Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine

NN 127/2021 (26.11.2021.), Odluka o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2153

Na temelju članka 38. stavka 3. Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 123/17.) i članka 12. stavka 1. Uredbe o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine«, broj 89/18.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2021. donijela

ODLUKU

O POKRETANJU POSTUPKA IZRADE NACIONALNOG PLANA RAZVOJA BICIKLISTIČKOG PROMETA ZA RAZDOBLJE
OD 2022. DO 2027. GODINE

I.

Ovom Odlukom zadužuje se Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture da izradi Nacionalni plan razvoja biciklističkog prometa za razdoblje od 2022. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Nacionalni plan).

Cilj Nacionalnog plana je stvaranje preduvjeta za prijelaz na čiste nisko ugljične oblike prometovanja i ubrzanje tranzicije prema nisko ugljičnom gospodarstvu, održivom turizmu, unaprjeđenju sustava prostornog uređenja te u konačnici zdravijem, aktivnijem i kvalitetnijem životu građana.

U okviru Nacionalnog plana definirat će se posebni ciljevi, pokazatelji ishoda, izvori sredstava za provedbu te metodologija praćenja provedbe i vrednovanja Nacionalnog plana, a kroz pripadajući akcijski plan odredit će se mjere te nositelji provedbe mjera.

II.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno je pratiti i koordinirati provedbu svih posebnih ciljeva predviđenih Nacionalnim planom iz točke I. ove Odluke.

III.

Zadužuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke imenuje stručnu radnu skupinu za izradu prijedloga Nacionalnog plana.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture obavlja stručne, administrativne i tehničke poslove za stručnu radnu skupinu iz stavka 1. ove točke.

IV.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture dužno je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke putem svoje mrežne stranice obavijestiti javnost o početku izrade Nacionalnog plana.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/397

Urbroj: 50301-05/20-21-2

Zagreb, 24. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.