Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

NN 127/2021 (26.11.2021.), Odluka o načinu raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije, imenovanju i određivanju zaduženja nacionalnog koordinacijskog tijela, tijela odgovornih za provedbu financijskog doprinosa i neovisnog revizorskog tijela

Vlada Republike Hrvatske

2152

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvat­ske, (»Narodne novine«, br. 150/11., 119/14., 93/16. i 116/18.), a u vezi s člankom 3. stavkom 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2021. donijela

ODLUKU

O NAČINU RASPODJELE BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA IZ FONDA SOLIDARNOSTI EUROPSKE UNIJE ZA FINANCIRANJE SANACIJE ŠTETA OD POTRESA NA PODRUČJU GRADA ZAGREBA,
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE, ZAGREBAČKE ŽUPANIJE, SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, KARLOVAČKE ŽUPANIJE, VARAŽDINSKE ŽUPANIJE, MEĐIMURSKE ŽUPANIJE,
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE I
BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU I ODREĐIVANJU ZADUŽENJA NACIONALNOG KOORDINACIJSKOG TIJELA, TIJELA ODGOVORNIH ZA PROVEDBU FINANCIJSKOG DOPRINOSA I NEOVISNOG REVIZORSKOG TIJELA

I.

Ovom Odlukom utvrđuje se način raspodjele bespovratnih financijskih sredstava iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje sanacije šteta od potresa na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije, Karlovačke županije, Varaždinske županije, Međimurske županije, Brodsko-posavske županije i Bjelovarsko-bilogorske županije nastalih kao posljedica serije potresa s epicentrom na području Sisačko-moslavačke županije počevši od 28. prosinca 2020., u iznosu od 319.192.359,00 eura, tijela odgovorna za koordinaciju provedbe ove Odluke, tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa i neovisno revizorsko tijelo te njihova zaduženja.

II.

Način raspodjele sredstava iz točke I. ove Odluke utvrđen je ovisno o vrsti i vrijednosti štete, sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije (SL L 311, 14. 11. 2002.) kako je posljednji put izmijenjena Uredbom (EU) br. 2020/461 Europskog parlamenta i Vijeća od 30. ožujka 2020. o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2012/2002 radi pružanja financijske pomoći državama članicama i zemljama koje pregovaraju o pristupanju Uniji ozbiljno pogođenima izvanrednim stanjem velikih razmjera u području javnog zdravlja (SL L 99, 31. 3. 2020.), s ciljem osiguranja uvjeta za bržu uspostavu stanja koje je prethodilo elementarnoj nepogodi na pogođenim područjima te je iskazan u Prilogu I. koji je sastavni dio ove Odluke.

III.

Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine određuje se za nacionalno koordinacijsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II. koji je sastavni dio ove Odluke.

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Ministarstvo zdravstva, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo kulture i medija i Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture određuju se kao tijela odgovorna za provedbu financijskog doprinosa, prema zaduženjima iskazanim u Prilogu II.

Tijela iz točke III. stavka 2. ove Odluke mogu za određene aktivnosti koje obavljaju zadužiti drugo javnopravno tijelo, a u svrhu osiguranja stručne pomoći, zadržavajući pri tome punu odgovornost za svoje funkcije.

Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije određuje se za neovisno revizorsko tijelo za provedbu ove Odluke, sa zaduženjima iskazanim u Prilogu II.

IV.

Zadužuje se Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine da o donošenju ove Odluke izvijesti tijela iz točke III. stavaka 2. i 4. ove Odluke.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/408
Urbroj: 50301-05/20-21-1
Zagreb, 24. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.

PRILOG I.

Vrste hitnih operacija i operacija oporavka od ključne važnosti u skladu s člankom 3. stavkom 2. Uredbe (EZ) br. 2012/2002 predviđenih za doprinos iz Fonda solidarnosti EU-a:

(1) Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru, u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama, telekomunikacija, prijevoza, zdravlja i obrazovanja:

1. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru:

Predviđeni trošak: 49.575.250,00 eura

2. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama:

Predviđeni trošak: 37.420.830,00 eura

3. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području prijevoza:

Predviđeni trošak: 29.832.360,00 eura

4. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području zdravstva:

Predviđeni trošak: 38.596.210,00 eura

5. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području obrazovanja:

Predviđeni trošak: 24.346.899,00 eura

6. Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području telekomunikacija

Predviđeni trošak: 3.523.370,00 eura

(2) Pružanje privremenog smještaja i financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva:

1. Osiguravanje privremenog smještaja potrebitog stanovništva uključujući izdatke za alternativne smještajne opcije i mogući smještaj u javnim domovima, hotelima, privremenim smještajnim jedinicama za stanovanje.

Predviđeni trošak: 28.371.240,00 eura

2. Financiranje službi spašavanja

Predviđeni trošak: 11.000.000,00 eura

(3) Osiguravanje preventivne infrastrukture i mjera zaštite kulturne baštine:

1. Osiguravanje preventivne infrastrukture

Predviđeni trošak: 23.677.060,00 eura

2. Mjere zaštite kulturne baštine

Predviđeni trošak: 49.209.130,00 eura

(4) Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima te hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla:

1. Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

Predviđeni trošak: 10.891.900,00 eura

2. Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

Predviđeni trošak: 12.748.110,00 eura

PRILOG II.

1. Tijelo odgovorno za koordinaciju provedbe:

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

2. Tijela odgovorna za provedbu financijskih doprinosa:

Naziv: Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Adresa: Radnička cesta 80, Zagreb / Ulica grada Vukovara 78, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Čišćenje područja pogođenih katastrofom, uključujući prirodna područja, u skladu s, kad je to primjereno, pristupima utemeljenima na ekosustavima

– Hitno obnavljanje pogođenih prirodnih područja kako bi se izbjegli neposredni učinci erozije tla

– Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u energetskom sektoru

– Vraćanje u ispravno radno stanje infrastrukture i pogona u području vodoopskrbe, upravljanja otpadnim vodama

– Osiguravanje preventivne infrastrukture

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo kulture i medija

Adresa: Runjaninova 2, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću: Mjere zaštite kulturne baštine

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa: Donje Svetice 38, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću: Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području obrazovanja

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo zdravstva

Adresa: Ksaver 200a, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću: Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području zdravstva

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine

Adresa: Ulica Republike Austrije 20, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Pružanje privremenog smještaja

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture

Adresa: Prisavlje 14, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću:

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području prijevoza

– Vraćanje u uporabljivo stanje infrastrukture u području telekomunikacija

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova

Adresa: Ulica Grada Vukovara 33, Zagreb

Vrste operacije pod odgovornošću: Financiranje službi spašavanja, radi pokrivanja potreba pogođenog stanovništva

Regija: Sisačko-moslavačka županija, Zagrebačka županija, Grad Zagreb, Karlovačka županija, Krapinsko-zagorska županija, Varaždinska županija, Međimurska županija, Brodsko-posavska županija i Bjelovarsko-bilogorska županija

3. Nezavisno revizijsko tijelo odgovorno za uspostavljanje mišljenja na osnovi članka 8. Uredbe:

Naziv: Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije

Adresa: Ulica grada Vukovara 284 (zgrada C), 10 000 Zagreb