Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička Jezera)

NN 126/2021 (24.11.2021.), Odluka o katastarskoj izmjeri na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička Jezera)

Državna geodetska uprava

2147

Na temelju članka 34. stavka 2. Zakona o državnoj izmjeri i katastru nekretnina (»Narodne novine«, br. 112/18), Državna geodetska uprava donosi

ODLUKU

O KATASTARSKOJ IZMJERI NA PODRUČJU NACIONALNOG PARKA PLITVIČKA JEZERA
(NP PLITVIČKA JEZERA)

I.

Na području Nacionalnog parka Plitvička Jezera (NP Plitvička Jezera) provest će se katastarska izmjera u svrhu izrade katastra nekretnina i obnove zemljišne knjige. Katastarska izmjera će se provesti za:

– dijelove katastarskih općina Trnavac, Čanak, Korenica, Ličko Petrovo Selo, Smoljanac i Vaganac na području Općine Plitvička Jezera,

– dijelove katastarskih općina Babin Potok, Rudopolje, Vrhovine i Turjanski na području Općine Vrhovine,

– cijelu katastarsku općinu Čorkova Uvala i dio katastarske općine Saborsko na području Općine Saborsko,

– dio katastarske općine Drežnik na području Općine Rakovica.

II.

Katastarsku izmjeru provodi Državna geodetska uprava, a stručne geodetske poslove, u okviru usluga provođenja katastarske izmjere te izrade elaborata katastarske izmjere za potrebe osnivanja katastra nekretnina, će obavit trgovačka društva (zajednica ponuditelja) ACES d.o.o., Antuna Barca 7c, Zadar, CADCOM d.o.o., XI. Trokut 5, Zagreb, Geo Grupa d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb i Geoprojekt d.d., Nova cesta 224/2, Opatija.

III.

U obavljanju poslova katastra nekretnina službenici Državne geodetske uprave i zaposlenici trgovačkih društava, ACES d.o.o., Antuna Barca 7c, Zadar, CADCOM d.o.o., XI. Trokut 5, Zagreb, Geo Grupa d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb i Geoprojekt d.d., Nova cesta 224/2, Opatija, ovlašteni su:

– ući hodom u prostor svake katastarske čestice, izuzimajući građevine, a vozilom ako to dopuštaju okolnosti gospodarenjem zemljištem,

– u nužnom opsegu odstraniti drveće, grmlje i ostalo raslinje ako ometa obavljanje katastarske izmjere,

– postaviti na zemljištu ili građevinama sve potrebne oznake izmjere i međne oznake.

IV.

Nositelji prava na zemljištu, na području na kojem se provodi katastarska izmjera, dužni su do 1. kolovoza 2022. godine vidljivim trajnim oznakama, i na svoj trošak, označiti granice zemljišta na kojima imaju pravo vlasništva ili druga prava ili kojim upravljaju (upravitelji općih i javnih dobara).

V.

Nositelje prava na zemljištu će se pisanim putem pozvati na obilježavanje granica zemljišta.

VI.

Državna geodetska uprava (Područni ured za katastar Gospić i Područni ured za katastar Karlovac) i trgovačka društva (ACES d.o.o., Antuna Barca 7c, Zadar, CADCOM d.o.o., XI. Trokut 5, Zagreb, Geo Grupa d.o.o., Savska cesta 144a, Zagreb i Geoprojekt d.d., Nova cesta 224/2, Opatija) osigurat će stručnu pomoć u obilježavanju granica zemljišta osobama iz točke IV. ove Odluke.

VII.

Na temelju podataka prikupljenih i obrađenih u katastarskim izmjerama izrađuju se elaborati katastarske izmjere.

VIII.

Pregledan i potvrđen elaborat katastarske izmjere izlagat će se na javni uvid istodobno i povezano s obnovom zemljišne knjige.

IX.

Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 931-04/21-04/12
Urbroj: 541-04-01-01/1-21-30
Zagreb, 10. studenoga 2021.

Glavni ravnatelj
dr. sc. Damir Šantek, dipl. ing. geod., v. r.