Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine

NN 128/2021 (29.11.2021.), Polugodišnji izvještaj o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine

Hrvatski sabor

2164

Na temelju članka 109. stavka 2. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, br. 87/07., 136/12. i 15/15.) Hrvatski sabor na sjednici 12. studenoga 2021. donio je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

O IZVRŠENJU DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

I. OPĆI DIO

Državni proračun Republike Hrvatske za prvo polugodište 2021. godine (»Narodne novine«, br. 135/20. i 69/21.) ostvaren je u prvom polugodištu 2021. godine, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVIZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN
2021.
TEKUĆI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKS
123456=5/4*100
6PRIHODI POSLOVANJA60.076.852.628,96149.371.031.691149.371.031.69173.936.914.887,9849,50
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE280.000.562,85923.998.016923.998.016178.976.321,7219,37
 
UKUPNI PRIHODI60.356.853.191,81150.295.029.707150.295.029.70774.115.891.209,7049,31
3RASHODI POSLOVANJA74.868.422.071,93158.940.437.166158.940.437.16681.882.165.952,2351,52
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.214.163.857,008.425.398.3958.425.398.3952.079.443.334,8424,68
 
UKUPNI RASHODI77.082.585.928,93167.365.835.561167.365.835.56183.961.609.287,0750,17
 
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK-16.725.732.737,12-17.070.805.854-17.070.805.854-9.845.718.077,3757,68

B. RAČUN FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

IZVRŠENJE

1. – 6. 2020.

IZVORNI PLAN

2021.

TEKUĆI PLAN

2021.

IZVRŠENJE

1. – 6. 2021.

INDEKS
123456=5/4*100
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA53.804.603.814,2945.591.916.14845.591.916.14829.085.421.108,9163,80
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.946.265.233,5628.786.904.91328.786.904.91313.674.551.649,6047,50
PRIJENOS DEPOZITA IZ PRETHODNE GODINE7.188.287.547,3316.538.411.73316.538.411.73316.538.411.733,16100,00
PRIJENOS DEPOZITA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE-24.320.893.390,94-16.272.617.114-16.272.617.114-22.103.563.115,10135,83
NETO FINANCIRANJE16.725.732.737,1217.070.805.85417.070.805.8549.845.718.077,3757,68
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE0,00000,00

Prihodi i rashodi te primici i izdaci po ekonomskoj klasifikaciji utvrđeni u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja ostvareni su u prvom polugodištu 2021. godine kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
 
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI60.356.853.191,81150.295.029.707150.295.029.70774.115.891.209,70122,8049,31
6PRIHODI POSLOVANJA60.076.852.628,96149.371.031.691149.371.031.69173.936.914.887,98123,0749,50
61Prihodi od poreza32.040.635.775,0279.801.411.12979.801.411.12937.464.515.143,27116,9346,95
612Porez na dobit4.153.612.671,508.398.134.6218.398.134.6214.945.884.315,82119,0758,89
6121Porez na dobit od poduzetnika4.114.434.532,914.896.119.956,16119,00
6122Porez na dobit po odbitku na naknade za korištenje prava i za usluge32.168.222,5938.968.561,86121,14
6123Porez na dobit po odbitku na kamate, dividende i udjele u dobiti7.009.916,0010.795.797,80154,01
614Porezi na robu i usluge27.709.498.071,2471.042.826.35971.042.826.35932.324.361.376,52116,6545,50
6141Porez na dodanu vrijednost20.545.914.916,0024.557.191.282,03119,52
6142Porez na promet1.511.408,38462.135,2830,58
6143Posebni porezi i trošarine6.472.235.337,177.023.798.645,56108,52
6146Ostali porezi na robu i usluge215.049.308,68227.525.132,65105,80
6147Porez na dobitke od igara na sreću i ostali porezi od igara na sreću125.062.822,08156.697.223,86125,29
6148Naknade za priređivanje igara na sreću349.724.278,93358.686.957,14102,56
615Porezi na međunarodnu trgovinu i transakcije177.513.910,73359.926.367359.926.367194.244.610,52109,4353,97
6151Carine i carinske pristojbe177.513.910,73194.244.610,52109,43
616Ostali prihodi od poreza11.121,55523.782523.78224.840,41223,354,74
6162Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe11.121,5524.840,41223,35
62Doprinosi10.440.783.988,6525.026.223.76425.026.223.76412.100.641.866,32115,9048,35
622Doprinosi za mirovinsko osiguranje10.436.421.446,8825.017.034.76225.017.034.76212.096.484.341,41115,9148,35
6221Doprinosi za mirovinsko osiguranje10.436.421.446,8812.096.484.341,41115,91
623Doprinosi za zapošljavanje4.362.541,779.189.0029.189.0024.157.524,9195,3045,24
6232Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti4.362.541,774.157.524,9195,30
63Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna10.391.460.210,6526.162.189.11026.162.189.11012.405.332.471,86119,3847,42
631Pomoći od inozemnih vlada5.370.244,1250.973.19250.973.1922.096.368,0239,044,11
6311Tekuće pomoći od inozemnih vlada4.402.285,782.096.368,0247,62
6312Kapitalne pomoći od inozemnih vlada967.958,34
632Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU10.241.176.595,2625.546.550.66525.546.550.66512.127.643.338,92118,4247,47
6321Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija7.597.853,908.523.969,20112,19
6322Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija1.586.768,13751.371,0047,35
6323Tekuće pomoći od institucija i tijela EU6.545.507.675,677.675.458.975,09117,26
6324Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU3.686.484.297,564.442.909.023,63120,52
633Pomoći iz proračuna58.96658.966
634Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna11.032.257,54134.372.236134.372.23647.720.449,23432,5535,51
6341Tekuće pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna3.779.326,8332.314.458,21855,03
6342Kapitalne pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna7.252.930,7115.405.991,02212,41
636Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan67.787.445,32172.100.098172.100.09869.672.720,41102,7840,48
6361Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan60.773.428,1164.352.841,50105,89
6362Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan7.014.017,215.319.878,9175,85
638Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.418.119,906.323.8826.323.8825.702.571,61402,1290,18
6381Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava1.418.119,905.702.571,61402,12
639Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna64.675.548,51251.810.071251.810.071152.497.023,67235,7960,56
6391Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna21.544.461,6230.417.113,95141,18
6392Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna7.067.315,8170.368.479,90995,69
6393Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava31.148.485,3243.988.098,39141,22
6394Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava4.915.285,767.723.331,43157,13
64Prihodi od imovine876.591.900,512.481.598.4972.481.598.4971.208.969.832,87137,9248,72
641Prihodi od financijske imovine281.073.364,601.526.183.7191.526.183.719768.726.506,91273,5050,37
6412Prihodi od kamata po vrijednosnim papirima18.947,24
6413Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju12.894.384,974.739.362,5136,76
6414Prihodi od zateznih kamata73.651.537,05102.440.474,24139,09
6415Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule12.117.905,5120.906.385,36172,52
6416Prihodi od dividendi1.099.033,66298.863.467,5827.193,30
6417Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim propisima130.785.606,61258.971.478,92198,01
6419Ostali prihodi od financijske imovine50.524.896,8082.786.391,06163,85
642Prihodi od nefinancijske imovine319.892.406,49667.007.678667.007.678310.553.646,2597,0846,56
6421Naknade za koncesije230.632.541,39217.987.064,5694,52
6422Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine46.385.778,7540.871.791,4088,11
6423Naknada za korištenje nefinancijske imovine24.847.838,9733.860.887,29136,27
6425Prihodi od prodaje kratkotrajne nefinancijske imovine1.420,00201.097,0914.161,77
6429Ostali prihodi od nefinancijske imovine18.024.827,3817.632.805,9197,83
643Prihodi od kamata na dane zajmove275.626.129,42288.407.100288.407.100129.689.679,7147,0544,97
6432Prihodi od kamata na dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima5.698.969,916.413.064,54112,53
6434Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru469.795,147.321.483,231.558,44
6436Prihodi od kamata na dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora2.890.822,373.360.312,36116,24
6437Prihodi od kamata na dane zajmove drugim razinama vlasti266.566.542,00112.594.819,5842,24
65Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada1.673.988.994,234.477.980.3344.477.980.3343.545.693.355,27211,8179,18
651Upravne i administrativne pristojbe305.270.004,57815.833.856815.833.856384.974.453,03126,1147,19
6511Državne upravne i sudske pristojbe167.253.689,17200.767.445,91120,04
6513Ostale upravne pristojbe i naknade25.539.280,6428.947.999,47113,35
6514Ostale pristojbe i naknade112.477.034,76155.259.007,65138,04
652Prihodi po posebnim propisima1.368.718.989,663.662.146.4783.662.146.4783.160.718.902,24230,9386,31
6521Prihodi državne uprave323.174.107,64405.864.950,16125,59
6526Ostali nespomenuti prihodi968.800.282,752.683.075.248,33276,95
6527Naknade od financijske imovine49.220,121.058.727,872.151,01
6528Prihodi od novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom76.695.379,1570.719.975,8892,21
66Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija553.435.119,031.560.385.6821.560.385.682782.281.826,42141,3550,13
661Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga401.624.723,901.348.388.0331.348.388.033477.218.849,50118,8235,39
6614Prihodi od prodaje proizvoda i robe62.976.766,0784.395.987,41134,01
6615Prihodi od pruženih usluga338.647.957,83392.822.862,09116,00
663Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna151.810.395,13211.997.649211.997.649305.062.976,92200,95143,90
6631Tekuće donacije99.819.301,33103.816.790,62104,00
6632Kapitalne donacije51.991.093,8016.519.333,8731,77
6633Povrat donacija danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu po protestiranim jamstvima260.771,10
6634Povrat kapitalnih pomoći danih trgovačkim društvima i obrtnicima po protestiranim jamstvima184.466.081,33
67Prihodi iz proračuna3.828.141.651,289.189.611.4859.189.611.4856.084.669.354,35158,9566,21
673Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza3.828.141.651,289.189.611.4859.189.611.4856.084.669.354,35158,9566,21
6731Prihodi od HZZO-a na temelju ugovornih obveza3.828.141.651,286.084.669.354,35158,95
68Kazne, upravne mjere i ostali prihodi271.814.989,59671.631.690671.631.690344.811.037,62126,8651,34
681Kazne i upravne mjere259.578.519,88652.149.585652.149.585334.824.626,63128,9951,34
6811Kazne za carinske prekršaje36.621.914,2648.209.014,24131,64
6812Kazne za devizne prekršaje893.974,05539.144,6460,31
6813Kazne za porezne prekršaje8.382.323,608.640.395,89103,08
6814Kazne za prekršaje trgovačkih društava – privredne prijestupe1.306.023,96
6815Kazne za prekršaje u prometu141.269.720,27189.798.084,48134,35
6816Kazne i druge mjere u kaznenom postupku31.025.278,5927.319.428,7188,06
6817Kazne za prekršaje na kulturnim dobrima7.670,00117.532,001.532,36
6818Upravne mjere971.815,0799.683,6510,26
6819Ostale kazne40.405.824,0458.795.319,06145,51
683Ostali prihodi12.236.469,7119.482.10519.482.1059.986.410,9981,6151,26
6831Ostali prihodi12.236.469,719.986.410,9981,61PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
7PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE280.000.562,85923.998.016923.998.016178.976.321,7263,9219,37
71Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine22.577.158,51155.400.000155.400.00024.940.705,57110,4716,05
711Prihodi od prodaje materijalne imovine – prirodnih bogatstava22.508.143,36154.000.000154.000.00024.933.404,79110,7816,19
7111Zemljište22.508.143,3624.933.404,79110,78
712Prihodi od prodaje nematerijalne imovine69.015,151.400.0001.400.0007.300,7810,580,52
7124Ostala prava69.015,157.300,7810,58
72Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine182.880.850,59493.638.101493.638.101146.817.257,7680,2829,74
721Prihodi od prodaje građevinskih objekata180.465.853,50379.184.315379.184.315145.433.616,5680,5938,35
7211Stambeni objekti150.605.750,54126.917.153,4584,27
7212Poslovni objekti29.860.102,9618.516.463,1162,01
722Prihodi od prodaje postrojenja i opreme89.174,09110.262.210110.262.210231.839,98259,990,21
7221Uredska oprema i namještaj20.264,3910.516,1851,89
7222Komunikacijska oprema300,003.238,001.079,33
7227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene68.609,70218.085,80317,86
723Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava1.942.040,863.346.1883.346.188958.222,0549,3428,64
7231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu1.942.040,86791.122,0540,74
7233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu167.100,00
725Prihodi od prodaje višegodišnjih nasada i osnovnog stada383.782,14845.388845.388193.579,1750,4422,90
7252Osnovno stado383.782,14193.579,1750,44
74Prihodi od prodaje proizvedene kratkotrajne imovine74.542.553,75274.959.915274.959.9157.218.358,399,682,63
741Prihodi od prodaje zaliha74.542.553,75274.959.915274.959.9157.218.358,399,682,63
7411Strateške zalihe74.542.553,757.218.358,399,68


RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RASHODI POSLOVANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
RASHODI77.082.585.928,93167.365.835.561167.365.835.56183.961.609.287,07108,9250,17
3RASHODI POSLOVANJA74.868.422.071,93158.940.437.166158.940.437.16681.882.165.952,23109,3751,52
31Rashodi za zaposlene11.250.885.242,9023.919.763.93723.919.763.93711.983.157.519,59106,5150,10
311Plaće (Bruto)9.277.343.557,7719.620.073.19919.620.073.1999.867.511.568,47106,3650,29
3111Plaće za redovan rad8.928.203.089,039.446.444.092,71105,80
3112Plaće u naravi1.598.248,301.598.301,75100,00
3113Plaće za prekovremeni rad197.249.243,18231.551.830,29117,39
3114Plaće za posebne uvjete rada150.292.977,26187.917.343,72125,03
312Ostali rashodi za zaposlene358.359.254,30837.586.456837.586.456389.321.968,53108,6446,48
3121Ostali rashodi za zaposlene358.359.254,30389.321.968,53108,64
313Doprinosi na plaće1.615.182.430,833.462.104.2823.462.104.2821.726.323.982,59106,8849,86
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje186.943.472,75194.547.818,89104,07
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.427.939.004,021.531.346.602,72107,24
3133Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti299.954,06429.560,98143,21
32Materijalni rashodi6.263.858.639,9017.473.197.04217.473.197.0428.152.429.371,12130,1546,66
321Naknade troškova zaposlenima577.551.269,161.262.815.4481.262.815.448496.606.522,9185,9839,33
3211Službena putovanja115.629.424,3567.007.277,3757,95
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život433.342.549,48400.227.598,7692,36
3213Stručno usavršavanje zaposlenika17.531.323,1716.578.425,4094,56
3214Ostale naknade troškova zaposlenima11.047.972,1612.793.221,38115,80
322Rashodi za materijal i energiju2.311.129.214,886.286.710.5626.286.710.5624.128.292.129,07178,6365,67
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi152.248.614,95148.021.772,0397,22
3222Materijal i sirovine1.573.221.241,143.388.512.186,11215,39
3223Energija408.671.981,94422.079.309,89103,28
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje64.367.268,1468.142.246,48105,86
3225Sitni inventar i auto gume27.372.265,9723.568.997,3886,11
3226Vojna sredstva za jednokratnu upotrebu6.396.385,698.057.894,07125,98
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća78.851.457,0569.909.723,1188,66
323Rashodi za usluge2.988.478.725,218.927.776.4938.927.776.4933.114.399.019,23104,2134,88
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza266.153.051,46237.333.781,4089,17
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja457.340.081,21519.087.466,23113,50
3233Usluge promidžbe i informiranja89.199.642,1049.562.618,5955,56
3234Komunalne usluge147.263.431,47182.785.136,16124,12
3235Zakupnine i najamnine428.515.860,80416.452.451,7797,18
3236Zdravstvene i veterinarske usluge147.855.038,54179.349.269,70121,30
3237Intelektualne i osobne usluge554.995.492,23569.470.549,83102,61
3238Računalne usluge283.906.526,33363.880.366,21128,17
3239Ostale usluge613.249.601,07596.477.379,3497,27
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.660.368,0290.802.39990.802.39912.984.344,7277,9414,30
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa16.660.368,0212.984.344,7277,94
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja370.039.062,63905.092.140905.092.140400.147.355,19108,1444,21
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično23.515.455,5225.085.298,10106,68
3292Premije osiguranja37.350.088,7537.058.120,5899,22
3293Reprezentacija16.323.895,326.340.577,2538,84
3294Članarine i norme139.895.737,00167.346.574,62119,62
3295Pristojbe i naknade24.773.039,4820.666.150,4383,42
3296Troškovi sudskih postupaka86.564.756,8147.357.653,9554,71
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja41.616.089,7596.292.980,26231,38
34Financijski rashodi5.392.126.891,067.474.799.2667.474.799.2665.198.856.940,9996,4269,55
341Kamate za izdane vrijednosne papire4.386.390.285,435.872.030.7505.872.030.7504.160.423.465,2194,8570,85
3411Kamate za izdane trezorske zapise10.618.850,0010.948.980,40103,11
3413Kamate za izdane obveznice4.375.771.435,434.149.474.484,8194,83
342Kamate za primljene kredite i zajmove285.486.145,06571.161.331571.161.331265.749.186,2893,0946,53
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada76.017.481,3398.400.062,90129,44
3422Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru35.748.388,3030.433.753,0485,13
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora173.576.467,23136.792.749,5378,81
3427Kamate za primljene zajmove od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora143.808,20122.620,8185,27
343Ostali financijski rashodi720.250.460,571.031.607.1851.031.607.185772.684.289,50107,2874,90
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa89.745.309,5196.726.181,43107,78
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule423.549.663,88449.067.864,80106,02
3433Zatezne kamate12.334.954,0913.417.481,27108,78
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi194.620.533,09213.472.762,00109,69
35Subvencije9.368.419.554,2011.546.655.37211.546.655.3727.409.215.725,9779,0964,17
351Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru401.896.656,62627.693.216627.693.216261.363.738,8565,0341,64
3511Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru5.531,53
3512Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru401.891.125,09261.363.738,8565,03
352Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora5.600.476.620,324.017.695.3514.017.695.3512.826.283.772,4350,4770,35
3521Subvencije kreditnim i ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora39.709.884,761.648.922,794,15
3522Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora3.940.012.592,481.603.260.635,4140,69
3523Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima1.620.754.143,081.221.374.214,2375,36
353Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava3.366.046.277,266.901.266.8056.901.266.8054.321.568.214,69128,3962,62
3531Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima iz EU sredstava3.366.046.277,264.321.568.214,69128,39
36Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna14.122.436.196,6438.527.303.65738.527.303.65719.605.728.581,99138,8350,89
361Pomoći inozemnim vladama39.650.953,5192.744.94592.744.94517.199.327,6743,3818,54
3611Tekuće pomoći inozemnim vladama37.650.953,5114.499.058,6038,51
3612Kapitalne pomoći inozemnim vladama2.000.000,002.700.269,07135,01
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.237.944.167,753.697.116.6853.697.116.6852.478.173.355,74110,7367,03
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.237.944.167,752.478.173.355,74110,73
363Pomoći unutar općeg proračuna5.521.279.193,5716.340.134.62016.340.134.6209.411.256.901,56170,4557,60
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna3.570.180.672,687.151.262.154,42200,31
3632Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna1.951.098.520,892.206.474.728,66113,09
3635Pomoći unutar općeg proračuna po protestiranim jamstvima53.520.018,48
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.366.917.085,339.776.849.9109.776.849.9104.843.785.862,01110,9249,54
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna4.320.639.934,334.762.060.596,42110,22
3662Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna46.277.151,0081.725.265,59176,60
368Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.889.497.746,597.089.089.5417.089.089.5412.711.016.516,58143,4838,24
3681Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava272.841.034,80395.535.012,86144,97
3682Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava1.616.656.711,792.315.481.503,72143,23
369Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna67.147.049,891.531.367.9561.531.367.956144.296.618,43214,909,42
3691Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna23.359.566,8024.376.150,50104,35
3692Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna6.334.915,8163.213.200,38997,85
3693Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava31.334.564,4542.388.469,56135,28
3694Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava6.118.002,8314.318.797,99234,04
37Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade25.582.326.846,0252.566.229.58852.566.229.58826.551.138.188,15103,7950,51
371Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja18.622.317.085,6937.242.972.64337.242.972.64318.733.983.831,94100,6050,30
3711Naknade građanima i kućanstvima u novcu – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora18.530.695.444,2818.705.526.751,76100,94
3712Naknade građanima i kućanstvima u naravi – neposredno ili putem ustanova izvan javnog sektora420.288,96286.702,3268,22
3715Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja iz EU sredstava91.201.352,4528.170.377,8630,89
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna6.960.009.760,3315.323.256.94515.323.256.9457.817.154.356,21112,3251,01
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu6.663.356.985,597.384.303.932,41110,82
3722Naknade građanima i kućanstvima u naravi215.292.250,69216.105.798,05100,38
3723Naknade građanima i kućanstvima iz EU sredstava81.360.524,05216.744.625,75266,40
38Ostali rashodi2.888.368.701,217.432.488.3047.432.488.3042.981.639.624,42103,2340,12
381Tekuće donacije1.182.602.271,772.887.437.5782.887.437.5781.358.234.441,63114,8547,04
3811Tekuće donacije u novcu953.719.517,37976.964.779,06102,44
3812Tekuće donacije u naravi13.186,391.625.279,1012.325,43
3813Tekuće donacije iz EU sredstava228.869.568,01379.644.383,47165,88
382Kapitalne donacije191.821.642,69872.981.254872.981.254249.827.357,37130,2428,62
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama102.473.387,7498.092.865,3495,73
3822Kapitalne donacije građanima i kućanstvima39.136.393,3727.461.577,4770,17
3823Kap.don.bank.i ost.fin.instituc.i trg.dr.izvan jav50.211.861,58124.272.914,56247,50
383Kazne, penali i naknade štete74.712.248,60225.565.183225.565.183122.565.799,81164,0554,34
3831Naknade šteta pravnim i fizičkim osobama24.363.111,3472.059.212,91295,77
3833Naknade šteta zaposlenicima6.704.308,416.144.482,7391,65
3834Ugovorene kazne i ostale naknade šteta43.522.922,5342.888.927,2798,54
3835Ostale kazne121.906,321.473.176,901.208,45
385Izvanredni rashodi100.000.000100.000.000
386Kapitalne pomoći1.439.232.538,153.346.504.2893.346.504.2891.251.012.025,6186,9237,38
3861Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sektoru38.753.097,524.961.640,1712,80
3862Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima izvan javnog sektora157.498.542,2861.459.452,9439,02
3863Kapitalne pomoći poljoprivrednicima i obrtnicima83.531.438,7662.815.314,9075,20
3864Kapitalne pomoći iz EU sredstava1.159.449.459,591.098.618.267,8694,75
3865Kapitalne pomoći trgovačkim društvima i obrtnicima
po protestiranim jamstvima
23.157.349,74


RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
IZVORNI PLAN 2021.TEKUĆI PLAN 2021.OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
4RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE2.214.163.857,008.425.398.3958.425.398.3952.079.443.334,8493,9224,68
41Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine40.012.666,54320.028.445320.028.44537.682.042,0794,1811,77
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva149.337,4440.323.00040.323.0001.567.425,721.049,593,89
4111Zemljište149.337,441.567.425,721.049,59
412Nematerijalna imovina39.863.329,10279.705.445279.705.44536.114.616,3590,6012,91
4122Koncesije18.945,0018.945,00100,00
4123Licence10.690.130,457.756.514,5572,56
4124Ostala prava8.643.136,9326.555.081,14307,24
4126Ostala nematerijalna imovina20.511.116,721.784.075,668,70
42Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine1.431.901.199,806.731.337.0966.731.337.0961.652.797.490,60115,4324,55
421Građevinski objekti457.614.950,373.184.972.5763.184.972.576561.304.400,72122,6617,62
4211Stambeni objekti88.673.388,3743.109.380,6448,62
4212Poslovni objekti351.945.048,05412.330.520,36117,16
4213Ceste, željeznice i ostali prometni objekti3.448.714,3519.986.690,60579,54
4214Ostali građevinski objekti13.547.799,6085.877.809,12633,89
422Postrojenja i oprema867.785.997,652.673.814.8982.673.814.898724.945.463,2383,5427,11
4221Uredska oprema i namještaj187.690.581,91233.044.303,14124,16
4222Komunikacijska oprema21.296.517,3166.248.008,60311,07
4223Oprema za održavanje i zaštitu42.947.319,3421.114.385,2549,16
4224Medicinska i laboratorijska oprema188.424.429,72245.770.638,59130,43
4225Instrumenti, uređaji i strojevi16.674.031,9636.698.043,94220,09
4226Sportska i glazbena oprema1.039.052,16153.761,7914,80
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene27.910.078,9936.490.864,55130,74
4228Vojna oprema381.803.986,2685.425.457,3722,37
423Prijevozna sredstva57.555.429,36442.454.552442.454.552287.628.027,64499,7465,01
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu34.435.174,25208.506.190,84605,50
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu23.120.255,1179.121.836,80342,22
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.295.482,4829.849.91729.849.9172.954.205,20128,709,90
4241Knjige2.126.152,282.254.317,01106,03
4242Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)23.750,0011.700,0049,26
4243Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti95.900,00474.818,70495,12
4244Ostale nespomenute izložbene vrijednosti49.680,20213.369,49429,49
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado491.908,781.517.2001.517.200599.290,46121,8339,50
4251Višegodišnji nasadi128.327,28374.715,49292,00
4252Osnovno stado363.581,50224.574,9761,77
426Nematerijalna proizvedena imovina46.157.431,16398.727.953398.727.95375.366.103,35163,2818,90
4262Ulaganja u računalne programe45.000.289,4268.296.929,53151,77
4263Umjetnička, literarna i znanstvena djela291.391,746.779.873,822.326,72
4264Ostala nematerijalna proizvedena imovina865.750,00289.300,0033,42
43Rashodi za nabavu plemenitih metala i ostalih pohranjenih vrijednosti933.872,694.717.8554.717.855645.212,9569,0913,68
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti933.872,694.717.8554.717.855645.212,9569,0913,68
4312Pohranjene knjige, umjetnička djela i slične vrijednosti933.872,69645.212,9569,09
44Rashodi za nabavu proizvedene kratkotrajne imovine541.290.739,50502.794.891502.794.891130.883.918,8524,1826,03
441Rashodi za nabavu zaliha541.290.739,50502.794.891502.794.891130.883.918,8524,1826,03
4411Strateške zalihe541.290.739,50130.883.918,8524,18
45Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini200.025.378,47866.520.108866.520.108257.434.670,37128,7029,71
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima193.912.383,04751.334.344751.334.344240.619.971,16124,0932,03
4511Dodatna ulaganja na građevinskim objektima193.912.383,04240.619.971,16124,09
452Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi3.751.522,4120.824.49020.824.4904.269.103,72113,8020,50
4521Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi3.751.522,414.269.103,72113,80
453Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima289.222,4079.062.57579.062.57511.403.477,613.942,8114,42
4531Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima289.222,4011.403.477,613.942,81
454Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu2.072.250,6215.298.69915.298.6991.142.117,8855,117,47
4541Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu2.072.250,621.142.117,8855,11

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.

IZVORNI PLAN

2021.

TEKUĆI PLAN

2021.

OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIHODI60.356.853.191,81150.295.029.707150.295.029.70774.115.891.209,70122,8049,31
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI33.673.920.303,6384.181.478.09184.181.478.09141.321.184.701,83122,7149,09
11Opći prihodi i primici33.673.920.303,6384.181.478.09184.181.478.09141.321.184.701,83122,7149,09
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA10.440.783.988,6525.026.223.76425.026.223.76412.100.641.866,32115,9048,35
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje10.436.421.446,8825.017.034.76225.017.034.76212.096.484.341,41115,9148,35
23Doprinosi za zapošljavanje4.362.541,779.189.0029.189.0024.157.524,9195,3045,24
3VLASTITI PRIHODI406.098.460,161.354.965.4741.354.965.474481.392.433,68118,5435,53
31Vlastiti prihodi406.098.460,161.354.965.4741.354.965.474481.392.433,68118,5435,53
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE5.180.734.119,1612.990.810.17912.990.810.1797.656.379.347,87147,7958,94
41Prihodi od igara na sreću174.014.932,62517.450.523517.450.523190.909.978,83109,7136,89
42Prihodi od spomeničke rente7.990.299,9740.000.00040.000.00015.712.208,67196,6439,28
43Ostali prihodi za posebne namjene4.998.728.886,5712.433.359.65612.433.359.6567.449.757.160,37149,0359,92
5POMOĆI10.391.460.210,6525.790.126.66125.790.126.66112.405.332.471,86119,3848,10
51Pomoći EU584.000.633,24721.004.545721.004.545604.397.195,39103,4983,83
52Ostale pomoći157.782.910,25625.269.836625.269.836286.241.051,35181,4145,78
53Inozemne darovnice1.685.327,178.300.9438.300.943723.421,7942,928,71
55Refundacije iz pomoći EU2.325.210.440,852.931.193.3622.931.193.3622.369.437.104,75101,9080,84
56Fondovi EU7.238.230.224,0818.855.591.26418.855.591.2649.007.516.345,49124,4447,77
57Ostali programi EU84.550.675,062.648.766.7112.648.766.711137.017.353,09162,055,17
6DONACIJE151.810.395,13155.434.796155.434.796120.336.124,4979,2777,42
61Donacije151.803.930,43152.029.677152.029.677117.875.613,9877,6577,53
63Inozemne donacije6.464,703.405.1193.405.1192.460.510,5138.060,7172,26
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA112.045.714,43423.928.293423.928.29330.624.263,6527,337,22
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja112.045.714,43423.928.293423.928.29330.624.263,6527,337,22
RASHODI77.082.585.928,93167.365.835.561167.365.835.56183.961.609.287,07108,9250,17
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI51.553.441.464,96100.055.615.578100.055.615.57852.880.890.059,76102,5752,85
11Opći prihodi i primici50.245.521.558,3097.189.594.56497.189.594.56451.579.842.067,72102,6653,07
12Sredstva učešća za pomoći1.295.955.441,892.765.796.0142.765.796.0141.291.433.831,6799,6546,69
13Sredstva učešća za zajmove2.000,00225.000225.000
15Proračunska pričuva11.962.464,77100.000.000100.000.0009.614.160,3780,379,61
2DOPRINOSI ZA OBVEZNA OSIGURANJA10.436.421.446,8825.017.034.76225.017.034.76212.096.476.205,78115,9148,35
21Doprinosi za mirovinsko osiguranje10.436.421.446,8825.017.034.76225.017.034.76212.096.476.205,78115,9148,35
3VLASTITI PRIHODI428.619.428,391.242.328.0811.242.328.081489.224.815,46114,1439,38
31Vlastiti prihodi428.619.428,391.242.328.0811.242.328.081489.224.815,46114,1439,38
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE5.713.919.845,5013.482.314.62113.482.314.6217.571.341.184,14132,5156,16
41Prihodi od igara na sreću224.039.797,85616.278.605616.278.605243.388.457,42108,6439,49
42Prihodi od spomeničke rente40.000.00040.000.0002.767.084,216,92
43Ostali prihodi za posebne namjene5.489.880.047,6512.826.036.01612.826.036.0167.325.185.642,51133,4357,11
5POMOĆI8.681.148.439,9825.925.225.33025.925.225.33010.689.117.327,42123,1341,23
51Pomoći EU159.317.628,32696.905.471696.905.471131.184.571,4182,3418,82
52Ostale pomoći167.835.209,57772.529.321772.529.321284.625.175,85169,5936,84
53Inozemne darovnice1.715.296,2620.239.20120.239.2012.462.710,36143,5712,17
55Refundacije iz pomoći EU1.029.499.406,692.931.193.3622.931.193.3621.126.311.171,22109,4038,43
56Fondovi EU7.238.230.224,0818.855.591.26418.855.591.2649.007.516.345,49124,4447,77
57Ostali programi EU84.550.675,062.648.766.7112.648.766.711137.017.353,09162,055,17
6DONACIJE69.806.144,32246.369.067246.369.06767.717.409,0097,0127,49
61Donacije68.526.916,75242.083.421242.083.42166.694.964,4297,3327,55
63Inozemne donacije1.279.227,574.285.6464.285.6461.022.444,5879,9323,86
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVA OSIGURANJA114.955.414,66519.982.536519.982.53617.647.669,4815,353,39
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnova osiguranja114.955.414,66519.982.536519.982.53617.647.669,4815,353,39
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA84.273.744,24504.903.137504.903.137149.194.616,03177,0429,55
81Namjenski primici od zaduživanja83.110.768,71504.903.137504.903.137149.194.616,03179,5129,55
83Namjenski primici od inozemnog zaduživanja1.162.975,53


RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIV

OSTVARENJE/
IZVRŠENJE

1. – 6. 2020.

IZVORNI PLAN

2021.

TEKUĆI PLAN

2021.

OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
UKUPNO RASHODI77.082.585.928,93167.365.835.561167.365.835.56183.961.609.287,07108,9250,17
01Opće javne usluge14.413.349.713,6328.339.940.37428.339.940.37415.660.517.759,43108,6555,26
011Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi4.110.165.918,227.960.016.6247.960.016.6244.481.519.100,02109,0356,30
013Opće usluge350.122.727,28919.850.497919.850.497311.931.606,3789,0933,91
015Istraživanje i razvoj: Opće javne usluge413.791.722,581.751.956.7311.751.956.731529.406.469,97127,9430,22
016Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane133.237.685,68166.111.021166.111.02175.329.549,7356,5445,35
017Transakcije vezane za javni dug4.886.178.973,576.713.880.6616.713.880.6614.592.333.207,0593,9968,40
018Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina4.519.852.686,3010.828.124.84010.828.124.8405.669.997.826,29125,4552,36
02Obrana2.419.897.534,744.801.780.3504.801.780.3502.126.924.978,3987,8944,29
021Vojna obrana2.329.276.181,254.655.952.7504.655.952.7502.092.516.002,9989,8444,94
023Inozemna vojna pomoć90.621.353,49145.827.600145.827.60034.408.975,4037,9723,60
03Javni red i sigurnost4.451.153.750,0510.314.574.21110.314.574.2114.965.636.336,70111,5648,14
031Usluge policije2.640.574.786,675.861.024.7725.861.024.7722.947.799.852,62111,6350,29
032Usluge protupožarne zaštite148.608.530,40553.497.881553.497.881280.357.406,77188,6550,65
033Sudovi906.625.458,962.202.377.1382.202.377.1381.026.727.886,66113,2546,62
034Zatvori283.139.722,96563.780.100563.780.100288.782.757,12101,9951,22
036Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani472.205.251,061.133.894.3201.133.894.320421.968.433,5389,3637,21
04Ekonomski poslovi10.209.017.926,0123.121.137.44623.121.137.44610.243.933.911,81100,3444,31
041Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad665.812.126,271.735.966.8111.735.966.811663.879.604,4799,7138,24
042Poljoprivreda, šumarstvo, ribarstvo i lov4.421.475.668,667.896.501.9127.896.501.9124.195.431.190,5294,8953,13
043Gorivo i energija25.000.000,0025.000.00025.000.00082.282,500,330,33
044Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo82.904.788,271.433.099.8131.433.099.813179.624.242,29216,6612,53
045Promet3.479.294.757,208.021.883.6288.021.883.6283.640.229.641,80104,6345,38
046Komunikacije2.906.523,44104.001.644104.001.6446.555.735,41225,556,30
047Ostale industrije69.029.021,55353.379.981353.379.98180.803.593,53117,0622,87
048Istraživanje i razvoj: Ekonomski poslovi356.309.654,44715.872.415715.872.415196.031.420,0855,0227,38
049Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani1.106.285.386,182.835.431.2422.835.431.2421.281.296.201,21115,8245,19
05Zaštita okoliša608.980.993,232.189.398.6842.189.398.684778.191.634,67127,7935,54
053Smanjenje zagađivanja1.360.812,413.007.3773.007.3771.428.530,31104,9847,50
054Zaštita bioraznolikosti i krajolika261.588.088,90851.874.494851.874.494265.408.027,41101,4631,16
055Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša1.359.376,7129.852.00029.852.0001.775.531,15130,615,95
056Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani344.672.715,211.304.664.8131.304.664.813509.579.545,80147,8439,06
06Usluge unapređenja stanovanja i zajednice1.165.851.963,054.975.401.5094.975.401.5091.965.159.562,29168,5639,50
061Razvoj stanovanja227.063.424,21730.463.695730.463.695286.532.738,60126,1939,23
062Razvoj zajednice536.470.745,242.251.092.6362.251.092.636784.044.066,69146,1534,83
063Opskrba vodom402.317.793,601.993.845.1781.993.845.178894.582.757,00222,3644,87
07Zdravstvo6.308.701.954,2320.166.232.73320.166.232.73311.460.021.852,68181,6556,83
072Službe za vanjske pacijente8.839.477,2519.596.31019.596.3108.707.260,2098,5044,43
073Bolničke službe4.140.446.710,4011.821.808.98411.821.808.9846.242.007.373,57150,7652,80
074Službe javnog zdravstva94.466.070,12448.122.082448.122.082390.348.526,49413,2287,11
075Istraživanje i razvoj zdravstva24.604.156,3494.429.03094.429.03025.924.613,04105,3727,45
076Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani2.040.345.540,127.782.276.3277.782.276.3274.793.034.079,38234,9161,59
08Rekreacija, kultura i religija1.110.015.365,363.149.832.3043.149.832.3041.084.013.780,3997,6634,41
081Službe rekreacije i sporta140.176.144,56368.757.659368.757.659163.043.879,05116,3144,21
082Službe kulture725.217.764,182.137.016.5662.137.016.566638.379.000,5588,0329,87
083Službe emitiranja i izdavanja20.625,00132.000132.0005.900,0028,614,47
084Religijske i druge službe zajednice243.495.479,33629.451.079629.451.079280.783.594,54115,3144,61
086Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani1.105.352,2914.475.00014.475.0001.801.406,25162,9712,44
09Obrazovanje3.799.723.592,209.913.071.6669.913.071.6664.109.307.916,62108,1541,45
091Predškolsko i osnovno obrazovanje53.125.542,85130.038.813130.038.81361.996.231,25116,7047,68
092Srednjoškolsko obrazovanje150.584.784,14384.400.739384.400.739119.169.726,5579,1431,00
094Visoka naobrazba2.541.724.901,236.139.558.5436.139.558.5432.675.118.003,46105,2543,57
095Obrazovanje koje se ne može definirati po stupnju266.999.916,28545.722.364545.722.364175.865.936,8765,8732,23
096Dodatne usluge u obrazovanju58.153.133,02181.442.518181.442.51860.261.161,22103,6233,21
097Istraživanje i razvoj obrazovanja720.043.072,682.511.803.4992.511.803.4991.011.954.416,27140,5440,29
098Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane9.092.242,0020.105.19020.105.1904.942.441,0054,3624,58
10Socijalna zaštita32.595.893.136,4360.394.466.28460.394.466.28431.567.901.554,0996,8552,27
101Bolest i invaliditet5.560.941.050,5311.247.996.06311.247.996.0635.576.517.639,99100,2849,58
102Starost14.122.429.040,7229.219.711.38529.219.711.38514.911.669.943,32105,5951,03
103Slijednici2.617.004.079,945.329.600.0005.329.600.0002.634.357.748,28100,6649,43
104Obitelj i djeca1.843.353.990,794.115.462.0154.115.462.0152.048.559.309,09111,1349,78
105Nezaposlenost6.720.713.180,936.857.403.4766.857.403.4764.829.375.607,0871,8670,43
107Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima729.827.211,971.737.481.8931.737.481.893766.298.587,30105,0044,10
108Istraživanje i razvoj socijalne zaštite25.192.115,70
109Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane976.432.465,851.886.811.4521.886.811.452801.122.719,0382,0542,46


B. RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE

RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.

IZVORNI PLAN

2021.

TEKUĆI PLAN

2021.

OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
NETO FINANCIRANJE16.725.732.737,1217.070.805.85417.070.805.8549.845.718.077,3758,8757,68
Prijenos depozita iz prethodne godine7.188.287.547,3316.538.411.73316.538.411.73316.538.411.733,16230,07100,00
Prijenos depozita u narednu godinu-24.320.893.390,94-16.272.617.114-16.272.617.114-22.103.563.115,1090,88135,83
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA53.804.603.814,2945.591.916.14845.591.916.14829.085.421.108,9154,0663,80
81Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova3.227.547.290,071.604.736.3101.604.736.310561.330.743,7717,3934,98
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima70.434.482,2585.700.00085.700.00069.123.240,0398,1480,66
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu70.434.482,2569.123.240,0398,14
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru825.948,17777.623,7394,15
8141Povrat zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru825.948,17777.623,7394,15
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora574.554.346,0445.615.45145.615.451126.870.260,9522,08278,13
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora567.207.942,57115.638.904,1320,39
8164Povrat zajmova danih tuzemnim obrtnicima7.346.403,4711.231.356,82152,88
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti119.536.618,611.473.420.8591.473.420.859294.208.019,06246,1219,97
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima2.300.347,5855.589.652,242.416,58
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima640.320,2199.391.582,4515.522,17
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima515.111,968.916.355,451.730,95
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u7.634.848,81
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna116.080.838,86122.675.580,11105,68
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa2.462.195.895,0070.351.600,00
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni2.462.195.895,0070.351.600,00
82Primici od izdanih vrijednosnih papira41.021.510.379,9925.107.560.00025.107.560.00016.722.351.805,0240,7666,60
821Trezorski zapisi1.000.000.0001.000.000.0001.574.451.805,02157,45
822Obveznice41.021.510.379,9924.107.560.00024.107.560.00015.147.900.000,0036,9362,83
8221Obveznice – tuzemne25.907.130.379,99
8222Obveznice – inozemne15.114.380.000,0015.147.900.000,00100,22
83Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici64.356.604,77550.150.000550.150.0008.063.634,4812,531,47
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru18.942.000,00248.058.000248.058.000
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru18.942.000,00
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora92.00092.00091.952,5299,95
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora91.952,52
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora45.414.604,77302.000.000302.000.0007.971.681,9617,552,64
8341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora45.414.604,777.971.681,9617,55
84Primici od zaduživanja9.491.189.539,4618.329.469.83818.329.469.83811.793.674.925,64124,2664,34
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.386.333.175,8310.456.993.77810.456.993.7786.647.642.299,65479,5163,57
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija203.213.276,982.128.686.392,821.047,51
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU1.183.119.898,854.518.955.906,8354,91
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru594.856.363,63302.476.060302.476.060126.306.829,9021,2341,76
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru594.856.363,63102.001.718,1217,92
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru24.305.111,78
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,007.570.000.0007.570.000.0005.019.725.796,0966,8466,31
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,005.019.725.796,0966,84
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.946.265.233,5628.786.904.91328.786.904.91313.674.551.649,6068,5647,50
51Izdaci za dane zajmove3.278.452.961,786.704.587.3506.704.587.350807.491.832,4824,6312,04
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima39.878.542,13180.000.000180.000.00049.477.982,50124,0727,49
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu39.878.542,1349.477.982,50124,07
513Izdaci za dane zajmove kreditnim i ostalim financijskim institucijama u javnom sektoru1.538.000.0001.538.000.000
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru102.375.290,18
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru102.375.290,18
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora482.214.999,511.137.184.3501.137.184.350754.311.915,26156,4366,33
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora372.609.735,23533.273.133,18143,12
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima109.605.264,28221.038.782,08201,67
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti2.600.784.129,9623.703.00023.703.0003.701.934,720,1415,62
5172Dani zajmovi županijskim proračunima152.753.563,84
5173Dani zajmovi gradskim proračunima936.805.833,233.701.934,720,40
5174Dani zajmovi općinskim proračunima61.254.861,46
5175Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u1.379.969.871,43
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna70.000.000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe53.200.000,003.825.700.0003.825.700.000
5181Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni53.200.000,00
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici115.381.397,91174.903.551174.903.551157.274.998,97136,3189,92
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru107.527.029,8353.000.00053.000.000531.344,190,491,00
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru25.000.000,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru82.527.029,83531.344,190,64
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora521.768,08121.903.551121.903.55154.022.654,7810.353,7744,32
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija521.768,0854.022.654,7810.353,77
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora7.332.600,00102.721.000,001.400,88
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora7.332.600,00102.721.000,001.400,88
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zaj­mova3.646.429.360,588.122.774.0128.122.774.0124.925.144.818,17135,0760,63
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada381.379.264,57899.243.791899.243.791417.622.857,20109,5046,44
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija255.173.796,94270.010.759,27105,81
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU126.205.467,63140.527.920,66111,35
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU7.084.177,27
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.665.296.292,51680.518.377680.518.377161.656.037,099,7123,75
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.665.296.292,51161.656.037,099,71
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.599.524.444,406.543.011.8446.543.011.8444.345.865.923,88271,7066,42
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.599.524.444,404.292.972.606,23268,39
5446Otplata glavnice primljenih kredita od inozemnih kreditnih institucija52.893.317,65
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora229.359,10
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora229.359,10
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire12.906.001.513,2913.784.640.00013.784.640.0007.784.639.999,9863,7056,47
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise684.813.313,28
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise u zemlji684.813.313,28
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice12.221.188.200,0113.784.640.00013.784.640.0007.784.639.999,9863,7056,47
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji12.221.188.200,01
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,98RAČUN FINANCIRANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE – ANALITIKA

RAČUN FINANCIRANJA – ANALITIKA

NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.
OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKS
12345=4/3*100
NETO FINANCIRANJE16.725.732.737,129.845.718.077,3758,87
Prijenos depozita iz prethodne godine7.188.287.547,3316.538.411.733,16230,07
Prijenos depozita u narednu godinu-24.320.893.390,94-22.103.563.115,1090,88
8PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA53.804.603.814,2929.085.421.108,9154,06
81Primljeni povrati glavnica danih zajmova i depozita3.227.547.290,07561.330.743,7717,39
812Primici (povrati) glavnice zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima70.434.482,2569.123.240,0398,14
8121Povrat zajmova danih neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu70.434.482,2569.123.240,0398,14
814Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima u javnom sektoru825.948,17777.623,7394,15
8141Povrati zajmova danih trg.društvima u javnom sektoru825.948,17777.623,7394,15
816Primici (povrati) glavnice zajmova danih trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora574.554.346,04126.870.260,9522,08
8163Povrat zajmova danih tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora567.207.942,57115.638.904,1320,39
8164Povrati zajmova danih tuzemnim obrtnicima7.346.403,4711.231.356,82152,88
817Povrat zajmova danih drugim razinama vlasti119.536.618,61294.208.019,06246,12
8172Povrat zajmova danih županijskim proračunima2.300.347,5855.589.652,242.416,58
8173Povrat zajmova danih gradskim proračunima – dugoročni640.320,2199.391.582,4515.522,17
8174Povrat zajmova danih općinskim proračunima – dugoročni515.111,968.916.355,451.730,95
8175Povrat zajmova danih HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u7.634.848,810,00
8176Povrat zajmova danih ostalim izvanproračunskim korisnicima DP116.080.838,86122.675.580,11105,68
818Primici od povrata depozita i jamčevnih pologa2.462.195.895,0070.351.600,002,86
8181Primici od povrata depozita od kreditnih i ostalih financijskih institucija – tuzemni2.462.195.895,0070.351.600,002,86
82Primici od izdanih vrijednosnih papira41.021.510.379,9916.722.351.805,0240,76
821Trezorski zapisi (neto)1.574.451.805,020,00
8211Trezorski zapisi – tuzemni1.574.451.805,020,00
822Obveznice41.021.510.379,9915.147.900.000,0036,93
8221Obveznice – tuzemne25.907.130.379,990,000,00
8222Obveznice – inozemne15.114.380.000,0015.147.900.000,00100,22
83Primitci od prodaje dionica i udjela u glavnici64.356.604,778.063.634,4812,53
832Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. druš. u JS18.942.000,000,000,00
8321Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru18.942.000,000,000,00
833Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici ostalih fin. institucija izvan JS91.952,520,00
8331Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih kreditnih i ostalih fin.91.952,520,00
834Primici od prodaje dionica i udjela u glavnici trg. druš. izvan JS45.414.604,777.971.681,9617,55
8341Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan JS45.414.604,777.971.681,9617,55
84Primici od zaduživanja9.491.189.539,4611.793.674.925,64124,26
841Primljeni krediti i zajmovi od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada1.386.333.175,836.647.642.299,65479,51
8413Primljeni zajmovi od međunarodnih organizacija203.213.276,982.128.686.392,821.047,51
Zajmovi Svjetske banke
84132013702506Zajam za projekt rezultata u zdravstvu IBRD Mfin116.080.475,460,000,00
84132014406505Zajam za projekt modernizacije i rekonstr. cestovnog sektora6.851.565,000,000,00
84132014510905Zajam za projekt rekonstr. i adaptacije zgrada pravosudnih tijela11.354.265,000,00
84132014607625Proj.implementacije integriranog sustava zemljišne administracije IBRD 890009.798.961,8833.313.518,10339,97
11005
841320148Zajam za razvojnu politiku (za likvidnost i reforme)2.084.018.609,720,00
Ukupno Svjetska banka132.731.002,342.128.686.392,821.603,76
       
Zajmovi Razvojne banke Vijeća Europe
84132041307705Projekt zaštite od poplava CEB 184570.482.274,640,000,00
Ukupno Razvojna banka Vijeća Europe70.482.274,640,000,00
       
8414Primljeni krediti i zajmovi od institucija i tijela EU1.183.119.898,854.518.955.906,83381,95
Zajam Europske komisije
841420003Zajam EU, SURE 4008, loan 37033.869.319.000,000,00
Ukupno Europska komisija3.869.319.000,000,00
Zajmovi Europske investicijske banke
84142020802506Projekt nac. sufinanciranja EU fondova 201-2020 EIB 89118678.792.600,000,000,00
84142056304990Financijski instrumenti, izvor 563417.243.793,18546.886.800,65131,07
84142056504990Financijski instrumenti, izvor 56587.083.505,67102.750.106,18117,99
Ukupno Europska investicijska banka1.183.119.898,85649.636.906,8354,91
       
842Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru u javnom sektoru594.856.363,63126.306.829,9021,23
8422Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru (neto)569.062.047,29102.001.718,1217,92
8424Primljeni zajmovi od ostalih financijskih institucija u javnom sektoru25.794.316,3424.305.111,7894,23
844Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora7.510.000.000,005.019.725.796,0966,84
8443Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora (neto)7.510.000.000,005.019.725.796,0966,84
       
       
5IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA19.946.265.233,5613.674.551.649,6068,56
51Izdaci za dane zajmove i depozite3.278.452.961,78807.491.832,4824,63
512Izdaci za dane zajmove neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima39.878.542,1349.477.982,50124,07
5121Dani zajmovi neprofitnim organizacijama, građanima i kućanstvima u tuzemstvu39.878.542,1349.477.982,50124,07
04105Stambeno zbrinjavanje invalida iz Domovinskog rata26.979.673,8517.788.644,0765,93
07620Društveno poticana stanogradnja12.898.868,2831.689.338,43245,68
514Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima u javnom sektoru102.375.290,180,000,00
5141Dani zajmovi trgovačkim društvima u javnom sektoru102.375.290,180,000,00
02506Jamstvena pričuva102.375.290,180,000,00
516Izdaci za dane zajmove trgovačkim društvima i obrtnicima izvan javnog sektora482.214.999,51754.311.915,26156,43
5163Dani zajmovi tuzemnim trgovačkim društvima izvan javnog sektora372.609.735,23533.273.133,18143,12
04990Jamstvo za malo gospodarstvo15.696.875,720,000,00
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.314.801.986,61131,16
07775OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.412.904.542,870,00
04990Program ruralnog razvoja5.493.225,8465,64
07775Program ruralnog razvoja3.605.596,070,00
06005Mjere ruralnog razvoja36.617.647,0665.000.000,00177,51
06505Provedba ugovora o koncesiji-autocesta Zagreb-Macelj0,0051.762.994,240,00
5164Dani zajmovi tuzemnim obrtnicima109.605.264,28221.038.782,08201,67
04990OP konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.49.241.806,57342,72
07775OP konkurentnost i kohezija-financijski instrumenti 2014. – 2020.168.761.900,380,00
04990Program ruralnog razvoja60.340.310,2886,64
07775Program ruralnog razvoja52.276.881,700,00
04990Jamstvo za malo gospodarstvo23.147,430,00
07775Jamstvo za malo gospodarstvo0,000,00
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti2.600.784.129,963.701.934,720,14
Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna2.600.784.129,963.701.934,720,14
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima – kratkoročni152.676.088,840,000,00
517202506Dani zajmovi županijskim proračunima – dugoračni77.475,000,000,00
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – kratkoročni933.805.833,230,000,00
517302506Dani zajmovi gradskim proračunima – dugoročni3.000.000,003.701.934,72123,40
517402506Dani zajmovi općinskim proračunima – kratkoročni61.254.861,460,000,00
517502506Dani zajmovi HZMO-u, HZZ-u i HZZO-u – kratkoročni1.379.969.871,430,000,00
5176Dani zajmovi ostalim izvanproračunskim korisnicima državnog proračuna70.000.000,000,000,00
07005CEB – obrana od poplava70.000.000,000,000,00
518Izdaci za depozite i jamčevne pologe53.200.000,000,000,00
518107605Izdaci za depozite u kreditnim i ostalim financijskim institucijama – tuzemni53.200.000,000,000,00
       
53Izdaci za dionice i udjele u glavnici115.381.397,91157.274.998,97136,31
531Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru107.527.029,83531.344,190,49
5312Dionice i udjeli u glavnici kreditnih institucija u javnom sektoru25.000.000,000,000,00
02506Kreditiranje (kroz osnivački kapital HBOR-a – poticanje izvoza, infrastrukture, i gospodarskih djelatnosti te malog i srednjeg poduzetništva25.000.000,000,000,00
5314Dionice i udjeli u glavnici ostalih financijskih institucija u javnom sektoru82.527.029,83531.344,190,64
04905Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju32.790.529,830,00
07705Ulaganje u fondove za gospodarsku suradnju531.344,190,00
08620Mirovinsko osiguravajuće društvo49.736.500,000,000,00
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora521.768,0854.022.654,7810.353,77
5332Dionice i udjeli u glavnici inozemnih kreditnih i ostalih financijskih institucija521.768,0854.022.654,7810.353,77
02506Osnivački ulozi u međunarodnim financijskim organizacijama52.890.265,380,00
04990Regionalni inovacijski fond – ENIF521.768,080,00
07775Regionalni inovacijski fond – ENIF1.132.389,400,00
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora7.332.600,00102.721.000,001.400,88
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora7.332.600,00102.721.000,001.400,88
02506Preuzimanje imovine prijebojom – porezna uprava7.332.600,00102.721.000,001.400,88
54Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova3.646.429.360,584.925.144.818,17135,07
541Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada381.379.264,57417.622.857,20109,50
5413Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija255.173.796,94270.010.759,27105,81
541320000Otplata glavnice primljenih zajmova od međunarodnih organizacija lučke uprave52.586.134,430,00
54132330902506Otplata glavnice – CEB 1351 Obnova zdr. infrastrukture4.945.226,014.915.248,0099,39
54132331302506Otplata glavnice – Hrvatski projekt tehnologijskog razvoja, IBRD 73200-HR11.500.993,330,000,00
54132331402506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava odgoja i obrazovanja, IBRD 73320-HR25.868.978,410,000,00
54132331502506Otplata glavnice – Projekt razvoja sustava socijalne skrbi, IBRD 73070-HR11.679.711,510,000,00
54132331702506Otplata glavnice IBRD 736009.953.659,700,000,00
54132331902506Otplata glavnice CEB 1498 Komunalna infr. na hrv. otocima1.729.300,870,00
54132332002506Otplata glavnice IBRD 74530 Unutarnje vode32.859.754,5432.655.512,1299,38
54132332202506Otplata glavnice IBRD 74500 PAL 238.049.550,0037.813.050,0099,38
54132332302506Otplata glavnice IBRD 74710 Modernizacija porezne uprave4.433.357,814.430.360,1699,93
54132332402506Otplata glavnice IBRD 75980 Projekt hitne medicinske pomoći2.593.602,372.577.481,6399,38
54132332502506Otplata glavnice IBRD 76400023.618.445,6623.471.643,3399,38
54132332602506Otplata glavnice IBRD 808604.114.983,294.090.981,0499,42
54132332702506Otplata glavnice IBRD 802105.294.816,505.263.932,4199,42
54132333102506Otplata glavnice IBRD 8258014.416.679,6713.623.269,2394,50
54132333202506Otplata glavnice CEB 1751 Projekt fin. vodno-komunalne infrastr.33.192.087,4133.130.390,7299,81
54132333302506Otplata glavnice CEB 1576 Projekt fin. zdravstvenih ustanova14.249.403,6014.107.557,6299,00
54132333502506Otplata glavnice IBRD 83650 Poboljšanje kvalitete zdravstvenih usluga11.677.480,8315.860.259,47135,82
54132333802506Otplata glavnice CEB 1845 Projekt zaštite od poplava6.725.066,3013.779.426,42204,90
54132333902506Otplata glavnice IBRD 87490 Modernizacija i restrukturiranje cestovnog sektora9.976.211,820,00
       
5414Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od institucija i tijela EU126.205.467,63140.527.920,66111,35
54142000051271Otplata glavnice EIB 5127114.207.899,120,00
54142000102506Otplata glavnice – HŽ EIB 2105112.986.176,7813.556.523,37104,39
54142000202506EIB 22165 Obnova komunalne infrastrukture12.526.326,3412.473.077,1599,57
54142000302506Otplata glavnice EIB 2288127.066.501,9326.951.442,7299,57
54142000402506Otplata glavnice EIB 25749 sufinaciranje IPA ISPA37.997.872,9137.852.847,8999,62
54142000502506Otpl.glavn.EIB 31146 Proj. razv. infrastr. na otocima1.774.021,641.766.480,3299,57
54142000602506Otplata glavnice EIB 31176 Fin. vodno-komun. infrast33.854.568,0333.719.650,0999,60
       
5416Otplata glavnice primljenih zajmova od inozemnih vlada izvan EU7.084.177,270,00
       
542Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru1.665.296.292,51161.656.037,099,71
5422Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru1.665.296.292,51161.656.037,099,71
54222000005540Adaptacija i dogradnja zgrade arheološkog muzeja istre1.000.000,000,00
54222000008008Redovna djelatnost javnih instituta iz EV prihoda11.144,7222.213,90199,32
54222000026379KBC Rijeka – izravna kapitalna ulaganja2.347.390,627.795.256,84332,08
54222001502506Otplata glavnice udio HPB 528,5 mln EUR32.437.757,170,000,00
54222001602506Otplata glavnice HPB 500 mln HRK42.000.000,0042.000.000,00100,00
54222001702506Otplata glavnice HBOR Hrvatske vode3.500.000,003.500.000,00100,00
54222001802506Otplata glavnice HPB 300 mln HRK25.000.000,0025.000.000,00100,00
54222002602506Otplata glavnice HŽ putnički prijevoz0,0022.338.566,350,00
54222003002506Otplata glavnice HPB 950 mln HRK60.000.000,0060.000.000,00100,00
54222003102506Otplata glavnice HBOR 1,5 mlrd. HRK1.500.000.000,000,000,00
       
544Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora1.599.524.444,404.345.865.923,88271,70
5443Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora1.599.524.444,404.292.972.606,23268,39
54432000034.475.352,3034.524.352,08100,14
54432000008006Redovna djelatnost sveučilišta u Zagrebu iz EV prihoda230.580,49297.175,52128,88
54432000008006Redovna djelatnost sveučilišta u Rijeci iz EV prihoda450.376,65450.887,75100,11
54432000008006Redovna djelatnost veleučilišta i viskih škola iz EV prihoda237.192,31525.000,00221,34
544320001Lučke uprave9.380.436,970,00
54432001002506Otplata glavnice KBC 2007 Klupski kredit16.961.535,6217.804.183,62104,97
54432001038069Otplata glavnice KBC Zagreb1.517.807,24675.159,2444,48
54432001602506Otplata glavnice 528.5 mln EUR PBZ539.007.397,670,000,00
54432001702506Otplata glavnice ZABA 1 mlrd HRK100.000.000,001.100.000.000,001.100,00
54432001802506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR376.572.000,000,000,00
54432002002506Otplata glavnice ZABA 300 mln. EUR2.226.093.800,000,00
54432002302506Otplata glavnice PBZ 100 mln. EUR D-2336.935.160,0036.935.160,00100,00
54432003002506Otplata glavnice Hž putnički prijevoz17.595.185,3417.878.745,57101,61
54432003202506Otplata glavnice HŽ Infrastruktura124.191.499,5286.112.104,6069,34
54432004002506Otplata glavnice OTP 450 mln. HRK150.000.000,00150.000.000,00100,00
54432004202506Otplata glavnice ERSTE 150 mln EUR112.971.600,00112.971.600,00100,00
54432004602506Otplata glavnice ZABA 750 mln HRK200.000.000,000,00
54432004902506Otplata glavnice OTP 700 mln HRK233.333.333,330,00
54432009902506Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku, rektorat i fakulteti26.188.733,0226.122.266,0099,75
54432009902506Sveučilište u Splitu18.846.153,8618.846.153,86100,00
54432009902506Sveučilište u Rijeci23.503.599,111.214.991,305,17
54432009902506Sveučilište u Zagrebu15.597.886,5715.597.886,57100,00
54432009902506Sveučilište u Dubrovniku3.933.735,003.933.735,00100,00
54433000008006Otplata glavnice po financijskom leasingu Sveučilišta u Zagrebu50.863,450,000,00
54433000038069Otplata glavnice po financijskom leasingu KBC Zagreb257.786,25275.634,82106,92
5446Otplata glavnice primljenih kredita od ino. kreditnih institucija52.893.317,650,00
544620000Otplata glavnice lučke uprave52.893.317,650,00
       
545Otplata glavnice primljenih zajmova od trgovačkih društava i obrtnika izvan javnog sektora229.359,100,000,00
5453Otplata glavnice primljenih zajmova od tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora229.359,100,000,00
08006Otplata glavnice Sveučilišta u Zagrebu229.359,100,000,00
55Izdaci za otplatu glavnice za izdane vrijednosne papire12.906.001.513,297.784.639.999,9860,32
551Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise684.813.313,280,000,00
5511Izdaci za otplatu glavnice za izdane trezorske zapise – neto684.813.313,280,00
552Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice12.221.188.200,017.784.639.999,9863,70
5521Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u zemlji12.221.188.200,010,000,00
55212121502506Otplata glavnice 13 D-205.000.000.000,000,000,00
55212121602506Otplata glavnice 14 D-217.221.188.200,010,000,00
5522Izdaci za otplatu glavnice za izdane obveznice u inozemstvu7.784.639.999,980,00
02506Euro-USD obveznice III7.784.639.999,980,00RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

BROJČANA OZNAKA I NAZIVOSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2020.

IZVORNI PLAN

2021.

TEKUĆI PLAN

2021.

OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKSINDEKS
123456=5/2*1007=5/4*100
PRIMICI53.804.603.814,2945.591.916.14845.591.916.14829.085.421.108,9154,0663,80
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI53.059.372.533,8242.123.138.75942.123.138.75928.178.421.274,5653,1166,90
11Opći prihodi i primici53.059.372.533,8242.123.138.75942.123.138.75928.178.421.274,5653,1166,90
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE18.423.643,6145.765.45145.765.45126.170.724,00142,0557,18
43Ostali prihodi za posebne namjene18.423.643,6145.765.45145.765.45126.170.724,00142,0557,18
5POMOĆI504.327.298,851.059.450.0001.059.450.000649.636.906,83128,8161,32
56Fondovi EU504.327.298,851.059.450.0001.059.450.000649.636.906,83128,8161,32
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA222.480.338,012.363.561.9382.363.561.938231.192.203,52103,929,78
81Namjenski primici od zaduživanja151.998.063,372.363.561.9382.363.561.938231.192.203,52152,109,78
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije70.482.274,64
IZDACI19.946.265.233,5628.786.904.91328.786.904.91313.674.551.649,6068,5647,50
1OPĆI PRIHODI I PRIMICI19.287.470.088,7027.462.873.56327.462.873.56312.926.357.456,1767,0247,07
11Opći prihodi i primici19.271.580.643,1127.431.423.56327.431.423.56312.907.092.695,1866,9747,05
12Sredstva učešća za pomoći15.889.445,5931.450.00031.450.00019.264.760,99121,2461,26
3VLASTITI PRIHODI2.292.077,1510.790.00010.790.0001.270.183,4855,4211,77
31Vlastiti prihodi2.292.077,1510.790.00010.790.0001.270.183,4855,4211,77
4PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE51.877.051,0090.088.35090.088.35049.400.904,3995,2354,84
43Ostali prihodi za posebne namjene51.877.051,0090.088.35090.088.35049.400.904,3995,2354,84
5POMOĆI504.564.491,161.059.450.0001.059.450.000650.161.906,83128,8661,37
52Ostale pomoći237.192,31525.000,00221,34
56Fondovi EU504.327.298,851.059.450.0001.059.450.000649.636.906,83128,8161,32
7PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE I NADOKNADE ŠTETE S OSNOVAOSIGURANJA2.779.104,975.000.0005.000.0002.754.609,6499,1255,09
71Prihodi od nefinancijske imovine i nadoknade štete s osnovaosiguranja2.779.104,975.000.0005.000.0002.754.609,6499,1255,09
8NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA97.282.420,58158.703.000158.703.00044.606.589,0945,8528,11
81Namjenski primici od zaduživanja27.282.420,58158.703.000158.703.00044.606.589,09163,5028,11
82Namjenski primici od zaduživanja kroz refundacije70.000.000,00


POSEBNI DIO DRŽAVNOG PRORAČUNA REPUBLIKE HRVATSKE ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. GODINE PO PRORAČUNSKIM KORISNICIMA

ORGANIZACIJSKA KLASIFIKACIJA

IZVRŠENJE PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI

KORISNIK PRORAČUNA

IZVORNI PLAN

2021.

TEKUĆI PLAN

2021.

OSTVARENJE/
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKS
12345=4/3*100
010HRVATSKI SABOR146.305.950146.305.95067.422.395,9146,08
01005Hrvatski sabor146.305.950146.305.95067.422.395,9146,08
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU1.234.1001.234.100
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku1.234.1001.234.100
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.000643,750,64
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.000643,750,64
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.770.02236.770.02214.056.977,2038,23
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske36.770.02236.770.02214.056.977,2038,23
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA14.900.13114.900.1316.589.833,7844,23
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja14.900.13114.900.1316.589.833,7844,23
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE534.742.799534.742.799216.512.559,2040,49
02005Vlada Republike Hrvatske29.248.42529.248.4257.396.625,4525,29
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.226.75011.226.7504.934.152,2143,95
02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske1.365.8701.365.870477.311,1934,95
02010Ured za udruge214.032.288214.032.28873.384.046,9534,29
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.633.6459.633.6453.966.177,1441,17
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine50.195.83050.195.83024.447.229,5048,70
02030Ured za zakonodavstvo5.818.7255.818.7252.634.256,7145,27
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske41.817.66841.817.66816.268.903,6238,90
02042Ured za protokol1.923.3051.923.305669.771,3334,82
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.222.7852.222.785960.168,5143,20
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova20.854.42520.854.4258.327.903,6039,93
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina119.676.443119.676.44359.951.989,4350,10
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama24.743.28524.743.28512.454.601,5350,34
02092Ured za ravnopravnost spolova1.983.3551.983.355639.422,0332,24
025MINISTARSTVO FINANCIJA43.205.768.38943.205.768.38922.600.368.669,0752,31
02505Ministarstvo financija238.132.285238.132.28578.667.860,6633,04
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države41.277.988.10841.277.988.10821.733.165.683,3452,65
02510Carinska uprava659.500.367659.500.367287.504.312,7343,59
02515Porezna uprava1.004.883.0091.004.883.009490.968.121,2548,86
02540Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije24.764.62024.764.6209.882.869,9739,91
02555Odbor za standarde financijskog izvještavanja500.000500.000179.821,1235,96
027RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA411.597.081411.597.081187.927.378,3045,66
02705RH SIGURNOSNO-OBAVJEŠTAJNA AGENCIJA411.597.081411.597.081187.927.378,3045,66
028SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA SREDIŠNJU JAVNU NABAVU7.266.0457.266.0452.761.870,8238,01
02805Središnji državni ured za središnju javnu nabavu7.266.0457.266.0452.761.870,8238,01
030MINISTARSTVO OBRANE4.801.780.3504.801.780.3502.126.924.978,3944,29
03005Ministarstvo obrane4.801.780.3504.801.780.3502.126.924.978,3944,29
032SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE81.763.22681.763.22619.909.780,5224,35
03205Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske73.045.18773.045.18716.476.240,0722,56
03210Hrvatska matica iseljenika8.718.0398.718.0393.433.540,4539,38
033SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE368.038.152368.038.15267.826.550,3718,43
03305Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje368.038.152368.038.15267.826.550,3718,43
034SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA RAZVOJ DIGITALNOG DRUŠTVA306.938.114306.938.11444.556.622,4714,52
03405Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva306.938.114306.938.11444.556.622,4714,52
037SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA DEMOGRAFIJU I MLADE2.024.805.8062.024.805.806933.496.399,4646,10
03705Središnji državni ured za demografiju i mlade2.024.805.8062.024.805.806933.496.399,4646,10
039HRVATSKA VATROGASNA ZAJEDNICA402.318.494402.318.494196.102.509,2748,74
03905Hrvatska vatrogasna zajednica397.279.494397.279.494196.102.509,2749,36
03910Državna vatrogasna škola5.039.0005.039.000
040MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA6.494.036.0246.494.036.0243.155.809.362,6748,60
04005Ministarstvo unutarnjih poslova6.494.036.0246.494.036.0243.155.809.362,6748,60
041MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA1.334.105.1931.334.105.193592.375.298,1044,40
04105Ministarstvo hrvatskih branitelja1.303.171.6931.303.171.693582.139.246,2344,67
04110Javna ustanova »Memorijalni centar Domovinskog rata Vukovar«23.088.50023.088.5007.769.653,9833,65
04115Dom hrvatskih veterana7.845.0007.845.0002.466.397,8931,44
048MINISTARSTVO VANJSKIH I EUROPSKIH POSLOVA779.927.373779.927.373309.393.245,0839,67
04805Ministarstvo vanjskih i europskih poslova779.927.373779.927.373309.393.245,0839,67
052POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA6.475.5206.475.5202.874.868,2444,40
05205Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa6.475.5206.475.5202.874.868,2444,40
055MINISTARSTVO KULTURE I MEDIJA1.795.985.6251.795.985.625524.015.768,2929,18
05505Ministarstvo kulture i medija993.798.503993.798.503258.084.183,3725,97
05535Arhivi155.868.141155.868.14145.865.027,9929,43
05540Muzeji i galerije235.756.300235.756.30064.049.553,7427,17
05565Ostali proračunski korisnici iz područja kulture410.562.681410.562.681156.017.003,1938,00
01046Ansambl Lado15.359.46115.359.4616.911.940,8845,00
22339Hrvatski restauratorski zavod91.924.13591.924.13530.734.845,3433,44
23585Hrvatska knjižnica za slijepe3.236.9523.236.9521.599.910,8649,43
25878Hrvatsko narodno kazalište114.747.517114.747.51749.324.877,6542,99
44926Hrvatski audiovizualni centar111.493.448111.493.44817.040.125,2515,28
45189Međunarodni centar za podvodnu arheologiju15.410.02115.410.0213.535.841,7322,95
49075Agencija za elektroničke medije58.391.14758.391.14746.869.461,4880,27
060MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE7.900.675.9127.900.675.9124.238.514.495,6353,65
06005Ministarstvo poljoprivrede7.527.408.3707.527.408.3704.109.808.058,1154,60
06030Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju232.317.242232.317.24275.387.719,4832,45
06035Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu124.307.180124.307.18047.458.291,2838,18
06055Državna ergela Đakovo i Lipik16.643.12016.643.1205.860.426,7635,21
061MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE1.915.279.5781.915.279.578629.743.258,3332,88
06105Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije1.738.998.8781.738.998.878563.716.930,1132,42
06110Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara74.005.70074.005.70028.602.284,3638,65
06125Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije102.275.000102.275.00037.424.043,8636,59
065MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE8.751.048.4098.751.048.4093.911.147.229,8144,69
06505Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture7.096.049.8047.096.049.8043.345.373.033,7147,14
06545Agencija za obalni linijski pomorski promet332.713.600332.713.600157.829.811,0547,44
06551Agencije u prometu i infrastrukturi80.782.50080.782.50038.575.574,6347,75
45228Agencija za sigurnost željezničkog prometa6.543.5006.543.5002.449.464,6537,43
48031Agencija za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu3.689.0003.689.0001.475.686,4140,00
49083Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo70.550.00070.550.00034.650.423,5749,11
06560Hrvatski hidrografski institut25.482.75025.482.7507.332.570,1928,77
06565Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti107.014.499107.014.49938.937.299,2936,39
06570Državne lučke uprave1.109.005.2561.109.005.256323.098.940,9429,13
51255Javna ustanova Lučka uprava Sisak13.193.50013.193.5001.498.922,5911,36
51263Javna ustanova Lučka uprava Slavonski Brod65.498.00065.498.00023.565.827,2935,98
51271Lučka uprava Zadar229.446.800229.446.80088.567.361,4338,60
51280Javna ustanova Lučka uprava Vukovar30.060.60030.060.6001.840.875,656,12
51298Lučka uprava Ploče94.276.00094.276.00036.841.938,1839,08
51302Lučka uprava Rijeka385.515.350385.515.350124.756.019,1332,36
51319Javna ustanova Lučka uprava Osijek118.879.031118.879.0312.133.870,271,79
51327Lučka uprava Split106.734.475106.734.47529.711.302,0627,84
51335Lučka uprava Šibenik40.374.50040.374.5007.271.505,2918,01
51343Lučka uprava Dubrovnik25.027.00025.027.0006.911.319,0527,62
076MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽAVNE IMOVINE2.288.292.2952.288.292.295665.851.471,0329,10
07605Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine827.014.796827.014.796248.291.209,6530,02
07620Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama447.329.000447.329.000250.597.201,6756,02
07625Državna geodetska uprava355.737.634355.737.634134.289.811,9537,75
07635Fond za obnovu Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije i Zagrebačke županije658.210.865658.210.86532.673.247,764,96
077MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA8.429.103.2058.429.103.2053.564.277.480,2342,29
07705Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja5.214.977.8445.214.977.8442.213.230.142,8342,44
07715Nacionalni parkovi i parkovi prirode731.797.054731.797.054239.057.720,5432,67
07720Državni hidrometeorološki zavod262.863.469262.863.46982.256.235,1731,29
07745Agencija za ugljikovodike568.100.000568.100.000142.082.033,2925,01
07750Hrvatska energetska regulatorna agencija – HERA33.468.00033.468.00013.664.872,8540,83
07755Ravnateljstvo za robne zalihe286.030.470286.030.470158.646.786,3655,46
07760Državni zavod za mjeriteljstvo17.412.21817.412.2187.230.760,4241,53
07765Hrvatski zavod za norme12.794.33912.794.3394.276.290,0933,42
07770Hrvatska akreditacijska agencija8.815.0008.815.0003.298.157,4937,42
07775Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, HAMAG-BICRO1.292.844.8111.292.844.811700.534.481,1954,19
080MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA20.844.739.00820.844.739.0089.404.179.081,2745,12
08005Ministarstvo znanosti i obrazovanja12.247.893.25712.247.893.2576.000.521.061,2248,99
08006Sveučilišta i veleučilišta u Republici Hrvatskoj5.900.128.6225.900.128.6222.516.929.466,5642,66
08008Javni instituti u Republici Hrvatskoj1.195.051.2911.195.051.291417.040.477,2434,90
08012Državni zavod za intelektualno vlasništvo22.569.88722.569.8879.174.795,0240,65
08091Agencije i ostale javne ustanove u znanosti i obrazovanju1.479.095.9511.479.095.951460.513.281,2331,13
21836Nacionalna i sveučilišna knjižnica101.910.128101.910.12830.150.703,4129,59
21852Hrvatska akademska i istraživačka mreža Carnet644.486.865644.486.865267.780.063,3141,55
21869Leksikografski zavod Miroslav Krleža25.872.92925.872.92912.093.903,1146,74
23665Sveučilišni računski centar SRCE173.943.596173.943.59636.640.851,9721,06
23962Agencija za odgoj i obrazovanje35.150.74635.150.74615.575.520,2444,31
38487Agencija za znanost i visoko obrazovanje24.181.75324.181.7539.848.543,7340,73
40883Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja49.094.79349.094.79314.175.081,1128,87
43335Agencija za mobilnost i programe Europske unije354.572.902354.572.90251.773.134,8014,60
46173Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih69.882.23969.882.23922.475.479,5532,16
086MINISTARSTVO RADA, MIROVINSKOGA SUSTAVA, OBITELJI I SOCIJALNE POLITIKE58.034.565.29158.034.565.29130.508.578.856,1152,57
08605Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike1.809.227.7031.809.227.703859.935.478,1347,53
08620Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje44.893.005.11344.893.005.11322.621.863.177,7150,39
08625Hrvatski zavod za zapošljavanje7.109.149.4767.109.149.4764.943.126.360,4669,53
08635Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom224.733.500224.733.50069.689.593,5831,01
08645Središnji registar osiguranika80.884.25080.884.25031.081.408,0238,43
08650Agencija za osiguranje radničkih tražbina54.870.30054.870.3007.285.412,4513,28
08655Centri za profesionalnu rehabilitaciju21.490.75521.490.7556.334.259,2429,47
33634Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek7.991.3257.991.3252.063.215,6225,82
48865Centar za profesionalnu rehabilitaciju Zagreb5.800.0005.800.0002.255.962,7638,90
49059Centar za profesionalnu rehabilitaciju Rijeka3.847.0003.847.0001.159.678,8230,15
49729Centar za profesionalnu rehabilitaciju Split3.852.4303.852.430855.402,0422,20
08660Proračunski korisnici u socijalnoj skrbi3.841.204.1943.841.204.1941.969.263.166,5251,27
090MINISTARSTVO TURIZMA I SPORTA710.137.640710.137.640237.552.941,1333,45
09005Ministarstvo turizma i sporta710.137.640710.137.640237.552.941,1333,45
096MINISTARSTVO ZDRAVSTVA20.198.263.26420.198.263.26411.468.767.903,5856,78
09605Ministarstvo zdravstva9.097.915.9789.097.915.9784.773.930.854,7652,47
09620Zdravstvene ustanove u vlasništvu države10.334.991.96210.334.991.9626.183.451.396,9859,83
26379Klinički bolnički centar Rijeka1.397.938.0741.397.938.074791.267.163,5856,60
26387Klinička bolnica Merkur476.583.668476.583.668278.823.616,0358,50
26395Klinički bolnički centar Sestre milosrdnice1.567.978.4681.567.978.468993.978.334,2163,39
26400Klinički bolnički centar Osijek1.013.733.0811.013.733.081658.129.900,2064,92
26418Klinički bolnički centar Split1.501.085.3821.501.085.382852.751.304,2656,81
26426Klinika za ortopediju Lovran62.316.00062.316.00031.198.067,3150,06
26459Klinika za infektivne bolesti dr. Fran Mihaljević365.387.484365.387.484223.515.193,2061,17
26571Klinička bolnica Dubrava685.549.075685.549.075405.397.811,3459,13
38028Nacionalna memorijalna bolnica Vukovar189.289.585189.289.58590.871.931,9648,01
38069Klinički bolnički centar Zagreb2.874.574.3002.874.574.3001.746.837.986,0260,77
47893Klinika za dječje bolesti Zagreb200.556.845200.556.845110.680.088,8755,19
09625Zavodi, agencije i ostali proračunski korisnici u sustavu zdravstva765.355.324765.355.324511.385.651,8466,82
23616Imunološki zavod65.272.25365.272.25321.918.295,8933,58
26346Hrvatski zavod za javno zdravstvo455.945.259455.945.259390.516.552,6085,65
26354Hrvatski zavod za transfuzijsku medicinu209.464.725209.464.72586.293.476,0041,20
38655Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske19.866.31019.866.3108.707.260,2043,83
44573Hrvatski zavod za hitnu medicinu14.806.77714.806.7773.950.067,1526,68
106HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI105.580.886105.580.88636.346.665,7434,43
10605Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti105.580.886105.580.88636.346.665,7434,43
109MINISTARSTVO PRAVOSUĐA I UPRAVE3.363.635.9973.363.635.9971.601.702.090,9047,62
10905Ministarstvo pravosuđa i uprave951.897.382951.897.382409.483.411,8443,02
10910Pravosudna akademija11.936.30011.936.3003.468.077,7829,05
10915Zatvori i kaznionice560.216.000560.216.000288.110.600,7651,43
10920Vrhovni sud Republike Hrvatske34.032.70034.032.70016.596.014,4148,76
10925Visoki trgovački sud Republike Hrvatske23.724.60023.724.60011.140.236,8946,96
10930Visoki upravni sud Republike Hrvatske18.937.00018.937.0009.001.455,5047,53
10935Upravni sudovi26.091.20026.091.20012.782.608,2548,99
10940Državno odvjetništvo Republike Hrvatske68.983.28268.983.28222.095.432,1832,03
10945Državnoodvjetničko vijeće1.613.7001.613.700671.084,8441,59
10950Državno sudbeno vijeće2.249.0002.249.000981.451,3643,64
10955Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske16.010.80016.010.8007.864.601,8049,12
10960Visoki kazneni sud Republike Hrvatske8.755.5008.755.5003.368.258,2038,47
10965Županijski sudovi269.030.040269.030.040137.559.704,6351,13
10970Trgovački sudovi96.008.20096.008.20047.417.032,5249,39
10975Županijska državna odvjetništva104.767.000104.767.00052.414.826,1950,03
10980Općinski sudovi905.324.900905.324.900455.492.718,4950,31
10985Općinska državna odvjetništva219.021.885219.021.885109.447.839,0849,97
10990Državno odvjetništvo, Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta28.520.50028.520.50011.564.294,9340,55
10995Državna škola za javnu upravu16.516.00816.516.0082.242.441,2513,58
120URED PUČKOG PRAVOBRANITELJA14.625.98614.625.9866.585.519,1045,03
12005Ured pučkog pravobranitelja14.625.98614.625.9866.585.519,1045,03
121PRAVOBRANITELJ ZA DJECU6.112.0936.112.0932.626.609,8142,97
12105Pravobranitelj za djecu6.112.0936.112.0932.626.609,8142,97
122PRAVOBRANITELJ/ICA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA4.163.5404.163.5401.942.678,1146,66
12205Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova4.163.5404.163.5401.942.678,1146,66
123PRAVOBRANITELJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM5.559.5865.559.5862.424.092,2143,60
12305Pravobranitelj za osobe s invaliditetom5.559.5865.559.5862.424.092,2143,60
160DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU230.321.979230.321.97945.727.059,7619,85
16005Državni zavod za statistiku230.321.979230.321.97945.727.059,7619,85
185DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU91.460.92191.460.92133.854.793,2137,02
18505Državni ured za reviziju91.460.92191.460.92133.854.793,2137,02
196DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU POSTUPAKA JAVNE NABAVE10.930.39810.930.3985.227.371,5947,82
19605Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave10.930.39810.930.3985.227.371,5947,82
225DRŽAVNI INSPEKTORAT354.744.090354.744.090145.407.211,6440,99
22505Državni inspektorat354.744.090354.744.090145.407.211,6440,99
240URED VIJEĆA ZA NACIONALNU SIGURNOST27.216.00027.216.00011.793.345,8643,33
24005Ured vijeća za nacionalnu sigurnost27.216.00027.216.00011.793.345,8643,33
241OPERATIVNO-TEHNIČKI CENTAR ZA NADZOR TELEKOMUNIKACIJA27.361.00027.361.00011.108.646,0540,60
24105Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija27.361.00027.361.00011.108.646,0540,60
242ZAVOD ZA SIGURNOST INFORMACIJSKIH SUSTAVA15.038.21415.038.2146.293.457,5641,85
24205Zavod za sigurnost informacijskih sustava15.038.21415.038.2146.293.457,5641,85
250AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA9.653.5339.653.5334.617.401,6847,83
25005Agencija za zaštitu osobnih podataka9.653.5339.653.5334.617.401,6847,83
258POVJERENIK ZA INFORMIRANJE5.020.9845.020.9842.321.370,7946,23
25805Povjerenik za informiranje5.020.9845.020.9842.321.370,7946,23
UKUPNO:196.152.740.474196.152.740.47497.636.160.936,6749,78PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA
(PROGRAMI, AKTIVNOSTI I PROJEKTI)

 
KORISNIK PRORAČUNAIZVORNI PLAN
2021.
TEKUĆI PLAN
2021.
IZVRŠENJE
1. – 6. 2021.
INDEKS
010HRVATSKI SABOR146.305.950146.305.95067.422.395,9146,08
01005Hrvatski sabor146.305.950146.305.95067.422.395,9146,08
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici146.104.930146.104.93067.334.695,4946,09
31Vlastiti prihodi201.020201.02087.700,4243,63
po programima
21POLITIČKI SUSTAV146.305.950146.305.95067.422.395,9146,08
2101PROVOĐENJE ZAKONODAVNE VLASTI146.305.950146.305.95067.422.395,9146,08
A501000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE143.306.930143.306.93066.146.962,7746,16
11Opći prihodi i primici143.288.930143.288.93066.146.962,7746,16
311Plaće (Bruto)91.391.00091.391.00045.702.336,7350,01
3111Plaće za redovan rad44.540.176,08
3113Plaće za prekovremeni rad1.162.160,65
312Ostali rashodi za zaposlene1.508.9301.508.930633.652,7941,99
3121Ostali rashodi za zaposlene633.652,79
313Doprinosi na plaće15.080.00015.080.0007.501.999,3149,75
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje7.501.999,31
321Naknade troškova zaposlenima6.818.0006.818.0002.873.666,3842,15
3211Službena putovanja1.820.764,19
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.036.659,69
3213Stručno usavršavanje zaposlenika16.242,50
322Rashodi za materijal i energiju3.220.0003.220.0001.300.973,7240,40
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi173.928,86
3223Energija994.487,21
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje74.698,27
3225Sitni inventar i autogume16.353,88
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća41.505,50
323Rashodi za usluge15.654.75015.654.7504.186.422,3826,74
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza124.605,85
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.041.841,05
3233Usluge promidžbe i informiranja361.408,22
3234Komunalne usluge241.503,80
3235Zakupnine i najamnine1.430.883,66
3236Zdravstvene i veterinarske usluge210.245,94
3237Intelektualne i osobne usluge337.823,14
3238Računalne usluge421.693,77
3239Ostale usluge16.416,95
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa590.000590.000150.720,9525,55
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa150.720,95
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.337.0007.337.0003.452.391,8447,05
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično2.725.784,59
3292Premije osiguranja54.313,71
3293Reprezentacija59.152,77
3294Članarine i norme574.133,26
3295Pristojbe i naknade5.175,01
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja33.832,50
343Ostali financijski rashodi11.50011.5001.234,6210,74
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa1.169,38
3433Zatezne kamate65,24
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna393.750393.750
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna100.000100.00028.100,0028,10
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu28.100,00
422Postrojenja i oprema1.099.0001.099.000305.365,7527,79
4221Uredska oprema i namještaj228.302,40
4222Komunikacijska oprema50.505,60
4223Oprema za održavanje i zaštitu25.999,15
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene558,60
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene85.00085.00010.098,3011,88
vrijednosti
4241Knjige10.098,30
31Vlastiti prihodi18.00018.000
323Rashodi za usluge18.00018.000
A501004ODRŽAVANJE ZGRADE (NARODNO SVEUČILIŠTE OTOČAC)360.000360.000180.000,0050,00
11Opći prihodi i primici360.000360.000180.000,0050,00
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna360.000360.000180.000,0050,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna180.000,00
A501026OBILJEŽAVANJE SPOMENDANA BLEIBURŠKE TRAGEDIJE I KRIŽNOG PUTA460.000460.000460.000,00100,00
11Opći prihodi i primici460.000460.000460.000,00100,00
381Tekuće donacije460.000460.000460.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu460.000,00
A501032SPOMEN PODRUČJE JASENOVAC I OBILJEŽAVANJE ANTIFAŠISTIČKE BORBE U RH321.000321.000274.965,0885,66
11Opći prihodi i primici321.000321.000274.965,0885,66
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna21.00021.00020.965,0899,83
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna20.965,08
381Tekuće donacije300.000300.000254.000,0084,67
3811Tekuće donacije u novcu254.000,00
A501037OBILJEŽAVANJE SJEĆANJA NA ŽRTVE SVIH TOTALITARNIH I AUTORITARNIH REŽIMA100.000100.000
11Opći prihodi i primici100.000100.000
381Tekuće donacije100.000100.000
A501042TWINNING PROJEKT »OSNAŽIVANJE I DALJNJA PODRŠKA PARLAMENTIMA BOSNE I HERCEGOVINE U POSLOVIMA EU INTEGRACIJA – BA 16 IPA JH 01 18«183.020183.02087.700,4247,92
31Vlastiti prihodi183.020183.02087.700,4247,92
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.0009.905,0066,03
3225Sitni inventar i autogume9.905,00
323Rashodi za usluge21.50021.5005.432,5325,27
3235Zakupnine i najamnine4.962,50
3236Zdravstvene i veterinarske usluge470,03
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja20.00020.000130,000,65
3293Reprezentacija130,00
343Ostali financijski rashodi520520
412Nematerijalna imovina1.0001.000
422Postrojenja i oprema110.000110.00072.232,8965,67
4221Uredska oprema i namještaj53.832,50
4222Komunikacijska oprema18.400,39
K501013INFORMATIZACIJA HRVATSKOG SABORA1.575.0001.575.000272.767,6417,32
11Opći prihodi i primici1.575.0001.575.000272.767,6417,32
412Nematerijalna imovina500.000500.00066.356,6013,27
4123Licence66.356,60
422Postrojenja i oprema875.000875.000206.411,0423,59
4221Uredska oprema i namještaj206.411,04
426Nematerijalna proizvedena imovina200.000200.000
011POVJERENSTVO ZA FISKALNU POLITIKU1.234.1001.234.100
01105Povjerenstvo za fiskalnu politiku1.234.1001.234.1000,000,00
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.234.1001.234.100
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV1.234.1001.234.100
2211NEOVISNO PRAĆENJE PROVEDBE FISKALNE POLITIKE1.234.1001.234.100
A926001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.188.1001.188.100
11Opći prihodi i primici1.188.1001.188.100
311Plaće (Bruto)724.000724.000
312Ostali rashodi za zaposlene24.80024.800
313Doprinosi na plaće118.000118.000
321Naknade troškova zaposlenima29.50029.500
322Rashodi za materijal i energiju15.00015.000
323Rashodi za usluge100.100100.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa30.00030.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja125.000125.000
343Ostali financijski rashodi700700
422Postrojenja i oprema21.00021.000
K926002INFORMATIZACIJA46.00046.000
11Opći prihodi i primici46.00046.000
412Nematerijalna imovina6.0006.000
422Postrojenja i oprema30.00030.000
426Nematerijalna proizvedena imovina10.00010.000
012DRŽAVNO IZBORNO POVJERENSTVO REPUBLIKE HRVATSKE20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
01205Državno izborno povjerenstvo Republike Hrvatske20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
po programima
21POLITIČKI SUSTAV20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
2124PROVEDBA IZBORA I REFERENDUMA20.371.21220.371.2124.170.397,6120,47
A896002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE8.931.0928.931.0923.874.007,3743,38
11Opći prihodi i primici8.931.0928.931.0923.874.007,3743,38
311Plaće (Bruto)5.284.5335.284.5332.495.816,1147,23
3111Plaće za redovan rad2.370.099,09
3113Plaće za prekovremeni rad125.717,02
312Ostali rashodi za zaposlene105.000105.00038.564,9736,73
3121Ostali rashodi za zaposlene38.564,97
313Doprinosi na plaće874.509874.509411.809,7247,09
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje411.809,72
321Naknade troškova zaposlenima396.000396.00091.574,2023,12
3211Službena putovanja40.904,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život49.969,70
3213Stručno usavršavanje zaposlenika700,00
322Rashodi za materijal i energiju264.800264.80069.149,2626,11
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi24.657,37
3223Energija43.900,90
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje590,99
323Rashodi za usluge1.585.0001.585.000585.488,8136,94
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza90.286,46
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja83.378,75
3233Usluge promidžbe i informiranja10.033,00
3234Komunalne usluge9.708,51
3235Zakupnine i najamnine37.305,72
3236Zdravstvene i veterinarske usluge110,00
3237Intelektualne i osobne usluge437,50
3238Računalne usluge305.705,37
3239Ostale usluge48.523,50
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja368.000368.000171.824,9146,69
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično156.489,42
3292Premije osiguranja4.200,00
3293Reprezentacija5.260,49
3295Pristojbe i naknade5.875,00
343Ostali financijski rashodi1.2501.25017,641,41
3433Zatezne kamate17,64
422Postrojenja i oprema52.00052.0009.761,7518,77
4222Komunikacijska oprema9.761,75
A896001PROVEDBA IZBORA11.180.12011.180.120296.390,242,65
11Opći prihodi i primici11.180.12011.180.120296.390,242,65
321Naknade troškova zaposlenima4.0004.000
322Rashodi za materijal i energiju34.00034.00016.734,6349,22
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi16.734,63
323Rashodi za usluge11.124.00011.124.000276.592,672,49
3235Zakupnine i najamnine930,00
3237Intelektualne i osobne usluge275.662,67
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.0008.0003.062,9438,29
3293Reprezentacija3.062,94
343Ostali financijski rashodi120120
A896006PROVEDBA REFERENDUMA120.000120.000
11Opći prihodi i primici120.000120.000
323Rashodi za usluge120.000120.000
K896003INFORMATIZACIJA DRŽAVNOG IZBORNOG POVJERENSTVA REPUBLIKE HRVATSKE140.000140.000
11Opći prihodi i primici140.000140.000
412Nematerijalna imovina60.00060.000
422Postrojenja i oprema40.00040.000
426Nematerijalna proizvedena imovina40.00040.000
013URED PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.000643,750,64
01305Ured predsjednice Republike Hrvatske po prestanku obnašanja dužnosti100.000100.000643,750,64
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici100.000100.000643,750,64
po programima
21POLITIČKI SUSTAV100.000100.000643,750,64
2105DJELOVANJE PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI100.000100.000643,750,64
A845001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE93.72093.720643,750,69
11Opći prihodi i primici93.72093.720643,750,69
321Naknade troškova zaposlenima3.0003.000
322Rashodi za materijal i energiju4.0004.000
323Rashodi za usluge79.15079.150643,750,81
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza568,75
3238Računalne usluge75,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.5001.500
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema5.0005.000
K845003INFORMATIZACIJA UREDA PREDSJEDNICE REPUBLIKE HRVATSKE PO PRESTANKU OBNAŠANJA DUŽNOSTI6.2806.280
11Opći prihodi i primici6.2806.280
412Nematerijalna imovina1.2801.280
422Postrojenja i oprema5.0005.000
015URED PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.770.02236.770.02214.056.977,2038,23
01505Ured Predsjednika Republike Hrvatske36.770.02236.770.02214.056.977,2038,23
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici36.369.02236.369.02213.919.072,6538,27
31Vlastiti prihodi401.000401.000137.904,5534,39
po programima
21POLITIČKI SUSTAV36.770.02236.770.02214.056.977,2038,23
2104DJELOVANJE PREDSJEDNIKA REPUBLIKE HRVATSKE36.770.02236.770.02214.056.977,2038,23
A504000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE29.350.02229.350.02211.736.135,1239,99
11Opći prihodi i primici29.350.02229.350.02211.736.135,1239,99
311Plaće (Bruto)18.998.00018.998.0008.622.444,7445,39
3111Plaće za redovan rad8.380.895,96
3113Plaće za prekovremeni rad241.548,78
312Ostali rashodi za zaposlene522.422522.422232.549,8344,51
3121Ostali rashodi za zaposlene232.549,83
313Doprinosi na plaće3.135.0003.135.0001.422.703,2745,38
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.422.703,27
321Naknade troškova zaposlenima1.576.5001.576.500252.711,1416,03
3211Službena putovanja36.477,07
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život215.202,82
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.031,25
322Rashodi za materijal i energiju460.000460.000168.795,6336,69
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi114.871,89
3225Sitni inventar i autogume726,80
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća53.196,94
323Rashodi za usluge2.000.0002.000.000464.675,8023,23
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.236,93
3233Usluge promidžbe i informiranja206.925,47
3237Intelektualne i osobne usluge149.772,04
3238Računalne usluge41.437,50
3239Ostale usluge61.303,86
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.00015.142,3630,28
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.142,36
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.981.0001.981.000244.379,4412,34
3293Reprezentacija126.013,26
3294Članarine i norme3.695,00
3295Pristojbe i naknade10.125,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja104.546,18
343Ostali financijski rashodi3.7003.700536,4414,50
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa536,40
3433Zatezne kamate0,04
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna400.000400.000189.000,0047,25
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu189.000,00
422Postrojenja i oprema220.000220.000123.196,4756,00
4221Uredska oprema i namještaj35.599,26
4222Komunikacijska oprema54.811,20
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene32.786,01
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti2.4002.400
425Višegodišnji nasadi i osnovno stado1.0001.000
A504001TEHNIČKI I POMOĆNI POSLOVI UREDA PREDSJEDNIKA6.560.0006.560.0002.151.476,9032,80
11Opći prihodi i primici6.159.0006.159.0002.013.572,3532,69
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.0002.400,004,80
3211Službena putovanja2.400,00
322Rashodi za materijal i energiju2.535.0002.535.000869.961,5034,32
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi82.424,25
3222Materijal i sirovine5.992,49
3223Energija758.150,16
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje9.432,73
3225Sitni inventar i autogume5.307,36
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća8.654,51
323Rashodi za usluge3.555.0003.555.0001.138.872,4332,04
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza302.547,45
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja469.825,29
3233Usluge promidžbe i informiranja8.760,00
3234Komunalne usluge207.874,72
3235Zakupnine i najamnine18.095,81
3237Intelektualne i osobne usluge1.050,00
3238Računalne usluge47.618,75
3239Ostale usluge83.100,41
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.0001.704,7411,36
3292Premije osiguranja1.704,74
343Ostali financijski rashodi3.0003.000633,6821,12
3433Zatezne kamate633,68
31Vlastiti prihodi401.000401.000137.904,5534,39
322Rashodi za materijal i energiju400.000400.000137.879,0034,47
3222Materijal i sirovine137.879,00
343Ostali financijski rashodi1.0001.00025,552,56
3433Zatezne kamate25,55
K504004INFORMATIZACIJA860.000860.000169.365,1819,69
11Opći prihodi i primici860.000860.000169.365,1819,69
412Nematerijalna imovina480.000480.00030.452,686,34
4123Licence30.452,68
422Postrojenja i oprema250.000250.000138.912,5055,57
4221Uredska oprema i namještaj138.912,50
426Nematerijalna proizvedena imovina130.000130.000
017USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
01705Ustavni sud Republike Hrvatske33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
po programima
21POLITIČKI SUSTAV33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
2106DJELOVANJE USTAVNOG SUDA33.981.05933.981.05916.473.797,0448,48
A506000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE33.260.05933.260.05916.069.171,2148,31
11Opći prihodi i primici33.260.05933.260.05916.069.171,2148,31
311Plaće (Bruto)25.721.72025.721.72012.676.273,7949,28
3111Plaće za redovan rad12.605.939,83
3113Plaće za prekovremeni rad70.333,96
312Ostali rashodi za zaposlene510.000510.000206.451,8240,48
3121Ostali rashodi za zaposlene206.451,82
313Doprinosi na plaće4.244.0844.244.0842.091.585,1449,28
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.091.585,14
321Naknade troškova zaposlenima716.000716.000304.817,1442,57
3211Službena putovanja4.000,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život298.152,64
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.664,50
322Rashodi za materijal i energiju772.000772.000380.391,3849,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi148.345,65
3223Energija157.314,92
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje15.007,26
3225Sitni inventar i autogume14.723,55
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća45.000,00
323Rashodi za usluge1.093.5001.093.500337.364,3130,85
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza176.314,06
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja39.773,71
3233Usluge promidžbe i informiranja57.386,33
3234Komunalne usluge43.515,21
3235Zakupnine i najamnine12.500,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.000,00
3239Ostale usluge5.875,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja134.500134.50054.219,8840,31
3292Premije osiguranja14.966,41
3293Reprezentacija23.925,49
3295Pristojbe i naknade12.156,26
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.171,72
343Ostali financijski rashodi4.0004.000722,4518,06
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa722,45
422Postrojenja i oprema55.00055.00017.345,3031,54
4221Uredska oprema i namještaj7.257,30
4222Komunikacijska oprema10.088,00
431Plemeniti metali i ostale pohranjene vrijednosti9.2559.255
A506037MEĐUNARODNA SURADNJA80.00080.00020.924,9526,16
11Opći prihodi i primici80.00080.00020.924,9526,16
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.0002.000,006,67
3211Službena putovanja2.000,00
323Rashodi za usluge10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja40.00040.00018.924,9547,31
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja18.924,95
A506039OTVARANJE USTAVNOG SUDA JAVNOSTI30.00030.0006.993,7523,31
11Opći prihodi i primici30.00030.0006.993,7523,31
323Rashodi za usluge30.00030.0006.993,7523,31
3237Intelektualne i osobne usluge6.993,75
K506003INFORMATIZACIJA226.000226.000145.332,1364,31
11Opći prihodi i primici226.000226.000145.332,1364,31
323Rashodi za usluge125.000125.00083.344,3766,68
3238Računalne usluge83.344,37
422Postrojenja i oprema101.000101.00061.987,7661,37
4221Uredska oprema i namještaj61.987,76
K506036OBNOVA VOZNOG PARKA385.000385.000231.375,0060,10
11Opći prihodi i primici385.000385.000231.375,0060,10
323Rashodi za usluge385.000385.000231.375,0060,10
3235Zakupnine i najamnine231.375,00
018AGENCIJA ZA ZAŠTITU TRŽIŠNOG NATJECANJA14.900.13114.900.1316.589.833,7844,23
01805Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja14.900.13114.900.1316.589.833,7844,23
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici14.803.95814.803.9586.589.833,7844,51
31Vlastiti prihodi43.78543.785
51Pomoći EU2.3882.388
559Ostale refundacije iz pomoći EU50.00050.000
po programima
32GOSPODARSTVO14.900.13114.900.1316.589.833,7844,23
3212ZAŠTITA TRŽIŠNOG NATJECANJA14.900.13114.900.1316.589.833,7844,23
A507008ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE13.944.13113.944.1316.466.217,9746,37
11Opći prihodi i primici13.847.95813.847.9586.466.217,9746,69
311Plaće (Bruto)9.375.4009.375.4004.507.277,9948,08
3111Plaće za redovan rad4.503.425,89
3113Plaće za prekovremeni rad3.852,10
312Ostali rashodi za zaposlene220.000220.000141.476,6464,31
3121Ostali rashodi za zaposlene141.476,64
313Doprinosi na plaće1.543.5581.543.558713.880,7946,25
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje713.880,79
321Naknade troškova zaposlenima325.000325.00044.586,8413,72
3211Službena putovanja600,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život41.405,84
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.581,00
322Rashodi za materijal i energiju157.000157.00043.275,6427,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi23.227,44
3223Energija19.068,90
3225Sitni inventar i autogume979,30
323Rashodi za usluge2.006.0002.006.000914.253,7945,58
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza81.021,26
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja28.763,25
3233Usluge promidžbe i informiranja7.039,75
3234Komunalne usluge128.610,24
3235Zakupnine i najamnine623.673,61
3236Zdravstvene i veterinarske usluge335,00
3237Intelektualne i osobne usluge4.310,68
3239Ostale usluge40.500,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja147.000147.00096.063,7865,35
3293Reprezentacija3.439,85
3294Članarine i norme87.155,18
3295Pristojbe i naknade5.468,75
343Ostali financijski rashodi4.0004.000
422Postrojenja i oprema70.00070.0005.402,507,72
4222Komunikacijska oprema5.402,50
31Vlastiti prihodi43.78543.785
323Rashodi za usluge43.78543.785
51Pomoći EU2.3882.388
321Naknade troškova zaposlenima2.3882.388
559Ostale refundacije iz pomoći EU50.00050.000
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.000
A507017ORGANIZACIJA MEĐUNARODNE KONFERENCIJE U PODRUČJU TRŽIŠNOG NATJECANJA46.00046.000
11Opći prihodi i primici46.00046.000
323Rashodi za usluge10.00010.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.00011.000
K507005INFORMATIZACIJA910.000910.000123.615,8113,58
11Opći prihodi i primici910.000910.000123.615,8113,58
323Rashodi za usluge610.000610.000120.529,3819,76
3238Računalne usluge120.529,38
422Postrojenja i oprema300.000300.0003.086,431,03
4221Uredska oprema i namještaj3.086,43
020VLADA REPUBLIKE HRVATSKE534.742.799534.742.799216.512.559,2040,49
02005Vlada Republike Hrvatske29.248.42529.248.4257.396.625,4525,29
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici29.248.42529.248.4257.396.625,4525,29
po programima
21POLITIČKI SUSTAV29.248.42529.248.4257.396.625,4525,29
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE29.248.42529.248.4257.396.625,4525,29
A508000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE25.418.92525.418.9257.236.873,8928,47
11Opći prihodi i primici25.418.92525.418.9257.236.873,8928,47
311Plaće (Bruto)10.055.50010.055.5004.666.855,8546,41
3111Plaće za redovan rad4.633.174,72
3113Plaće za prekovremeni rad33.681,13
312Ostali rashodi za zaposlene265.100265.100102.604,9338,70
3121Ostali rashodi za zaposlene102.604,93
313Doprinosi na plaće1.660.6001.660.600763.144,7945,96
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje763.144,79
321Naknade troškova zaposlenima470.000470.000131.866,1728,06
3211Službena putovanja29.134,61
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život101.106,56
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.625,00
322Rashodi za materijal i energiju1.263.5001.263.500490.926,8038,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi46.565,59
3223Energija441.507,01
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje2.854,20
323Rashodi za usluge10.859.12510.859.125953.713,098,78
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza142.477,65
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja521.451,13
3233Usluge promidžbe i informiranja16.690,00
3234Komunalne usluge97.542,20
3235Zakupnine i najamnine134.414,61
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.000,00
3237Intelektualne i osobne usluge39.062,50
3238Računalne usluge75,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja308.500308.50052.868,7817,14
3292Premije osiguranja4.548,24
3293Reprezentacija36.820,54
3295Pristojbe i naknade10.125,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.375,00
343Ostali financijski rashodi1.6001.600860,9853,81
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa50,00
3433Zatezne kamate810,98
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna18.00018.000
421Građevinski objekti100.000100.000
422Postrojenja i oprema395.000395.00074.032,5018,74
4221Uredska oprema i namještaj17.937,50
4222Komunikacijska oprema56.095,00
424Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti21.00021.000
A508025OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA10.50010.500
11Opći prihodi i primici10.50010.500
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna10.00010.000
K508012INFORMATIZACIJA I TEHNIČKI SUSTAVI U VLADI RH3.819.0003.819.000159.751,564,18
11Opći prihodi i primici3.819.0003.819.000159.751,564,18
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
322Rashodi za materijal i energiju60.00060.00018.555,0630,93
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi935,00
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje13.624,86
3225Sitni inventar i autogume3.995,20
323Rashodi za usluge1.144.0001.144.00094.179,008,23
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja49.179,00
3238Računalne usluge45.000,00
412Nematerijalna imovina700.000700.000
422Postrojenja i oprema1.550.0001.550.00047.017,503,03
4221Uredska oprema i namještaj12.625,00
4222Komunikacijska oprema2.567,50
4223Oprema za održavanje i zaštitu31.825,00
426Nematerijalna proizvedena imovina350.000350.000
02006Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske11.226.75011.226.7504.934.152,2143,95
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici11.176.75011.176.7504.934.152,2144,15
51Pomoći EU50.00050.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV11.226.75011.226.7504.934.152,2143,95
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE11.226.75011.226.7504.934.152,2143,95
A696002ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE11.206.75011.206.7504.929.093,3143,98
11Opći prihodi i primici11.156.75011.156.7504.929.093,3144,18
311Plaće (Bruto)7.216.0007.216.0003.369.482,5346,69
3111Plaće za redovan rad3.148.799,89
3113Plaće za prekovremeni rad220.682,64
312Ostali rashodi za zaposlene129.900129.90057.093,9043,95
3121Ostali rashodi za zaposlene57.093,90
313Doprinosi na plaće1.191.0001.191.000555.964,6046,68
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje555.964,60
321Naknade troškova zaposlenima576.000576.00074.422,8212,92
3211Službena putovanja36.282,57
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život38.140,25
322Rashodi za materijal i energiju126.500126.50081.142,1164,14
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi81.142,11
323Rashodi za usluge1.712.2501.712.250762.314,1144,52
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza54.761,35
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja500,00
3233Usluge promidžbe i informiranja250.318,55
3236Zdravstvene i veterinarske usluge65.438,34
3237Intelektualne i osobne usluge389.645,87
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge1.575,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa80.00080.0003.010,683,76
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa3.010,68
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja84.05084.05015.494,7518,44
3293Reprezentacija9.182,25
3294Članarine i norme850,00
3295Pristojbe i naknade5.062,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja400,00
343Ostali financijski rashodi3.5003.500186,825,34
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa111,44
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule2,72
3433Zatezne kamate72,66
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna11.55011.550
422Postrojenja i oprema26.00026.0009.980,9938,39
4222Komunikacijska oprema9.980,99
51Pomoći EU50.00050.000
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.000
K696012INFORMATIZACIJA20.00020.0005.058,9025,29
11Opći prihodi i primici20.00020.0005.058,9025,29
422Postrojenja i oprema20.00020.0005.058,9025,29
4221Uredska oprema i namještaj5.058,90
02008Ured potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske1.365.8701.365.870477.311,1934,95
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.365.8701.365.870477.311,1934,95
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.365.8701.365.870477.311,1934,95
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.365.8701.365.870477.311,1934,95
A933001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.345.8701.345.870477.311,1935,46
11Opći prihodi i primici1.345.8701.345.870477.311,1935,46
311Plaće (Bruto)986.000986.000395.840,8040,15
3111Plaće za redovan rad390.446,82
3113Plaće za prekovremeni rad5.393,98
312Ostali rashodi za zaposlene15.80015.8001.500,009,49
3121Ostali rashodi za zaposlene1.500,00
313Doprinosi na plaće169.000169.00065.313,7238,65
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje65.313,72
321Naknade troškova zaposlenima50.50050.500899,001,78
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život899,00
322Rashodi za materijal i energiju16.10016.1009.337,5058,00
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi9.337,50
323Rashodi za usluge51.85051.8504.417,488,52
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.542,48
3233Usluge promidžbe i informiranja1.050,00
3238Računalne usluge75,00
3239Ostale usluge750,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.5006.500
343Ostali financijski rashodi1201202,692,24
3433Zatezne kamate2,69
422Postrojenja i oprema45.00045.000
K933002INFORMATIZACIJA20.00020.000
11Opći prihodi i primici20.00020.000
422Postrojenja i oprema20.00020.000
02010Ured za udruge214.032.288214.032.28873.384.046,9534,29
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.684.9652.684.965975.317,9736,33
12Sredstva učešća za pomoći20.830.99320.830.9937.019.426,6233,70
31Vlastiti prihodi162.263162.263157.894,1997,31
41Prihodi od igara na sreću53.550.27153.550.27122.768.709,1942,52
51Pomoći EU643.785643.78599.003,7515,38
552Švicarski instrument16.276.03016.276.0302.685.949,4516,50
561Europski socijalni fond (ESF)119.883.981119.883.98139.677.745,7833,10
po programima
21POLITIČKI SUSTAV214.032.288214.032.28873.384.046,9534,29
2108RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA I SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA214.032.288214.032.28873.384.046,9534,29
A509000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.992.3451.992.345780.752,3039,19
11Opći prihodi i primici1.972.3451.972.345780.752,3039,58
311Plaće (Bruto)1.194.6001.194.600526.710,1944,09
3111Plaće za redovan rad521.234,80
3113Plaće za prekovremeni rad5.475,39
312Ostali rashodi za zaposlene44.00044.00010.500,0023,86
3121Ostali rashodi za zaposlene10.500,00
313Doprinosi na plaće207.000207.00085.865,2741,48
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje85.865,27
321Naknade troškova zaposlenima87.84587.84510.730,0012,21
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život10.730,00
322Rashodi za materijal i energiju70.00070.00022.651,9632,36
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi10.751,40
3223Energija5.615,64
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje379,72
3225Sitni inventar i autogume5.905,20
323Rashodi za usluge325.000325.000114.544,5535,24
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza11.511,97
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.992,91
3233Usluge promidžbe i informiranja4.759,00
3234Komunalne usluge2.176,34
3235Zakupnine i najamnine495,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge350,00
3237Intelektualne i osobne usluge37.521,82
3238Računalne usluge50.556,26
3239Ostale usluge181,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa100100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.10022.1008.617,0238,99
3293Reprezentacija3.554,52
3295Pristojbe i naknade5.062,50
343Ostali financijski rashodi2.7002.70010,310,38
3433Zatezne kamate10,31
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna1.0001.000
422Postrojenja i oprema18.00018.0001.123,006,24
4222Komunikacijska oprema1.123,00
51Pomoći EU20.00020.000
321Naknade troškova zaposlenima20.00020.000
A509014NACIONALNA ZAKLADA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA – UDRUGE ZA RAZVOJ ZAJEDNICE46.776.16246.776.16222.768.709,1948,68
41Prihodi od igara na sreću46.776.16246.776.16222.768.709,1948,68
381Tekuće donacije46.776.16246.776.16222.768.709,1948,68
3811Tekuće donacije u novcu22.768.709,19
A509024PROVEDBA NACIONALNOG PLANA STVARANJA POTICAJNOG OKRUŽENJA ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA176.000176.000
11Opći prihodi i primici176.000176.000
323Rashodi za usluge165.000165.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja10.00010.000
A509030SAVJET ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA29.50029.500
11Opći prihodi i primici29.50029.500
323Rashodi za usluge19.00019.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.5005.500
A509042PROVEDBA NACIONALNOG PROGRAMA SUZBIJANJA KORUPCIJE14.50014.500
11Opći prihodi i primici14.50014.500
323Rashodi za usluge9.0009.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
A509044KONTAKT TOČKA ZA PROGRAM EUROPA ZA GRAĐANE (EU-ECP)707.486707.486116.475,0016,46
12Sredstva učešća za pomoći83.70183.70117.471,2520,87
321Naknade troškova zaposlenima14.25014.250
322Rashodi za materijal i energiju1.0501.050
323Rashodi za usluge45.45045.45017.471,2538,44
3233Usluge promidžbe i informiranja8.403,75
3237Intelektualne i osobne usluge7.293,75
3239Ostale usluge1.773,75
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa900900
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.1008.100
343Ostali financijski rashodi451451
422Postrojenja i oprema13.50013.500
51Pomoći EU623.785623.78599.003,7515,87
321Naknade troškova zaposlenima80.75080.750
322Rashodi za materijal i energiju8.9508.950
323Rashodi za usluge384.036384.03699.003,7525,78
3233Usluge promidžbe i informiranja47.621,25
3237Intelektualne i osobne usluge41.331,25
3239Ostale usluge10.051,25
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.1005.100
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja65.90065.900
343Ostali financijski rashodi2.5492.549
422Postrojenja i oprema76.50076.500
A509051SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA6.774.1096.774.109
41Prihodi od igara na sreću6.774.1096.774.109
381Tekuće donacije6.774.1096.774.109
A509062MEĐUNARODNA RAZVOJNA SURADNJA – POTPORA RAZVOJU CIVILNOG DRUŠTVA16.50016.500
11Opći prihodi i primici16.50016.500
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
323Rashodi za usluge4.0004.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.8806.880
343Ostali financijski rashodi120120
A509065DANI OTVORENIH VRATA UDRUGA132.000132.0005.900,004,47
11Opći prihodi i primici132.000132.0005.900,004,47
323Rashodi za usluge66.00066.0005.900,008,94
3237Intelektualne i osobne usluge5.900,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
381Tekuće donacije60.00060.000
A509067PARTNERSTVO ZA OTVORENU VLAST229.120229.120172.621,2575,34
11Opći prihodi i primici229.120229.120172.621,2575,34
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge47.00047.00012.525,0026,65
3237Intelektualne i osobne usluge12.525,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja171.000171.000160.096,2593,62
3294Članarine i norme160.096,25
343Ostali financijski rashodi120120
A509069OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI, PRIORITET 4 I 5140.595.603140.595.60346.679.701,1533,20
12Sredstva učešća za pomoći20.711.62220.711.6227.001.955,3733,81
311Plaće (Bruto)385.600385.600161.267,1941,82
3111Plaće za redovan rad160.424,03
3113Plaće za prekovremeni rad843,16
312Ostali rashodi za zaposlene12.23512.2353.693,2130,19
3121Ostali rashodi za zaposlene3.693,21
313Doprinosi na plaće64.50064.50026.609,1141,25
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje26.609,11
321Naknade troškova zaposlenima26.66726.6673.687,0013,83
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.687,00
322Rashodi za materijal i energiju9.8509.8503.877,9839,37
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.926,18
3223Energija1.951,80
323Rashodi za usluge49.35049.3507.647,7115,50
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.433,40
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja3.207,74
3234Komunalne usluge631,57
3235Zakupnine i najamnine375,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa750750
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.7506.750309,374,58
3293Reprezentacija309,37
343Ostali financijski rashodi170170
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna2.2502.250
381Tekuće donacije18.235.29418.235.2946.788.417,5537,23
3811Tekuće donacije u novcu6.788.417,55
382Kapitalne donacije1.764.7061.764.7066.446,250,37
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama6.446,25
422Postrojenja i oprema3.5003.500
426Nematerijalna proizvedena imovina150.000150.000
561Europski socijalni fond (ESF)119.883.981119.883.98139.677.745,7833,10
311Plaće (Bruto)2.158.6502.158.650913.847,2442,33
3111Plaće za redovan rad909.069,36
3113Plaće za prekovremeni rad4.777,88
312Ostali rashodi za zaposlene68.66568.66520.928,1830,48
3121Ostali rashodi za zaposlene20.928,18
313Doprinosi na plaće360.000360.000150.784,7941,88
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje150.784,79
321Naknade troškova zaposlenima151.113151.11320.893,0013,83
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život20.893,00
322Rashodi za materijal i energiju57.15057.15021.974,9538,45
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi10.915,07
3223Energija11.059,88
323Rashodi za usluge277.850277.85043.335,9715,60
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza19.455,36
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja18.177,19
3234Komunalne usluge3.578,42
3235Zakupnine i najamnine2.125,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa4.2504.250
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja38.25038.2501.753,134,58
3293Reprezentacija1.753,13
343Ostali financijski rashodi950950
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna12.75012.750
381Tekuće donacije104.117.647104.117.64738.467.699,7736,95
3813Tekuće donacije iz EU sredstava38.467.699,77
382Kapitalne donacije11.764.70611.764.70636.528,750,31
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava36.528,75
422Postrojenja i oprema22.00022.000
426Nematerijalna proizvedena imovina850.000850.000
A509070FINANCIJSKI MEHANIZAM ŠVICARSKOG DOPRINOSA PROCESU PROŠIRENJA EUROPSKE UNIJE16.311.70016.311.7002.685.949,4516,47
12Sredstva učešća za pomoći35.67035.670
321Naknade troškova zaposlenima12.50012.500
322Rashodi za materijal i energiju500500
323Rashodi za usluge19.60019.600
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.0002.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi7070
422Postrojenja i oprema500500
552Švicarski instrument16.276.03016.276.0302.685.949,4516,50
321Naknade troškova zaposlenima67.50067.500
322Rashodi za materijal i energiju4.5004.500
323Rashodi za usluge176.400176.400
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa18.00018.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.5004.500
343Ostali financijski rashodi630630
381Tekuće donacije14.400.00014.400.0002.607.165,0118,11
3813Tekuće donacije iz EU sredstava2.607.165,01
382Kapitalne donacije1.600.0001.600.00078.784,444,92
3823Kapitalne donacije iz EU sredstava78.784,44
422Postrojenja i oprema4.5004.500
A509071TWINNING LIGHT PROJEKT »DALJNJA INSTITUCIONALIZACIJA STRUKTURIRANIH MEHANIZAMA ZA SURADNJU IZMEĐU VLADE I CIVILNOG DRUŠTVA« MK 13 IPA OT 01 17 TWL162.263162.263157.894,1997,31
31Vlastiti prihodi162.263162.263157.894,1997,31
321Naknade troškova zaposlenima4.3684.368
323Rashodi za usluge157.895157.895157.894,19100,00
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja157.894,19
K509020INFORMATIZACIJA UREDA ZA UDRUGE115.000115.00016.044,4213,95
11Opći prihodi i primici115.000115.00016.044,4213,95
412Nematerijalna imovina85.00085.0002.812,503,31
4123Licence2.812,50
422Postrojenja i oprema30.00030.00013.231,9244,11
4221Uredska oprema i namještaj13.231,92
02015Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava9.633.6459.633.6453.966.177,1441,17
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici9.633.6459.633.6453.966.177,1441,17
po programima
21POLITIČKI SUSTAV9.633.6459.633.6453.966.177,1441,17
2119ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA9.633.6459.633.6453.966.177,1441,17
A860001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.009.3455.009.3452.227.071,7244,46
11Opći prihodi i primici5.009.3455.009.3452.227.071,7244,46
311Plaće (Bruto)3.668.0003.668.0001.737.746,4647,38
3111Plaće za redovan rad1.737.473,25
3113Plaće za prekovremeni rad273,21
312Ostali rashodi za zaposlene75.30075.30029.847,6139,64
3121Ostali rashodi za zaposlene29.847,61
313Doprinosi na plaće580.000580.000263.914,1345,50
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje263.914,13
321Naknade troškova zaposlenima85.02085.02043.522,5851,19
3211Službena putovanja3.294,41
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život40.228,17
322Rashodi za materijal i energiju115.500115.50040.597,6635,15
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi18.183,94
3223Energija17.709,61
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje697,75
3225Sitni inventar i autogume4.006,36
323Rashodi za usluge439.525439.525105.732,9924,06
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza9.495,68
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja13.465,50
3233Usluge promidžbe i informiranja8.248,75
3234Komunalne usluge11.191,68
3235Zakupnine i najamnine54.958,68
3236Zdravstvene i veterinarske usluge4.330,20
3237Intelektualne i osobne usluge2.312,50
3238Računalne usluge1.050,00
3239Ostale usluge680,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja4.7004.7001.609,2034,24
3293Reprezentacija549,20
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.060,00
343Ostali financijski rashodi1.3001.300226,0917,39
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa224,91
3433Zatezne kamate1,18
422Postrojenja i oprema40.00040.0003.875,009,69
4221Uredska oprema i namještaj3.875,00
A860006ZASTUPANJE REPUBLIKE HRVATSKE PRED EUROPSKIM SUDOM ZA LJUDSKA PRAVA I IZVRŠENJE PRESUDA4.591.3004.591.3001.738.160,4237,86
11Opći prihodi i primici4.591.3004.591.3001.738.160,4237,86
321Naknade troškova zaposlenima85.00085.000
323Rashodi za usluge500.000500.000167.938,7533,59
3237Intelektualne i osobne usluge167.938,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.1005.100
343Ostali financijski rashodi4.001.2004.001.2001.570.221,6739,24
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.570.221,67
K860008INFORMATIZACIJA33.00033.000945,002,86
11Opći prihodi i primici33.00033.000945,002,86
412Nematerijalna imovina18.00018.000945,005,25
4123Licence945,00
422Postrojenja i oprema15.00015.000
02021Stručna služba Savjeta za nacionalne manjine50.195.83050.195.83024.447.229,5048,70
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici50.193.75550.193.75524.447.229,5048,71
31Vlastiti prihodi2.0752.075
po programima
21POLITIČKI SUSTAV50.195.83050.195.83024.447.229,5048,70
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA50.195.83050.195.83024.447.229,5048,70
A732004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.413.4301.413.430680.371,9248,14
11Opći prihodi i primici1.411.3551.411.355680.371,9248,21
311Plaće (Bruto)1.072.0001.072.000530.548,3449,49
3111Plaće za redovan rad522.302,04
3113Plaće za prekovremeni rad8.246,30
312Ostali rashodi za zaposlene29.80029.8009.000,0030,20
3121Ostali rashodi za zaposlene9.000,00
313Doprinosi na plaće177.000177.00087.540,5049,46
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje87.540,50
321Naknade troškova zaposlenima41.10041.10016.613,4040,42
3211Službena putovanja75,00
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život16.538,40
322Rashodi za materijal i energiju20.10020.1006.767,7733,67
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi6.152,77
3225Sitni inventar i autogume615,00
323Rashodi za usluge48.24048.24017.986,8437,29
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza5.572,30
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja2.407,29
3233Usluge promidžbe i informiranja6.201,00
3238Računalne usluge3.806,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja6.5006.5001.545,0023,77
3293Reprezentacija1.545,00
343Ostali financijski rashodi1151151,070,93
3433Zatezne kamate1,07
422Postrojenja i oprema16.50016.50010.369,0062,84
4222Komunikacijska oprema3.144,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu7.225,00
31Vlastiti prihodi2.0752.075
322Rashodi za materijal i energiju2.0752.075
A732003POTPORE ZA PROGRAME OSTVARIVANJA KULTURNE AUTONOMIJE NACIONALNIH MANJINA47.867.00047.867.00023.003.767,2048,06
11Opći prihodi i primici47.867.00047.867.00023.003.767,2048,06
323Rashodi za usluge250.500250.50084.017,2033,54
3233Usluge promidžbe i informiranja497,20
3237Intelektualne i osobne usluge42.500,00
3238Računalne usluge41.020,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.00022.000
363Pomoći unutar općeg proračuna900.000900.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna500.000500.000250.000,0050,00
3661Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna250.000,00
381Tekuće donacije46.194.50046.194.50022.669.750,0049,07
3811Tekuće donacije u novcu22.669.750,00
A732005RAD SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE239.500239.500113.090,3847,22
11Opći prihodi i primici239.500239.500113.090,3847,22
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.00015.0002.560,6017,07
3241Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa2.560,60
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja224.500224.500110.529,7849,23
3291Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično110.529,78
A732007NORMATIVNO FINANCIRANJE UREDNIŠTVA NA MAĐARSKOM JEZIKU650.000650.000650.000,00100,00
11Opći prihodi i primici650.000650.000650.000,00100,00
381Tekuće donacije650.000650.000650.000,00100,00
3811Tekuće donacije u novcu650.000,00
K732001INFORMATIZACIJA STRUČNE SLUŽBE SAVJETA ZA NACIONALNE MANJINE25.90025.900
11Opći prihodi i primici25.90025.900
412Nematerijalna imovina15.90015.900
422Postrojenja i oprema10.00010.000
02030Ured za zakonodavstvo5.818.7255.818.7252.634.256,7145,27
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici5.808.7255.808.7252.634.256,7145,35
51Pomoći EU10.00010.000
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE5.818.7255.818.7252.634.256,7145,27
2404USKLAĐIVANJE PRAVNIH AKATA S PRAVNIM PORETKOM REPUBLIKE HRVATSKE5.818.7255.818.7252.634.256,7145,27
A514000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE5.757.7255.757.7252.621.673,4745,53
11Opći prihodi i primici5.747.7255.747.7252.621.673,4745,61
311Plaće (Bruto)4.499.0004.499.0002.161.051,6748,03
3111Plaće za redovan rad2.090.465,89
3113Plaće za prekovremeni rad70.585,78
312Ostali rashodi za zaposlene88.40088.40040.200,1345,48
3121Ostali rashodi za zaposlene40.200,13
313Doprinosi na plaće740.000740.000348.148,0847,05
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje348.148,08
321Naknade troškova zaposlenima161.020161.02034.392,0021,36
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život34.392,00
322Rashodi za materijal i energiju125.500125.50023.026,2018,35
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi22.767,20
3225Sitni inventar i autogume259,00
323Rashodi za usluge60.20060.2007.120,3211,83
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.384,82
3233Usluge promidžbe i informiranja3.660,50
3238Računalne usluge75,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja22.50022.5006.122,5027,21
3293Reprezentacija1.060,00
3295Pristojbe i naknade5.062,50
343Ostali financijski rashodi1.1051.1052,570,23
3433Zatezne kamate2,57
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna25.00025.000
422Postrojenja i oprema25.00025.0001.610,006,44
4222Komunikacijska oprema1.610,00
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
K514012INFORMATIZACIJA UREDA ZA ZAKONODAVSTVO61.00061.00012.583,2420,63
11Opći prihodi i primici61.00061.00012.583,2420,63
412Nematerijalna imovina11.00011.000784,937,14
4123Licence784,93
422Postrojenja i oprema50.00050.00011.798,3123,60
4221Uredska oprema i namještaj11.798,31
02035Ured za opće poslove Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske41.817.66841.817.66816.268.903,6238,90
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici39.009.26839.009.26815.299.033,3639,22
31Vlastiti prihodi2.808.4002.808.400969.870,2634,53
po programima
21POLITIČKI SUSTAV41.817.66841.817.66816.268.903,6238,90
2110OPĆI POSLOVI ZA POTREBE HRVATSKOG SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE41.817.66841.817.66816.268.903,6238,90
A515000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE40.280.66840.280.66815.852.054,2739,35
11Opći prihodi i primici37.472.26837.472.26814.882.184,0139,72
311Plaće (Bruto)21.140.00021.140.00010.241.806,1848,45
3111Plaće za redovan rad9.697.011,73
3113Plaće za prekovremeni rad544.794,45
312Ostali rashodi za zaposlene1.377.5001.377.500680.049,1849,37
3121Ostali rashodi za zaposlene680.049,18
313Doprinosi na plaće3.422.0003.422.0001.591.898,4646,52
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje1.591.898,46
321Naknade troškova zaposlenima1.694.0001.694.000726.373,6542,88
3211Službena putovanja58.529,07
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život662.869,58
3213Stručno usavršavanje zaposlenika4.975,00
322Rashodi za materijal i energiju1.630.0001.630.000681.735,2541,82
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi217.242,24
3223Energija310.143,60
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje26.236,31
3225Sitni inventar i autogume24.059,75
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća104.053,35
323Rashodi za usluge5.642.6585.642.658904.596,0216,03
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza236.820,59
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja79.608,93
3233Usluge promidžbe i informiranja59.804,00
3234Komunalne usluge47.835,29
3235Zakupnine i najamnine279.479,96
3236Zdravstvene i veterinarske usluge1.130,00
3237Intelektualne i osobne usluge6.875,00
3238Računalne usluge182.987,50
3239Ostale usluge10.054,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja177.100177.10019.509,6911,02
3292Premije osiguranja18.409,69
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.100,00
343Ostali financijski rashodi4.0104.010719,7817,95
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa687,50
3433Zatezne kamate32,28
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna45.00045.000
422Postrojenja i oprema2.340.0002.340.00035.495,801,52
4222Komunikacijska oprema7.640,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu25.649,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene2.206,80
31Vlastiti prihodi2.808.4002.808.400969.870,2634,53
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
322Rashodi za materijal i energiju2.225.5002.225.500740.432,2133,27
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi15.457,29
3222Materijal i sirovine646.427,56
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje409,63
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća78.137,73
323Rashodi za usluge338.400338.40067.434,6519,93
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza865,10
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja17.196,31
3234Komunalne usluge5.610,00
3235Zakupnine i najamnine6.000,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge21.885,00
3239Ostale usluge15.878,24
343Ostali financijski rashodi500500
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna18.00018.0008.500,0047,22
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu8.500,00
422Postrojenja i oprema216.000216.000153.503,4071,07
4222Komunikacijska oprema343,00
4223Oprema za održavanje i zaštitu934,15
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene152.226,25
A515017OBVEZE PO SUDSKIM SPOROVIMA100.000100.000
11Opći prihodi i primici100.000100.000
323Rashodi za usluge10.00010.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja60.00060.000
343Ostali financijski rashodi30.00030.000
K515008INFORMATIZACIJA UREDA ZA OPĆE POSLOVE HRVATSKOGA SABORA I VLADE REPUBLIKE HRVATSKE437.000437.0001.395,550,32
11Opći prihodi i primici437.000437.0001.395,550,32
412Nematerijalna imovina72.00072.000
422Postrojenja i oprema100.000100.0001.395,551,40
4221Uredska oprema i namještaj1.395,55
426Nematerijalna proizvedena imovina265.000265.000
K515016OBNOVA VOZNOG PARKA1.000.0001.000.000415.453,8041,55
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000415.453,8041,55
423Prijevozna sredstva1.000.0001.000.000415.453,8041,55
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu415.453,80
02042Ured za protokol1.923.3051.923.305669.771,3334,82
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.923.3051.923.305669.771,3334,82
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.923.3051.923.305669.771,3334,82
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE1.923.3051.923.305669.771,3334,82
A686000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.914.8051.914.805669.771,3334,98
11Opći prihodi i primici1.914.8051.914.805669.771,3334,98
311Plaće (Bruto)1.151.0001.151.000476.851,4441,43
3111Plaće za redovan rad429.652,70
3113Plaće za prekovremeni rad47.198,74
312Ostali rashodi za zaposlene31.30031.30010.834,2634,61
3121Ostali rashodi za zaposlene10.834,26
313Doprinosi na plaće193.000193.00078.680,4840,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje78.680,48
321Naknade troškova zaposlenima267.400267.40040.356,3515,09
3211Službena putovanja33.396,35
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.960,00
322Rashodi za materijal i energiju35.55035.5508.968,5025,23
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi8.518,50
3225Sitni inventar i autogume450,00
323Rashodi za usluge85.95085.9507.817,909,10
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.102,90
3233Usluge promidžbe i informiranja4.015,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge500,00
3237Intelektualne i osobne usluge125,00
3238Računalne usluge75,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja141.100141.10046.260,0032,79
3294Članarine i norme1.245,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja45.015,00
343Ostali financijski rashodi2.5052.5052,400,10
3433Zatezne kamate2,40
422Postrojenja i oprema2.0002.000
K686009INFORMATIZACIJA UREDA ZA PROTOKOL8.5008.500
11Opći prihodi i primici8.5008.500
412Nematerijalna imovina3.5003.500
422Postrojenja i oprema5.0005.000
02044Ured Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju2.222.7852.222.785960.168,5143,20
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici2.222.7852.222.785960.168,5143,20
po programima
21POLITIČKI SUSTAV2.222.7852.222.785960.168,5143,20
2107PRUŽANJE PODRŠKE RADU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE2.222.7852.222.785960.168,5143,20
A687000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE2.210.4102.210.410959.302,2643,40
11Opći prihodi i primici2.210.4102.210.410959.302,2643,40
311Plaće (Bruto)1.658.0001.658.000757.439,0845,68
3111Plaće za redovan rad743.421,53
3113Plaće za prekovremeni rad14.017,55
312Ostali rashodi za zaposlene57.70057.70024.019,3541,63
3121Ostali rashodi za zaposlene24.019,35
313Doprinosi na plaće277.000277.000124.977,4645,12
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje124.977,46
321Naknade troškova zaposlenima73.00073.00025.207,7234,53
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život23.407,72
3213Stručno usavršavanje zaposlenika1.800,00
322Rashodi za materijal i energiju50.50050.5005.481,0210,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.060,63
3223Energija2.420,39
323Rashodi za usluge74.91074.91021.901,7329,24
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza10.059,89
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.125,00
3234Komunalne usluge3.798,09
3238Računalne usluge3.918,75
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.1003.100275,008,87
3293Reprezentacija275,00
343Ostali financijski rashodi2002000,900,45
3433Zatezne kamate0,90
422Postrojenja i oprema16.00016.000
K687003INFORMATIZACIJA UREDA VLADE REPUBLIKE HRVATSKE ZA UNUTARNJU REVIZIJU12.37512.375866,257,00
11Opći prihodi i primici12.37512.375866,257,00
412Nematerijalna imovina7.3757.375866,2511,75
4123Licence866,25
422Postrojenja i oprema5.0005.000
02046Direkcija za korištenje službenih zrakoplova20.854.42520.854.4258.327.903,6039,93
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici20.589.32520.589.3258.292.246,0040,27
51Pomoći EU265.100265.10035.657,6013,45
po programima
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE20.854.42520.854.4258.327.903,6039,93
2406ZRAČNI PRIJEVOZ ZA TIJELA DRŽAVNE VLASTI20.854.42520.854.4258.327.903,6039,93
A691000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE20.798.55020.798.5508.322.318,3040,01
11Opći prihodi i primici20.533.45020.533.4508.286.660,7040,36
311Plaće (Bruto)3.672.0003.672.0001.809.608,1249,28
3111Plaće za redovan rad1.806.461,84
3113Plaće za prekovremeni rad3.146,28
312Ostali rashodi za zaposlene60.80060.80026.309,4343,27
3121Ostali rashodi za zaposlene26.309,43
313Doprinosi na plaće1.106.0001.106.000544.825,4149,26
3131Doprinosi za mirovinsko osiguranje259.599,77
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje285.225,64
321Naknade troškova zaposlenima1.486.0001.486.000248.791,4716,74
3211Službena putovanja177.903,10
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život43.169,63
3213Stručno usavršavanje zaposlenika27.718,74
322Rashodi za materijal i energiju910.000910.000300.601,3733,03
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.165,67
3222Materijal i sirovine476,91
3223Energija250.845,61
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje10.960,49
3225Sitni inventar i autogume352,69
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća32.800,00
323Rashodi za usluge12.479.15012.479.1505.070.595,3540,63
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza49.714,29
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja4.778.457,60
3233Usluge promidžbe i informiranja1.960,00
3234Komunalne usluge2.410,39
3235Zakupnine i najamnine1.466,25
3236Zdravstvene i veterinarske usluge11.699,98
3237Intelektualne i osobne usluge1.700,00
3238Računalne usluge99.231,61
3239Ostale usluge123.955,23
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja747.900747.900281.658,4837,66
3292Premije osiguranja122.384,38
3293Reprezentacija1.950,22
3294Članarine i norme600,00
3295Pristojbe i naknade6.269,81
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja150.454,07
343Ostali financijski rashodi2.6002.600326,0712,54
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa86,05
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule99,59
3433Zatezne kamate140,43
422Postrojenja i oprema64.00064.0003.945,006,16
4222Komunikacijska oprema2.246,00
4227Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene1.699,00
51Pomoći EU265.100265.10035.657,6013,45
321Naknade troškova zaposlenima45.00045.0004.835,5610,75
3211Službena putovanja4.835,56
322Rashodi za materijal i energiju140.000140.00019.661,5014,04
3223Energija19.661,50
323Rashodi za usluge10010044,7944,79
3239Ostale usluge44,79
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja80.00080.00011.115,7513,89
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja11.115,75
K691008INFORMATIZACIJA DIREKCIJE ZA KORIŠTENJE SLUŽBENIH ZRAKOPLOVA55.87555.8755.585,3010,00
11Opći prihodi i primici55.87555.8755.585,3010,00
412Nematerijalna imovina5.8755.875551,259,38
4123Licence551,25
422Postrojenja i oprema50.00050.0005.034,0510,07
4221Uredska oprema i namještaj5.034,05
02087Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina119.676.443119.676.44359.951.989,4350,10
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici108.958.690108.958.69058.949.045,2154,10
12Sredstva učešća za pomoći1.865.9121.865.912184.848,019,91
31Vlastiti prihodi500500
51Pomoći EU10.00010.000
561Europski socijalni fond (ESF)6.883.4906.883.490560.049,338,14
575Fondovi za unutarnje poslove1.957.8511.957.851258.046,8813,18
po programima
21POLITIČKI SUSTAV119.676.443119.676.44359.951.989,4350,10
2109ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA109.230.822109.230.82257.861.103,6152,97
A513002PROGRAMI ZA NACIONALNE MANJINE100.242.320100.242.32057.197.831,0057,06
11Opći prihodi i primici100.242.320100.242.32057.197.831,0057,06
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.0004.831,0016,10
3211Službena putovanja4.831,00
323Rashodi za usluge156.100156.10025.000,0016,02
3237Intelektualne i osobne usluge25.000,00
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.000
343Ostali financijski rashodi220220
363Pomoći unutar općeg proračuna40.00040.000
381Tekuće donacije39.800.00039.800.00016.750.000,0042,09
3811Tekuće donacije u novcu16.750.000,00
382Kapitalne donacije60.200.00060.200.00040.418.000,0067,14
3821Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama40.418.000,00
A513041NACIONALNI PLAN ZA UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.3.252.5203.252.5204.391,000,14
11Opći prihodi i primici3.252.5203.252.5204.391,000,14
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.0001.322,002,64
3211Službena putovanja1.322,00
323Rashodi za usluge71.00071.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa25.00025.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja56.00056.0003.069,005,48
3293Reprezentacija2.744,00
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja325,00
343Ostali financijski rashodi520520
363Pomoći unutar općeg proračuna1.000.0001.000.000
366Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna1.000.0001.000.000
381Tekuće donacije50.00050.000
382Kapitalne donacije1.000.0001.000.000
A513043ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA UČINKOVITU PROVEDBU POLITIKA USMJERENIH NA NACIONALNE MANJINE – FAZA I4.131.5064.131.506635.996,0215,39
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći620.804620.80495.399,4415,37
311Plaće (Bruto)51.60051.60019.233,4137,27
3111Plaće za redovan rad19.233,41
312Ostali rashodi za zaposlene2.2802.280450,0019,74
3121Ostali rashodi za zaposlene450,00
313Doprinosi na plaće9.0009.0003.173,5135,26
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.173,51
321Naknade troškova zaposlenima20.50820.508949,614,63
3211Službena putovanja404,82
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život544,79
322Rashodi za materijal i energiju3.1003.100202,736,54
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi202,73
323Rashodi za usluge348.877348.87770.718,9320,27
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza563,60
3233Usluge promidžbe i informiranja20.017,50
3235Zakupnine i najamnine18.336,40
3237Intelektualne i osobne usluge9.393,75
3238Računalne usluge13.735,80
3239Ostale usluge8.671,88
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa8.5508.550
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja170.589170.589671,250,39
3293Reprezentacija671,25
422Postrojenja i oprema6.3006.300
561Europski socijalni fond (ESF)3.510.4223.510.422540.596,5815,40
311Plaće (Bruto)288.000288.000108.989,2337,84
3111Plaće za redovan rad108.989,23
312Ostali rashodi za zaposlene12.92012.9202.550,0019,74
3121Ostali rashodi za zaposlene2.550,00
313Doprinosi na plaće48.00048.00017.983,2037,47
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje17.983,20
321Naknade troškova zaposlenima116.212116.2125.381,174,63
3211Službena putovanja2.294,06
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.087,11
322Rashodi za materijal i energiju17.50017.5001.148,786,56
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.148,78
323Rashodi za usluge1.976.9691.976.969400.740,4520,27
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza3.193,72
3233Usluge promidžbe i informiranja113.432,50
3235Zakupnine i najamnine103.906,26
3237Intelektualne i osobne usluge53.231,25
3238Računalne usluge77.836,10
3239Ostale usluge49.140,62
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa48.45048.450
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja966.671966.6713.803,750,39
3293Reprezentacija3.803,75
422Postrojenja i oprema35.70035.700
A513056ISPUNJAVANJE PREDUVJETA ZA1.604.4761.604.47622.885,591,43
UČINKOVITE MANJINSKE POLITIKE – FAZA II
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći238.139238.1393.432,841,44
311Plaće (Bruto)47.30047.3002.146,854,54
3111Plaće za redovan rad2.146,85
312Ostali rashodi za zaposlene2.2802.280675,0029,61
3121Ostali rashodi za zaposlene675,00
313Doprinosi na plaće7.9007.900354,234,48
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje354,23
321Naknade troškova zaposlenima8.4628.462256,763,03
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život256,76
322Rashodi za materijal i energiju1.6001.600
323Rashodi za usluge131.385131.385
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa13.65013.650
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja19.26219.262
422Postrojenja i oprema6.3006.300
561Europski socijalni fond (ESF)1.366.0571.366.05719.452,751,42
311Plaće (Bruto)264.000264.00012.165,504,61
3111Plaće za redovan rad12.165,50
312Ostali rashodi za zaposlene12.92012.9203.825,0029,61
3121Ostali rashodi za zaposlene3.825,00
313Doprinosi na plaće44.00044.0002.007,314,56
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje2.007,31
321Naknade troškova zaposlenima47.94847.9481.454,943,03
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.454,94
322Rashodi za materijal i energiju9.0009.000
323Rashodi za usluge765.990765.990
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa77.35077.350
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja109.149109.149
422Postrojenja i oprema35.70035.700
2111PROMICANJE LJUDSKIH PRAVA10.445.62110.445.6212.090.885,8220,02
A681000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE4.696.4204.696.4201.731.133,5336,86
11Opći prihodi i primici4.695.9204.695.9201.731.133,5336,86
311Plaće (Bruto)3.518.0003.518.0001.374.893,7439,08
3111Plaće za redovan rad1.369.724,30
3113Plaće za prekovremeni rad5.169,44
312Ostali rashodi za zaposlene133.100133.10052.398,4939,37
3121Ostali rashodi za zaposlene52.398,49
313Doprinosi na plaće577.000577.000219.902,4938,11
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje219.902,49
321Naknade troškova zaposlenima109.000109.00028.888,1026,50
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život28.888,10
322Rashodi za materijal i energiju57.00057.0004.625,708,12
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi4.625,70
323Rashodi za usluge207.000207.00031.454,6515,20
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza7.713,15
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja7.633,25
3233Usluge promidžbe i informiranja3.917,00
3236Zdravstvene i veterinarske usluge2.750,00
3238Računalne usluge9.441,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.50015.5006.391,3341,23
3293Reprezentacija728,83
3295Pristojbe i naknade5.062,50
3299Ostali nespomenuti rashodi poslovanja600,00
343Ostali financijski rashodi32032010,523,29
3433Zatezne kamate10,52
422Postrojenja i oprema79.00079.00012.568,5115,91
4221Uredska oprema i namještaj12.568,51
31Vlastiti prihodi500500
322Rashodi za materijal i energiju500500
A513037POTPORA BORBI PROTIV ZLOČINA IZ MRŽNJE35.22035.220
11Opći prihodi i primici35.22035.220
321Naknade troškova zaposlenima15.00015.000
323Rashodi za usluge15.00015.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja5.0005.000
343Ostali financijski rashodi220220
A513039PROVEDBA INTEGRACIJSKE POLITIKE – AKCIJSKI PLAN ZA INTEGRACIJU OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA42.32042.320
11Opći prihodi i primici42.32042.320
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
323Rashodi za usluge31.10031.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa500500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500500
343Ostali financijski rashodi220220
A513040NACIONALNI PLAN ZAŠTITE I PROMICANJA LJUDSKIH PRAVA I SUZBIJANJE DISKRIMINACIJE ZA RAZDOBLJE 2021. – 2027.74.59074.5908.609,6811,54
11Opći prihodi i primici64.59064.5908.609,6813,33
321Naknade troškova zaposlenima25.00025.000
323Rashodi za usluge30.15030.1508.609,6828,56
3237Intelektualne i osobne usluge8.609,68
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja8.0008.000
343Ostali financijski rashodi440440
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A513042STRATEGIJA BORBE PROTIV SIROMAŠTVA I SOCIJALNE ISKLJUČENOSTI U RH (2014. – 2020.)13.50013.500
11Opći prihodi i primici13.50013.500
323Rashodi za usluge11.50011.500
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja2.0002.000
A513044BORBA PROTIV DISKRIMINACIJE – PREDUVJET ZA SOCIJALNO UKLJUČIVANJE NAJRANJIVIJIH SKUPINA – FAZA I2.361.6422.361.642
11Opći prihodi i primici280280
343Ostali financijski rashodi280280
12Sredstva učešća za pomoći354.351354.351
311Plaće (Bruto)38.50038.500
312Ostali rashodi za zaposlene1.8301.830
313Doprinosi na plaće7.0007.000
321Naknade troškova zaposlenima3.7373.737
322Rashodi za materijal i energiju1.3001.300
323Rashodi za usluge242.060242.060
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa27.50327.503
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja16.93516.935
422Postrojenja i oprema15.48615.486
561Europski socijalni fond (ESF)2.007.0112.007.011
311Plaće (Bruto)220.000220.000
312Ostali rashodi za zaposlene10.37010.370
313Doprinosi na plaće37.00037.000
321Naknade troškova zaposlenima21.17521.175
322Rashodi za materijal i energiju7.3007.300
323Rashodi za usluge1.371.6011.371.601
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa155.849155.849
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja95.96595.965
422Postrojenja i oprema87.75187.751
A513052NACIONALNI PLAN ZA BORBU PROTIV DISKRIMINACIJE46.72046.720
11Opći prihodi i primici46.72046.720
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
323Rashodi za usluge25.50025.500
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja15.00015.000
343Ostali financijski rashodi220220
A681022DJELOVANJE NEVLADINIH UDRUGA U PODRUČJU ZAŠTITE, PROMICANJA I POŠTIVANJA LJUDSKIH PRAVA170.000170.000
11Opći prihodi i primici170.000170.000
381Tekuće donacije170.000170.000
A681023PROVEDBA NACIONALNOG PLANA ZA SUZBIJANJE TRGOVANJA LJUDIMA294.620294.620
11Opći prihodi i primici294.620294.620
321Naknade troškova zaposlenima40.00040.000
323Rashodi za usluge167.100167.100
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa37.00037.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja35.00035.000
343Ostali financijski rashodi520520
381Tekuće donacije15.00015.000
A681056AMIF II – JAČANJE SUSTAVA INTEGRACIJE OSOBA KOJIMA JE ODOBRENA MEĐUNARODNA ZAŠTITA2.610.5892.610.589344.062,6113,18
11Opći prihodi i primici120120
343Ostali financijski rashodi120120
12Sredstva učešća za pomoći652.618652.61886.015,7313,18
311Plaće (Bruto)59.40059.40023.803,4740,07
3111Plaće za redovan rad23.803,47
312Ostali rashodi za zaposlene2.7502.750
313Doprinosi na plaće10.00010.0003.927,5739,28
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje3.927,57
321Naknade troškova zaposlenima11.43011.4301.180,0010,32
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život1.180,00
322Rashodi za materijal i energiju3.1003.1001.094,8335,32
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.094,83
323Rashodi za usluge526.610526.61050.842,209,65
3237Intelektualne i osobne usluge38.304,69
3238Računalne usluge8.850,00
3239Ostale usluge3.687,51
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa5.0005.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja28.45328.453
422Postrojenja i oprema5.8755.8755.167,6687,96
4221Uredska oprema i namještaj5.167,66
575Fondovi za unutarnje poslove1.957.8511.957.851258.046,8813,18
311Plaće (Bruto)178.000178.00071.410,2540,12
3111Plaće za redovan rad71.410,25
312Ostali rashodi za zaposlene8.2508.250
313Doprinosi na plaće30.00030.00011.782,7039,28
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje11.782,70
321Naknade troškova zaposlenima34.29034.2903.540,0010,32
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život3.540,00
322Rashodi za materijal i energiju9.5009.5003.284,4234,57
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi3.284,42
323Rashodi za usluge1.579.8291.579.829152.526,559,65
3237Intelektualne i osobne usluge114.914,06
3238Računalne usluge26.550,00
3239Ostale usluge11.062,49
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa15.00015.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja85.35785.357
422Postrojenja i oprema17.62517.62515.502,9687,96
4221Uredska oprema i namještaj15.502,96
K681037INFORMATIZACIJA100.000100.0007.080,007,08
11Opći prihodi i primici100.000100.0007.080,007,08
412Nematerijalna imovina50.00050.0002.205,004,41
4123Licence2.205,00
422Postrojenja i oprema50.00050.0004.875,009,75
4221Uredska oprema i namještaj4.875,00
02091Ured Komisije za odnose s vjerskim zajednicama24.743.28524.743.28512.454.601,5350,34
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici24.743.28524.743.28512.454.601,5350,34
po programima
39KULTURA, RELIGIJA I ŠPORT24.743.28524.743.28512.454.601,5350,34
3916ODNOSI REPUBLIKE HRVATSKE I VJERSKIH ZAJEDNICA860.285860.285389.294,0045,25
A872001ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE773.285773.285389.057,7550,31
11Opći prihodi i primici773.285773.285389.057,7550,31
311Plaće (Bruto)586.200586.200290.716,6049,59
3111Plaće za redovan rad290.716,60
312Ostali rashodi za zaposlene18.20018.2004.500,0024,73
3121Ostali rashodi za zaposlene4.500,00
313Doprinosi na plaće97.50097.50047.968,2549,20
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje47.968,25
321Naknade troškova zaposlenima19.52019.5206.690,0034,27
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život6.690,00
322Rashodi za materijal i energiju4.2004.2001.415,8133,71
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi1.096,51
3224Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje24,30
3225Sitni inventar i autogume295,00
323Rashodi za usluge9.7009.7004.016,0141,40
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza2.016,72
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja170,54
3238Računalne usluge1.468,75
3239Ostale usluge360,00
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.1001.100
343Ostali financijski rashodi1151151,080,94
3433Zatezne kamate1,08
372Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna33.75033.75033.750,00100,00
3721Naknade građanima i kućanstvima u novcu33.750,00
422Postrojenja i oprema3.0003.000
K872002INFORMATIZACIJA87.00087.000236,250,27
11Opći prihodi i primici87.00087.000236,250,27
412Nematerijalna imovina2.0002.000236,2511,81
4123Licence236,25
422Postrojenja i oprema5.0005.000
426Nematerijalna proizvedena imovina80.00080.000
3917POTPORE VJERSKIM ZAJEDNICAMA23.883.00023.883.00012.065.307,5350,52
A872003POTICAJI PREMA UGOVORIMA VLADE RH I VJERSKIH ZAJEDNICA23.883.00023.883.00012.065.307,5350,52
11Opći prihodi i primici23.883.00023.883.00012.065.307,5350,52
381Tekuće donacije23.883.00023.883.00012.065.307,5350,52
3811Tekuće donacije u novcu12.065.307,53
02092Ured za ravnopravnost spolova1.983.3551.983.355639.422,0332,24
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici1.973.3551.973.355639.422,0332,40
51Pomoći EU10.00010.000
po programima
21POLITIČKI SUSTAV1.983.3551.983.355639.422,0332,24
2113PROMICANJE RAVNOPRAVNOSTI SPOLOVA1.983.3551.983.355639.422,0332,24
A532004ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE1.645.5251.645.525638.713,2838,82
11Opći prihodi i primici1.645.5251.645.525638.713,2838,82
311Plaće (Bruto)1.251.5001.251.500510.619,8040,80
3111Plaće za redovan rad510.619,80
312Ostali rashodi za zaposlene41.70041.7009.000,0021,58
3121Ostali rashodi za zaposlene9.000,00
313Doprinosi na plaće207.000207.00077.265,2837,33
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje77.265,28
321Naknade troškova zaposlenima44.00044.00014.070,5431,98
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život14.070,54
322Rashodi za materijal i energiju24.29524.2956.766,9027,85
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi5.836,90
3225Sitni inventar i autogume930,00
323Rashodi za usluge56.42556.42520.841,6036,94
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza782,04
3233Usluge promidžbe i informiranja16.128,31
3235Zakupnine i najamnine625,00
3238Računalne usluge3.306,25
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja7.1007.100148,502,09
3293Reprezentacija148,50
343Ostali financijski rashodi550,6613,20
3433Zatezne kamate0,66
422Postrojenja i oprema13.50013.500
A532009PROVEDBA ZAKONA I NACIONALNOG PLANA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA312.205312.205
11Opći prihodi i primici302.205302.205
321Naknade troškova zaposlenima50.00050.000
323Rashodi za usluge238.005238.005
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa1.0001.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja12.00012.000
343Ostali financijski rashodi1.2001.200
51Pomoći EU10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A532013PROVEDBA DRUGIH NACIONALNIH POLITIKA I STRATEGIJA10.00010.000
11Opći prihodi i primici10.00010.000
323Rashodi za usluge5.0005.000
381Tekuće donacije5.0005.000
K532005INFORMATIZACIJA UREDA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA15.62515.625708,754,54
11Opći prihodi i primici15.62515.625708,754,54
412Nematerijalna imovina6.6256.625708,7510,70
4123Licence708,75
422Postrojenja i oprema8.0008.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.0001.000
025MINISTARSTVO FINANCIJA43.205.768.38943.205.768.38922.600.368.669,0752,31
02505Ministarstvo financija238.132.285238.132.28578.667.860,6633,04
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici223.050.725223.050.72577.580.004,6434,78
12Sredstva učešća za pomoći1.522.5801.522.580
31Vlastiti prihodi180.000180.00042.092,7723,38
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.8002.000,004,46
51Pomoći EU500.000500.000
52Ostale pomoći i darovnice50.00050.000
561Europski socijalni fond (ESF)6.165.7806.165.7801.043.763,2516,93
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)6.283.4006.283.400
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti30.00030.000
575Fondovi za unutarnje poslove305.000305.000
po programima
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV238.132.285238.132.28578.667.860,6633,04
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA160.942.660160.942.66055.500.386,2334,48
A538000ADMINISTRACIJA I UPRAVLJANJE113.165.900113.165.90048.220.571,0242,61
11Opći prihodi i primici112.391.100112.391.10048.176.478,2542,87
311Plaće (Bruto)64.540.00064.540.00031.211.581,6848,36
3111Plaće za redovan rad30.849.880,00
3113Plaće za prekovremeni rad361.701,68
312Ostali rashodi za zaposlene2.200.0002.200.0001.007.711,5745,81
3121Ostali rashodi za zaposlene1.007.711,57
313Doprinosi na plaće10.616.10010.616.1004.940.567,6846,54
3132Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje4.940.567,68
321Naknade troškova zaposlenima4.750.0004.750.0001.033.799,2121,76
3211Službena putovanja121.998,92
3212Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život858.285,69
3213Stručno usavršavanje zaposlenika53.514,60
322Rashodi za materijal i energiju3.020.0003.020.0001.190.622,8839,42
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi525.329,54
3223Energija632.188,34
3225Sitni inventar i autogume5.200,00
3227Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća27.905,00
323Rashodi za usluge24.030.00024.030.0007.338.757,4330,54
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza534.124,21
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.542.592,29
3233Usluge promidžbe i informiranja29.741,50
3234Komunalne usluge259.800,96
3235Zakupnine i najamnine888.454,87
3236Zdravstvene i veterinarske usluge50.241,65
3237Intelektualne i osobne usluge744.066,41
3238Računalne usluge1.632.426,95
3239Ostale usluge1.657.308,59
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa20.00020.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja3.150.0003.150.0001.449.367,1646,01
3293Reprezentacija9.335,00
3294Članarine i norme60.248,16
3295Pristojbe i naknade45.562,52
3296Troškovi sudskih postupaka1.334.221,48
342Kamate za primljene kredite i zajmove15.00015.0002.305,7015,37
3423Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora2.305,70
343Ostali financijski rashodi50.00050.0001.764,943,53
3434Ostali nespomenuti financijski rashodi1.764,94
31Vlastiti prihodi180.000180.00042.092,7723,38
322Rashodi za materijal i energiju180.000180.00042.092,7723,38
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi41.546,10
3223Energija546,67
43Ostali prihodi za posebne namjene44.80044.8002.000,004,46
321Naknade troškova zaposlenima44.80044.8002.000,004,46
3213Stručno usavršavanje zaposlenika2.000,00
51Pomoći EU500.000500.000
321Naknade troškova zaposlenima500.000500.000
52Ostale pomoći i darovnice50.00050.000
324Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa50.00050.000
A321074TEHNIČKA POMOĆ IZ NORVEŠKOG FINANCIJSKOG INSTRUMENTA I FINANCIJSKOG INSTRUMENTA EUROPSKOG GOSPODARSKOG PROSTORA30.00030.000
573Instrumenti Europskog gospodarskog prostora i ostali instrumenti30.00030.000
321Naknade troškova zaposlenima30.00030.000
A321075OPERATIVNI PROGRAM ZA HRANU I OSNOVNU MATERIJALNU POMOĆ 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ131.610131.610
12Sredstva učešća za pomoći19.05519.055
311Plaće (Bruto)10.56010.560
312Ostali rashodi za zaposlene225225
313Doprinosi na plaće1.7501.750
321Naknade troškova zaposlenima4.5204.520
323Rashodi za usluge2.0002.000
561Europski socijalni fond (ESF)112.555112.555
311Plaće (Bruto)60.00060.000
312Ostali rashodi za zaposlene1.2751.275
313Doprinosi na plaće10.00010.000
321Naknade troškova zaposlenima24.28024.280
323Rashodi za usluge17.00017.000
A321078TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU VANJSKIH GRANICA I VIZA130.000130.000
575Fondovi za unutarnje poslove130.000130.000
311Plaće (Bruto)103.000103.000
313Doprinosi na plaće17.00017.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A538074TEHNIČKA POMOĆ – FOND ZA AZIL, MIGRACIJE I INTEGRACIJE109.000109.000
575Fondovi za unutarnje poslove109.000109.000
311Plaće (Bruto)85.00085.000
313Doprinosi na plaće14.00014.000
321Naknade troškova zaposlenima10.00010.000
A538077TEHNIČKA POMOĆ-FOND ZA UNUTARNJU SIGURNOST, INSTRUMENT ZA FINANCIJSKU POTPORU U PODRUČJU POLICIJSKE SURADNJE, SPRJEČAVANJA I SUZBIJANJA KRIMINALA I UPRAVLJANJA KRIZAMA66.00066.000
575Fondovi za unutarnje poslove66.00066.000
311Plaće (Bruto)52.00052.000
313Doprinosi na plaće9.0009.000
321Naknade troškova zaposlenima5.0005.000
K113290RAZVOJ SUSTAVA DRŽAVNE RIZNICE18.300.00018.300.0004.706.772,6025,72
11Opći prihodi i primici18.300.00018.300.0004.706.772,6025,72
323Rashodi za usluge15.800.00015.800.0004.706.772,6029,79
3238Računalne usluge4.706.772,60
412Nematerijalna imovina1.100.0001.100.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.400.0001.400.000
K253049PROJEKT SUSTAVA JAVNOG DUGA3.570.0003.570.000355.272,559,95
11Opći prihodi i primici3.570.0003.570.000355.272,559,95
323Rashodi za usluge1.500.0001.500.000355.272,5523,68
3238Računalne usluge355.272,55
426Nematerijalna proizvedena imovina2.070.0002.070.000
K253057OPREMANJE1.800.0001.800.00068.205,563,79
11Opći prihodi i primici1.800.0001.800.00068.205,563,79
422Postrojenja i oprema1.250.0001.250.00051.065,864,09
4221Uredska oprema i namještaj26.489,19
4222Komunikacijska oprema22.977,67
4223Oprema za održavanje i zaštitu1.599,00
423Prijevozna sredstva100.000100.00017.139,7017,14
4231Prijevozna sredstva u cestovnom prometu17.139,70
451Dodatna ulaganja na građevinskim objektima450.000450.000
K321070OP UČINKOVITI LJUDSKI POTENCIJALI 2014. – 2020. – TEHNIČKA POMOĆ6.463.0506.463.0501.043.763,2516,15
12Sredstva učešća za pomoći409.825409.825
311Plaće (Bruto)248.913248.913
312Ostali rashodi za zaposlene3.7503.750
313Doprinosi na plaće41.23141.231
321Naknade troškova zaposlenima47.40047.400
323Rashodi za usluge55.40655.406
422Postrojenja i oprema13.12513.125
561Europski socijalni fond (ESF)6.053.2256.053.2251.043.763,2517,24
311Plaće (Bruto)1.580.5081.580.50811.156,090,71
3111Plaće za redovan rad11.156,09
312Ostali rashodi za zaposlene21.25021.250
313Doprinosi na plaće262.523262.523
321Naknade troškova zaposlenima268.600268.600
323Rashodi za usluge740.469740.46935.732,164,83
3237Intelektualne i osobne usluge35.732,16
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja30.50030.500
422Postrojenja i oprema74.37574.375
426Nematerijalna proizvedena imovina3.075.0003.075.000996.875,0032,42
4262Ulaganja u računalne programe996.875,00
K321071OP KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014. – 2020. TEHNIČKA POMOĆ7.377.1007.377.100
12Sredstva učešća za pomoći1.093.7001.093.700
311Plaće (Bruto)780.600780.600
312Ostali rashodi za zaposlene13.00013.000
313Doprinosi na plaće130.000130.000
321Naknade troškova zaposlenima91.50091.500
323Rashodi za usluge59.70059.700
422Postrojenja i oprema18.90018.900
563Europski fond za regionalni razvoj (EFRR)6.283.4006.283.400
311Plaće (Bruto)4.500.0004.500.000
312Ostali rashodi za zaposlene70.50070.500
313Doprinosi na plaće750.000750.000
321Naknade troškova zaposlenima513.000513.000
323Rashodi za usluge338.800338.800
422Postrojenja i oprema111.100111.100
K321077RAZVOJ I JAČANJE INFORMACIJSKOG SUSTAVA UREDA ZA SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA3.000.0003.000.000
11Opći prihodi i primici3.000.0003.000.000
323Rashodi za usluge1.400.0001.400.000
426Nematerijalna proizvedena imovina1.600.0001.600.000
K538003INFORMATIZACIJA6.800.0006.800.0001.105.801,2516,26
11Opći prihodi i primici6.800.0006.800.0001.105.801,2516,26
323Rashodi za usluge900.000900.000
422Postrojenja i oprema2.000.0002.000.000896.508,7544,83
4221Uredska oprema i namještaj896.508,75
426Nematerijalna proizvedena imovina3.900.0003.900.000209.292,505,37
4262Ulaganja u računalne programe209.292,50
2207DJELATNOST CARINSKOG I POREZNOG SUSTAVA77.189.62577.189.62523.167.474,4330,01
A538035ODRŽAVANJE GRANIČNIH PRIJELAZA56.189.62556.189.62522.379.235,5039,83
11Opći prihodi i primici56.189.62556.189.62522.379.235,5039,83
322Rashodi za materijal i energiju16.000.00016.000.0006.069.451,7437,93
3221Uredski materijal i ostali materijalni rashodi410.514,43
3223Energija5.658.937,31
323Rashodi za usluge40.189.62540.189.62516.309.783,7640,58
3231Usluge telefona, pošte i prijevoza137.849,66
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja6.785.547,41
3234Komunalne usluge1.342.286,39
3235Zakupnine i najamnine210.188,34
3239Ostale usluge7.833.911,96
K538036OPREMANJE3.500.0003.500.000393.171,2511,23
11Opći prihodi i primici3.500.0003.500.000393.171,2511,23
422Postrojenja i oprema3.500.0003.500.000393.171,2511,23
4221Uredska oprema i namještaj95.941,25
4223Oprema za održavanje i zaštitu297.230,00
K538043IZGRADNJA GRANIČNIH PRIJELAZA17.500.00017.500.000395.067,682,26
11Opći prihodi i primici17.500.00017.500.000395.067,682,26
411Materijalna imovina – prirodna bogatstva1.000.0001.000.000
421Građevinski objekti16.500.00016.500.000395.067,682,39
4212Poslovni objekti395.067,68
02506Ministarstvo financija – ostali izdaci države41.277.988.10841.277.988.10821.733.165.683,3452,65
po izvorima financiranja
11Opći prihodi i primici41.174.285.10841.174.285.10821.719.849.588,2552,75
15Proračunska zaliha100.000.000100.000.0009.614.160,379,61
81Namjenski primici od zaduživanja3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
po programima
21POLITIČKI SUSTAV62.052.19062.052.19031.026.094,9850,00
2114POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA62.052.19062.052.19031.026.094,9850,00
A539232POTPORE POLITIČKIM STRANKAMA62.052.19062.052.19031.026.094,9850,00
11Opći prihodi i primici62.052.19062.052.19031.026.094,9850,00
381Tekuće donacije62.052.19062.052.19031.026.094,9850,00
3811Tekuće donacije u novcu31.026.094,98
22FINANCIJSKI I FISKALNI SUSTAV2.707.154.0002.707.154.0001.751.707.716,2364,71
2202MAKROEKONOMSKO PLANIRANJE I ISTRAŽIVANJE1.000.0001.000.000295.000,0029,50
A539018NACIONALNI PROGRAM MAKROEKONOMSKIH I FISKALNIH ISTRAŽIVANJA1.000.0001.000.000295.000,0029,50
11Opći prihodi i primici1.000.0001.000.000295.000,0029,50
323Rashodi za usluge600.000600.00046.875,007,81
3238Računalne usluge46.875,00
426Nematerijalna proizvedena imovina400.000400.000248.125,0062,03
4262Ulaganja u računalne programe248.125,00
2203UPRAVLJANJE SUSTAVOM JAVNIH FINANCIJA661.401.000661.401.000727.315.275,91109,97
A539161USLUGE PLATNOG PROMETA I OBRADE PODATAKA170.000.000170.000.00077.679.830,4245,69
11Opći prihodi i primici170.000.000170.000.00077.679.830,4245,69
323Rashodi za usluge47.000.00047.000.00022.921.218,8248,77
3232Usluge tekućeg i investicijskog održavanja1.479.326,27
3238Računalne usluge5.597.012,76
3239Ostale usluge15.844.879,79
343Ostali financijski rashodi123.000.000123.000.00054.758.611,6044,52
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa54.758.611,60
A539231USLUGE BANAKA – NAKNADE HBOR-u11.400.00011.400.0009.433.615,7382,75
11Opći prihodi i primici11.400.00011.400.0009.433.615,7382,75
343Ostali financijski rashodi11.400.00011.400.0009.433.615,7382,75
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa9.433.615,73
A539314VREDNOVANJE FINANCIJSKE IMOVINE445.000.000445.000.000445.875.317,48100,20
11Opći prihodi i primici445.000.000445.000.000445.875.317,48100,20
343Ostali financijski rashodi445.000.000445.000.000445.875.317,48100,20
3432Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule445.875.317,48
A557034NAKNADE I PROVIZIJE KOMERCIJALNIH BANAKA3.000.0003.000.000373.545,8912,45
11Opći prihodi i primici3.000.0003.000.000373.545,8912,45
343Ostali financijski rashodi3.000.0003.000.000373.545,8912,45
3431Bankarske usluge i usluge platnog prometa373.545,89
A767063NAKNADE CENTRU ZA RESTRUKTURIRANJE I PRODAJU20.000.00020.000.0001.246.537,496,23
11Opći prihodi i primici20.000.00020.000.0001.246.537,496,23
323Rashodi za usluge20.000.00020.000.0001.246.537,496,23
3239Ostale usluge1.246.537,49
A767065NEGATIVNE KAMATE I POVRATI IZNAD VISINE PRIHODA12.001.00012.001.00017.610.859,70146,74
11Opći prihodi i primici12.001.00012.001.00017.610.859,70146,74
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja1.0001.000
342Kamate za primljene kredite i zajmove12.000.00012.000.00017.610.859,70146,76
3421Kamate za primljene kredite i zajmove od17.610.859,70
međunarodnih organizacija, institucija i tijela EU te inozemnih vlada
K557049PREUZIMANJE IMOVINE PRIJEBOJEM175.095.569,20
11Opći prihodi i primici175.095.569,20
423Prijevozna sredstva72.374.569,20
4233Prijevozna sredstva u pomorskom i riječnom prometu72.374.569,20
534Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava izvan javnog sektora102.721.000,00
5341Dionice i udjeli u glavnici tuzemnih trgovačkih društava izvan javnog sektora102.721.000,00
2205POMOĆI LOKALNOJ I PODRUČNOJ (REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI2.040.800.0002.040.800.0001.020.395.505,6050,00
T767055KOMPENZACIJSKA MJERA JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE2.040.800.0002.040.800.0001.020.395.505,6050,00
11Opći prihodi i primici2.040.800.0002.040.800.0001.020.395.505,6050,00
363Pomoći unutar općeg proračuna2.040.800.0002.040.800.0001.020.395.505,6050,00
3631Tekuće pomoći unutar općeg proračuna1.020.395.505,60
2206UPRAVLJANJE I REVIZIJA SUSTAVA PROVEDBE PROGRAMA EUROPSKE UNIJE I FINANCIJSKIH MEHANIZAMA3.953.0003.953.0003.701.934,7293,65
A539298UČEŠĆE RH U POVLAČENJU SREDSTAVA PRETPRISTUPNE POMOĆI EU250.000250.000
11Opći prihodi i primici250.000250.000
343Ostali financijski rashodi250.000250.000
A818027ZAJMOVI ZA SUFINANCIRANJE IPA PROJEKATA (EIB)3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
81Namjenski primici od zaduživanja3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
517Dani zajmovi drugim razinama vlasti3.703.0003.703.0003.701.934,7299,97
5173Dani zajmovi gradskim proračunima3.701.934,72
23VANJSKA POLITIKA I MEĐUNARODNA POMOĆ3.709.092.9603.709.092.9602.476.305.271,9366,76
2304ČLANSTVO REPUBLIKE HRVATSKE U MEĐUNARODNIM FINANCIJSKIM INSTITUCIJAMA23.703.55123.703.551
A539053UDJELI U KAPITALU MEĐUNARODNIH FINANCIJSKIH INSTITUCIJA23.703.55123.703.551
11Opći prihodi i primici23.703.55123.703.551
533Dionice i udjeli u glavnici kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora23.703.55123.703.551
2307DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE3.685.389.4093.685.389.4092.476.305.271,9367,19
A544023DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD BND-a2.454.154.7522.454.154.7522.000.715.942,8981,52
11Opći prihodi i primici2.454.154.7522.454.154.7522.000.715.942,8981,52
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.454.154.7522.454.154.7522.000.715.942,8981,52
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU2.000.715.942,89
A767039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU VLASTITIH SREDSTAVA OD PDV-a616.410.000616.410.000330.222.650,7753,57
11Opći prihodi i primici616.410.000616.410.000330.222.650,7753,57
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU616.410.000616.410.000330.222.650,7753,57
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU330.222.650,77
A767040DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU OSTALIH KOREKCIJA212.635.546212.635.546
DRŽAVAMA ČLANICAMA EUROPSKE UNIJE
11Opći prihodi i primici212.635.546212.635.546
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU212.635.546212.635.546
A818039DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU TRADICIONALNIH VLASTITIH SREDSTAVA280.429.111280.429.111145.366.678,2751,84
11Opći prihodi i primici280.429.111280.429.111145.366.678,2751,84
343Ostali financijski rashodi8.9498.949
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU280.420.162280.420.162145.366.678,2751,84
3621Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU145.366.678,27
A818068DOPRINOS REPUBLIKE HRVATSKE PRORAČUNU EUROPSKE UNIJE NA TEMELJU NERECIKLIRANOG PLASTIČNOG AMBALAŽNOG OTPADA121.760.000121.760.000
11Opći prihodi i primici121.760.000121.760.000
362Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU121.760.000121.760.000
24ADMINISTRATIVNI POSLOVI I OPĆE USLUGE JAVNE UPRAVE500.000500.000
2403PROVEDBA OSIGURANJA IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA500.000500.000
A539005OSIGURANJE IMOVINE PRORAČUNSKIH KORISNIKA500.000500.000
11Opći prihodi i primici500.000500.000
329Ostali nespomenuti rashodi poslovanja500.000500.000
28PRAVOSUĐE70.100.00070.100.00017.059.802,0124,34
2813NAKNADE ZA ODUZETU IMOVINU I ISPLATE PO SUDSKIM RJEŠENJIMA70.100.00070.100.00017.059.802,0124,3