Pravilnik o Evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

NN 127/2021 (26.11.2021.), Pravilnik o Evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2159

Na temelju članka 62. stavka 5. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (»Narodne novine«, br. 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O EVIDENCIJI CIVILNIH STRADALNIKA IZ DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način prikupljanja, vođenja i ažuriranja podataka u Evidenciji civilnih stradalnika iz Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Evidencija), način na koji će Evidencija biti dostupna nadležnim tijelima kao i drugo važno za Evidenciju.

Članak 2.

(1) Evidencija je službena evidencija u kojoj su objedinjene sve osobe koje imaju priznat status civilnog stradalnika iz Domovinskog rata.

(2) Evidencija se vodi temeljem službenih podataka nadležnih tijela.

Članak 3.

Evidencija sadrži sljedeće podatke:

a) osobni podaci:

1. ime, prezime

2. ime roditelja

3. OIB ili druga identifikacijska oznaka

4. datum, mjesto i država rođenja

5. spol

6. adresa prebivališta

b) podaci o ostvarenom statusu i pravima:

1. status (civilni invalid iz Domovinskog rata, poginula, umrla ili nestala civilna osoba iz Domovinskog rata, odnosno član obitelji poginule, umrle ili nestale civilne osobe iz Domovinskog rata)

2. ostvarena prava

c) ostali podaci.

Članak 4.

Tijelo državne uprave nadležno za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) će podatke iz ovoga Pravilnika ažurirati sukladno podacima dostavljenim od nadležnih tijela bez odgode.

Članak 5.

(1) Ministarstvo će nadležnim javnopravnim tijelima za službene potrebe elektroničkim putem omogućiti izdavanje potvrde sa sljedećim podacima iz Evidencije:

a) o statusu civilnog invalida iz Domovinskog rata

b) o statusu člana obitelji civilne osobe poginule, umrle ili nestale u Domovinskom ratu.

(2) Ministarstvo, područne jedinice Ministarstva i upravno tijelo županije odnosno Grada Zagreba u čijem je djelokrugu obavljanje povjerenih poslova državne uprave koji se odnose na ostvarivanje prava civilnih stradalnika iz Domovinskog rata nadležno prema prebivalištu, na zahtjev stanke može izdati potvrdu iz stavka 1. ovoga članka, za potrebe ostvarivanja prava iz Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata ili drugih prava na temelju statusa civilnog stradalnika iz Domovinskog rata.

Članak 6.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/4
Urbroj: 522-02/2-21-2
Zagreb, 12. studenoga 2021.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.