Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

NN 126/2021 (24.11.2021.), Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti

Hrvatski sabor

2131

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

Proglašavam Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. studenoga 2021.

Klasa: 011-01/21-01/83

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 17. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O TEHNIČKIM ZAHTJEVIMA ZA PROIZVODE I OCJENJIVANJU SUKLADNOSTI

DIO PRVI
OPĆE ODREDBE

Predmet Zakona

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje način propisivanja tehničkih zahtjeva za proizvode, obveze gospodarskih subjekata, propisivanje zahtjeva koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti, kontaktna točka za proizvode, jedinstveni ured za vezu i prekogranična uzajamna pomoć, inspekcijski nadzor i prekršajne odredbe.

Prijenos propisa Europske unije

Članak 2.

Ovim se Zakonom osigurava provedba sljedećih akata Europske unije:

– Uredbe (EZ) br. 765/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. srpnja 2008. o utvrđivanju zahtjeva za akreditaciju i za nadzor tržišta u odnosu na stavljanje proizvoda na tržište i o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 339/93 (Tekst značajan za EGP) (SL L 218, 13. 8. 2008.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EZ) br. 765/2008)

– Uredbe (EU) 2019/1020 Europskog parlamenta i Vijeća od 20. lipnja 2019. o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda i o izmjeni Direktive 2004/42/EZ i uredbi (EZ) br. 765/2008 i (EU) br. 305/2011 (Tekst značajan za EGP) (SL L 169, 25. 6. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/1020) i

– Uredbe (EU) 2019/515 Europskog parlamenta i Vijeća od 19. ožujka 2019. o uzajamnom priznavanju robe koja se zakonito stavlja na tržište u drugoj državi članici i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 764/2008 (Tekst značajan za EGP) (SL L 91, 29. 3. 2019.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2019/515).

Pojmovi

Članak 3.

Pojedini pojmovi u smislu ovoga Zakona imaju jednako značenje kao pojmovi definirani u:

– Uredbi (EZ) br. 765/2008, osim pojma »usklađena norma« koji ima jednako značenje kao pojam definiran u Uredbi (EU) br. 1025/2012 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. listopada 2012. o europskoj normizaciji, o izmjeni direktiva Vijeća 89/686/EEZ i 93/15/EEZ i direktiva 94/9/EZ, 94/25/EZ, 95/16/EZ, 97/23/EZ, 98/34/EZ, 2004/22/EZ, 2007/23/EZ, 2009/23/EZ i 2009/105/EZ Europskog parlamenta i Vijeća te o stavljanju izvan snage Odluke Vijeća 87/95/EEZ i Odluke 1673/2006/EZ Europskog parlamenta i Vijeća (Tekst značajan za EGP) (SL L 316, 14. 11. 2012.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 1025/2012)

– Uredbi (EU) 2019/1020

– Uredbi (EU) 2019/515

– »međunarodna norma« kako je definirana u Uredbi (EU) br. 1025/2012

– »hrvatska norma« je norma dostupna javnosti koju je prihvatilo hrvatsko nacionalno normirno tijelo.

DIO DRUGI
PROPISIVANJE TEHNIČKIH ZAHTJEVA ZA PROIZVODE

Članak 4.

U svrhu sigurnosti, zaštite života i zdravlja ljudi, domaćih životinja i biljaka, zaštite okoliša i prirode, zaštite potrošača i drugih korisnika čelnici tijela državne uprave, u skladu sa svojim djelokrugom, donose pravilnike kojima se propisuju tehnički zahtjevi za proizvode i postupci ocjenjivanja sukladnosti za pojedine proizvode odnosno skupine proizvoda, uključujući, kad je to potrebno, i propise o redovitim i izvanrednim pregledima i ispitivanjima proizvoda u uporabi.

Članak 5.

(1) Pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona detaljnije se uređuje najmanje jedan od sljedećih elemenata:

– tehnički zahtjevi koje moraju ispuniti proizvodi koji se stavljaju na tržište ili na raspolaganje na tržištu

– dokumentacija o sukladnosti potrebna za dokazivanje sukladnosti proizvoda s propisanim zahtjevima koja mora biti dostupna nadležnim tijelima

– način označivanja proizvoda.

(2) Kod donošenja pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona uzimaju se u obzir međunarodna načela i preuzete obveze iz međunarodnih ugovora radi sprječavanja nepotrebnih zapreka u međunarodnoj trgovini.

(3) Pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona propisuje se da se pretpostavlja da je proizvod sukladan s propisanim tehničkim zahtjevima ako je sukladan s odgovarajućim usklađenim normama, međunarodnim normama, nacionalnim normama ili drugim tehničkim specifikacijama.

Prethodna suglasnost

Članak 6.

(1) Pravilnici iz članka 4. ovoga Zakona donose se uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za gospodarstvo.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, kada je donošenje pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona isključivo u djelokrugu ministarstva nadležnog za gospodarstvo, suglasnost iz stavka 1. ovoga članka nije potrebna.

Odnos prema drugim zakonima

Članak 7.

Ovaj se Zakon ne primjenjuje na propisivanje tehničkih zahtjeva i provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti za proizvode koji se uređuju posebnim zakonima.

DIO TREĆI
OBVEZE GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članak 8.

(1) Proizvod koji se stavlja na tržište ili na raspolaganje na tržištu koje uključuje i prodaju na daljinu u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1020 mora biti u skladu s propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod.

(2) Gospodarski subjekt koji stavlja proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu odgovoran je za sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod u okviru obveza koje su mu određene ovim Zakonom i pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona.

(3) Gospodarski subjekt koji stavlja proizvod na tržište ili na raspolaganje na tržištu, u okviru obveza koje su mu određene ovim Zakonom i pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona, odgovoran je za točnost i potpunost podataka o svojim proizvodima te mora osigurati da ti podaci budu u skladu s propisanim zahtjevima koji se odnose na taj proizvod.

Obveze proizvođača

Članak 9.

(1) Kada stavlja svoj proizvod na tržište, proizvođač je obvezan osigurati da je njegov proizvod oblikovan i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenim u propisima koji se odnose na taj proizvod.

(2) Kada je pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona to propisano, proizvođač je obvezan izraditi propisanu tehničku dokumentaciju i provesti ili osigurati provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti proizvoda.

(3) Kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz stavka 2. ovoga članka dokazana sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima, proizvođač je obvezan sastaviti EU izjavu o sukladnosti i staviti oznaku sukladnosti kada je to propisano pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona.

(4) Proizvođač je obvezan čuvati tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti nakon što je proizvod stavio na tržište, u razdoblju navedenom u pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona.

(5) Proizvođač je obvezan osigurati postupke radi održanja sukladnosti proizvodne serije, pri čemu je potrebno na primjeren način uzeti u obzir promjene u oblikovanju ili značajkama proizvoda te promjene u primijenjenim usklađenim normama ili tehničkim specifikacijama koje su navedene u EU izjavi o sukladnosti proizvoda.

(6) Proizvođač je obvezan, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, a kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, provoditi ispitivanje uzoraka proizvoda koji se stavljaju na tržište, istraživati i, ako je to potrebno, voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i povlačenju proizvoda te o tome mora obavješćivati distributera.

(7) Proizvođač je obvezan osigurati da njegov proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi podatak koji omogućuje njegovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili narav proizvoda, da se traženi podaci navedu na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod.

(8) Proizvođač je obvezan na proizvodu ili, kada to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu koja mora označivati jedinstvenu točku na kojoj je proizvođač dostupan.

(9) Kada je pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona koji se odnose na proizvod to propisano, proizvođač mora osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(10) Kada proizvođač smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, treba bez odgađanja poduzeti potrebne korektivne mjere kako bi se taj proizvod uskladio ili povukao s tržišta ili bi se spriječilo njegovo distribuiranje ako je to prikladnije.

(11) Ako proizvod predstavlja rizik, proizvođač mora o tome bez odgode obavijestiti nadležna inspekcijska tijela navodeći podatke, posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim korektivnim mjerama.

(12) Proizvođač je obvezan na zahtjev nadležnog inspektora:

– osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na jeziku lako razumljivom nadležnom inspektoru

– surađivati u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište.

(13) Uz obveze iz stavaka 1. do 12. ovoga članka proizvođač je dužan ispuniti i obveze utvrđene pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona za pojedine proizvode donesenim temeljem ovoga Zakona.

(14) Odredbe ovoga članka odgovarajuće se primjenjuju i na obveze ugraditelja prilikom projektiranja izrade, ugradnje i stavljanja proizvoda na tržište kada je to propisano pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona.

Obveze ovlaštenog zastupnika

Članak 10.

(1) Proizvođač može na temelju pisanog ovlaštenja odrediti fizičku ili pravnu osobu s poslovnim nastanom u Europskoj uniji za svog ovlaštenog zastupnika.

(2) Obveze iz članka 9. stavka 1. ovoga Zakona i sastavljanje tehničke dokumentacije ne odnose se na obveze ovlaštenog zastupnika.

(3) Ovlašteni zastupnik obvezan je provoditi zadaće koje su specificirane u ovlaštenju iz stavka 1. ovoga članka, a posebice:

– staviti EU izjavu o sukladnosti i tehničku dokumentaciju na raspolaganje nadležnim inspektorima u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se odnosi na taj proizvod

– na zahtjev nadležnog inspektora osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda

– surađivati s nadležnim inspektorom na njegov zahtjev u svakoj poduzetoj radnji kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod obuhvaćen njegovim ovlaštenjem.

(4) Ovlašteni zastupnik je obvezan ispuniti i obveze utvrđene pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona za pojedine proizvode.

Obveze uvoznika

Članak 11.

(1) Uvoznik je obvezan na tržište Europske unije stavljati samo proizvod sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod.

(2) Prije stavljanja proizvoda na tržište uvoznik je obvezan utvrditi da je proizvođač proveo odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti, sastavio tehničku dokumentaciju, da proizvod nosi propisanu oznaku sukladnosti ili druge oznake, da je praćen propisanim dokumentima te da je ispunio zahtjeve utvrđene u članku 9. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona.

(3) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, ne smije staviti proizvod na tržište sve dok se ne provede njegovo usklađivanje.

(4) Ako proizvod iz stavka 3. ovoga članka predstavlja rizik, uvoznik je obvezan o tome obavijestiti proizvođača i nadležna inspekcijska tijela.

(5) Uvoznik je obvezan na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod navesti svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan.

(6) Kada je pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona to propisano, uvoznik je obvezan osigurati da proizvod bude praćen uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

(7) Uvoznik je obvezan dok je proizvod pod njegovom odgovornošću osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima.

(8) Kad to smatra prikladnim, s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod, uvoznik je obvezan, kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača, provoditi ispitivanje uzoraka proizvoda koje namjerava staviti na tržište, istraživati i, po potrebi, voditi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima i povlačenjima proizvoda te o tome obavješćivati distributere.

(9) Kad uvoznik smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na tržište nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, obvezan je odmah poduzeti potrebne korektivne mjere kako bi se taj proizvod uskladio ili povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje.

(10) Ako proizvod iz stavka 9. ovoga članka predstavlja rizik, uvoznik je obvezan odmah o tome obavijestiti nadležna inspekcijska tijela dajući podatke posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim korektivnim mjerama.

(11) Kada je pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona to propisano, uvoznik je obvezan, za razdoblje koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na taj proizvod, čuvati presliku EU izjave o sukladnosti radi stavljanja na raspolaganje nadležnim inspektorima te osigurati da tehnička dokumentacija bude raspoloživa nadležnim inspektorima na njihov zahtjev.

(12) Uvoznik je obvezan na zahtjev nadležnog inspektora:

– osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda na jeziku lako razumljivom inspektoru i

– surađivati s nadležnim inspektorom u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište.

(13) Uvoznik je obvezan ispuniti i obveze utvrđene pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona za pojedine proizvode.

Obveze distributera

Članak 12.

(1) Kada stavlja proizvod na raspolaganje na tržištu, distributer mora djelovati s dužnom pažnjom u odnosu na propisane zahtjeve.

(2) Prije stavljanja proizvoda na raspolaganje na tržištu distributer mora provjeriti je li proizvod označen propisanom oznakom sukladnosti ili drugim oznakama, je li praćen propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu te jesu li proizvođač i uvoznik ispunili zahtjeve iz članka 9. stavaka 7. i 8. i članka 11. stavka 5. ovoga Zakona.

(3) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, ne smije stavljati proizvod na raspolaganje na tržištu sve dok se ne provede njegovo usklađivanje.

(4) Kada proizvod iz stavka 3. ovoga članka predstavlja rizik, distributer mora o tome obavijestiti proizvođača ili uvoznika, kao i nadležna inspekcijska tijela.

(5) Dok je proizvod pod njegovom odgovornošću, distributer mora osigurati da uvjeti skladištenja ili prijevoza ne ugroze sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima.

(6) Kada distributer smatra ili ima razloga vjerovati da proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, mora odmah osigurati da se provedu potrebne korektivne mjere kako bi se, ako je to prikladno, taj proizvod uskladio, povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje.

(7) Kada proizvod iz stavka 6. ovoga članka predstavlja rizik, distributer mora odmah o tome obavijestiti nadležna inspekcijska tijela te nadležna inspekcijska tijela one države članice u kojoj su navedeni proizvodi u tom smislu stavljeni na raspolaganje, pri tome dajući podatke posebno o nesukladnosti proizvoda i svim poduzetim korektivnim mjerama.

(8) Distributer je obvezan na zahtjev nadležnog inspektora:

– osigurati sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda i

– surađivati s nadležnim inspektorom u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu.

(9) Distributer je obvezan ispuniti i obveze utvrđene pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona za pojedine proizvode.

Obveze vlasnika i korisnika

Članak 13.

(1) Kada vlasnik smatra, ili ima razloga vjerovati, da proizvod nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, uključujući i zahtjeve o periodičnim pregledima, proizvod ne smije staviti na raspolaganje niti ga koristiti sve dok se ne provede njegovo usklađivanje.

(2) Kada proizvod iz stavka 1. ovoga članka predstavlja rizik, vlasnik o tome mora obavijestiti proizvođača ili uvoznika ili distributera i nadležna inspekcijska tijela.

(3) Korisnik smije upotrebljavati samo one proizvode koji su u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod.

(4) Kada proizvod iz stavka 3. ovoga članka predstavlja rizik, korisnik o tome mora obavijestiti vlasnika i nadležna inspekcijska tijela.

(5) Vlasnik ili korisnik proizvoda obvezan je ispuniti i obveze utvrđene pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona za pojedine proizvode.

Zadaće gospodarskih subjekata u pogledu proizvoda temeljem članka 4. Uredbe (EU) 2019/1020

Članak 14.

Proizvođač, uvoznik, ovlašteni zastupnik i pružatelj usluga provođenja narudžbi obvezni su izvršavati i zadaće u skladu s člankom 4. Uredbe (EU) 2019/1020.

Slučajevi u kojima se obveze proizvođača primjenjuju na uvoznike i distributere

Članak 15.

Ako uvoznik ili distributer stavlja proizvod na tržište pod svojim imenom ili trgovačkim znakom ili preinačuje proizvod koji je već stavljen na tržište na takav način da to može utjecati na sukladnost sa zahtjevima koji se primjenjuju na taj proizvod, smatrat će se proizvođačem te podliježe obvezama proizvođača u skladu s člankom 9. ovoga Zakona.

Identifikacija gospodarskih subjekata

Članak 16.

Svaki gospodarski subjekt mora, u razdoblju koje je navedeno u propisu koji se primjenjuje na pojedini proizvod, na zahtjev nadležnog inspektora, dati podatke o identitetu:

– svakoga gospodarskog subjekta koji mu je isporučio proizvod

– svakoga gospodarskog subjekta kojem je isporučen proizvod.

DIO ČETVRTI
TIJELA ZA OCJENJIVANJE SUKLADNOSTI I ZAHTJEVI KOJE MORAJU ISPUNITI

Propisivanje zahtjeva za tijela za ocjenjivanje sukladnosti

Članak 17.

(1) Pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona mogu se propisati zahtjevi koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti.

(2) Minimalni zahtjevi koje moraju ispuniti tijela za ocjenjivanje sukladnosti su:

– stručna osposobljenost osoblja u odgovarajućem području za koje je tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ovlašteno

– potrebna oprema i prostor

– neovisnost i nepristranost u postupku ocjenjivanja sukladnosti

– čuvanje poslovne tajne

– osiguranje od odgovornosti, osim ako njihovu odgovornost preuzima država.

(3) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti ne smije biti gospodarski subjekt za proizvode koje ocjenjuje niti smije biti izravno uključeno u projektiranje, proizvodnju ili izradu, stavljanje na tržište ili na raspolaganje na tržištu, instalaciju, korištenje ili održavanje tih proizvoda.

Članak 18.

Čelnik tijela državne uprave iz članka 4. ovoga Zakona može pravilnikom propisati postupak praćenja rada tijela za ocjenjivanje sukladnosti i mjere koje će se poduzeti u slučaju neispunjavanja propisanih zahtjeva iz članka 17. ovoga Zakona.

Ovlaštenje za obavljanje poslova ocjenjivanja sukladnosti

Članak 19.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti može obavljati poslove ocjenjivanja sukladnosti samo na temelju rješenja o ovlaštenju (u daljnjem tekstu: ovlaštenje) koje donosi čelnik tijela državne uprave iz članka 4. ovoga Zakona.

(2) Kada tijelo za ocjenjivanje sukladnosti dokaže svoju osposobljenost u skladu sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su prihvaćene odgovarajuće usklađene europske norme, pretpostavit će se da ispunjava zahtjeve iz članka 17. ovoga Zakona.

(3) Potvrda o akreditaciji koju dodjeljuje hrvatsko nacionalno akreditacijsko tijelo smatra se dokazom osposobljenosti tijela za ocjenjivanje sukladnosti sa zahtjevima utvrđenim u hrvatskim normama kojima su prihvaćene odgovarajuće usklađene europske norme.

(4) Ovlaštenje iz stavka 1. ovoga članka može se vremenski ograničiti ili vrijediti do ukidanja.

(5) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti mora ispunjavati za cjelokupno vrijeme trajanja ovlaštenja zahtjeve iz članka 17. ovoga Zakona.

(6) Ako se utvrdi da je tijekom trajanja ovlaštenja tijelo za ocjenjivanje sukladnosti prestalo ispunjavati propisane zahtjeve, čelnik nadležnoga tijela državne uprave iz članka 4. ovoga Zakona ukinut će ovlaštenje u dijelu u kojem je tijelo prestalo ispunjavati zahtjeve.

(7) Protiv rješenja iz stavka 1. i stavka 6. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor.

(8) Tijelo državne uprave u čijoj je nadležnosti donošenje propisa iz članka 4. ovoga Zakona prijavljuje Europskoj komisiji tijela za ocjenjivanje sukladnosti koja je ovlastilo za provedbu postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

(9) Postupak prijavljivanja iz stavka 8. ovoga članka, kao i zahtjeve koji se odnose na tijela koja provode prijavljivanje te zahtjeve koji se odnose na prijavljena tijela pravilnikom propisuje čelnik tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo.

Provođenje postupka ocjenjivanja sukladnosti

Članak 20.

(1) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti iz članka 19. ovoga Zakona provodi postupke ocjenjivanja sukladnosti na temelju zahtjeva proizvođača ili njegova ovlaštenog zastupnika.

(2) Tijelo za ocjenjivanje sukladnosti iz članka 19. ovoga Zakona i podnositelj zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka uredit će ugovorom, sklopljenim u pisanom obliku, međusobna prava i obveze u vezi s provedbom postupaka ocjenjivanja sukladnosti.

DIO PETI
KONTAKTNA TOČKA ZA PROIZVODE

Članak 21.

Tijelo državne uprave nadležno za gospodarstvo određuje se za Kontaktnu točku za proizvode (PCP) u skladu s člankom 9. Uredbe (EU) 2019/515.

DIO ŠESTI
JEDINSTVENI URED ZA VEZU I PREKOGRANIČNA UZAJAMNA POMOĆ

Članak 22.

(1) Državni inspektorat u skladu s člankom 10. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1020 određuje se kao jedinstveni ured za vezu nadležan za koordinaciju provedbe Uredbe (EU) 2019/1020 koji koordinira sve potrebne aktivnosti između inspekcija nadležnih za nadzor proizvoda stavljenih na tržište Republike Hrvatske.

(2) Jedinstveni ured za vezu iz stavka 1. ovoga članka u provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 obavlja zadaće u skladu s obvezama iz članka 10. stavka 4. i članka 34. stavka 3. Uredbe (EU) 2019/1020.

(3) U provedbi Uredbe (EU) 2019/1020 tijela za nadzor tržišta, svako u svom djelokrugu, kako je određeno propisima kojima su preuzeti propisi iz Priloga I. Uredbe (EU) 2019/1020:

– obavljaju zadaće u skladu s obvezama iz članka 34. stavaka 4. i 5. Uredbe (EU) 2019/1020

– izravno surađuju s tijelima za nadzor tržišta država članica u slučajevima prekogranične uzajamne pomoći u skladu s člancima 22., 23. i 24. Uredbe (EU) 2019/1020 i

– surađuju s jedinstvenim uredom za vezu iz stavka 1. ovoga članka.

(4) Iznimno od stavka 3. podstavka 2. ovoga članka, ako jedinstveni ured za vezu zaprimi zahtjev iz članaka 22. i 23. Uredbe (EU) 2019/1020, bez odgode će ga proslijediti na postupanje nadležnom tijelu iz stavka 3. ovoga članka koje je dužno po tom zahtjevu postupati u skladu s propisanim zadaćama.

DIO SEDMI
INSPEKCIJSKI NADZOR

Članak 23.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 765/2008, Uredbe (EU) 2019/1020 u dijelu koji se odnosi na proizvode na koji se ovaj Zakon primjenjuje, Uredbe (EU) 2019/515, ovoga Zakona i pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona, svaki u svom djelokrugu, obavljaju: tržišni inspektori, inspektori opreme pod tlakom, elektroenergetski inspektori, građevinski inspektori i poljoprivredni inspektori, u skladu s ovlastima, danim ovim Zakonom i posebnim propisima.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, inspekcijski nadzor nad provedbom Poglavlja IV. Uredbe (EZ) br. 765/2008 u dijelu koji se odnosi na stavljanje oznake CE, Uredbe (EU) 2019/1020 i Uredbe (EU) 2019/515, ovoga Zakona i pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona kojima se uređuju tehnički zahtjevi za:

– radijsku opremu, obavljaju inspektori elektroničkih komunikacija Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti (HAKOM)

– mjerila i neautomatske vage, obavljaju mjeriteljski inspektori

– opasne tvari u električnoj i elektroničkoj opremi, obavljaju svaki u svom djelokrugu tržišni inspektori, sanitarni inspektori i farmaceutski inspektori

– opremu i zaštitne sustave namijenjene za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama, obavljaju elektroenergetski inspektori

– sigurnost dizala, obavljaju svaki u svom djelokrugu tržišni inspektori, građevinski inspektori i elektroenergetski inspektori.

Ovlasti inspektora

Članak 24.

(1) Nadležni inspektori imaju ovlasti iz članka 14. stavka 4. Uredbe (EU) 2019/1020.

(2) Ovlasti iz stavka 1. ovoga članka izvršavaju se sukladno članku 14. stavku 3. Uredbe (EU) 2019/1020.

(3) Izvršavanje ovlasti iz stavka 1. ovoga članka mora biti u skladu s načelom proporcionalnosti razmjerno s obzirom na prirodu nesukladnosti i ukupnu stvarnu ili potencijalnu štetu koja nastane kao posljedica slučaja nesukladnosti.

(4) Nadležni inspektori imaju ovlasti na temelju ovoga Zakona:

– provoditi odgovarajuće preglede i ispitivanja proizvoda radi utvrđivanja njihove sukladnosti s propisanim tehničkim zahtjevima čak i nakon što su stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu i

– besplatno uzimati uzorke proizvoda i dati ih na ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti s propisanim tehničkim zahtjevima.

(5) Ako nadležno inspekcijsko tijelo ne raspolaže potrebnim stručnim znanjem ili opremom za provedbu pregleda ili ispitivanja iz stavaka 1. i 4. ovoga članka, provedbu pojedinih radnji u okviru inspekcijskog nadzora može povjeriti stručnoj ustanovi koja nije bila uključena u ispitivanje i ocjenjivanje sukladnosti istog proizvoda prije stavljanja na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

Upravne mjere

Članak 25.

(1) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da proizvod stavljen na tržište ili na raspolaganje na tržištu nije sukladan sa zahtjevima ovoga Zakona i pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona, a koji se odnose na formalne nesukladnosti:

– proizvod nije označen u skladu sa zahtjevima ovoga Zakona i pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona

– dokumenti o sukladnosti nisu sastavljeni ili nisu pravilno sastavljeni, ili su nepotpuni, ili nisu dostupni

– upute i podaci o sigurnosti ne prate proizvod odnosno nisu priložene uz proizvod ili su nepotpune ili

– nije zadovoljen neki drugi zahtjev koji se odnosi na formalnu nesukladnost kako je to definirano u propisima donesenim temeljem ovoga Zakona,

a iste nesukladnosti ne predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost korisnika, inspektor će bez odgode kroz zapisnik o inspekcijskom nadzoru zahtijevati od gospodarskog subjekta koji je proizvod stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu da provede korektivne mjere radi otklanjanja formalnih nesukladnosti u okviru obveza koje su mu određene ovim Zakonom i propisima donesenim temeljem ovoga Zakona te će odrediti primjereni rok za izvršenje korektivne mjere.

(2) Ako gospodarski subjekt ne izvrši korektivne mjere iz stavka 1. ovoga članka u određenom roku, nadležni inspektor donijet će rješenje kojim će gospodarskom subjektu zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu ili narediti povlačenje proizvoda s tržišta.

(3) Ako nadležni inspektor u provedbi inspekcijskog nadzora utvrdi da proizvod stavljen na tržište ili na raspolaganje na tržištu nije sukladan sa zahtjevima ovoga Zakona i pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona i/ili nesukladnosti predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost korisnika, uključujući i formalnu nesukladnost koja predstavlja rizik, inspektor će, razmjerno ocjeni prirode rizika, rješenjem gospodarskom subjektu koji je proizvod stavio na tržište ili na raspolaganje na tržištu u okviru obveza koje su mu određene ovim Zakonom i pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona naložiti poduzimanje jedne ili više sljedećih korektivnih mjera:

– narediti otklanjanje utvrđenih nesukladnosti i odrediti primjereni rok za njihovo otklanjanje

– zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu

– narediti trenutačno povlačenje ili opoziv proizvoda s tržišta od krajnjih korisnika i narediti upoznavanje i obavještavanje javnosti na rizike koje predstavlja

– narediti uništavanje proizvoda ako je to nužno radi zaštite zdravlja ili sigurnosti korisnika

– privremeno zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu, isporuku proizvoda, ponudu isporuke, oglašavanje proizvoda ili izlaganje proizvoda u vremenu potrebnom za različite preglede i ispitivanja ako postoji osnovana sumnja da proizvod nije sukladan zahtjevima ovoga Zakona i pravilnika iz članka 4. ovoga Zakona

– narediti da se na proizvod stave jasno formulirana i lako razumljiva upozorenja na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu o rizicima koje proizvod može predstavljati i/ili narediti trenutačno upozoravanje krajnjih korisnika na primjeren način objavljivanjem posebnih upozorenja na hrvatskom jeziku i odrediti primjereni rok za izvršenje.

(4) Ako gospodarski subjekt ne otkloni nesukladnosti u roku iz stavka 3. podstavka 1. i podstavka 6. ovoga članka, inspektor će donijeti rješenje kojim će zabraniti stavljanje proizvoda na tržište ili na raspolaganje na tržištu i narediti povlačenje proizvoda koji su već stavljeni na tržište ili na raspolaganje na tržištu.

(5) Rješenjem iz stavka 4. ovoga članka inspektor će ukinuti rješenje iz stavka 3. podstavka 1. i podstavka 6. ovoga članka.

(6) Prije poduzimanja korektivnih mjera iz stavka 1. i stavka 3. ovoga članka inspektor će obavijestiti gospodarskog subjekta o poduzimanju mjera i omogućit će mu se izjašnjavanje u odgovarajućem razdoblju, ne kraćem od deset radnih dana, osim ako to nije moguće zbog hitnosti poduzimanja mjere u svrhu zaštite zdravlja i sigurnosti ili nekog drugog razloga povezanog s javnim interesom.

(7) U slučaju proizvoda koji se prodaju putem interneta ili drugim sredstvima prodaje na daljinu, kako je definirano člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1020, a uz poduzimanje korektivnih mjera iz stavka 3. ovoga članka ne postoje druga učinkovita sredstva za uklanjanje ozbiljnog rizika, inspektor će rješenjem odrediti svaku mjeru kojima se postiže svrha uklanjanja ozbiljnog rizika, a osobito:

– naložiti operatorima javnih komunikacijskih usluga i/ili davateljima usluga pristupa internetu i/ili pružateljima usluga smještaja na poslužitelju da uklone sadržaj ili ograniče pristup internetskom sučelju ili da se krajnjim korisnicima, prilikom pristupa internetskom sučelju, jasno prikaže izričito upozorenje koje upućuje na nesukladan proizvod

– naložiti svim registrima za domene ili voditeljima registara za domene da izbrišu potpuno kvalificirani naziv domene i omoguće nadležnom tijelu da je registrira.

(8) Ako je nastala šteta operatorima javnih komunikacijskih usluga, davateljima usluga pristupa internetu i pružateljima usluga smještaja temeljem rješenja iz stavka 7. ovoga članka, oni imaju pravo tražiti od gospodarskog subjekta naknadu štete sukladno općim pravilima naknade štete.

(9) Operatori javnih komunikacijskih usluga, davatelji usluga pristupa internetu i pružatelji usluga smještaja dužni su surađivati s nadležnim inspekcijskim tijelima u skladu s člankom 7. stavkom 2. Uredbe (EU) 2019/1020.

(10) Žalba izjavljena protiv rješenja inspektora iz stavaka 2., 3., 4. i 7. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja, osim ako posebnim propisima nije drukčije uređeno.

Sustav RAPEX

Članak 26.

U slučaju poduzimanja mjera iz članka 19. Uredbe (EU) 2019/1020 za proizvode koji predstavljaju ozbiljan rizik provodi se postupak obavještavanja putem sustava RAPEX u skladu s propisom kojim se uređuje sustav brze razmjene službenih obavijesti o proizvodima koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX).

Troškovi inspekcijskog postupka

Članak 27.

Troškove inspekcijskog postupka koji uključuju troškove ispitivanja i provjere sukladnosti proizvoda, troškove prijevoza u vezi s inspekcijskim nadzorom, troškove kupnje uzoraka proizvoda, među ostalim pod tajnim identitetom, snosi gospodarski subjekt koji je na tržište ili na raspolaganje na tržištu koje uključuje i prodaju na daljinu u skladu s člankom 6. Uredbe (EU) 2019/1020 stavio proizvod koji nije sukladan s tehničkim zahtjevima za taj proizvod.

Provjera proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije

Članak 28.

Provjeru proizvoda pri uvozu radi stavljanja na tržište Europske unije u skladu s člancima 25. do 28. Uredbe (EU) 2019/1020 obavlja Carinska uprava Ministarstva financija.

DIO OSMI
PREKRŠAJNE ODREDBE

Proizvođač i ovlašteni zastupnik

Članak 29.

(1) Novčanom kaznom od 50.000,00 do 1.000.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – proizvođač, ugraditelj i ovlašteni zastupnik ako:

– stavi na tržište proizvod koji nije oblikovan i proizveden u skladu sa zahtjevima utvrđenim u propisima koji se primjenjuju na taj proizvod (članak 9. stavak 1.)

– ne provede ili ne osigura provođenje primjenjivog postupka ocjenjivanja sukladnosti kada to propisuju pravilnici iz članka 4. ovoga Zakona (članak 9. stavak 2.)

– ne izradi propisanu tehničku dokumentaciju za proizvod koji je stavio na tržište kada to propisuju pravilnici iz članka 4. ovoga Zakona (članak 9. stavak 2.)

– ne sastavi EU izjavu o sukladnosti kada je postupkom ocjenjivanja sukladnosti iz članka 9. stavka 2. ovoga Zakona dokazana sukladnost proizvoda s propisanim zahtjevima (članak 9. stavak 3.)

– ne stavi na proizvod oznaku sukladnosti kada je to propisano pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona (članak 9. stavak 3.)

– ne čuva tehničku dokumentaciju i EU izjavu o sukladnosti u razdoblju navedenom u pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona nakon stavljanja proizvoda na tržište (članak 9. stavak 4.)

– ne osigura postupke radi održanja sukladnosti proizvodne serije (članak 9. stavak 5.)

– ne provodi ispitivanje uzoraka proizvoda koje stavlja na tržište u odnosu na rizike koje predstavlja proizvod kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača (članak 9. stavak 6.)

– ne vodi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima (članak 9. stavak 6.)

– ne obavještava distributere o nesukladnim proizvodima i povlačenju proizvoda s tržišta (članak 9. stavak 6.)

– stavi na tržište proizvod, a ne osigura da proizvod nosi broj tipa, šarže ili serije ili koji drugi element koji omogućuje njegovu identifikaciju ili, kad to ne dopušta veličina ili narav proizvoda, iste podatke ne navede na ambalaži ili u dokumentima koji prate proizvod (članak 9. stavak 7.)

– ne navede na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan (članak 9. stavak 8.)

– stavi na tržište proizvod, a ne osigura da je praćen uputama i podacima na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kada to propisuju pravilnici iz članka 4. ovoga Zakona koji se odnose na proizvod (članak 9. stavak 9.)

– stavi na tržište proizvod koji nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, a ne poduzme potrebne korektivne mjere dobrovoljno, kako bi se taj proizvod uskladio, povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje (članak 9. stavak 10.)

– stavi na tržište proizvod koji predstavlja rizik, a ne obavijesti o tome nadležna inspekcijska tijela navodeći podatke o nesukladnosti proizvoda i poduzetim korektivnim mjerama (članak 9. stavak 11.)

– ne osigura nadležnom inspektoru sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda (članak 9. stavak 12. podstavak 1.)

– ne surađuje s nadležnim inspektorima u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište (članak 9. stavak 12. podstavak 2.)

– ne provodi zadaće koje su specificirane u ovlaštenju koje je dao proizvođač (članak 10. stavak 3.)

– ne postupa sukladno pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona

– ne stavi propisanu oznaku »CE« i/ili označi proizvode oznakama koje su slične oznaci »CE« do te mjere da bi mogli stvoriti zabunu na tržištu ili dovesti potrošače u zabludu sukladno članku 30. Uredbe (EZ) br. 765/2008

– ne izvršava zadaće u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1020

– ne izvršava zadaće u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1020

– ne postupa u skladu s izvršnim rješenjima nadležnog inspektora iz članka 25. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 20.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. podstavaka 3., 4., 5., 10., 11. i 12. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

Uvoznik

Članak 30.

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – uvoznik ako:

– stavi na tržište proizvod koji nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod (članak 11. stavak 1.)

– stavi na tržište proizvod za koji nije proveden odgovarajući postupak ocjenjivanja sukladnosti (članak 11. stavak 2.)

– stavi na tržište proizvod za koji nije sastavljena tehnička dokumentacija (članak 11. stavak 2.)

– stavi na tržište proizvod koji ne nosi propisanu oznaku sukladnosti (članak 11. stavak 2.)

– stavi na tržište proizvod koji ne nosi propisane druge oznake (članak 11. stavak 2.)

– stavi na tržište proizvod bez podataka o identifikaciji proizvoda i podataka o proizvođaču u skladu s člankom 9. stavcima 7. i 8. ovoga Zakona (članak 11. stavak 2.)

– na proizvodu ili, kad to nije moguće, na njegovoj ambalaži ili u dokumentu koji prati proizvod ne navede svoje ime, registrirano trgovačko ime ili registrirani trgovački znak i adresu na kojoj je dostupan (članak 11. stavak 5.)

– stavi na tržište proizvod koji nije praćen uputama i podacima na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu kada to propisuju pravilnici iz članka 4. ovoga Zakona (članak 11. stavak 6.)

– ne provodi ispitivanja uzoraka proizvoda koje namjerava staviti na tržište s obzirom na rizike koje predstavlja proizvod kako bi zaštitio zdravlje i sigurnost potrošača (članak 11. stavak 8.)

– ne vodi knjigu pritužbi o nesukladnim proizvodima (članak 11. stavak 8.)

– ne obavještava distributere o nesukladnim proizvodima i povlačenju proizvoda s tržišta (članak 11. stavak 8.)

– stavi na tržište proizvod koji nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, a ne poduzme potrebne korektivne mjere dobrovoljno kako bi se taj proizvod uskladio, povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje (članak 11. stavak 9.)

– stavi na tržište proizvod koji predstavlja rizik, a ne obavijesti o tome nadležna inspekcijska tijela dajući podatke o nesukladnosti proizvoda i poduzetim korektivnim mjerama (članak 11. stavak 10.)

– ne čuva presliku EU izjave o sukladnosti radi stavljanja na raspolaganje nadležnim inspektorima u skladu s pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona (članak 11. stavak 11.)

– ne osigura da tehnička dokumentacija bude raspoloživa nadležnim inspektorima u skladu s pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona (članak 11. stavak 11.)

– ne osigura nadležnom inspektoru sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda (članak 11. stavak 12. podstavak 1.)

– ne surađuje s nadležnim inspektorima u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na tržište (članak 11. stavak 12. podstavak 2.)

– ne izvršava zadaće u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1020

– ne izvršava zadaće u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1020

– ne postupa sukladno pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona

– ne postupa u skladu s izvršnim rješenjima nadležnog inspektora iz članka 25. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. podstavaka 3., 4., 5., 6., 7. i 8. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

Distributer

Članak 31.

(1) Novčanom kaznom od 15.000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – distributer ako:

– stavi na raspolaganje na tržištu proizvod protivno propisanim zahtjevima (članak 12. stavak 1.)

– stavi na raspolaganje proizvod koji nije označen oznakom sukladnosti ili drugim propisanim oznakama (članak 12. stavak 2.)

– stavi na raspolaganje na tržištu proizvod koji nije praćen propisanim dokumentima, uputama i podacima o sigurnosti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu (članak 12. stavak 2.)

– stavi na raspolaganje na tržištu proizvod bez podataka o identifikaciji proizvoda i podataka o proizvođaču i uvozniku u skladu s člankom 9. stavcima 7. i 8. i člankom 11. stavkom 5. ovoga Zakona (članak 12. stavak 2.)

– stavi na raspolaganje na tržištu proizvod koji nije sukladan s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, a ne poduzme potrebne korektivne mjere dobrovoljno kako bi se taj proizvod uskladio, povukao s tržišta ili spriječilo njegovo distribuiranje (članak 12. stavak 6.)

– stavi na raspolaganje na tržištu proizvod koji predstavlja rizik, a ne obavijesti o tome nadležna inspekcijska tijela dajući podatke o nesukladnosti proizvoda i poduzetim korektivnim mjerama (članak 12. stavak 7.)

– ne osigura nadležnom inspektoru sve podatke i dokumente nužne za dokazivanje sukladnosti proizvoda (članak 12. stavak 8. podstavak 1.)

– ne surađuje s nadležnim inspektorima u svim radnjama koje poduzima kako bi se uklonili rizici koje predstavlja proizvod koji je stavio na raspolaganje na tržištu (članak 12. stavak 8. podstavak 2.)

– ne postupa sukladno pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona

– ne postupa u skladu s izvršnim rješenjima nadležnog inspektora iz članka 25. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 10.000,00 do 50.000,00 kuna.

(4) Za prekršaje iz stavka 1. podstavaka 2., 3. i 4. ovoga članka nadležni inspektor neće podnijeti optužni prijedlog ili izdati prekršajni nalog ako gospodarski subjekt postupi u roku i provede korektivne mjere iz članka 25. stavka 1. ovoga Zakona, osim u slučaju ponovnog utvrđenja istog prekršaja.

Pružatelj usluga provođenja narudžbi

Članak 32.

(1) Novčanom kaznom od 25.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – pružatelj usluga provođenja narudžbi ako:

– ne izvršava zadaće u skladu s člankom 4. stavkom 3. Uredbe (EU) 2019/1020

– ne izvršava zadaće u skladu s člankom 4. stavkom 4. Uredbe (EU) 2019/1020.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 15.000,00 do 50.000,00 kuna.

Vlasnik i korisnik

Članak 33.

(1) Novčanom kaznom od 5000,00 do 100.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba – vlasnik, korisnik ako:

– stavi na raspolaganje ili koristi proizvod koji nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod, uključujući i zahtjeve o periodičnim pregledima prije nego se provede njegovo usklađivanje (članak 13. stavak 1.)

– stavi na raspolaganje ili koristi proizvod koji predstavlja rizik i ne obavijesti o tome nadležna inspekcijska tijela (članak 13. stavak 2.)

– upotrebljava proizvod koji nije u skladu s odredbama propisa koji se primjenjuju na taj proizvod (članak 13. stavak 3.)

– upotrebljava proizvod koji predstavlja rizik i o tome ne obavijesti nadležna inspekcijska tijela (članak 13. stavak 4.)

– ne postupa sukladno pravilnicima iz članka 4. ovoga Zakona

– ne postupa u skladu s izvršnim rješenjima nadležnog inspektora iz članka 25. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom od 1000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba – obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost novčanom kaznom od 1000,00 do 15.000,00 kuna.

DIO DEVETI
PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Postupci u tijeku

Članak 34.

Postupci započeti po Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13., 14/14. i 32/19.) do dana stupanja na snagu ovoga Zakona dovršit će se prema odredbama toga Zakona.

Članak 35.

(1) Do stupanja na snagu podzakonskih propisa donesenih na temelju ovoga Zakona i na temelju posebnih zakona ostaju na snazi:

a) podzakonski propisi preuzeti na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13.), i to:

– Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadnih transformatorskih stanica (»Službeni list SFRJ«, br. 13/78.)

– Pravilnik o tehničkim mjerama za pogon i održavanje elektroenergetskih postrojenja (»Službeni list SFRJ«, br. 19/68.)

– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV (»Službeni list SFRJ«, br. 65/88., »Narodne novine«, br. 24/97.)

– Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova (»Službeni list SFRJ«, br. 51/73., 69/73. – ispravak, 11/80. – izmjena, članak 10. Pravilnika o tehničkim normativima za postavljanje elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova – br. 36/86., članak 333. Pravilnika o tehničkim normativima za izgradnju nadzemnih elektroenergetskih vodova nazivnih napona od 1 kV do 400 kV – br. 65/88.), na snazi su samo odredbe koje se odnose na niskonaponske elektroenergetske vodove i priključke nazivnog napona do 1 kV

– Pravilnik o tehničkim normativima za postavljanje nadzemnih elektroenergetskih vodova i telekomunikacijskih kabelskih vodova (»Službeni list SFRJ«, br. 36/86.)

b) podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti (»Narodne novine«, br. 158/03. i 79/07.), a koji su ostavljeni na snazi Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.), i to:

– Pravilnik za proizvode od kristalnog stakla (»Narodne novine«, br. 135/05. i 32/09.)

– Pravilnik o zahtjevima za stupnjeve djelovanja novih toplovodnih kotlova na tekuće i plinovito gorivo (»Narodne novine«, br. 135/05. i 140/12.)

c) podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 20/10.), i to:

– Pravilnik o označavanju materijala glavnih dijelova obuće namijenjene prodaji potrošaču (»Narodne novine«, br. 41/10.)

– Pravilnik o stavljanju na tržište osobne zaštitne opreme (»Narodne novine«, br. 89/10.)

– Pravilnik o tehničkim zahtjevima za elektroenergetska postrojenja nazivnih izmjeničnih napona iznad 1 kV (»Narodne novine«, br. 105/10.)

– Pravilnik o sigurnosti strojeva (»Narodne novine«, br. 28/11.)

– Pravilnik o prijavljivanju tijela za ocjenjivanje sukladnosti (»Narodne novine«, br. 34/11.)

d) podzakonski propisi doneseni na temelju Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13., 14/14. i 32/19.), i to:

– Pravilnik o pokretnoj tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 91/13.)

– Pravilnik o aerosolnim raspršivačima (»Narodne novine«, br. 45/14., 140/14. i 117/17.)

– Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) br. 1007/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o nazivima tekstilnih vlakana i povezanom označivanju i obilježavanju sirovinskog sastava tekstilnih proizvoda (»Narodne novine«, br. 18/15.)

– Pravilnik o provedbi Uredbe (EZ) br. 1222/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 25. studenoga 2009. o označavanju guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre (»Narodne novine«, br. 14/16.)

– Pravilnik o sigurnosti dizala (»Narodne novine«, br. 20/16.)

– Pravilnik o mjeriteljskim i temeljnim zahtjevima za neautomatske vage (»Narodne novine«, br. 21/16.)

– Pravilnik o tehničkim i mjeriteljskim zahtjevima koji se odnose na mjerila (»Narodne novine«, br. 21/16.)

– Pravilnik o jednostavnim tlačnim posudama (»Narodne novine«, br. 27/16.)

– Pravilnik o elektromagnetskoj kompatibilnosti (»Narodne novine«, br. 28/16. i 88/19.)

– Pravilnik o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (»Narodne novine«, br. 33/16.)

– Pravilnik o električnoj opremi namijenjenoj za uporabu unutar određenih naponskih granica (»Narodne novine«, br. 43/16.)

– Pravilnik o radijskoj opremi (»Narodne novine«, br. 49/16. i 88/19.)

– Pravilnik o tlačnoj opremi (»Narodne novine«, br. 79/16.)

– Pravilnik o zajedničkim odredbama za mjerila i metode mjeriteljskog nadzora (»Narodne novine«, br. 112/16.)

– Pravilnik o provedbi Uredbe (EU) 2016/426 o aparatima na plinovita goriva (»Narodne novine«, br. 66/18.)

– Pravilnik o sigurnosti dizala u uporabi (»Narodne novine«, br. 5/19.)

– Pravilnik o ograničavanju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi (»Narodne novine«, br. 20/20., 87/20. i 104/21.)

– Pravilnik o pregledima i ispitivanju opreme pod tlakom visoke razine opasnosti (»Narodne novine«, br. 75/20.).

(2) Za stavljanje izvan snage propisa iz stavka 1. ovoga članka nadležni su čelnici tijela državne uprave u čijem djelokrugu rada je predmet uređenja podzakonskog propisa, i to kako slijedi:

– čelnik tijela državne uprave nadležan za gospodarstvo za propise iz stavka 1. točke b) podtočaka 1. i 2. ovoga članka, stavka 1. točke c) podtočaka 1., 4. i 5. ovoga članka, stavka 1. točke d) podtočaka 1., 2., 3., 5., 8., 11., 13., 15., 16. i 18. ovoga članka

– čelnik tijela državne uprave nadležan za energetiku za propise iz stavka 1. točke a) podtočaka 1. do 5. ovoga članka, iz stavka 1. točke c) podtočke 3. ovoga članka i točke d) podtočke 4. ovoga članka

– čelnik tijela državne uprave nadležan za okoliš i gospodarenje otpadom za propis iz stavka 1. točke d) podtočke 17. ovoga članka

– čelnik tijela državne uprave nadležan za elektroničke komunikacije za propise iz stavka 1. točke d) podtočaka 9. i 12. ovoga članka

– čelnik tijela državne uprave nadležan za zaštitu na radu za propis iz stavka 1. točke c) podtočke 2. ovoga članka

– čelnik tijela državne uprave nadležan za unutarnje poslove za propis iz stavka 1. točke d) podtočke 10. ovoga članka

– čelnik tijela državne uprave nadležan za poslove mjeriteljstva za propise iz stavka 1. točke d) podtočaka 6., 7. i 14. ovoga članka.

(3) Podzakonski propisi iz stavka 1. ovoga članka donijet će se u roku od jedne godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

Članak 36.

Uredba o postupku službenog obavješćivanja o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (»Narodne novine«, br. 105/15.) ostaje na snazi do stupanja na snagu zakona kojim se propisuje postupak notifikacije o tehničkim propisima i propisima o uslugama informacijskog društva (TRIS).

Prestanak važenja propisa

Članak 37.

Danom stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. 80/13., 14/14. i 32/19.).

Stupanje na snagu

Članak 38.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/114

Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.