Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih cesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2097

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim cestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 3.153.145.249 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 3.274.751.509 kuna

– manjak u iznosu od 121.606.260 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 770.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 654.470.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA3.087.146.19665.699.0533.152.845.249
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE8.000.000-7.700.000300.000
UKUPNI PRIHODI3.095.146.19657.999.0533.153.145.249
RASHODI POSLOVANJA963.399.70033.322.250996.721.950
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.329.954.930-51.925.3712.278.029.559
UKUPNI RASHODI3.293.354.630-18.603.1213.274.751.509
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-198.208.43476.602.174-121.606.260

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA770.000.0000770.000.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA654.400.00070.000654.470.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE166.497.9050166.497.905
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-83.889.470-76.532.174-160.421.645
NETO FINANCIRANJE198.208.434-76.602.174121.606.260
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA3.087.146.19665.699.0533.152.845.249
 
63 
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna3.044.841.32055.199.0533.100.040.373
 
 
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU4.675.000-2.720.0001.955.000
 
 
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima1.942.859.43589.014.8052.031.874.240
 
 
634Pomoći od izvanproračunskih korisnika3.927.12403.927.124
 
 
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.093.379.761-31.095.7521.062.284.009
 
64 
Prihodi od imovine18.312.0005.500.00023.812.000
 
 
641Prihodi od financijske imovine400.000500.000900.000
 
 
642Prihodi od nefinancijske imovine17.912.0005.000.00022.912.000
 
65 
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada17.072.8765.000.00022.072.876
 
 
652Prihodi po posebnim propisima17.072.8765.000.00022.072.876
 
66 
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija820.0000820.000
 
 
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga820.0000820.000
 
68 
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi6.100.00006.100.000
 
 
683Ostali prihodi6.100.00006.100.000
7 
 
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE8.000.000-7.700.000300.000
 
72 
Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine8.000.000-7.700.000300.000
 
 
721Prihodi od prodaje garđevinskih objekata8.000.000-7.700.000300.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA963.399.70033.322.250996.721.950
31Rashodi za zaposlene134.881.3000134.881.300
311Plaće (Bruto)108.121.3000108.121.300
312Ostali rashodi za zaposlene8.920.00008.920.000
313Doprinosi na plaće17.840.000017.840.000
32Materijalni rashodi527.118.40040.922.250568.040.650
321Naknade troškova zaposlenima4.502.000-22.0004.480.000
322Rashodi za materijal i energiju21.601.000-103.35021.497.650
323Rashodi za usluge496.905.40041.125.600538.031.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.0002.00022.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.090.000-80.0004.010.000
34Financijski rashodi259.200.000-8.350.000250.850.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove239.520.000-6.950.000232.570.000
343Ostali financijski rashodi19.680.000-1.400.00018.280.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna35.000.000600.00035.600.000
363Pomoći unutar općeg proračuna35.000.000600.00035.600.000
38Ostali rashodi7.200.000150.0007.350.000
381Tekuće donacije450.0000450.000
383Kazne, penali i naknade štete6.750.000150.0006.900.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.329.954.930-51.925.3712.278.029.559
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine60.936.10164.949.650125.885.751
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva58.751.10163.784.650122.535.751
412Nematerijalna imovina2.185.0001.165.0003.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.269.018.829-116.875.0212.152.143.808
421Građevinski objekti2.247.160.797-117.608.3592.129.552.438
422Postrojenja i oprema13.301.382764.98814.066.370
426Nematerijalna proizvedena imovina8.556.650-31.6508.525.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE115.600.000-70.000115.530.000
8 
 
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA770.000.0000770.000.000
 
84 
Primici od zaduživanja770.000.0000770.000.000
 
 
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora770.000.0000770.000.000
5 
 
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA654.400.00070.000654.470.000
 
54 
Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova654.400.00070.000654.470.000
 
 
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora654.400.00070.000654.470.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
003HRVATSKE CESTE3.947.754.630-18.533.1213.929.221.509
3000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE291.773.332-1.645.012290.128.320
A300000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE252.680.300-3.628.350249.051.950
31Rashodi za zaposlene134.881.3000134.881.300
311Plaće (Bruto)108.121.3000108.121.300
312Ostali rashodi za zaposlene8.920.00008.920.000
313Doprinosi na plaće17.840.000017.840.000
32Materijalni rashodi90.919.000-2.378.35088.540.650
321Naknade troškova zaposlenima4.502.000-22.0004.480.000
322Rashodi za materijal i energiju21.601.000-103.35021.497.650
323Rashodi za usluge60.706.000-2.175.00058.531.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.0002.00022.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.090.000-80.0004.010.000
34Financijski rashodi19.680.000-1.400.00018.280.000
343Ostali financijski rashodi19.680.000-1.400.00018.280.000
38Ostali rashodi7.200.000150.0007.350.000
381Tekuće donacije450.0000450.000
383Kazne, penali i naknade šteta6.750.000150.0006.900.000
K300000OPREMANJE13.301.382764.98814.066.370
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine13.301.382764.98814.066.370
422Postrojenja i oprema13.301.382764.98814.066.370
K300001INFORMATIZACIJA10.741.6501.133.35011.875.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.185.0001.165.0003.350.000
412Nematerijalna imovina2.185.0001.165.0003.350.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.556.650-31.6508.525.000
426Nematerijalna proizvedena imovina8.556.650-31.6508.525.000
K300003POSLOVNE ZGRADE15.050.00085.00015.135.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine15.050.00085.00015.135.000
421Građevinski objekti15.050.00085.00015.135.000
3001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA736.920.000-6.780.000730.140.000
A30001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA736.920.000-6.780.000730.140.000
34Financijski rashodi201.670.000-6.830.000194.840.000
342Kamate za primljene zajmove201.670.000-6.830.000194.840.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova535.250.00050.000535.300.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora535.250.00050.000535.300.000
3002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA157.000.000-100.000156.900.000
A30002ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA157.000.000-100.000156.900.000
34Financijski rashodi37.850.000-120.00037.730.000
342Kamate za primljene zajmove37.850.000-120.00037.730.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova119.150.00020.000119.170.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora119.150.00020.000119.170.000
3003ULAGANJE U DRŽAVNE CESTE PO PROGRAMIMA2.290.861.898-53.908.7092.236.953.189
K300004SPOJEVI NA AUTOCESTE49.767.3911.552.29451.319.685
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine5.390.0004.978.83910.368.839
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva5.390.0004.978.83910.368.839
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine44.377.391-3.426.54540.950.846
421Građevinski objekti44.377.391-3.426.54540.950.846
K300005PROGRAM GRADNJE I REKONSTRUKCIJA BRZIH CESTA324.142.796-2.603.335321.539.461
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine22.918.09537.979.63560.897.730
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva22.918.09537.979.63560.897.730
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine301.224.701-40.582.970260.641.731
421Građevinski objekti301.224.701-40.582.970260.641.731
K300006OSTALI PROGRAMI ZAHVATA NA DRŽAVNIM CESTAMA333.825.407-48.529.654285.295.753
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine19.542.5062.836.36422.378.870
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva19.542.5062.836.36422.378.870
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine314.282.901-51.366.018262.916.883
421Građevinski objekti314.282.901,18-51.366.018,18262.916.883
K300007REKONSTRUKCIJA I UREĐENJE CESTA NA OTOCIMA1.101.166.166-101.686.823999.479.343
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine1.090.5002.655.1983.745.698
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.090.5002.655.1983.745.698
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.100.075.666-104.342.021995.733.645
421Građevinski objekti1.100.075.666-104.342.021995.733.645
K300009PROGRAM DENIVELACIJE I OSIGURANJA CESTOVNO-ŽELJEZNIČKIH PRIJELAZA23.729.716-252.64523.477.071
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine0438.747438.747
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva0438.747438.747
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine23.729.716-691.39223.038.324
421Građevinski objekti23.729.716-691.39223.038.324
K300010OSTALI INTERVENTNI PROJEKTI3.021.2911.582.1014.603.392
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine260.0001.886.5822.146.582
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva260.0001.886.5822.146.582
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.761.291-304.4812.456.810
421Građevinski objekti2.761.291-304.4812.456.810
K300011INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE I REKONSTRUKCIJA DRŽAVNIH CESTA455.209.13296.029.352551.238.484
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine9.550.00013.009.28522.559.285
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva9.550.00013.009.28522.559.285
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine445.659.13283.020.067528.679.199
421Građevinski objekti445.659.13283.020.067528.679.199
3004PROGRAM ODRŽAVANJA I UPRAVLJANJA DRŽAVNIH CESTA436.199.40043.300.600479.500.000
A300003REDOVITO ODRŽAVANJE420.000.00040.000.000460.000.000
32Materijalni rashodi420.000.00040.000.000460.000.000
323Rashodi za usluge420.000.00040.000.000460.000.000
A300004IZVANREDNO ODRŽAVANJE10.000.0005.000.00015.000.000
32Materijalni rashodi10.000.0005.000.00015.000.000
323Rashodi za usluge10.000.0005.000.00015.000.000
A300005STUDIJE I RAZVOJNE PRIPREME6.199.400-1.699.4004.500.000
32Materijalni rashodi6.199.400-1.699.4004.500.000
323Rashodi za usluge6.199.400-1.699.4004.500.000
3005SUFINANCIRANJE35.000.000600.00035.600.000
A300007SUFINANCIRANJE ŽUC-a25.000.000025.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.000.000025.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.000025.000.000
A300008SUFINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA10.000.000600.00010.600.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna10.000.000600.00010.600.000
363Pomoći unutar općeg proračuna10.000.000600.00010.600.000