Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga

NN 127/2021 (26.11.2021.), Odluka o sigurnosnoj mjeri privremene zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske

2161

Na temelju članka 47. Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 79/07, 113/08, 43/09, 130/17, 114/18, 47/20 i 134/20), a u vezi s člankom 18. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 47/20) i u vezi s člankom 5. Zakona o izmjeni i dopunama Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (»Narodne novine« broj 134/20) i članka 22.a Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15, 118/18, 31/20 i 20/21), Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske, 26. studenoga 2021., donosi

ODLUKU

O SIGURNOSNOJ MJERI PRIVREMENE ZABRANE ULASKA U REPUBLIKU HRVATSKU ZA OSOBE KOJE DOLAZE IZ JUŽNOAFRIČKE REPUBLIKE, BOCWANE, KRALJEVINE ESWATINI, LESOTA, NAMIBIJE, ZIMBABVEA I HONG KONGA

I.

Ovom Odlukom se, radi zaštite pučanstva Republike Hrvatske od bolesti COVID-19, zbog pojave novog soja virusa SARS-CoV-2 (B.1.1.529), a s ciljem zaštite javno-zdravstvenog interesa uvodi sigurnosna mjera zabrane ulaska u Republiku Hrvatsku za osobe koje dolaze iz Južnoafričke Republike, Bocwane, Kraljevine Eswatini, Lesota, Namibije, Zimbabvea i Hong Konga, ili su boravili u tim zemljama u zadnjih 14 dana.

Iznimno od stavka 1. ove točke za državljane Republike Hrvatske kao i za članove njihovih obitelji te državljane trećih zemalja koji su osobe s dugotrajnim boravištem na temelju Direktive Vijeća 2003/109/EZ od 25. studenoga 2003. godine o statusu državljana trećih zemalja s dugotrajnim boravištem i osobama koje imaju pravo boravka temeljem drugih direktiva EU ili nacionalnog prava u Republici Hrvatskoj ili koje imaju nacionalne dugoročne vize za Republiku Hrvatsku, a koji dolaze iz država iz stavka 1. ove točke uvodi se obvezna karantena u trajanju od 14 dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku i obvezno testiranje na virus SARS-CoV-2 zadnji dan karantene.

II.

Na osobe iz točke I. ove Odluke ne primjenjuju se odredbe odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske kojom je uvedena privremena zabrana i ograničavanje prelaska preko graničnih prijelaza Republike Hrvatske.

III.

Sigurnosna mjera iz točke I. ove Odluke određuje se u trajanju do 15. prosinca 2021.

IV.

Ova Odluka objavit će se u »Narodnim novinama«, a stupa na snagu 27. studenoga 2021.

Klasa: 810-06/20-01/7
Urbroj: 511-01-300-21-457
Zagreb, 26. studenoga 2021.

Načelnik Stožera
potpredsjednik Vlade
i ministar unutarnjih poslova
dr. sc. Davor Božinović, v. r.