Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana Hrvatskih autocesta za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2102

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost Hrvatskim autocestama na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu, i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 2.794.203.995 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 1.873.367.677 kuna

– višak u iznosu od 920.836.318 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 751.965.345 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 1.594.222.575 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH AUTOCESTA
ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA2.751.315.78042.888.2152.794.203.995
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE000
UKUPNI PRIHODI2.751.315.78042.888.2152.794.203.995
RASHODI POSLOVANJA1.095.267.22815.489.9271.110.757.155
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE776.473.522-13.863.000762.610.522
UKUPNI RASHODI1.871.740.7501.626.9271.873.367.677
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK879.575.03041.261.288920.836.318

B. RAČUN FINANCIRANJA

 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA801.381.476-49.416.131751.965.345
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.591.557.0552.665.5201.594.222.575
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE889.195.692629.104889.824.796
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU-978.595.14310.191.259-968.403.884
NETO FINANCIRANJE-879.575.030-41.261.288-920.836.318
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA2.751.315.78042.888.2152.794.203.995
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna457.997.44336.394.137494.391.580
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU11.050.00020.155.94031.205.940
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima418.262.62531.500.000449.762.625
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava28.684.818-15.261.80313.423.015
64Prihodi od imovine100.910.287965.880101.876.167
641Prihodi od financijske imovine6.609.2693.752.37310.361.642
642Prihodi od nefinancijske imovine94.301.018-2.786.49391.514.525
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada361.800176.184537.984
652Prihodi po posebnim propisima361.800176.184537.984
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestirnim jamstvima2.192.046.2505.352.0142.197.398.264
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga2.192.046.2505.352.0142.197.398.264

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
Naziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA1.095.267.22815.489.9271.110.757.155
31Rashodi za zaposlene500.903.83615.303.921516.207.757
311Plaće (Bruto)386.419.3708.117.462394.536.832
312Ostali rashodi za zaposlene44.431.3456.043.67750.475.022
313Doprinosi na plaće70.053.1211.142.78271.195.903
32Materijalni rashodi271.613.9072.855.269274.469.176
321Naknade troškova zaposlenima18.566.415-545.95918.020.456
322Rashodi za materijal i energiju99.598.2801.221.545100.819.825
323Rashodi za usluge132.832.739-2.191.484130.641.255
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.616.4734.371.16724.987.640
34Financijski rashodi322.472.285-2.844.039319.628.246
342Kamate za primljene kredite i zajmove310.812.295-5.248.084305.564.211
343Ostali financijski rashodi11.659.9902.404.04514.064.035
38Ostali rashodi277.200174.776451.976
381Tekuće donacije119.200-89.14430.056
383Kazne, penali i naknade štete158.000263.920421.920
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE776.473.522-13.863.000762.610.522
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine23.190.00010.753.00033.943.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva20.990.00010.010.00031.000.000
412Nematerijalna imovina2.200.000743.0002.943.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine477.163.331-24.616.000452.547.331
421Građevinski objekti454.263.331-10.255.000444.008.331
422Postrojenja i oprema8.650.000-3.433.0005.217.000
423Prijevozna sredstva10.000.000-9.057.000943.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.250.000-1.871.0002.379.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini276.120.1910276.120.191
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima276.120.1910276.120.191


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
NazivPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
NETO FINANCIRANJE-790.175.579-52.081.651-842.257.230
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA801.381.476-49.416.131751.965.345
84Primici od zaduživanja801.381.476-49.416.131751.965.345
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru509.939.738-27.772.538482.167.200
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora291.441.738-21.643.593269.798.145
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA1.591.557.0552.665.5201.594.222.575
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova1.591.557.0552.665.5201.594.222.575
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru367.058.8301.078.799368.137.629
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.224.498.2251.586.7211.226.084.946

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
007HRVATSKE AUTOCESTE3.463.297.8059.392.4473.472.690.252
7000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE677.769.9339.677.776687.447.709
A700000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE650.669.93323.540.776674.210.709
31Rashodi za zaposlene500.903.83620.403.921521.307.757
311Plaće (bruto)386.419.3709.817.462396.236.832
312Ostali rashodi za zaposlene44.431.3459.443.67753.875.022
313Doprinosi na plaće70.053.1211.142.78271.195.903
32Materijalni rashodi137.828.907558.034138.386.941
321Naknade troškova zaposlenima18.566.415-545.95918.020.456
322Rashodi za materijal i energiju18.398.2801.094.57419.492.854
323Rashodi za usluge80.247.739-4.361.74875.885.991
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.616.4734.371.16724.987.640
34Financijski rashodi11.659.9902.404.04514.064.035
343Ostali financijski rashodi11.659.9902.404.04514.064.035
38Ostali rashodi277.200174.776451.976
381Tekuće donacije119.200-89.14430.056
383Kazne, penali i naknade štete158.000263.920421.920
K700000OPREMANJE8.650.000-3.433.0005.217.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine8.650.000-3.433.0005.217.000
422Postrojenja i oprema8.650.000-3.433.0005.217.000
K700001INFORMATIZACIJA6.450.000-1.128.0005.322.000
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine2.200.000743.0002.943.000
412Nematerijalna imovina2.200.000743.0002.943.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine4.250.000-1.871.0002.379.000
426Nematerijalna proizvedena imovina4.250.000-1.871.0002.379.000
K700002OBNOVA VOZNOG PARKA10.000.000-9.057.000943.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine10.000.000-9.057.000943.000
423Prijevozna sredstva10.000.000-9.057.000943.000
K700003POSLOVNE ZGRADE2.000.000-245.0001.755.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine2.000.000-245.0001.755.000
421Građevinski objekti2.000.000-245.0001.755.000
7001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA527.733.670-1.585.955526.147.715
A700001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU32.790.180-2.048.61330.741.567
34Financijski rashodi22.524.715-2.064.41820.460.297
342Kamate za primljene kredite i zajmove22.524.715-2.064.41820.460.297
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova10.265.46515.80510.281.270
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru10.265.46515.80510.281.270
A700002ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA494.943.490462.658495.406.148
34Financijski rashodi248.797.750276.031249.073.781
342Kamate za primljene kredite i zajmove248.797.750276.031249.073.781
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova246.145.740186.627246.332.367
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora246.145.740186.627246.332.367
7002SERVISIRANJE VANJSKOG DUGA1.374.635.680-996.6091.373.639.071
A700003ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU387.934.800-1.472.672386.462.128
34Financijski rashodi31.141.435-2.535.66628.605.769
342Kamate za primljene kredite i zajmove31.141.435-2.535.66628.605.769
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova356.793.3651.062.994357.856.359
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru356.793.3651.062.994357.856.359
A700004ZAJMOVI OD INOZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA IZVAN JAVNOG SEKTORA986.700.880476.063987.176.943
34Financijski rashodi8.348.395-924.0317.424.364
342Kamate za primljene kredite i zajmove8.348.395-924.0317.424.364
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova978.352.4851.400.094979.752.579
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora978.352.4851.400.094979.752.579
7003PROGRAM GRAĐENJA I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA AUTOCESTA749.373.5220749.373.522
K700003GRAĐENJE AUTOCESTA473.253.3310473.253.331
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine20.990.00010.010.00031.000.000
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva20.990.00010.010.00031.000.000
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine452.263.331-10.010.000442.253.331
421Građevinski objekti452.263.331-10.010.000442.253.331
K700004IZVANREDNO – INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE276.120.1910276.120.191
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini276.120.1910276.120.191
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima276.120.1910276.120.191
7004PROGRAM REDOVNOG ODRŽAVANJA133.785.0002.297.235136.082.235
A700005REDOVNO ODRŽAVANJE133.785.0002.297.235136.082.235
32Materijalni rashodi133.785.0002.297.235136.082.235
322Rashodi za materijal i energiju81.200.000126.97181.326.971
323Rashodi za usluge52.585.0002.170.26454.755.264