Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama

NN 123/2021 (17.11.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama

Hrvatska vatrogasna zajednica

2114

Na temelju članka 101. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (»Narodne novine«, br. 125/19), glavni vatrogasni zapovjednik donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O OBLIKU I SADRŽAJU SLUŽBENE ZNAČKE I SLUŽBENE ISKAZNICE INSPEKTORA VATROGASTVA, NAČINU IZDAVANJA, UPORABI I VOĐENJU ZAPISNIKA O IZDANIM SLUŽBENIM ISKAZNICAMA

Članak 1.

U Pravilniku o obliku i sadržaju službene značke i službene iskaznice inspektora vatrogastva, načinu izdavanja, uporabi i vođenju zapisnika o izdanim službenim iskaznicama (»Narodne novine« br. 104/20), u članku 4. stavku 1. točki 4. iza alineje 1. dodaju se nove alineje 2. i 3. koje glase:

» – »SLUŽBENA ISKAZNICA VODITELJA SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR I.«

– »SLUŽBENA ISKAZNICA VODITELJA SLUŽBE ZA INSPEKCIJSKI NADZOR II.««

Dosadašnje alineje 2. i 3. postaju alineje 4. i 5.

Članka 2.

U članku 4. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Obrasci iskaznica glavnog vatrogasnog inspektora, voditelja Službe za inspekcijski nadzor I., voditelja Službe za inspekcijski nadzor II., višeg inspektora i inspektora tiskani su uz ovaj Pravilnik i čine njegov sastavni dio (obrazac B, obrazac B.1, obrazac B.2, obrazac C, obrazac D).«

Članak 3.

U obrascima tiskanim uz Pravilnik, u »OBRAZAC ISKAZNICE«, iza teksta »Obrazac B« i njegovog slikovnog prikaza, umeće se:

Obrazac B.1

prednja strana

stražnja strana

Obrazac B.2

prednja strana

stražnja strana

«

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/21-03/11

Urbroj: 444-05/01-21-1

Zagreb, 4. studenoga 2021.

Glavni vatrogasni zapovjednik
Slavko Tucaković, univ. spec. oec., v. r.