Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2100

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.262.096.715 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.796.922.200 kuna

– višak u iznosu od 465.174.515 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 900.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA2.104.804.690157.292.0252.262.096.715
UKUPNI PRIHODI2.104.804.690157.292.0252.262.096.715
RASHODI POSLOVANJA1.654.500.950-120.924.8501.533.576.100
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU267.254.000-3.907.900263.346.100
UKUPNI RASHODI1.921.754.950-124.832.7501.796.922.200
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK183.049.740282.124.775465.174.515

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA900.0000900.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE1.740.747.86901.740.747.869
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-1.924.697.609-282.124.775-2.206.822.384
NETO FINANCIRANJE-183.049.740-282.124.775-465.174.515
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- redSku- pinaPodsk upinaNaziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA2.104.804.690157.292.0252.262.096.715
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna300.188.6906.237.025306.425.715
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.440.650-1.283.000157.650
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna39.400.000390.00039.790.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava259.348.0407.130.025266.478.065
64Prihodi od imovine7.105.00007.105.000
641Prihodi od financijske imovine7.100.00007.100.000
643Prihodi od kamata na dane zajmove5.00005.000
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.794.310.000149.755.0001.944.065.000
651Upravne i administrativne pristojbe1.113.310.00049.255.0001.162.565.000
652Prihodi po posebnim propisima681.000.000100.500.000781.500.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija1.201.000-700.000501.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga1.201.000-700.000501.000
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi2.000.0002.000.0004.000.000
683Ostali prihodi2.000.0002.000.0004.000.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz- redSku- pinaPodsk upinaNaziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA1.654.500.950-120.924.8501.533.576.100
31Rashodi za zaposlene69.439.250300.00069.739.250
311Plaće (Bruto)56.665.000-340.00056.325.000
312Ostali rashodi za zaposlene3.860.000640.0004.500.000
313Doprinosi na plaće8.914.25008.914.250
32Materijalni rashodi1.026.613.9005.845.6001.032.459.500
321Naknade troškova zaposlenima5.330.100-492.0004.838.100
322Rashodi za materijal i energiju1.531.900-230.4001.301.500
323Rashodi za usluge44.788.000-3.587.60041.200.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.000020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja974.943.90010.155.600985.099.500
34Financijski rashodi1.057.000-620.000437.000
343Ostali financijski rashodi1.057.000-620.000437.000
35Subvencije65.480.000-28.330.80037.149.200
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru34.100.000-31.600.8002.499.200
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora31.380.0003.270.00034.650.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna183.849.200-64.939.590118.909.610
361Pomoći inozemnim vladama409.000-409.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna182.856.200-63.946.590118.909.610
368Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.000-584.0000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade550.000-420.000130.000
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna550.000-420.000130.000
38Ostali rashodi307.511.600-32.760.060274.751.540
381Tekuće donacije2.276.000247.6402.523.640
382Kapitalne donacije247.700.000-57.718.600189.981.400
383Kazne, penali i naknade štete033.450.00033.450.000
386Kapitalne pomoći57.535.600-8.739.10048.796.500
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE267.254.000-3.907.900263.346.100
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine40.000040.000
412Nematerijalna imovina40.000040.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine267.214.000-3.907.900263.306.100
422Postrojenja i oprema255.864.000-3.105.400252.758.600
423Prijevozna sredstva350.000-2.500347.500
426Nematerijalna proizvedena imovina11.000.000-800.00010.200.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz- redSku- pinaPodsk upina 
Plan
za 2021.
Povećanje/
Smanjenje
Novi plan
za 2021.
NETO FINANCIRANJE900.0000900.000
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA900.0000900.000
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita900.0000900.000
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora750.0000750.000
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti150.0000150.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje / smanjenjeNovi plan
za 2021.
002FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST1.921.754.950-124.832.7501.796.922.200
2000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE111.577.150-1.536.900110.040.250
A200000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE65.705.400-794.40064.911.000
31Rashodi za zaposlene35.865.000500.00036.365.000
311Plaće (Bruto)29.365.000029.365.000
312Ostali rashodi za zaposlene2.000.000500.0002.500.000
313Doprinosi na plaće4.500.00004.500.000
32Materijalni rashodi28.383.400-344.40028.039.000
321Naknade troškova zaposlenima2.450.000-450.0002.000.000
322Rashodi za materijal i energiju1.341.900-135.4001.206.500
323Rashodi za usluge23.234.000491.00023.725.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.357.500-250.0001.107.500
34Financijski rashodi957.000-550.000407.000
343Ostali financijski rashodi957.000-550.000407.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade500.000-400.000100.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna500.000-400.000100.000
A200002OPERATIVNI PROGRAM »KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020.« – TEHNIČKA POMOĆ30.630.400-637.50029.992.900
31Rashodi za zaposlene22.000.000140.00022.140.000
311Plaće (Bruto)18.170.000018.170.000
312Ostali rashodi za zaposlene860.000140.0001.000.000
313Doprinosi na plaće2.970.00002.970.000
32Materijalni rashodi5.956.4004.0005.960.400
321Naknade troškova zaposlenima2.000.00002.000.000
322Rashodi za materijal i energiju45.00010.00055.000
323Rashodi za usluge3.910.000-6.0003.904.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.40001.400
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.674.000-781.5001.892.500
422Postrojenja i oprema1.324.00021.0001.345.000
423Prijevozna sredstva350.000-2.500347.500
426Nematerijalna proizvedena imovina1.000.000-800.000200.000
A200003INTERREG EUROPE946.3500946.350
31Rashodi za zaposlene834.2500834.250
311Plaće (Bruto)710.0000710.000
313Doprinosi na plaće124.2500124.250
32Materijalni rashodi112.1000112.100
321Naknade troškova zaposlenima48.100048.100
323Rashodi za usluge44.000044.000
324Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa20.000020.000
K200000OPREMANJE4.255.000-105.0004.150.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.255.000-105.0004.150.000
422Postrojenja i oprema4.255.000-105.0004.150.000
K200001INFORMATIZACIJA10.040.000010.040.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine40.000040.000
412Nematerijalna imovina40.000040.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000010.000.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.000.000010.000.000
2001PROGRAMI I PROJEKTI ZAŠTITE OKOLIŠA525.630.000-26.732.750498.897.250
K200002SANACIJA ODLAGALIŠTA OTPADA36.936.000-936.00036.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna32.936.0002.644.00035.580.000
363Pomoći unutar općeg proračuna32.936.0002.644.00035.580.000
38Ostali rashodi4.000.000-3.580.000420.000
386Kapitalne pomoći4.000.000-3.580.000420.000
K200003GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA CENTARA ZA GOSPODARENJE OTPADOM44.685.600-3.588.60041.097.000
38Ostali rashodi44.685.600-3.588.60041.097.000
386Kapitalne pomoći44.685.600-3.588.60041.097.000
K200004OPORABA OTPADA I ISKORIŠTAVANJE VRIJEDNIH SVOJSTAVA OTPADA1.400.000-1.400.0000
38Ostali rashodi1.400.000-1.400.0000
386Kapitalne pomoći1.400.000-1.400.0000
K200005ZAŠTITA, OČUVANJE I POBOLJŠANJE KAKVOĆE ZRAKA, TLA, VODE I MORA11.778.400-593.00011.185.400
32Materijalni rashodi5.700.000117.0005.817.000
323Rashodi za usluge2.800.000-1.284.0001.516.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.900.0001.401.0004.301.000
35Subvencije0200.000200.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora0200.000200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna6.078.400-910.0005.168.400
363Pomoći unutar općeg proračuna6.078.400-910.0005.168.400
K200006ZAŠTITA I OČUVANJE BIOLOŠKE I KRAJOBRAZNE RAZNOLIKOSTI21.705.0003.295.00025.000.000
35Subvencije70.000130.000200.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora70.000130.000200.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna20.879.0003.008.86023.887.860
363Pomoći unutar općeg proračuna20.879.0003.008.86023.887.860
38Ostali rashodi756.000156.140912.140
381Tekuće donacije736.000176.140912.140
386Kapitalne pomoći20.000-20.0000
K200007POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ZAŠTITE OKOLIŠA2.329.000350.0002.679.000
32Materijalni rashodi2.029.00002.029.000
323Rashodi za usluge2.029.00002.029.000
35Subvencije300.000350.000650.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora300.000350.000650.000
K200008OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ZAŠTITE OKOLIŠA9.140.000-2.044.7007.095.300
32Materijalni rashodi2.500.000-2.500.0000
323Rashodi za usluge2.500.000-2.500.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.500.000320.5005.820.500
363Pomoći unutar općeg proračuna5.500.000320.5005.820.500
38Ostali rashodi1.140.000134.8001.274.800
381Tekuće donacije1.140.000134.8001.274.800
K200009GOSPODARENJE OTPADOM – IZGRADNJA ŽUPANIJSKOG CENTRA ZA GOSPODARENJE OTPADOM – KAŠTIJUN2.900.000-2.900.0000
38Ostali rashodi2.900.000-2.900.0000
386Kapitalne pomoći2.900.000-2.900.0000
K200012SANACIJA ODLAGALIŠTA KOMUNALNOG OTPADA SUFINANCIRANA IZ EU11.500.000-2.780.0008.720.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna11.500.000-2.780.0008.720.000
363Pomoći unutar općeg proračuna11.500.000-2.780.0008.720.000
K200013IZGRADNJA PRETOVARNIH STANICA4.500.000-3.325.4001.174.600
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna01.069.0001.069.000
363Pomoći unutar općeg proračuna01.069.0001.069.000
38Ostali rashodi4.500.000-4.394.400105.600
386Kapitalne pomoći4.500.000-4.394.400105.600
K200014SANACIJA ODLAGALIŠTA OPASNOG OTPADA SOVJAK38.916.000-1.324.50037.591.500
31Rashodi za zaposlene79.000-79.0000
311Plaće (Bruto)79.000-79.0000
32Materijalni rashodi38.837.000-1.245.50037.591.500
323Rashodi za usluge1.337.000-1.245.50091.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja37.500.000037.500.000
K200015SANACIJA LOKACIJE OPASNOG OTPADA LEMIĆ BRDO47.000047.000
32Materijalni rashodi47.000047.000
323Rashodi za usluge47.000047.000
K200016DAROVNICA GEF – PROJEKT SMANJENJA ONEČIŠĆENJA JADRANSKOG MORA30.000030.000
38Ostali rashodi30.000030.000
386Kapitalne pomoći30.000030.000
K200017DRŽAVNA MREŽA8.000.000-500.0007.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna8.000.000-500.0007.500.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.000.000-500.0007.500.000
K200019POTICANJE ODVOJENOG PRIKUPLJANJA OTPADA I RECIKLIRANJE33.600.000-6.083.80027.516.200
32Materijalni rashodi100.00014.773.10014.873.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja100.00014.773.10014.873.100
35Subvencije25.500.000-24.900.800599.200
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru25.500.000-24.900.800599.200
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna8.000.000-3.100.0004.900.000
363Pomoći unutar općeg proračuna8.000.000-3.100.0004.900.000
38Ostali rashodi07.143.9007.143.900
386Kapitalne pomoći07.143.9007.143.900
K200020MODERNIZACIJA DRŽAVNE MREŽE SUFINANCIRANA IZ EU14.770.000-10.206.3004.563.700
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.770.000-10.206.3004.563.700
363Pomoći unutar općeg proračuna14.770.000-10.206.3004.563.700
K200021POTPORA PRILAGODBI KLIMATSKIM PROMJENAMA32.300.000-25.454.8006.845.200
35Subvencije0100.000100.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora0100.000100.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna32.000.000-25.591.5006.408.500
363Pomoći unutar općeg proračuna32.000.000-25.591.5006.408.500
38Ostali rashodi300.00036.700336.700
381Tekuće donacije300.00036.700336.700
K200023NABAVA SPREMNIKA SREDSTVIMA EU246.123.000-81.000246.042.000
32Materijalni rashodi68.000-68.0000
323Rashodi za usluge68.000-68.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine246.055.000-13.000246.042.000
422Postrojenja i oprema246.055.000-13.000246.042.000
K200024OSTALI PROJEKTI SUFINANCIRANI SREDSTVIMA EU FONDOVA4.970.000-2.609.6502.360.350
31Rashodi za zaposlene211.000-211.0000
311Plaće (Bruto)211.000-211.0000
32Materijalni rashodi446.000-253.000193.000
321Naknade troškova zaposlenima2.000-2.0000
323Rashodi za usluge409.000-228.500180.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.000-22.50012.500
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna4.313.000-2.145.6502.167.350
361Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna409.000-409.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna3.320.000-1.152.6502.167.350
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava584.000-584.0000
A200009OBEŠTEĆENJE RADNIKA TRGOVAČKOG DRUŠTVA PLOBEST d.d.033.450.00033.450.000
38Ostali rashodi033.450.00033.450.000
383Kazne, penali i naknade šteta033.450.00033.450.000
2002PROGRAMI I PROJEKTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI335.082.800-90.602.100244.480.700
K200025PROVEDBA PROGRAMA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U JAVNOM SEKTORU I INDUSTRIJI0416.600416.600
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine0416.600416.600
422Postrojenja i oprema0416.600416.600
K200027POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE49.000.000-9.900.00039.100.000
35Subvencije15.000.000-8.100.0006.900.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.000-600.000400.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora14.000.000-7.500.0006.500.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna7.500.000-3.300.0004.200.000
363Pomoći unutar općeg proračuna7.500.000-3.300.0004.200.000
38Ostali rashodi26.500.0001.500.00028.000.000
382Kapitalne donacije26.500.0001.500.00028.000.000
K200028POTICANJE ODRŽIVE GRADNJE30.010.000-29.010.0001.000.000
35Subvencije5.010.000-5.010.0000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru5.000.000-5.000.0000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora10.000-10.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna25.000.000-24.000.0001.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna25.000.000-24.000.0001.000.000
K200030POTICANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U PROMETU40.000.00026.140.20066.140.200
35Subvencije18.500.00010.000.00028.500.000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.600.000-100.0001.500.000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora16.900.00010.100.00027.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna5.300.000-2.693.5002.606.500
363Pomoći unutar općeg proračuna5.300.000-2.693.5002.606.500
38Ostali rashodi16.200.00018.833.70035.033.700
382Kapitalne donacije16.200.00018.833.70035.033.700
K200031POTICANJE OBRAZOVNIH, ISTRAŽIVAČKIH I RAZVOJNIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI200.000-200.0000
35Subvencije100.000-100.0000
352Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora100.000-100.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna100.000-100.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna100.000-100.0000
K200032OSTALI PROJEKTI I PROGRAMI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI100.000-100.0000
38Ostali rashodi100.000-100.0000
381Tekuće donacije100.000-100.0000
K200033PROGRAM OBNOVE JAVNIH ZGRADA – PROVEDBA1.000.000-1.000.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna1.000.000-1.000.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.000-1.000.0000
K200035PROGRAM OBNOVE OBITELJSKIH KUĆA185.000.000-77.052.300107.947.700
38Ostali rashodi185.000.000-77.052.300107.947.700
382Kapitalne donacije185.000.000-77.052.300107.947.700
K200036PROJEKTI S TREĆIM ZEMLJAMA500.000-500.0000
32Materijalni rashodi100.000-100.0000
323Rashodi za usluge100.000-100.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općg proračuna400.000-400.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna400.000-400.0000
K200038PROGRAM NABAVE KONDENZACIJSKIH BOJLERA20.000.000-1.000.00019.000.000
38Ostali rashodi20.000.000-1.000.00019.000.000
382Kapitalne donacije20.000.000-1.000.00019.000.000
K200040PROGRAM SUZBIJANJA ENERGETSKOG SIROMAŠTVA5.000.000-4.375.000625.000
32Materijalni rashodi500.000-500.0000
323Rashodi za usluge500.000-500.0000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna500.000-500.0000
363Pomoći unutar općeg proračuna500.000-500.0000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.000.000-3.375.000625.000
422Postrojenja i oprema4.000.000-3.375.000625.000
K200041POTPORA PROIZVODNJI IZ OIE SREDSTVIMA PRODAJE EMISIJSKIH JEDINICA1.000.000-1.000.0000
35Subvencije1.000.000-1.000.0000
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru1.000.000-1.000.0000
A200004PROVEDBA AKTIVNOSTI ENERGETSKE UČINKOVITOSTI NA LOKALNOJ I REGIONALNOJ RAZINI RH05.245.0005.245.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna05.245.0005.245.000
363Pomoći unutar općeg proračuna05.245.0005.245.000
A200005POTPORA PROVEDBI KLIMATSKO-ENERGETSKE POLITIKE200.0001.533.4001.733.400
32Materijalni rashodi200.0001.533.4001.733.400
323Rashodi za usluge200.0001.533.4001.733.400
A200006MEĐUNARODNA SURADNJA72.800072.800
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna72.800072.800
363Pomoći unutar općeg proračuna72.800072.800
A200007POTICANJE EDUKATIVNIH I INFORMACIJSKIH AKTIVNOSTI U PODRUČJU ENERGETSKE UČINKOVITOSTI3.000.000200.0003.200.000
32Materijalni rashodi3.000.000200.0003.200.000
323Rashodi za usluge3.000.000200.0003.200.000
2003GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA949.465.000-5.961.000943.504.000
A200008GOSPODARENJE S POSEBNIM KATEGORIJAMA OTPADA949.465.000-5.961.000943.504.000
31Rashodi za zaposlene10.450.000-50.00010.400.000
311Plaće (Bruto)8.130.000-50.0008.080.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.000.00001.000.000
313Doprinosi na plaće1.320.00001.320.000
32Materijalni rashodi938.635.000-5.771.000932.864.000
321Naknade troškova zaposlenima830.000-40.000790.000
322Rashodi za materijal i energiju145.000-105.00040.000
323Rashodi za usluge4.610.000120.0004.730.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja933.050.000-5.746.000927.304.000
34Financijski rashodi100.000-70.00030.000
343Ostali financijski rashodi100.000-70.00030.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade50.000-20.00030.000
372Ostale nakanade građanima i kućanstvima iz proračuna50.000-20.00030.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine230.000-50.000180.000
422Postrojenja i oprema230.000-50.000180.000