Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

NN 126/2021 (24.11.2021.), Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju

HRVATSKI SABOR

2135

Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

ODLUKU

O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU

Proglašavam Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 12. studenoga 2021.

Klasa: 011-01/21-01/86

Urbroj: 71-10-01/1-21-2

Zagreb, 17. studenoga 2021.

Predsjednik
Republike Hrvatske
Zoran Milanović, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNI ZAKONA O PROVEDBI UREDBE (EU) 2017/2402 O UTVRĐIVANJU OPĆEG OKVIRA ZA SEKURITIZACIJU I O USPOSTAVI SPECIFIČNOG OKVIRA ZA JEDNOSTAVNU, TRANSPARENTNU I STANDARDIZIRANU SEKURITIZACIJU

Članak 1.

U Zakonu o provedbi Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju (»Narodne novine«, br. 63/20.) članak 2. mijenja se i glasi:

»Ovim se Zakonom osigurava provedba Uredbe (EU) 2017/2402 Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2017. o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju te o izmjeni direktiva 2009/65/EZ, 2009/138/EZ i 2011/61/EU te uredaba (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 648/2012 (SL L 347, 28. 12. 2017.), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) 2021/557 Europskog parlamenta i Vijeća od 31. ožujka 2021. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2402 o utvrđivanju općeg okvira za sekuritizaciju i o uspostavi specifičnog okvira za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu sekuritizaciju radi potpore oporavku od krize uzrokovane bolešću COVID-19 (SL L 116, 6. 4. 2021.) (u daljnjem tekstu: Uredba (EU) 2017/2402).«.

Članak 2.

U članku 7. točki 3. podtočka e) mijenja se i glasi:

»e) zahtjeva vezanih za upotrebu oznake jednostavne, transparentne i standardizirane sekuritizacije, zatim jednostavne, transparentne i standardizirane ABCP sekuritizacije te jednostavne, transparentne i standardizirane bilančne sekuritizacije sukladno odredbama članaka 18. do 24., članka 26., članaka 26.a do 26.e i članka 27. Uredbe (EU) 2017/2402 kada su inicijator, izvorni zajmodavac ili SSPN-ovi iz članka 6. stavka 1. točaka 1. do 15. ovoga Zakona«.

Članak 3.

U članku 8. točka 3. mijenja se i glasi:

»3. nadzor nad obvezama inicijatora, izvornog zajmodavca, SSPN-ova i sponzora koji su kreditne institucije ili SSPN-ova koje osnivaju kreditne institucije u vezi s člancima 6. do 9. Uredbe (EU) 2017/2402 i kod primjene STS kriterija i zahtjeva iz članaka 18. do 24., članka 26., članaka 26.a do 26.e i članka 27. Uredbe (EU) 2017/2402«.

Članak 4.

U članku 21. stavku 1. točka 10. mijenja se i glasi:

»10. kao inicijator ili sponzor nije ispunila zahtjeve u vezi sa STS obavijesti sukladno članku 27. stavku 4. Uredbe (EU) 2017/2402 odnosno kao inicijator ili sponzor nije odmah obavijestila ESMA-u i informirala svoje nadležno tijelo da sekuritizacija više ne ispunjava zahtjeve iz članaka 19. do 22., članaka 23. do 26. ili članaka 26.a do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402«.

Iza točke 12. briše se točka na kraju rečenice i dodaje se točka 13. koja glasi:

»13. kao inicijator, sponzor ili SSPN, kod sekuritizacije koja ima oznaku STS nije ispunila zahtjeve za jednostavnu, transparentnu i standardiziranu bilančnu sekuritizaciju sukladno člancima 26.a do 26.e Uredbe (EU) 2017/2402.«.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 5.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-01/100
Zagreb, 12. studenoga 2021.

HRVATSKI SABOR

Predsjednik
Hrvatskoga sabora
Gordan Jandroković, v. r.