Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

NN 127/2021 (26.11.2021.), Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2158

Na temelju članka 151. stavka 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI HRVATSKIH BRANITELJA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom uređuje način prikupljanja, vođenja i ažuriranja podataka u Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Evidencija branitelja), način na koji će Evidencija branitelja biti dostupna nadležnim tijelima kao i drugo važno za Evidenciju branitelja.

Članak 2.

(1) Evidencija branitelja je službena evidencija u kojoj su objedinjene sve osobe koje imaju priznat status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

(2) Evidencija branitelja vodi se temeljem službenih podataka tijela državne uprave nadležnog za obranu i tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove, koja su ih tijelu državne uprave nadležnom za hrvatske branitelje (u daljem tekstu: Ministarstvo) dužna dostavljati po službenoj dužnosti bez odgode od trenutaka nastanka ili promjene određenog podatka.

(3) Način dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka te ostalo u svezi s međusobnom pravima i obvezama u svezi dostave podataka iz stavka 2. ovoga članka uređuje se ugovorom između Ministarstva i tijela državne uprave nadležnog za obranu i tijela državne uprave nadležnog za unutarnje poslove.

(4) Podatke o nasljednicima udjela u Fondu hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (u daljnjem tekstu: Fond) i broju naslijeđenih udjela dostavljaju nasljednici smrtno stradalih, nestalih ili umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata tijelu nadležnom za upravljanje Fondom.

(5) Tijelo nadležno za upravljanje Fondom podatke iz stavka 4. ovoga članka i druge podatke u svezi s Fondom dostavlja Ministarstvu jedanput mjesečno.

(6) Ministarstvo dostavlja tijelu nadležnom za upravljanje Fondom podatke iz Evidencije branitelja u svezi s Fondom.

(7) Način razmjenjivanja podataka iz stavka 5. i 6. ovoga članka te ostalo u svezi s međusobnom razmjenom podataka uređuje se ugovorom između Ministarstva i tijela nadležnog za upravljanje Fondom.

Članak 3.

(1) Evidencija branitelja sadrži sljedeće podatke:

a) osobni podaci:

1. ime, prezime

2. ime jednog roditelja

3. OIB ili druga identifikacijska oznaka

4. datum, mjesto i država rođenja

5. spol

6. adresa prebivališta

b) podaci o ostvarenom statusu i pravima

1. status (hrvatski branitelj iz Domovinskog rata ili hrvatski branitelj iz Domovinskog rata – dragovoljac, HRVI iz Domovinskog rata, smrtno stradali ili nestali hrvatski branitelj iz Domovinskog rata)

2. ostvarena prava

c) podaci o sudjelovanju u obrani suvereniteta Republike Hrvatske

1. ukupan broj dana sudjelovanja u Domovinskom ratu

2. pripadnost borbenom ili neborbenom sektoru

3. pripadnost tijelu državne uprave nadležnom za obranu ili tijelu državne uprave nadležnom za unutarnje poslove (Zboru narodne garde, Hrvatskoj vojsci, Policiji, Hrvatskim obrambenim snagama i Narodnoj zaštiti)

4. naziv postrojbi kojima je pripadao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata tijekom Domovinskog rata

5. razdoblje sudjelovanja hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata u Domovinskom ratu u postrojbama

6. čin

7. podaci o stradavanju

d) podaci o zatočenju

1. mjesto

2. vrijeme

e) podaci o nestanku:

1. vrijeme

2. mjesto

f) podaci o ukopu smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

g) podaci vezani uz Fond:

1. podatak o broju bodova i udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu

2. podaci o nasljednicima udjela hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata i članova obitelji smrtno stradalih i nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata u Fondu.

h) ostali podaci

1. datum smrti

2. pripadnost djelatnom sastavu tijela državne uprave nadležnog za obranu

3. izvor podataka (tijelo državne uprave nadležno za obranu, tijelo državne uprave nadležno za unutarnje poslove).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za hrvatske branitelje iz Domovinskog rata iz članka 4. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon), Evidencija branitelja ne sadrži podatke iz stavka 1. točke c) i g) ovoga članka.

Članak 4.

Ministarstvo će podatke iz ovoga Pravilnika ažurirati sukladno podacima dostavljenim od nadležnih tijela bez odgode.

Članak 5.

(1) Ministarstvo će nadležnim javnopravnim tijelima za službene potrebe elektroničkim putem omogućiti izdavanje potvrde sa sljedećim podacima iz Evidencije branitelja:

a) o statusu hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata

b) o broju dana sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske u borbenom i neborbenom sektoru

c) o statusu dragovoljca.

(2) Ministarstvo, područne jedinice Ministarstva i upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji nadležno prema prebivalištu, na zahtjev stanke može izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ostvarivanja prava iz Zakona ili drugih prava na temelju statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata.

Članak 6.

Danom stupanja na snagu ovoga Pravilnika stavlja se izvan snage Pravilnik o Evidenciji hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 119/18).

Članak 7.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/18-02/7
Urbroj: 522-02/2-21-4
Zagreb, 12. studenoga 2021.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.