Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

NN 126/2021 (24.11.2021.), Pravilnik o dopuni Pravilnika o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije

Ministarstvo znanosti i obrazovanja

2143

Na temelju članka 24. stavka 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19 i 64/20), ministar znanosti i obrazovanja donosi

PRAVILNIK

O DOPUNI PRAVILNIKA O UVJETIMA I NAČINIMA NASTAVKA OBRAZOVANJA ZA VIŠU RAZINU KVALIFIKACIJE

Članak 1.

U Pravilniku o uvjetima i načinima nastavka obrazovanja za višu razinu kvalifikacije (»Narodne novine«, broj: 8/16) u članku 3. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, obrazovanje može nastaviti i učenik čiji prosjek ocjena svih razreda srednjega strukovnog obrazovanja u prethodno završenome strukovnom obrazovanju iznosi manje od 3,50 zaokruženo na dvije decimale, o čemu odluku donosi nastavničko vijeće škole.«

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4.

Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 602-03/21-09/00544

Urbroj: 533-09-21-0001

Zagreb, 17. studenoga 2021.

Ministar
prof. dr. sc. Radovan Fuchs, v. r.