Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka

NN 127/2021 (26.11.2021.), Pravilnik o otočnim razvojnim pokazateljima i postupku vrednovanja razvijenosti otoka

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije

2156

Na temelju članka 12. stavka 7. Zakona o otocima (»Narodne novine«, br. 116/18, 73/20 i 70/21 – u daljnjem tekstu: Zakon), ministrica regionalnoga razvoja i fondova Europske unije donosi

PRAVILNIK

O OTOČNIM RAZVOJNIM POKAZATELJIMA I POSTUPKU VREDNOVANJA RAZVIJENOSTI OTOKA

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se skupine i podskupine otočnih razvojnih pokazatelja za vrednovanje i praćenje razvijenosti nastanjenih otoka, otočića i poluotoka Pelješca (u daljnjem tekstu: otoci), utvrđuju se izvori i evidentiranje podataka koji su potrebni za izračun otočnih razvojnih pokazatelja kao i pristup i pokretanje postupka vrednovanja razvijenosti otoka.

Članak 2.

Nastanjenost svakoga pojedinog otoka utvrđuje se na temelju službenih podataka posljednjeg popisa stanovništva i stručnih procjena kretanja stanovništva.

OTOČNI RAZVOJNI POKAZATELJI

Članak 3.

(1) Odabir odgovarajućih otočnih pokazatelja i provedba postupka vrednovanja i praćenja otočnih razvojnih pokazatelja (u daljnjem tekstu: postupak vrednovanja i praćenja) zasniva se na konceptu otočnosti.

(2) Svrha redovitog izračuna otočnih razvojnih pokazatelja je osiguravanje i održavanje informacijske osnove za praćenje učinaka otočne razvojne politike, vrednovanje razvijenosti i razvrstavanje otoka u razvojne skupine te učinkovito planiranje, usklađivanje i provođenje politika otočnog razvoja i izradu programa, strategija te drugih strateških, planskih i provedbenih akata za poticanje razvoja svakog pojedinog otoka sukladno odredbama članaka 13., 14. i 15. Zakona.

Članak 4.

(1) Otočni razvojni pokazatelji sastoje se od šest tematskih skupina pokazatelja, odnosno podataka:

1. geografski podaci

2. demografski pokazatelji

3. gospodarski pokazatelji

4. infrastrukturni pokazatelji

5. suprastrukturni pokazatelji

6. okolišni pokazatelji.

(2) S obzirom na složenost i višedimenzionalnost mjerenja, vrednovanja i praćenja razvijenosti otoka, skupine pokazatelja iz stavka 1. ovog članka raščlanjuju se na podskupine.

Članak 5.

(1) Geografskim podacima utvrđuju se geografski činitelji razvoja otoka te se mjere i prate promjene u zastupljenosti i rasprostranjenosti pojedinih geografskih činitelja razvoja na otocima.

(2) Geografski podaci obuhvaćaju sljedeće podskupine:

– podaci o položaju otoka u odnosu na kopno i druge referentne lokacije

– podaci o razvedenosti obale otoka

– podaci o zastupljenosti pojedinih geografskih pojava.

Članak 6.

(1) Demografskim pokazateljima utvrđuje se stanje i prate demografski procesi te promjene demografskih struktura na otocima.

(2) Demografski pokazatelji obuhvaćaju sljedeće podskupine pokazatelja:

– pokazatelji općeg, prirodnog i migracijskog kretanja stanovništva

– pokazatelji dobi, spola i obrazovanja stanovništva

– socio-ekonomski pokazatelji stanovništva.

Članak 7.

(1) Gospodarskim pokazateljima utvrđuje se stanje i prati dinamika ekonomskih, fiskalnih i financijskih promjena u gospodarskim strukturama na otocima.

(2) Gospodarski pokazatelji obuhvaćaju sljedeće podskupine pokazatelja:

– opći i sektorski gospodarski pokazatelji

– pokazatelji tržišta rada

– pokazatelji poduzetništva i obrtništva

– fiskalni pokazatelji.

Članak 8.

(1) Infrastrukturnim pokazateljima utvrđuje se stanje, razmještaj i dostupnost raspoložive infrastrukture na otoku, nužne za kvalitetan život, rad i poslovanje na otocima.

(2) Infrastrukturni pokazatelji obuhvaćaju sljedeće podskupine pokazatelja:

– prometna povezanost

– energetska infrastruktura i opskrbljenost energijom

– informacijsko-komunikacijska infrastruktura

– komunalna infrastruktura

– poduzetnička infrastruktura

– društvena infrastruktura.

Članak 9.

(1) Suprastrukturnim pokazateljima utvrđuje se i prati razmještaj i dostupnost raspoložive suprastrukture potrebne za poboljšanje kvalitete života stanovništva otoka, uvažavajući pritom otočnost i posebnosti otoka.

(2) Suprastrukturni pokazatelji obuhvaćaju sljedeće podskupine pokazatelja:

– zdravstveni sektor

– obrazovni sektor

– istraživanje i razvoj

– civilno društvo

– kulturni sektor.

Članak 10.

(1) Okolišnim pokazateljima utvrđuje se stanje i prate promjene u okolišu otoka, uključujući učinke ljudskog djelovanja na okoliš.

(2) Okolišni pokazatelji obuhvaćaju sljedeće podskupine pokazatelja:

– pokazatelji stanja, kakvoće te kapaciteta nosivosti pojedinih sastavnica okoliša

– pokazatelji korištenja površina/zemljišta

– pokazatelji pritisaka na okoliš i prirodne resurse

– pokazatelji otpada.

Članak 11.

(1) Podaci koji se koriste za izračun vrijednosti otočnih razvojnih pokazatelja dobivaju se iz baza podataka koje se nalaze u očevidnicima i drugim evidencijama koje vode tijela državne uprave i druga javnopravna tijela u okviru svog djelokruga, a ustupaju ih ministarstvu nadležnom za regionalni razvoj i fondove Europske unije (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) na temelju njegovog zahtjeva i iz ostalih izvora podataka o otocima.

(2) U slučaju nedostupnosti ili upitne kvalitete dostupnih podataka u razdoblju vrednovanja i praćenja, obuhvat i izračun pokazatelja unutar pojedinih podskupina pokazatelja iz članaka 5. – 10. ovog Pravilnika izvršit će se na temelju dostupnih statističkih podataka i evidentirati uz posebnu napomenu.

INTEGRIRANI INFORMACIJSKI SUSTAV OTOČNIH POKAZATELJA

Članak 12.

(1) Podaci o vrijednostima pokazatelja po podskupinama iz članaka 5. – 10. ovog Pravilnika koji čine pojedine tematske otočne razvojne pokazatelje iz članka 4. ovog Pravilnika evidentiraju se i obrađuju na razini otoka kao jedinstvenih prostornih cjelina u Integriranom informacijskom sustavu otočnih pokazatelja koji uspostavlja, vodi i razvija Ministarstvo u okviru Registra otoka iz članka 6. stavka 3. Zakona (u daljnjem tekstu: Informacijski sustav).

(2) Informacijskim sustavom pruža se pregled, omogućuje izbor i korištenje podataka o otočnim razvojnim pokazateljima sukladno različitim potrebama, a u svrhu praćenja učinaka razvojne politike na svakom pojedinom otoku.

Članak 13.

Izračunate vrijednosti pokazatelja po podskupinama iz članka 12. stavka 1. ovog Pravilnika, u okviru Informacijskog sustava dodatno se klasificiraju na:

– pokazatelje inputa koji mjere resurse, aktivnosti i ostale činitelje sveukupnog razvoja naseljenih otoka ili resurse, aktivnosti i ostale činitelje koji su u funkciji ostvarenja konkretnih politika, programa, strategija i drugih strateških, planskih i provedbenih akata za poticanje razvoja naseljenih otoka unutar područja za koje su vezane pojedine podskupine otočnih razvojnih pokazatelja;

– pokazatelje outputa koji mjere izravne, odnosno neposredne rezultate provođenja konkretnih politika, programa, strategija i drugih strateških, planskih i provedbenih akata za poticanje razvoja naseljenih otoka unutar područja za koje su vezane pojedine podskupine otočnih razvojnih pokazatelja;

– pokazatelje ishoda koji mjere srednjoročne razvojne promjene koje su potaknuli outputi razvojnih procesa na području nastanjenih otoka ili uzajamno djelovanje outputa različitih politika, programa, strategija i drugih strateških, planskih i provedbenih akata za poticanje razvoja naseljenih otoka unutar područja za koje su vezane pojedine podskupine otočnih razvojnih pokazatelja;

– pokazatelje učinaka koji mjere dugoročne i kumulativne efekte i trendove razvojnih procesa unutar područja za koje su vezane pojedine podskupine otočnih razvojnih pokazatelja.

POSTUPAK VREDNOVANJA I PRAĆENJA
RAZVIJENOSTI OTOKA

Članak 14.

Ministarstvo kontinuirano prati razvijenost otoka, a postupak vrednovanja razvijenosti i objave rezultata, sukladno raspoloživosti podataka, provodi najmanje jednom u tri godine.

Članak 15.

(1) U svrhu pokretanja postupka vrednovanja i praćenja Ministarstvo će za prvi postupak vrednovanja i praćenja izraditi Stručnu studiju modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja (dalje u tekstu: Stručna studija) kojom će se, s obzirom na dostupne podatke, utvrditi odgovarajući prikladni pokazatelji svake pojedine skupine otočnih razvojnih pokazatelja. Stručna studija će sadržavati tehničke i metodološke upute za izračun i interpretaciju vrijednosti odabranih otočnih razvojnih pokazatelja, koji će se koristiti u postupku vrednovanja i praćenja.

(2) Ukoliko se u postupku vrednovanja ili praćenja utvrdi potreba za promjenom modela izračuna otočnih razvojnih pokazatelja, ili neki drugi razlog koji priječi postupak vrednovanja ili praćenja, Ministarstvo će izraditi izmjene i dopune Stručne studije iz stavka 1. ovog članka, koje će omogućiti postupak vrednovanja i praćenja.

(3) Stručna studija se po izradi objavljuje na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva, kao i njezine eventualne izmjene i dopune.

Članak 16.

Razvrstavanje otoka u skupine prema rezultatima postupka vrednovanja i praćenja vrši se u skladu s člankom 13. stavkom 1. Zakona.

Članak 17.

Odluka o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima iz članka 13. stavka 4. Zakona zajedno s vrijednostima otočnih razvojnih pokazatelja objavljuje se na službenoj mrežnoj stranici Ministarstva u roku od osam dana od dana donošenja.

ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 18.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 302-03/21-01/10
Urbroj: 538-08-2-1/244-21-1
Zagreb, 22. studenoga 2021.

Ministrica
Nataša Tramišak, mag. iur., v. r.