeni obrazac iz članka 4. stavka 1. ovog Pravilnika ili obrazac iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.

(2) Pošiljatelj eksploziva ili streljiva iz Republike Hrvatske dužan je, uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz, Ministarstvu dostaviti i popunjeni obrazac iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika te odobrenje o transferu eksploziva ili streljiva izdano od strane nadležnog tijela države primatelja i odobrenja o transferima eksploziva ili streljiva izdana od strane nadležnih tijela u državama članicama u tranzitu.

(3) Organizator prijevoza eksploziva ili streljiva preko teritorija Republike Hrvatske, kada je Republika Hrvatska država članica preko čijeg se područja obavlja tranzit eksploziva ili streljiva, dužan je uz zahtjev za izdavanje odobrenja za prijevoz preko državne granice i teritorija Republike Hrvatske Ministarstvu dostaviti i popunjeni obrazac iz članka 4. stavka 2. ovog Pravilnika.

Članak 6.

Primatelj ili organizator prijevoza kojem je Ministarstvo izdalo dokument o transferu iz članka 1. ovog Pravilnika dužan je o izdanom dokumentu obavijestiti pošiljatelja eksploziva ili streljiva u državi članici Europske unije.

Članak 7.

Dokument o transferu, koji je Ministarstvo izdalo pošiljatelju eksploziva ili streljiva iz Republike Hrvatske, za vrijeme prijevoza mora se nalaziti u prijevoznom sredstvu kojim se prevoze eksplozivi ili streljivo sve do dolaska na mjesto odredišta.

Članak 8.

(1) Ako Ministarstvo procijeni da je prije izdavanja dokumenta o transferu potrebno od podnositelja zahtjeva pribaviti dodatne informacije za sigurnost prijevoza, zatražit će od podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni potrebnim informacijama i/ili dokumentima.

(2) Organizator prijevoza dužan je na zahtjev Ministarstva dostaviti traženo iz stavka 1. ovog članka.

Članak 9.

Pravne osobe i obrti kojima je izdan dokument o transferu dužni su dokumentaciju o transferu iz članka 1. ovog Pravilnika čuvati najmanje dvije godine.

Članak 10.

Ministarstvo je nadležno tijelo za razmjenu informacija sa zemljama članicama Europske unije.

Članak 11.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-01/196
Urbroj: 511-01-152-21-18
Zagreb, 21. listopada 2021.

Ministar
dr. sc. Davor Božinović, v. r.

PRILOG 1

Dokument o transferu eksploziva unutar Europske Unije

PRILOG 2

Dokument za transfer streljiva unutar Europske Unije