Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Benkovca

NN 124/2021 (19.11.2021.), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Benkovca

Grad Benkovac

2126

Na temelju Zakona o lokalnim porezima (»Narodne novine«, broj 115/16 i 101/17), Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 137/15 i 123/17 – pročišćeni tekst) i članka 28. Statuta Grada Benkovca (»Službeni glasnik Grada Benkovca« broj 05/2009, 03/2010, 04/2010, 01/2013, 02/2014, 1/2018 i 2/2021), Gradsko vijeće Grada Benkovca na 3. sjednici održanoj 10. studenoga 2021. godine, donijelo je

ODLUKU

O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POREZIMA GRADA BENKOVCA

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o porezima Grada Benkovca (»Narodne novine«, broj 129/19) i (»Službeni glasnik Grada Benkovca«, broj 13/19).

Članak 2.

U članku 8. Odluke o porezima riječi »Upravni odjel za proračun i financije« zamjenjuje se riječima »Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenom glasniku Grada Benkovca«, a objavit će se i u »Narodnim novinama«.

Klasa: 410-01/21-01/1
Urbroj: 2198/27-01-21-4
Benkovac, 10. studenoga 2021.

Predsjednik
Boris Erceg, v. r.