Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

NN 127/2021 (26.11.2021.), Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

2154

Na temelju članka 80. stavka 4. točke 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, br. 158/03., 100/04., 141/06., 38/09., 123/11. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske, 56/16. i 98/19.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 24. studenoga 2021. donijela

ODLUKU

O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O KONCESIJI POMORSKOG DOBRA U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA LUKA POSEBNE NAMJENE: 1) »LUKA NAUTIČKOG TURIZMA – SVETA KATARINA« NA DIJELU k.o. PULA I DIJELU k.o. ŠTINJAN; I 2) »LUKA 2« NA DIJELU k.o. ŠTINJAN, NA LOKACIJI RAZVOJNOG PROGRAMA BRIJUNI RIVIJERA – »OTOK SV. KATARINA – MONUMENTI« I U SVRHU IZGRADNJE I GOSPODARSKOG KORIŠTENJA POMORSKOG DOBRA IZVAN LUČKOG PODRUČJA

I.

U Odluci o koncesiji pomorskog dobra u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luka posebne namjene: 1) »Luka nautičkog turizma – Sveta Katarina« na dijelu k.o. Pula i dijelu k.o. Štinjan; i 2) »Luka 2« na dijelu k.o. Štinjan, na lokaciji razvojnog programa Brijuni Rivijera – »otok Sv. Katarina – Monumenti« i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja (»Narodne novine«, br. 44/12., 40/15., 119/15., 88/16. i 95/19.), u točki III. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Ovlaštenik koncesije ovlašten je i dužan do 31. siječnja 2022. dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu za fazu izgradnje 1.1 pomorskog dobra iz točke II. stavka 1. Odluke o koncesiji, koji podrazumijeva 262 veza u moru i 42 veza na kopnu sukladno Građevinskoj dozvoli (klasa: UP/I-361-03/17-01/000072, urbroj: 531-06-2-1-1467-17-0009 od 8. rujna 2017.), za ostatak pomorskog dobra iz točke II. stavka 1. Odluke o koncesiji, odnosno 138 vezova u moru, Ovlaštenik koncesije ovlašten je i dužan do 31. prosinca 2022. dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu, za pomorsko dobro iz točke II. stavka 3. Odluke o koncesiji Ovlaštenik koncesije ovlašten je i dužan do 31. prosinca 2023. dovršiti izgradnju i predati Davatelju koncesije uporabnu dozvolu, dok za pomorsko dobro iz točke II. stavka 2. Odluke o koncesiji rok za dovršetak izgradnje i predaju uporabne dozvole počinje teći danom stupanja ovlaštenika koncesije u posjed.«.

II.

U točki VI. stavak 4. mijenja se i glasi:

»Promjene naknade za koncesiju (stalnog i promjenjivog dijela) moguće su temeljem:

1. indeksacije vezane uz promjenu tečaja kune i eura u odnosu na fluktuaciju tečaja

2. indeksa potrošačkih cijena, odnosno

3. izmjena posebnog propisa u dijelu kojim se uređuje visina i način plaćanja naknade za koncesiju

4. gospodarskih okolnosti koje značajno utječu na ravnotežu odnosa naknade za koncesiju i procijenjene vrijednosti koncesije koja je bila temelj sklapanja ugovora o koncesiji.«.

Iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi:

»Promjena naknade za koncesiju u skladu sa stavkom 4. ove točke utvrđuje se ugovorom o koncesiji i posebnim zakonima, a obavlja se ovisno o nastanku okolnosti i/ili periodično u za to određenim vremenskim razdobljima ovisno u uvjetima fluktuacije tečaja ili promjena potrošačkih cijena.«.

III.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 2.765.500,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije za fazu izgradnje 1.1 pomorskog dobra iz točke II. stavka 1. Odluke o koncesiji, koji podrazumijeva 262 veza u moru i 42 veza na kopnu, a koja iznosi 55.310.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do 31. srpnja 2022., a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 690.848,36 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije za ostatak pomorskog dobra iz točke II. stavka 1. Odluke o koncesiji, odnosno 138 vezova u moru, a koja iznosi 13.816.967,20 kuna, s rokom važenja garancije do 30. lipnja 2023., a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Zadužuje se Ovlaštenik koncesije Davatelju koncesije dostaviti garanciju banke radi dobrog izvršenja posla u korist Republike Hrvatske – Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, na iznos od 3.500.000,00 kuna, a što je 5 % od ukupne vrijednosti investicije za pomorsko dobro iz točke II. stavka 3. Odluke o koncesiji, a koja iznosi 70.000.000,00 kuna, s rokom važenja garancije do 30. lipnja 2024., a koja garancija je bezuvjetna, bez prigovora i naplativa na prvi poziv.

Ako Ovlaštenik koncesije ne dostavi garancije banke iz stavaka 1., 2. i 3. ove točke, neće se sklopiti dodatak Ugovoru o koncesiji iz točke IV. ove Odluke te Ovlaštenik koncesije gubi sva prava utvrđena ovom Odlukom, a ova Odluka prestaje važiti.

IV.

Na temelju ove Odluke ovlašćuje se ministar mora, prometa i infrastrukture da sklopi dodatak Ugovoru o koncesiji za pomorsko dobro iz točke II. stavaka 1. i 3. Odluke o koncesiji u roku od 90 dana od dana objave ove Odluke u »Narodnim novinama«.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Narodnim novinama«.

Klasa: 022-03/21-04/369
Urbroj: 50301-05/20-21-2
Zagreb, 24. studenoga 2021.

Predsjednik
mr. sc. Andrej Plenković, v. r.