Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih voda za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2096

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim vodama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 5.217.020.297 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 5.335.391.372 kune

– manjak u iznosu od 118.371.075 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 410.800.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 370.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH VODA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 

 

Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA4.262.882.012953.988.2855.216.870.297
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE150.0000150.000
UKUPNI PRIHODI4.263.032.012953.988.2855.217.020.297
RASHODI POSLOVANJA3.793.910.0871.051.834.3404.845.744.427
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU577.493.000-87.846.055489.646.945
UKUPNI RASHODI4.371.403.087963.988.2855.335.391.372
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-108.371.075-10.000.000-118.371.075

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA410.800.0000410.800.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA380.000.000-10.000.000370.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE77.571.075077.571.075
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU000
NETO FINANCIRANJE108.371.07510.000.000118.371.075
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2021.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA4.262.882.012953.988.2855.216.870.297
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna2.079.677.952866.277.2052.945.955.157
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU10.143.212-4.245.4655.897.747
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna281.302.778137.486.128418.788.906
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.788.231.962733.036.5422.521.268.504
64Prihodi od imovine9.600.00009.600.000
641Prihodi od financijske imovine7.590.00007.590.000
642Prihodi od nefinancijske imovine2.010.00002.010.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada2.047.000.00045.000.0002.092.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.047.000.00045.000.0002.092.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija126.604.06042.711.080169.315.140
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga20.650.000-10.000.00010.650.000
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna105.954.06052.711.080158.665.140
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE150.0000150.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine150.0000150.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata100.000-40.00060.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava50.00040.00090.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2021.
3 
 
RASHODI POSLOVANJA3.793.910.0871.051.834.3404.845.744.427
31Rashodi za zaposlene214.912.5000214.912.500
311Plaće (Bruto)177.500.0000177.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.00008.000.000
313Doprinosi na plaće29.412.500029.412.500
32Materijalni rashodi1.074.860.67858.774.5971.133.635.275
321Naknade troškova zaposlenima12.350.000-1.800.00010.550.000
322Rashodi za materijal i energiju29.333.000-2.573.00026.760.000
323Rashodi za usluge1.022.437.178-6.772.4031.015.664.775
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.740.50069.920.00080.660.500
34Financijski rashodi31.260.00050.00031.310.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove30.300.000030.300.000
343Ostali financijski rashodi960.00050.0001.010.000
 
35Subvencije1.680.80001.680.800
 
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.80001.680.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna107.520.250-24.223.69583.296.555
361Pomoći inozemnim vladama7.000.000-6.700.000300.000
363Pomoći unutar općeg proračuna95.520.250-27.523.69567.996.555
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.000.00010.000.00015.000.000
38Ostali rashodi2.363.675.8591.017.233.4383.380.909.297
381Tekuće donacije200.0000200.000
3833000001.600.000-200.0001.400.000
386Kapitalne pomoći2.361.875.8591.017.433.4383.379.309.297
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE577.493.000-87.846.055489.646.945
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.959.000021.959.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.959.000021.959.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine343.534.000-74.746.055268.787.945
421Građevinski objekti301.234.000-55.146.055246.087.945
422Postrojenja i oprema33.300.000-19.600.00013.700.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.00009.000.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini212.000.000-13.100.000198.900.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima212.000.000-13.100.000198.900.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE30.800.00010.000.00040.800.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA410.800.0000410.800.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici800.0000800.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora800.0000800.000
84Primici od zaduživanja410.000.0000410.000.000
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora410.000.0000410.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA380.000.000-10.000.000370.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova380.000.000-10.000.000370.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.000024.000.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora99.000.000-8.900.00090.100.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti257.000.000-1.100.000255.900.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan za
2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
001HRVATSKE VODE4.751.403.087953.988.2855.705.391.372
1000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE319.817.500-5.800.000314.017.500
A100000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE285.267.500-3.800.000281.467.500
31Rashodi za zaposlene214.912.5000214.912.500
311Plaće (Bruto)177.500.0000177.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene8.000.00008.000.000
313Doprinosi na plaće29.412.500029.412.500
32Materijalni rashodi69.235.000-3.800.00065.435.000
321Naknade troškova zaposlenima12.350.000-1.800.00010.550.000
322Rashodi za materijal i energiju11.650.000-600.00011.050.000
323Rashodi za usluge40.682.000-1.500.00039.182.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.553.000100.0004.653.000
34Financijski rashodi920.0000920.000
343Ostali financijski rashodi920.0000920.000
38Ostali rashodi200.0000200.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
K100000OPREMANJE6.200.000300.0006.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine6.200.000300.0006.500.000
422Postrojenja i oprema6.200.000300.0006.500.000
K100001INFORMATIZACIJA11.000.000011.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.000.000011.000.000
422Postrojenja i oprema2.000.00002.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina9.000.00009.000.000
K100002POSLOVNE ZGRADE17.350.000-2.300.00015.050.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine17.350.000-2.300.00015.050.000
421Građevinski objekti17.350.000-2.300.00015.050.000
1001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA I DANI ZAJMOVI410.300.000-10.000.000400.300.000
A100001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU29.850.000029.850.000
34Financijski rashodi5.850.00005.850.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove5.850.00005.850.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova24.000.000024.000.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.000.000024.000.000
A100002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA116.150.000-8.900.000107.250.000
34Financijski rashodi17.150.000017.150.000
342Kamate za primljene zajmove17.150.000017.150.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova99.000.000-8.900.00090.100.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora99.000.000-8.900.00090.100.000
A100003ZAJMOVI OD DRUGIH RAZINA VLASTI264.300.000-1.100.000263.200.000
34Financijski rashodi7.300.00007.300.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove7.300.00007.300.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova257.000.000-1.100.000255.900.000
547Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti257.000.000-1.100.000255.900.000
1002TEKUĆE TEHNIČKO I GOSP. ODRŽAVANJE VODOTOKOVA I VODNIH GRAĐEVINA1.031.366.72842.004.3471.073.371.075
A100004REDOVNO ODRŽAVANJE I OBNAVLJANJE VODOTOKA, VODNIH GRAĐEVINA I VODNOG DOBRA717.571.075-15.000.000702.571.075
32Materijalni rashodi716.971.075-14.800.000702.171.075
322Rashodi za materijal i energiju10.900.000-2.300.0008.600.000
323Rashodi za usluge705.571.075-12.400.000693.171.075
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000-100.000400.000
38Ostali rashodi600.000-200.000400.000
383Kazne, penali i naknade štete600.000-200.000400.000
A100005OBNAVLJANJE MELIORACIJSKIH GRAĐEVINA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE75.000.000-2.000.00073.000.000
32Materijalni rashodi75.000.000-2.000.00073.000.000
323Rashodi za usluge75.000.000-2.000.00073.000.000
A100006TEHNIČKI POSLOVI OD OPĆEG INTERESA ZA UPRAVLJANJE VODAMA52.475.40310.024.59762.500.000
32Materijalni rashodi50.794.60310.024.59760.819.200
323Rashodi za usluge50.692.10310.024.59760.716.700
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja102.5000102.500
35Subvencije1.680.80001.680.800
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.680.80001.680.800
A100007HITNE INTERVENCIJE U PODRUČJU VODNOG GOSPODARSTVA3.000.000-1.000.0002.000.000
32Materijalni rashodi3.000.000-1.000.0002.000.000
323Rashodi za usluge3.000.000-1.000.0002.000.000
A100008IZDACI ZA OBRAČUN I NAPLATU NAKNADA (Obračun i naplata vodnih naknada)145.000.0001.500.000146.500.000
32Materijalni rashodi142.960.0001.450.000144.410.000
322Rashodi za materijal i energiju4.000.00004.000.000
323Rashodi za usluge138.530.0001.500.000140.030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja430.000-50.000380.000
34Financijski rashodi40.00050.00090.000
343Ostali financijski rashodi40.00050.00090.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna2.000.00002.000.000
A100009VODNOGOSPODARSKI LABORATORIJ6.400.000400.0006.800.000
32Materijalni rashodi6.400.000400.0006.800.000
322Rashodi za materijal i energiju2.783.000327.0003.110.000
323Rashodi za usluge3.512.000103.0003.615.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja105.000-30.00075.000
A100010IZDACI ZA SREĐIVANJE VLASNIŠTVA NA VODNOM DOBRU5.500.000-1.500.0004.000.000
32Materijalni rashodi5.500.000-1.500.0004.000.000
323Rashodi za usluge5.450.000-1.500.0003.950.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja50.000050.000
A100011OSTALI IZVANREDNI IZDACI6.000.00070.000.00076.000.000
32Materijalni rashodi5.000.00070.000.00075.000.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.000.00070.000.00075.000.000
38Ostali rashodi1.000.00001.000.000
383Kazne, penali i naknade štete1.000.00001.000.000
A100012INSTITUT ZA VODE20.420.250-20.420.2500
36Ostali rashodi20.420.250-20.420.2500
363Pomoći unutar općeg proračuna20.420.250-20.420.2500
1003PROGRAM INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI2.989.918.859927.783.9383.917.702.797
K100003KAPITALNI RASHODI I TRANSFERI U PODRUČJU ZAŠTITE OD ŠTETNOG DJELOVANJA VODA I NAVODNJAVANJA250.000.000-15.000.000235.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna37.000.000-2.800.00034.200.000
361Pomoći inozemnim vladama7.000.000-6.700.000300.000
363Pomoći unutar općeg proračuna30.000.0003.900.00033.900.000
38Ostali rashodi1.000.000900.0001.900.000
386Kapitalne pomoći1.000.000900.0001.900.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini212.000.000-13.100.000198.900.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima212.000.000-13.100.000198.900.000
K100004ULAGANJA U OBNOVU I RAZVITAK VODOOPSKRBE340.000.000-43.500.000296.500.000
38Ostali rashodi340.000.000-43.500.000296.500.000
386Kapitalne pomoći340.000.000-43.500.000296.500.000
K100005ULAGANJA U OBJEKTE ZAŠTITE VODA I MORA OD ZAGAĐIVANJA200.000.000-34.000.000166.000.000
38Ostali rashodi200.000.000-34.000.000166.000.000
386Kapitalne pomoći200.000.000-34.000.000166.000.000
K100006ULAGANJA U MATERIJALNU I NEMATER. IMOVINU (ZEMLJIŠTE)21.959.000021.959.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine21.959.000021.959.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva21.959.000021.959.000
K100007PROJEKTI NAVODNJAVANJA36.100.000-3.600.00032.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države8.100.000-1.003.4457.096.555
363Pomoći unutar općeg proračuna8.100.000-1.003.4457.096.555
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine28.000.000-2.596.55525.403.445
421Građevinski objekti28.000.000-2.596.55525.403.445
K100008IPA PROJEKTI I PROJEKTI IZ EU FONDOVA2.035.922.3591.033.883.9383.069.806.297
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.000.00010.000.00015.000.000
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava5.000.00010.000.00015.000.000
38Ostali rashodi1.749.938.3591.094.033.4382.843.971.797
386Kapitalne pomoći1.749.938.3591.094.033.4382.843.971.797
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine280.984.000-70.149.500210.834.500
421Građevinski objekti255.884.000-50.249.500205.634.500
422Postrojenja i oprema25.100.000-19.900.0005.200.000
K100009PROJEKTI ŠVICARSKA DAROVNICA70.937.500070.937.500
38Ostali rashodi70.937.500070.937.500
386Kapitalne pomoći70.937.500070.937.500
K100010SANACIJA KLIZIŠTA35.000.000-10.000.00025.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države35.000.000-10.000.00025.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna35.000.000-10.000.00025.000.000