Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata

NN 127/2021 (26.11.2021.), Pravilnik o načinu ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata

MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA

2160

Na temelju članka 15. stavka 2. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), ministar hrvatskih branitelja donosi

PRAVILNIK

O NAČINU OSTVARIVANJA STATUSA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA

Članak 1.

Ovim Pravilnikom uređuje se način ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata, način imenovanja i rada Povjerenstva za ostvarivanje statusa sudionika Domovinskog rata (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) te ostalo u svezi s ostvarivanjem statusa sudionika Domovinskog rata iz članka 15. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21) (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 3.

(1) Zahtjev za ostvarivanje statusa sudionika Domovinskog rata:

a) pripadnik Narodne zaštite iz članka 15. stavka 1. točke a) Zakona podnosi tijelu državne uprave nadležnom za obranu

b) medicinsko osoblje i pripadnik Glavnoga sanitetskog stožera Republike Hrvatske iz članka 15. stavka 1. točke b) Zakona podnose tijelu državne uprave nadležnom za zdravstvo

c) ratni izvjestitelj iz članka 15. stavka 1. točke c) Zakona podnosi tijelu državne uprave nadležnom za hrvatske branitelje (u daljnjem tekstu: Ministarstvo)

d) pripadnik vatrogasnih postrojbi iz članka 15. stavka 1. točke d) Zakona i pripadnik Civilne zaštite iz članka 15. stavka 1. točke g) Zakona podnose državnom tijelu nadležnom za civilnu zaštitu i spašavanje

e) pomorac iz članka 15. stavka 1. točke e) Zakona i član posade brodova trgovačke mornarice iz članka 15. stavka 1. točke f) Zakona podnose tijelu državne uprave nadležnom za more, promet i infrastrukturu i

f) ostale osobe iz članka 15. stavka 1. točke h) Zakona podnose nadležnom tijelu državne uprave koje je dalo nalog za obavljanje vojnih ili drugih dužnosti.

(2) Zahtjev iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na propisanom obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (Obrazac broj 1).

(3) Ako se u slučaju iz stavka 1. ovoga članka nijedno tijelo ne smatra nadležnim, odnosno ne može se utvrditi nadležnost drugog tijela, o zahtjevu će odlučiti Ministarstvo.

Članak 4.

(1) Podnositelj zahtjeva dužan je uz zahtjev priložiti sljedeće dokaze:

a) dokaz da je vojne ili druge dužnosti obavljao po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba (ugovor o radu, ugovor o djelu i sl.)

b) dokaze o tome na koji način je pridonio obrani suvereniteta Republike Hrvatske

c) druge dokaze na kojima temelji svoj zahtjev.

(2) Na zahtjev nadležnog tijela iz članka 3. ovoga Pravilnika ili Povjerenstva podnositelj zahtjeva dužan je priložiti i druge dokaze.

Članak 5.

Po službenoj dužnosti će se pribaviti dokazi:

a) da se protiv podnositelja zahtjeva ne vodi postupak za kaznena djela iz članka 21. Zakona (nadležni Općinski sud)

b) da podnositelj zahtjeva nije pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kaznena djela iz članka 21. Zakona (tijelo državne uprave nadležno za pravosuđe i upravu)

c) da podnositelj zahtjeva nema priznat statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, uvidom u Evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

d) da podnositelj zahtjeva ne ostvaruje prava iz članka 13. Zakona, uvidom u Evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata

e) da članovi obitelji osobe za koju se podnosi zahtjev ne ostvaruju prava iz članka 7. i 11. Zakona, uvidom u Evidenciju hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i

f) prema potrebi drugi dokazi.

Članak 6.

Nadležno tijelo iz članka 3. ovoga Pravilnika donosi rješenje uz prethodno mišljenje Povjerenstva.

Članak 7.

(1) Povjerenstvo imenuje i razrješuje ministar hrvatskih branitelja.

(2) U Povjerenstvo se imenuju:

a) dva predstavnika Ministarstva

b) predstavnik tijela državne uprave nadležnog za obranu

c) predstavnik tijela državne uprave nadležnog za zdravstvo

d) predstavnik tijela državne uprave nadležnog za civilnu zaštitu i spašavanje

e) predstavnik tijela državne uprave nadležnog za more, promet i infrastrukturu i

f) predstavnik tijela državne uprave nadležnog za kulturu.

(3) Osim osoba iz stavka 2. ovoga članka, u rad Povjerenstva mogu se uključiti i druge osobe.

(4) Predsjednik i članovi Povjerenstva imaju zamjenika.

(5) Predsjednik i zamjenik predsjednika Povjerenstva su predstavnici Ministarstva.

(6) Član se može razriješiti dužnosti u Povjerenstvu na zahtjev člana Povjerenstva ili Odlukom ministra.

Članak 8.

(1) Zadaci Povjerenstva su:

a) davanje mišljenja je li podnositelj zahtjeva prilikom obavljanja vojnih ili drugih dužnosti po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba pridonio obrani suvereniteta i uspostavi neovisnosti Republike Hrvatske

b) davanje mišljenja jesu li ispunjeni ostali uvjeti za priznavanje statusa sudionika iz Domovinskog rata sukladno članku 15. Zakona.

(2) Povjerenstvo daje mišljenje na obrascu koji je sastavni dio ovog Pravilnika (obrazac broj 2.).

Članak 9.

(1) Povjerenstvo ima tajnika kojeg imenuje ministar hrvatskih branitelja iz redova službenika Ministarstva.

(2) Tajnik obavlja sve administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva.

Članak 10.

Sjedište Povjerenstva je u Zagrebu, Trg Nevenke Topalušić 1.

Članak 11.

(1) Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva.

(2) Povjerenstvo pravovaljano raspravlja i donosi odluke kada je na sjednici nazočno više od polovice ukupnog broja članova.

(3) Za pravovaljano donošenje odluka potrebna je natpolovična većina glasova članova Povjerenstva prisutnih na sjednici.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«.

Klasa: 011-02/21-02/3
Urbroj: 522-02/2-21-2
Zagreb, 11. studenoga 2021.

Potpredsjednik Vlade
i ministar hrvatskih branitelja
Tomo Medved, v. r.

Obrazac broj 1.

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE STATUSA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA

Ime i prezime
Mjesto prebivališta
OIB
Mjesto rođenja
Broj telefona
e-mail
Opis zadataka koje je podnositelj zahtjeva obavljao po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba:Uz zahtjev je potrebno priložiti:

1. dokaz da je gore opisane zadatke obavljao po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

2. dokaze o tome na koji način je pridonio obrani suvereniteta Republike Hrvatske

Dajem privolu za prikupljanje osobnih podataka za potrebe ostvarivanja statusa sudionika Domovinskog rata.

___________________

Datum i potpis

Obrazac broj 2.

MIŠLJENJE POVJERENSTVA ZA OSTVARIVANJE STATUSA SUDIONIKA DOMOVINSKOG RATA

Ime i prezime podnositelja zahtjeva:

Ima li podnositelj zahtjeva status hrvatskog branitelja iz Domovinskog rataDA/NE
Ostvaruje li podnositelj zahtjeva zbog oštećenja organizma određena prava kao i HRVI iz Domovinskog rata prema članku 13. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 121/17, 98/19 i 84/21), odnosno prema članku 5. stavku 3. i 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14)DA/NE
Je li zahtjev podnesen za smrtno stradalu ili nestalu osobu u obrani suvereniteta Republike Hrvatske čiji članovi obitelji koriste određena prava kao i članovi obitelji smrtno stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (ali nemaju status člana obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata) prema članku 7. ili 11. Zakona ili prema članku 3. stavku 2. i 3. i članku 4. stavku 3. i 4. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (»Narodne novine«, br. 174/04, 92/05, 2/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 33/13, 148/13 i 92/14)DA/NE
Je li je podnositelj zahtjeva osuđen ili se protiv njega vodi kazneni postupak, za kaznena djela iz članka 21. ZakonaDA/NE
Je li podnositelj zahtjeva vojne ili druge dužnosti obavljao po nalogu nadležnih tijela državne vlasti Republike Hrvatske ili pravnih osoba u vlasništvu ili pretežnom vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave odnosno Grada Zagreba

DA/NE

(Ako da, navesti koje)

Je li i na koji način je podnositelj zahtjeva pridonio obrani suvereniteta Republike Hrvatske

DA/NE

(Ako da, obrazložiti)

Ostale napomene

Povjerenstvo je mišljenja da podnositelj zahtjeva ISPUNJAVA / NE ISPUNJAVA uvjete za priznavanje statusa sudionika Domovinskog rata.

OBRAZLOŽENJE:

PREDSJEDNIK POVJERENSTVA