Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Centra za restrukturiranje i prodaju za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2098

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Centru za restrukturiranje i prodaju na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 65.800.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 43.180.000 kuna

– višak u iznosu od 22.620.000 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 30.600.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 2.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA CENTRA ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
za 2021.
Povećanje/smanjenjeNovi plan za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA65.500.000065.500.000
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE300.0000300.000
UKUPNI PRIHODI65.800.000065.800.000
RASHODI POSLOVANJA41.600.000041.600.000
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.580.00001.580.000
UKUPNI RASHODI43.180.000043.180.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK22.620.000022.620.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
za 2021.
Povećanje/smanjenjeNovi plan za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA30.600.000030.600.000
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.00002.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE197.718.0000197.718.000
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-248.938.0000-248.938.000
NETO FINANCIRANJE-22.620.0000-22.620.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
6 
 
PRIHODI POSLOVANJA65.500.000065.500.000
64Prihodi od imovine25.400.0004.500.00029.900.000
641Prihodi od financijske imovine23.900.0003.000.00026.900.000
642Prihodi od nefinancijske imovine500.0001.500.0002.000.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove1.000.00001.000.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i nakanada100.0000100.000
652Prihodi po posebnim propisima100.0000100.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija37.000.000-4.500.00032.500.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga37.000.000-4.500.00032.500.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi3.000.00003.000.000
683Ostali prihodi3.000.00003.000.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE300.0000300.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine300.0000300.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata300.000-10.000290.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava010.00010.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA41.600.000041.600.000
31Rashodi za zaposlene18.550.000018.550.000
311Plaće (Bruto)15.100.000015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.00001.000.000
313Doprinosi na plaće2.450.00002.450.000
32Materijalni rashodi15.680.000015.680.000
321Naknade troškova zaposlenima750.0000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.00001.800.000
323Rashodi za usluge6.570.00006.570.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.530.00006.530.000
34Financijski rashodi7.350.00007.350.000
343Ostali financijski rashodi7.350.00007.350.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE1.580.00001.580.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine200.0000200.000
412Nematerijalna imovina200.0000200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.380.00001.380.000
422Postrojenja i oprema830.0000830.000
423Prijevozna sredstva150.0000150.000
426Nematerijalna proizvedena imovina400.0000400.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/smanjenjeNovi plan
za 2021.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE28.600.000028.600.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA30.600.000030.600.000
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova5.000.00005.000.000
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru5.000.00005.000.000
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici25.600.000025.600.000
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici2.500.00002.500.000
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora100.0000100.000
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora23.000.000023.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA2.000.00002.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.000.00002.000.000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.000.00002.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
005CENTAR ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU45.180.000045.180.000
5000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE, OPREMANJE I KONTROLA DRŽAVNE IMOVINE43.180.000043.180.000
A500000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE41.600.000041.600.000
31Rashodi za zaposlene18.550.000018.550.000
311Plaće (Bruto)15.100.000015.100.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.00001.000.000
313Doprinosi na plaće2.450.00002.450.000
32Materijalni rashodi15.680.000015.680.000
321Naknade troškova zaposlenima750.0000750.000
322Rashodi za materijal i energiju1.800.00001.800.000
323Rashodi za usluge6.570.00006.570.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.000030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.530.00006.530.000
34Financijski rashodi7.350.00007.350.000
343Ostali financijski rashodi7.350.00007.350.000
38Ostali rashodi20.000020.000
383Kazne, penali i naknade štete20.000020.000
K500000OPREMANJE1.580.00001.580.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine200.0000200.000
412Nematerijalna imovina200.0000200.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.380.00001.380.000
422Postrojenja i oprema830.0000830.000
423Prijevozna sredstva150.0000150.000
426Nematerijalna proizvedena imovina400.0000400.000
5003DANI ZAJMOVI2.000.00002.000.000
A500003DANI ZAJMOVI2.000.00002.000.000
51Izdaci za dane zajmove i depozite2.000.00002.000.000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru2.000.00002.000.000