Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

NN 126/2021 (24.11.2021.), Pravilnik o izmjenama i dopuni Pravilnika o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom

Ministarstvo poljoprivrede

2145

Na temelju članka 12. stavka 1. točaka 1., 7. i 8. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 62/17, 130/17 i 14/19), a u skladu s Uredbom Vijeća (EU) 2021/90 od 28. siječnja 2021. o utvrđivanju ribolovnih mogućnosti za 2021. za određene riblje stokove i skupine ribljih stokova koje se primjenjuju u Sredozemnom i Crnome moru, ministrica poljoprivrede donosi

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNI PRAVILNIKA O RIBOLOVNIM MOGUĆNOSTIMA U GOSPODARSKOM RIBOLOVU NA MORU OKRUŽUJUĆOM MREŽOM PLIVARICOM – SRDELAROM

Članak 1.

U Pravilniku o ribolovnim mogućnostima u gospodarskom ribolovu na moru okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom (»Narodne novine«, br. 18/19, 101/19, 115/19, 16/20, 28/20, 84/20, 141/20 i 65/21) u članku 4. stavak 2. briše se.

U dosadašnjem stavku 3. koji postaje stavak 2. u točki a. riječi: »29. veljače« zamjenjuju se riječima: »28. veljače«, a točke h. i i. brišu se.

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:

»(3) Ukupni ulov male plave ribe s prilovom ograničava se na 120 t svih vrsta po plovilu koje obavlja ribolov okružujućom mrežom plivaricom – srdelarom, tijekom svakog od razdoblja, kako slijedi:

a. od 31. listopada u 12:00 sati do 30. studenoga u 12:00 sati

b. od 30. studenoga u 12:00 sati do 24. prosinca u 12:00 sati.«.

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»U cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske zabranjen je ribolov plivaricom srdelarom u razdoblju od 24. prosinca u 12:00 sati do 16. siječnja u 24:00 sata te u razdoblju od 16. veljače u 00:00 sati do 28. veljače u 12:00 sati.«.

Članak 3.

U članku 7. stavku 1. riječi: »1. veljače u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sata« zamjenjuju se riječima: »17. siječnja u 00:00 sati do 15. veljače u 24:00 sata«.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-01/19-01/22
Urbroj: 525-13/0797-21-19
Zagreb, 15. studenoga 2021.

Ministrica poljoprivrede
Marija Vučković, v. r.