Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

NN 122/2021 (16.11.2021.), Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Financijskog plana HŽ Putničkog prijevoza za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu

HRVATSKI SABOR

2103

Na temelju članka 35. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/08., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I.

Daje se suglasnost HŽ Putničkom prijevozu na Izmjene i dopune Financijskog plana za 2021. godinu i to na:

– ukupne prihode u iznosu od 725.447.738 kuna

– ukupne rashode u iznosu od 794.458.704 kune

– manjak u iznosu od 69.010.966 kuna

– primitke od financijske imovine i zaduživanja u iznosu od 189.627.757 kuna

– izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova u iznosu od 51.600.000 kuna.

II.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 400-06/21-01/40

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HŽ PUTNIČKOG PRIJEVOZA ZA 2021. GODINU I PROJEKCIJA PLANA ZA 2022. I 2023. GODINU

I. OPĆI DIO

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIHODI POSLOVANJA745.305.886-20.538.148724.767.738
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE680.0000680.000
UKUPNI PRIHODI745.985.886-20.538.148725.447.738
RASHODI POSLOVANJA666.587.217-56.582.921610.004.296
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE246.766.689-62.312.281184.454.408
UKUPNI RASHODI913.353.906-118.895.202794.458.704
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-167.368.02098.357.054-69.010.966

B. RAČUN FINANCIRANJA

Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA192.749.689-3.121.932189.627.757
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA51.600.000051.600.000
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE26.218.331026.218.331
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆU GODINU0-95.235.122-95.235.122
NETO FINANCIRANJE167.368.020-98.357.05469.010.966
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE000

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

PRIHODI POSLOVANJA I PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv prihodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
6PRIHODI POSLOVANJA745.305.886-20.538.148724.767.738
63Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna493.637.8410493.637.841
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU1.644.40501.644.405
633Pomoći proračunu iz drugih proračuna i izvanproračunskim korisnicima490.299.0150490.299.015
638Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.694.42101.694.421
64Prihodi od imovine67.925.36441.51567.966.879
641Prihodi od financijske imovine2.870.838-2.500.000370.838
642Prihodi od nefinancijske imovine65.054.5262.541.51567.596.041
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija183.742.681-20.579.663163.163.018
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga183.742.681-20.579.663163.163.018
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE680.0000680.000
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine680.0000680.000
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava680.0000680.000

RASHODI POSLOVANJA I RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Raz-redSku-pinaPod-skupinaNaziv rashodaPlan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
3RASHODI POSLOVANJA666.587.217-56.582.921610.004.296
31Rashodi za zaposlene243.435.701-6.798.921236.636.780
311Plaće (Bruto)154.207.297-4.385.426149.821.871
312Ostali rashodi za zaposlene12.605.226-234.44612.370.780
313Doprinosi na plaće76.623.178-2.179.04974.444.129
32Materijalni rashodi396.001.516-48.834.000347.167.516
321Naknade troškova zaposlenima19.277.854019.277.854
322Rashodi za materijal i energiju120.784.349-20.094.000100.690.349
323Rashodi za usluge249.558.439-28.093.000221.465.439
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa292.0000292.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.088.874-647.0005.441.874
34Financijski rashodi21.150.000-3.150.00018.000.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.600.000-650.00014.950.000
343Ostali financijski rashodi5.550.000-2.500.0003.050.000
38Ostali rashodi6.000.0002.200.0008.200.000
383Kazne, penali i naknade štete6.000.0002.200.0008.200.000
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE246.766.689-62.312.281184.454.408
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine201.351.689-62.262.281139.089.408
423Prijevozna sredstva190.101.689-52.323.618137.778.071
426Nematerijalna proizvedena imovina11.250.000-9.938.6631.311.337
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45.415.000-50.00045.365.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima300.000-150.000150.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima45.115.000045.115.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu0100.000100.000


B. RAČUN FINANCIRANJA

Raz-redSku-pinaPod-
skupina
 
Plan
za 2021.
Povećanje/
smanjenje
Novi plan
za 2021.
NETO FINANCIRANJE141.149.689-3.121.932138.027.757
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA192.749.689-3.121.932189.627.757
84Primici od zaduživanja192.749.689-3.121.932189.627.757
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora192.749.689-3.121.932189.627.757
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA51.600.000051.600.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova51.600.000051.600.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada022.500.00022.500.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru029.100.00029.100.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.600.000-51.600.0000

II. POSEBNI DIO

ŠifraNazivPlan
za 2021.
Povećanje/smanjenjeNovi plan
za 2021.
009HŽ PUTNIČKI PRIJEVOZ964.953.906-118.895.202846.058.704
9000ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I OPREMANJE650.987.217-55.932.921595.054.296
A900000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE650.987.217-55.932.921595.054.296
31Rashodi za zaposlene243.435.701-6.798.921236.636.780
311Plaće (bruto)154.207.297-4.385.426149.821.871
312Ostali rashodi za zaposlene12.605.226-234.44612.370.780
313Doprinosi na plaće76.623.178-2.179.04974.444.129
32Materijalni rashodi396.001.516-48.834.000347.167.516
321Naknade troškova zaposlenima19.277.854019.277.854
322Rashodi za materijal i energiju120.784.349-20.094.000100.690.349
323Rashodi za usluge249.558.439-28.093.000221.465.439
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa292.0000292.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.088.874-647.0005.441.874
3296Troškovi sudskih postupaka74.000074.000
34Financijski rashodi5.550.000-2.500.0003.050.000
343Ostali financijski rashodi5.550.000-2.500.0003.050.000
38Ostali rashodi6.000.0002.200.0008.200.000
383Kazne, penali i naknade štete6.000.0002.200.0008.200.000
9001SERVISIRANJE UNUTARNJEG DUGA67.200.000-650.00066.550.000
A900001ZAJMOVI OD TUZEMNIH BANAKA I OSTALIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA U JAVNOM SEKTORU I IZVAN JAVNOG SEKTORA67.200.000-650.00066.550.000
34Financijski rashodi15.600.000-650.00014.950.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.600.000-650.00014.950.000
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova51.600.000051.600.000
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada022.500.00022.500.000
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru029.100.00029.100.000
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora51.600.000-51.600.0000
9002PROGRAM ULAGANJA246.766.689-62.312.281184.454.408
K900000NABAVA NOVIH MOTORNIH VLAKOVA190.101.689-52.323.618137.778.071
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine190.101.689-52.323.618137.778.071
423Prijevozna sredstva190.101.689-52.323.618137.778.071
K900001INVESTICIJE U PRIJEVOZNE KAPACITETE45.115.000045.115.000
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini45.115.000045.115.000
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima45.115.000045.115.000
K900002INVESTICIJE ZA INFORMATIZACIJU SUSTAVA I GRAĐEVINSKE OBJEKTE11.550.000-9.988.6631.561.337
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine11.250.000-9.938.6631.311.337
426Nematerijalna proizvedena imovina11.250.000-9.938.6631.311.337
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini300.000-50.000250.000
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima300.000-150.000150.000
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu0100.000100.000