Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2101

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 32.219.000.000 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 32.189.000.000 kuna

– višak u iznosu od 30.000.000 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 30.000.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA31.102.500.0001.115.000.00032.217.500.000
PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE1.500.00001.500.000
UKUPNI PRIHODI31.104.000.0001.115.000.00032.219.000.000
RASHODI POSLOVANJA30.728.672.6301.367.000.00032.095.672.630
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU175.327.370-82.000.00093.327.370
UKUPNI RASHODI30.904.000.0001.285.000.00032.189.000.000
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK200.000.000-170.000.00030.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA0 
0
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA200.000.000-170.000.00030.000.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE877.864.883 
877.864.833
PRIJENOS DEPOZITA U SLIJEDEĆU GODINU-877.864.8830-877.864.833
NETO FINANCIRANJE-200.000.000170.000.000-30.000.000
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0 
0

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA31.102.500.0001.115.000.00032.217.500.000
62Doprinosi22.600.822.000300.000.00022.900.822.000
621Doprinosi za zdravstveno osiguranje22.600.822.000300.000.00022.900.822.000
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna6.158.028.000704.000.0006.862.028.000
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU40.028.0003.300.00043.328.000
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna6.118.000.000700.000.0006.818.000.000
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava0700.000700.000
64Prihodi od imovine10.600.000010.600.000
641Prihodi od financijske imovine10.000.000010.000.000
642Prihodi od nefinancijske imovine600.0000600.000
65Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima2.331.000.000111.000.0002.442.000.000
652Prihodi po posebnim propisima2.331.000.000111.000.0002.442.000.000
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija2.050.00002.050.000
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga2.050.00002.050.000
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE1.500.00001.500.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine1.500.00001.500.000
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata1.500.00001.500.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA30.728.672.6301.367.000.00032.095.672.630
31Rashodi za zaposlene284.750.0004.600.000289.350.000
311Plaće235.500.0003.900.000239.400.000
312Ostali rashodi za zaposlene11.950.000011.950.000
313Doprinosi na plaće37.300.000700.00038.000.000
32Materijalni rashodi176.838.630-67.100.000109.738.630
321Naknade troškova zaposlenima10.689.800010.689.800
322Rashodi za materijal i energiju16.644.400-850.00015.794.400
323Rashodi za usluge142.049.430-66.250.00075.799.430
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa860.0000860.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.595.00006.595.000
34Financijski rashodi23.830.000023.830.000
343Ostali financijski rashodi23.830.000023.830.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0181.300.000181.300.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0181.300.000181.300.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.229.554.0001.251.200.00031.480.754.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja30.228.854.0001.251.200.00031.480.054.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna700.000700.000
38Ostali rashodi13.700.000-3.000.00010.700.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
383Kazne, penali i naknada štete13.500.000-3.000.00010.500.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE175.327.370-82.000.00093.327.370
41Rashodi za nabavu neproizvedene imovine2.000.000-500.0001.500.000
412Nematerijalna imovina2.000.000-500.0001.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine148.327.370-76.500.00071.827.370
421Građevinski objekti82.500.000-70.000.00012.500.000
422Postrojenja i oprema18.264.310-2.800.00015.464.310
423Prijevozna sredstva1.650.00001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina45.913.060-3.700.00042.213.060
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini25.000.000-5.000.00020.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima25.000.000-5.000.00020.000.000

B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/ smanjenjeNovi plan
za 2021.
 
 
 
NETO FINANCIRANJE-200.000.000170.000.000-30.000.000
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA200.000.000-170.000.00030.000.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova200.000.000-170.000.00030.000.000
547Otplata glavince primljenih zajmova od drugih razina vlasti200.000.000-170.000.00030.000.000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
006HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE30.904.000.0001.285.000.00032.189.000.000
6000OBVEZNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE, OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI29.550.672.0001.285.000.00030.835.672.000
A600000PRIMARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA4.280.000.000100.000.0004.380.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna048.300.00048.300.000
363Pomoći unutar općeg proračuna048.300.00048.300.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.280.000.00051.700.0004.331.700.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.280.000.00051.700.0004.331.700.000
A600001LIJEKOVI NA RECEPTE4.898.000.00004.898.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade4.898.000.00004.898.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja4.898.000.00004.898.000.000
A600002ORTOPEDSKI UREĐAJI I POMAGALA940.000.000-50.000.000890.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade940.000.000-50.000.000890.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja940.000.000-50.000.000890.000.000
A600003BOLNIČKA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA11.800.000.000011.800.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna0113.000.000113.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna0113.000.000113.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade11.800.000.000-113.000.00011.687.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja11.800.000.000-113.000.00011.687.000.000
A600004SPECIJALISTIČKO-KONZILIJARNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA1.087.000.000193.000.0001.280.000.000
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna020.000.00020.000.000
363Pomoći unutar općeg proračuna020.000.00020.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.087.000.000173.000.0001.260.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.087.000.000173.000.0001.260.000.000
A600005POSEBNO SKUPI LIJEKOVI1.955.000.000375.000.0002.330.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.955.000.000375.000.0002.330.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.955.000.000375.000.0002.330.000.000
A600006OSTALA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA730.000.000464.000.0001.194.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade730.000.000464.000.0001.194.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja730.000.000464.000.0001.194.000.000
A600007LIJEČENJE INO OSIGURANIKA U REPUBLICI HRVATSKOJ400.000.00070.000.000470.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade400.000.00070.000.000470.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja400.000.00070.000.000470.000.000
A600008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM412.478.000-62.500.000349.978.000
31Rashodi za zaposlene247.850.0004.600.000252.450.000
311Plaće (Bruto)204.900.0003.900.000208.800.000
312Ostali rashodi za zaposlene10.550.000010.550.000
313Doprinosi na plaće32.400.000700.00033.100.000
32Materijalni rashodi153.128.000-67.100.00086.028.000
321Naknade troškova zaposlenima9.370.00009.370.000
322Rashodi za materijal i energiju14.420.000-850.00013.570.000
323Rashodi za usluge124.298.000-66.250.00058.048.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa850.0000850.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.190.00004.190.000
34Financijski rashodi10.800.000010.800.000
343Ostali financijski rashodi10.800.000010.800.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade700.0000700.000
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna700.0000700.000
A600009NAKNADE PLAĆE ZBOG PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD1.316.094.000200.500.0001.516.594.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.316.094.000200.500.0001.516.594.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.316.094.000200.500.0001.516.594.000
A600010NAKNADE BRANITELJIMA12.500.000012.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade12.500.000012.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja12.500.000012.500.000
A600011NAKNADE ZA REDOVNI RODILJNI DOPUST1.070.000.000100.000.0001.170.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.070.000.000100.000.0001.170.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.070.000.000100.000.0001.170.000.000
A600012OSTALE ISPLATE OSIGURANICIMA180.000.000-20.000.000160.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade180.000.000-20.000.000160.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja180.000.000-20.000.000160.000.000
A600013PRIPRAVNIČKI STAŽ ZA ZDRAVSTVENE DJELATNIKE3.500.00003.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade3.500.00003.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja3.500.00003.500.000
A600014RAD POD NADZOROM DOKTORA MEDICINE BEZ SPECIJALIZACIJE30.000.000030.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade30.000.000030.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja30.000.000030.000.000
A600015SPECIJALIZACIJE2.500.00002.500.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade2.500.00002.500.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja2.500.00002.500.000
A600016ZDRAVSTVENA ZAŠTITA NA RADU – SPECIFIČNA ZDRAVSTVENA ZAŠTITA95.000.000095.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade95.000.000095.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja95.000.000095.000.000
A600017NAKNADE PLAĆA PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD ZBOG PRIZNATE OZLJEDE NA RADU I PROFESIONALNE BOLESTI190.000.0000190.000.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade190.000.0000190.000.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja190.000.0000190.000.000
A600018NAKNADA ŠTETE – PROFESIONALNE BOLESTI13.500.000-3.000.00010.500.000
38Ostali rashodi13.500.000-3.000.00010.500.000
383Kazne, penali i naknada štete13.500.000-3.000.00010.500.000
K600000RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE135.100.000-82.000.00053.100.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.000.000-500.0001.500.000
412Nematerijalna imovina2.000.000-500.0001.500.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine108.100.000-76.500.00031.600.000
421Građevinski objekti82.500.000-70.000.00012.500.000
422Postrojenja i oprema17.950.000-2.800.00015.150.000
423Prijevozna sredstva1.650.00001.650.000
426Nematerijalna proizvedena imovina6.000.000-3.700.0002.300.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini25.000.000-5.000.00020.000.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima25.000.000-5.000.00020.000.000
6001DOBROVOLJNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE1.313.300.00001.313.300.000
A600019ZDRAVSTVSTVENA ZAŠTITA DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA1.239.260.00001.239.260.000
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade1.239.260.00001.239.260.000
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja1.239.260.00001.239.260.000
A600020ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM ZDRAVSTVENIM OSIGURANJEM73.640.000073.640.000
31Rashodi za zaposlene36.900.000036.900.000
311Plaće (Bruto)30.600.000030.600.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.400.00001.400.000
313Doprinosi na plaće4.900.00004.900.000
32Materijalni rashodi23.510.000023.510.000
321Naknade troškova zaposlenima1.185.00001.185.000
322Rashodi za materijal i energiju2.210.00002.210.000
323Rashodi za usluge17.700.000017.700.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.000010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.405.00002.405.000
34Financijski rashodi13.030.000013.030.000
343Ostali financijski rashodi13.030.000013.030.000
38Ostali rashodi200.0000200.000
381Tekuće donacije200.0000200.000
K600001RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE DOBROVOLJNOG ZDRAVSTVENOG OSIGURANJA400.0000400.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine400.0000400.000
422Postrojenja i oprema300.0000300.000
426Nematerijalna proizvedena imovina100.0000100.000
6002PROJEKTI EU40.028.000040.028.000
A600021CEF – eHealth215.0000215.000
32Materijalni rashodi126.6300126.630
321Naknade troškova zaposlenima74.800074.800
322Rashodi za materijal i energiju7.40007.400
323Rashodi za usluge44.430044.430
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine88.370088.370
422Postrojenja i oprema14.310014.310
426Nematerijalna proizvedena imovina74.060074.060
A600022e-HZZO – Izgradnja integriranog informacijskog sustava29.250.000029.250.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine29.250.000029.250.000
426Nematerijalna proizvedena imovina29.250.000029.250.000
A600023e-Lijekovi- Integrirani informatički sustav za upravljanje lijekovima5.720.00005.720.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine5.720.00005.720.000
426Nematerijalna proizvedena imovina5.720.00005.720.000
4262Ulaganja u računalne programe5.720.0005.720.000
A600024HR DRG – Uvođenje i nadogradnja sustava za plaćanje i mjerenje učinkovitosti bolničkog sustava4.769.00004.769.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.769.00004.769.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.769.00004.769.000
A600025eHACTION74.000074.000
32Materijalni rashodi74.000074.000
321Naknade troškova zaposlenima60.000060.000
322Rashodi za materijal i energiju7.00007.000
323Rashodi za usluge7.00007.000